Aborcja

fragmenty objawienia Matki Bożej: „Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej” - Ks. Stefano Gobbi (1973-1997r)


211

g Nawet w narodach o najstarszej tradycji chrześcijańskiej doszło do zalegalizowania wielkiej zbrodni masakrowania małych dzieci w łonie matek. Zbrodnia ta woła o pomstę przed obliczem Boga.

251

b W świecie, w którym panuje egoizm i pycha, najliczniejszymi ofiarami stają się niewinni. Zabija się dziś miliony dzieci w łonach ich matek przez zbrodniczą aborcję, wszędzie obecnie legalizowaną.

c Dlaczego tyle niegodziwości? Dlaczego tak nieludzkie okrucieństwo rozszerza się w dzisiejszym świecie? Krew tych niewinnych woła każdego dnia o pomstę przed obliczem Boga i żłobi w Moim matczynym Sercu rany głębokiego bólu.

256

i Dzisiaj duża część ludzi nie zachowuje już dziesięciu przykazań Bożych. Publicznie ignoruje się, neguje, obraża i lży waszego Boga. Coraz bardziej profanuje się dzień Pański. Codziennie godzi się w życie. Każdego roku zabija się na świecie dziesiątki milionów małych niewinnych dzieci w łonach matek. Wzrasta liczba zabójstw, gwałtów, grabieży, uprowadzeń.

270

g Odczujcie w waszych sercach głęboką ranę, którą zadaje Mi zabijanie milionów dzieci w łonach matek; grzech, który się rozlewa i zwodzi dusze; niemoralność niszcząca sumienia jak straszliwy rak; zagubienie młodzieży – ofiar zepsucia, narkotyków i przemocy; zniszczenie wielu ognisk rodzinnych.

272

a Ze wszystkich stron świata zbieram Moje najmniejsze dzieci, aby zgromadzić je w Moim zastępie i umieścić w największych głębinach Mojego Niepokalanego Serca.

b Najmilsi synowie, posłuchajcie ich głosu błagającego o pomoc. Wybiegnijcie im na spotkanie, weźcie je w swoje ramiona i zanieście wszystkie do waszej Niebieskiej Mamy.

c Dla Mnie małymi są wszystkie poczęte dzieci, zabijane rozmyślnie w łonach swych matek. Miłość waszej Niebieskiej Mamy i niepokój Kościoła o ich zbawienie – złączone z krwią wylaną z powodu tych, którzy gardzą Prawem Bożym i nie są mu posłuszni – są już chrztem pragnienia i krwi, który je wszystkie zbawia.

340

l Trzecią ranę zadaje Mi niewierność ujawniająca się w życiu wielu synów Kościoła. Nie idą już za Bożymi przykazaniami i pouczeniami danymi przez Jezusa w Ewangelii. Kroczą drogą zepsucia, zła i grzechu. Często nie uważa się go za zło. Usprawiedliwia się nawet najpoważniejsze grzechy przeciw naturze, takie jak przerywanie ciąży i homoseksualizm. Nie wyznaje się już grzechów w spowiedzi świętej. Do jakiego stanu poważnej choroby doszliście!

349

i Na Kalwarii tego wieku Jezus jest ustawicznie krzyżowany i zabijany w milionach małych niewinnych dzieci – pozbawianych życia już w łonach swych matek – i we wszystkich ofiarach nienawiści, przemocy i wojny. Krzyżuje się Jezusa w ubogich, wyzyskiwanych, słabych, uciśnionych i prześladowanych. Jezus jest ponownie uderzany w małych, w ludziach z marginesu, opuszczonych, w chorych i konających.

360

g Adorowałam Go, gdy był jeszcze ukryty w Moim dziewiczym łonie jak mały pączek. Kochałam Go, żywiłam Go, pomagałam Mu wzrastać, dając Mu Moje własne ciało i Moją własną krew.

387

k Dzięki oczom wzniesionym ku Maryi oświetla was dziewicze światło Mojej modlitwy i Mojej matczynej miłości. Powiększajcie liczbę waszych modlitewnych Wieczerników. Odmawiajcie zawsze Różaniec Święty. Szerzcie w waszych krajach Wieczerniki rodzinne jako lekarstwo na wielkie, zagrażające waszym rodzinom choroby. Wywołują one podziały, rozwody, legalizują aborcję i wszystkie środki, które stają się przeszkodą dla życia.

390

b Przy pomocy trzech zasadzek szatan usiłuje was dziś zwieść i oddalić od Jezusa i ode Mnie.

c – Pierwsza zasadzka dotyczy waszej ojczyzny, która oficjalnie zeszła z drogi swej wielowiekowej wierności tradycji chrześcijańskiej, by przyjąć ideologie ateistyczne i materialistyczne. W ten sposób przyjęto błąd obojętności w życiu politycznym i społecznym. W imię fałszywej wolności zalegalizowano rozwód, aborcję, wszelkie środki zapobiegania narodzeniu się życia. Cóż chrześcijańskiego pozostało dziś w waszym narodzie, który – dzięki przykładowi danemu przez tylu świętych i przez tylu męczenników – był przecież światłością dla całego świata? Powróć, o Hiszpanio, na drogę nawrócenia i twej największej wierności Chrystusowi!

