Orędzie Maryi

Adam Człowiek - 14 września 2012

GODZINA DAMASZKU !!!

KOREKTA I ADJUSTACJA TEOLOGICZNA. – KS. dr ADAM SKWARCZYŃSKI

 

święto Podwyższenia Krzyża Świętego

«Przychodzę do was, Moje kochane dzieci, aby przygotować was na „godzinę Damaszku”. Dla jednych będzie to radość, dla innych przerażenie z powodu ich występków. Wasze bezpośrednie i osobiste spotkanie z Panem będzie aktem łaski i miłosierdzia, lecz jeszcze nie ostatecznego nawrócenia całej ludzkości i sądu nad nią. Każdy mieszkaniec ziemi w obliczu tej Miłości osądzi się sam».

 

MATKA BOŻA: «Pisz Człowiecze. Dzisiaj w tajemnicy Krzyża i jego zwycięstwa przychodzę do was, Moje kochane dzieci, aby przygotować was na „godzinę Damaszku”, o której wam wcześniej wspominałam [1].

       Nie lękajcie się, lecz zawierzcie wszystko miłosiernej miłości Mojego Boskiego Syna. Bóg nie pozostawia was samych, lecz nieustannie wspiera swoją obecnością. Jego Boskie tchnienie podtrzymuje całe stworzenie. I chociaż dzisiejsze pokolenie jest o wiele gorsze niż za czasów Noego, jak również Sodomy i Gomory [2], to Bóg – przez wzgląd na swojego Jednorodzonego Syna, przez wstawiennictwo Moje i niezliczonej ilości Świętych – pragnie okazać swoje miłosierne spojrzenie przez Rany swojego Syna [3].

       Szatan wprowadził w całe stworzenie kłamstwo, które sprowadziło ciemność pośród naszych dzieci. W obecnej sytuacji, kiedy siły ciemności opanowały umysły i serca, [tylko] Boża ingerencja może wyprowadzić was z mocy zła. Wasze ludzkie wysiłki, opierające się na egoistycznym sposobie myślenia, nie są i nie będą skuteczne. Nie wszystko jest jednak stracone.

       Jak w betlejemską noc światło rozproszyło ciemności, a Aniołowie zwiastowali pokój ludziom Bożego upodobania, tak też [teraz] Bóg rozproszy ciemności. Podobnie jak na Górze Tabor ukazała się Chwała Mojego Boskiego Syna w ogromnej światłości, tak też ukaże się ona już niebawem, aby wszyscy mieszkańcy ziemi mogli poznać Prawdę, którą jest Mój Boski Syn. Tym razem jednak światłość będzie tak potężna jak ta, której doświadczył Paweł przed Damaszkiem – powaliła go ona na ziemię [4].

       Podobnie stanie się wkrótce. Będzie to wydarzenie, którego doświadczą mieszkańcy ziemi jako miłosiernej interwencji Boga, aby każdy mógł poznać JEDYNĄ PRAWDĘ [5]. Paweł, przyjmując łaskę, która rzuciła go na kolana przed Majestatem Mojego Syna, odmienił swoje życie. Zatem fakt objawienia Prawdy będzie dla was podobnym przeżyciem, po którym nikt nie będzie zaprzeczał, że nie poznał Prawdy.

       Wasze osobiste doświadczenie Chwały Mojego Boskiego Syna będzie wydarzeniem nagłym, które przeżyjecie w sposób przede wszystkim duchowy, ale także fizyczny. Dla jednych będzie to radość, jak dla uczniów i niewiast w poranek wielkanocny – ich serca przepełniła radość, [wyrażona słowami]: „Widzieliśmy Pana”. Dla innych będzie to przerażenie z powodu ich występków. Ujrzycie Mojego Syna w Jego światłości i całej pełni Prawdy. Ta łaska „widzenia” będzie dla wszystkich momentem poznania Prawdy o Bogu i o was samych.

       To doświadczenie będzie różne dla poszczególnych dusz, Moje kochane ziemskie dzieci, gdyż Bóg spogląda na każdego z was indywidualnie, bo zna każdego z was najlepiej. Jedni ujrzą Chwałę Zmartwychwstałego jako sprawiedliwego Sędziego, inni jako Króla pełnego majestatu, jeszcze inni jako Pasterza, albo też Syna Człowieczego, Emmanuela, Baranka Bożego, Chleb Życia – każdy według swojego stanu i obecnej świadomości.

       Ci, którzy nie znają teraz jeszcze Mojego Boskiego Syna, albo świadomie działają przeciw dobru i występują przeciwko Mojemu Synowi, doświadczą „wizji piekła”[jak w Fatimie?], a zatem poznają stan dobrowolnego i wiecznego odrzucenia Boga [6], a jednocześnie zrozumieją, że wszyscy ludzie przeznaczeni są do zbawienia. Otrzymają świadomość, że Jezus jest Bramą i Miłością, i że wszystko ma w Nim swoje istnienie. ON jest ostatecznym celem ludzkości.

       Także Kościół na nowo zrozumie znaczenie słów: „Oto czynię wszystko nowe”, gdyż Ewangelia będzie się szerzyć po wszystkie krańce ziemi.

       Wasze bezpośrednie i osobiste spotkanie z Panem będzie aktem łaski i miłosierdzia, lecz jeszcze