392

f – Bądźcie świadkami modlitwy. Módlcie się zawsze, módlcie się więcej, odmawiajcie Różaniec Święty. Powiększajcie liczbę modlitewnych Wieczerników wśród was, Kapłanów, i wśród wiernych. Szczególnie szerzcie wokół siebie Wieczerniki rodzinne. Pragnę ich jako lekarstwa na wielkie choroby, zagrażające dziś istnieniu chrześcijańskich rodzin – z powodu zalegalizowania aborcji, rozwodu i wszystkich sposobów uniemożliwiających zrodzenie się życia.

g Dzięki modlitwie wszystko możecie otrzymać od Pana. Dzięki modlitwie ze Mną, waszą Niebieską Mamą, możecie otrzymać wielki dar przemiany serc i nawrócenia. Przez modlitwę możecie oddalić każdego dnia wiele niebezpieczeństw i zła – od siebie i od waszej ojczyzny.

396

g W duchu matczynego wynagrodzenia łączę z Krwią Chrystusa wszelkie cierpienia, które każdego dnia zbieram na waszej drodze.

h Łączę z Krwią Jezusa krew przelaną przez miliony dzieci – zabitych jeszcze w łonach swych matek – oraz krew wszystkich ofiar nienawiści, przemocy i wojen.

405

n Na przekór przykazaniu: «Nie zabijaj», masonerii udało się zalegalizować wszędzie aborcję, doprowadzić do przyjęcia eutanazji i sprawić, że prawie zanikł szacunek dla wartości ludzkiego życia.

418

d – Wspaniałomyślnie odpowiedziały Mi rodziny, które poświęciły się Memu Sercu. Gromadzą się one w Wieczernikach rodzinnych, których pragnę i o które tak wiele razy was prosiłam. Poświęcające Mi się rodziny chronią się przed poważną chorobą rozbicia i rozwodu; są zachowywane od straszliwej zarazy raka aborcji i uciekania się do środków zapobiegających zrodzeniu się życia. Dlatego widzisz tu tyle dzieci, przyjmowanych jako najpiękniejszy i najcenniejszy dar udzielony przez Pana rodzinom, które są jeszcze wierne.

419

e Wasza ojczyzna [Brazylia] coraz bardziej jest zagrożona materializmem i hedonizmem. Coraz głębszy staje się również podział między tymi, którzy posiadają wiele dóbr materialnych, a osobami pozbawionymi nawet tego, co konieczne do przeżycia. Waszej ojczyźnie grozi plaga rozwodów, aborcji, uciekanie się do wszelkich środków zapobiegania życiu; grozi niemoralność i nieczystość, szerzona przez środki społecznego przekazu, zwłaszcza przez telewizję. Działałam jednak, jak wam obiecałam. Każdego dnia działam nadal, aby wprowadzić waszą ojczyznę i wasz Kościół na drogę jedności, ocalenia i pokoju.

425

d – Szatan stał się niezaprzeczalnym panem wydarzeń waszego wieku, prowadząc całą ludzkość do odrzucenia Boga i Jego Prawa miłości, szerząc wszędzie podziały i nienawiść, niemoralność i złość, doprowadzając wszędzie do zalegalizowania rozwodu, aborcji, rozpusty, homoseksualizmu, uciekania się do wszelkich sposobów przeszkadzających powstaniu życia.

434

g Szczególnie powiększajcie ilość Wieczerników rodzinnych, ponieważ stanowią one potężną obronę przed wszelkim złem. Rozbicie, rozwód, uciekanie się do środków zapobiegających poczęciu, rosnąca ilość aborcji wołających o pomstę przed obliczem Boga – wszystko to usiłuje dziś zniszczyć rodziny.

437

f Nie posłuchano Mnie. Nadal kroczyliście drogą odrzucania Boga i Jego Prawa Miłości. Grzechy nieczystości coraz bardziej się mnożyły, a niemoralność rozszerzyła się jak morze, które zalewa wszystko. Usprawiedliwiono nawet homoseksualizm – grzech nieczysty przeciwny naturze. Rozpowszechniono uciekanie się do środków zapobiegających powstaniu życiu. Przerywanie ciąży – to wołające o pomstę przed obliczem Bożym morderstwo małych niewinnych dzieci – jest coraz częstsze. Praktykuje się je we wszystkich regionach waszego kraju [USA].

445

i On jest Człowiekiem wszystkich czasów. Dzięki darowi Jego Odkupienia wszyscy ludzie żyjący po Nim wezwani są do życia w zjednoczeniu z Bogiem. On niósł w Swym Ciele cierpienia wszystkich ofiar nienawiści, przemocy, wojny. Zamknął w Swych ranach krew przelaną przez miliony małych niewinnych dzieci, zabitych jeszcze w łonach swych matek. Został ubiczowany wszystkimi cierpieniami, chorobami – szczególnie nieuleczalnymi. Został ukoronowany cierniem w tych, którzy ulegają fałszywym ideologiom i błędom oddalającym od wiary, prowadzącym do pychy i ludzkiego zarozumialstwa. Został wzgardzony w ludziach małych, biednych, z marginesu, ostatnich, wyzyskiwanych. Został znieważony w odrzuconych i zrozpaczonych. Został wystawiony na pośmiewisko w tych, którzy jak towar wystawiają godność własnego ciała.

459

n Popatrzcie na miliony małych niewinnych dzieci zabijanych w łonach swych matek, na młodzież oddającą się nieczystym praktykom i narkomanii, na zniszczone rodziny, na chorych, biednych, opuszczonych, zrozpaczonych.

463

f Upadnijcie ze Mną na twarz w akcie głębokiego wynagrodzenia za niezliczone zniewagi wyrządzane Duchowi Ojca i Syna, który cierpi w was niewypowiedziane udręki. Ileż zła dokonuje się każdego dnia na tym świecie! Prawo Boże jest otwarcie łamane. Bluźni się Jego Imieniu, a Jego dzień jest profanowany. Nie szanuje się już wartości życia. Liczba aborcji powiększa się coraz bardziej. Szerzą się morderstwa i przestępstwa, nienawiść i przemoc. Niespodziewanie wybuchają wojny – okrutne i krwawe, zagrażające pokojowi całej ludzkości.

467

d Dzielę się z wami również troskami i cierpieniami Mojego Serca, spowodowanymi bolesną sytuacją, w jakiej znajdują się tu narody [Ameryka Łacińska] i Mój Kościół, powołany do szerzenia światła Chrystusa i Jego Ewangelii. Pokojowi zagraża szerząca się przemoc, ciągle niebezpieczna niesprawiedliwość społeczna, podziały, stawianie własnych spraw ponad dobro wspólne, życie wielkiej liczby Moich biednych dzieci w warunkach nieludzkiej nędzy. Oprócz tego coraz bardziej szerzy się zło zagrażające nieskazitelności moralnej narodów, takie jak nieczystość, pornografia, narkomania, rozwody, uciekanie się do wszelkich sposobów przeszkadzających życiu i przeklęta aborcja, wołająca o pomstę do Boga.

474

j Wyjdźcie z tego Wieczernika i idźcie na cały świat szukać Moich biednych, zagubionych dzieci. Doprowadźcie je wszystkie do bezpiecznego schronienia Mojego Niepokalanego Serca. Weźcie za rękę dzieci narażone na tak wiele niebezpieczeństw, będące ofiarami podstępnych zasadzek Mego przeciwnika. Dajcie siłę i odwagę młodzieży, aby uchronić ją przed łatwymi pokusami przyjemności i nieczystości. Wspierajcie rodziny, aby żyły w świętości i miłości, aby zawsze przyjmowały dar życia. Ochrońcie je przed wielkim nieszczęściem rozwodu i aborcji. Doprowadźcie do domu Ojca Niebieskiego wiele Moich grzesznych dzieci. Wspomagajcie słabych, umacniajcie chorych, przywracajcie nadzieję zrozpaczonym.

492

c Jestem przy grobie, w którym spoczywają miliony niewinnych dzieci, nigdy nie narodzonych, zabitych w łonach swych matek. Widzę niezliczone groby, zgromadzone w nowym grobie, w którym złożone jest Ciało Mojego Syna, i obfite łzy płyną po twarzy Mamy. Płacze Ona nad tymi wszystkimi dziećmi, zabitymi w tak nieludzki i okrutny sposób.

509

f Egoizm dusi ludzkie serca. Stały się one zimne i zamknięte z powodu wielkiej niezdolności do kochania.

g Lekceważy się wartość życia. Wzrasta przemoc i morderstwa. Ludzie uciekają się do wszelkich środków zapobiegających narodzeniu się dzieci. Szerzą się wszędzie dobrowolne aborcje. Te straszliwe przestępstwa wołają dniem i nocą o pomstę do Boga. Nieczystość rozszerza się jak unoszący wszystko zalew błota.

h Kielich Bożej Sprawiedliwości jest pełny i przelewa się. Widzę karę, przez którą Miłosierdzie Boże chce oczyścić i ocalić tę biedną grzeszną ludzkość. Jakże liczne i wielkie czekają was cierpienia, Moje biedne dzieci, tak podstępnie atakowane i zwodzone przez szatana – ducha kłamstwa, który was zwodzi i prowadzi na śmierć!

523

p Weźcie za rękę dzieci wykolejone z powodu przedwczesnych doświadczeń zła. Podtrzymajcie młodzież oszukaną i zwiedzioną proponowanymi im fałszywymi wartościami, upadającą pod ciężarem grzechów nieczystości, narkomanii. Wspomóżcie rodziny chrześcijańskie, by żyły jak małe wspólnoty łaski i modlitwy, komunii i miłości. Chrońcie je przed poważnym niebezpieczeństwem rozbicia i rozwodu, uciekania się do środków przeszkadzających życiu i do aborcji, których ilość wzrasta wszędzie na świecie.

527

h Moja dusza jest przeszywana na widok sytuacji, w jaką wpadł ten wielki naród [Kanada], w którym się znajdujesz. Popadł ponownie w pogaństwo, stał się ofiarą materializmu i nadmiernego szukania przyjemności. Prawo Boże jest coraz bardziej gwałcone i każdego dnia dokonuje się zamachu na dar życia poprzez niezliczone aborcje.

i Wołaj do wszystkich silnym głosem o Moim ogromnym bólu! Ogłaszaj bez lęku, że wielka kara już się rozpoczęła i że dla własnego ocalenia powinniście wejść jak najszybciej do niezawodnego schronienia Mojego Niepokalanego Serca. W Nim was pocieszę, a wy przyniesiecie pociechę Mojej duszy, którą – zwłaszcza w tych czasach – przeszywają ogromne boleści.

529

l Popatrzcie, wasze narody stały się ofiarami materializmu i nadmiernego poszukiwania przyjemności. Prawo Boże jest coraz bardziej gwałcone, a nieczystość – szerzona przez wszystkie środki społecznego przekazu. Ucieka się do wszelkich środków przeszkadzających życiu. Aborcje wzrastają wszędzie i są zalegalizowane przez prawa niesprawiedliwe i niemoralne.

542

j Jak wiele krwi wypływa ciągle z zapłakanych oczu waszej Niebieskiej Mamy! Jest to krew dzieci zabijanych w łonach swych matek. To krew wylewana przez wszystkie ofiary przemocy i nienawiści, ofiary bratobójczych walk i wojen.

k Obfite łzy płyną z Moich matczynych oczu, kiedy patrzę na ludzkość, noszącą w sobie przyczynę swego potępienia.

l Łzy i krew. Chcę pomóc tej biednej ludzkości powrócić do Pana drogą nawrócenia i skruchy, dlatego daję jej oczywiste znaki Mojego macierzyńskiego bólu i Mego bolesnego zatroskania.

m Sprawiam, że z niektórych Moich wizerunków płyną krwawe łzy.

Czy dziecko może nie wzruszyć się widząc łzy swojej Matki? Jakże możecie wy, Moi synowie, nie wzruszyć się widząc waszą Niebieską Mamę płaczącą krwawymi łzami?

555

i Ileż rodzin zostało uratowanych od rozbicia i pogodziło się po latach separacji dzięki wielkiemu rozszerzeniu się Wieczerników rodzinnych!

j One są potężnym środkiem danym wam przez Moje Niepokalane Serce dla obrony chrześcijańskiej rodziny przed zagrażającymi jej niebezpieczeństwami: niewiernością, podziałem, separacją, uciekaniem się do środków przeszkadzających narodzeniu się życia i do tych przeklętych aborcji, na jakie zezwalają świeckie prawa, a które wołają o pomstę do Boga.

566

d – Zadanie, które ci powierzyłam, polega na zaniesieniu do świetlistego ogrodzenia Mojego Niepokalanego Serca chrześcijańskich rodzin, abym je mogła wspomóc, by żyły w jedności i wierności, na modlitwie i w miłości, gotowe do przyjęcia daru życia, który zawsze musi być przyjmowany, chroniony i zazdrośnie strzeżony.

579

e – Uczestniczcie w Mojej boleści, bo masoneria dominuje tutaj [Węgry] swą ukrytą mocą. Prowadzi ona do rozprzężenia obyczajów, do utraty zmysłu moralnego, do pochwalania swobody seksualnej, do zniszczenia rodziny przez rozwody, kontrolę urodzin i aborcję, która jest coraz bardziej upowszechniana i uprawomocniana.

Rozumiecie zatem, że upadek komunizmu – który przyszedł tu w 1989 r., przez szczególne działanie Mego Niepokalanego Serca – był jedynie znakiem i zapowiedzią Mego pełnego i największego zwycięstwa.Całość Orędzi Matki Bożej: „Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej” - Ks. Stefano Gobbi:

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/gobbi/introd01.htm

Strona oficjalna po angielsku : http://www.msm-mmp.org


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!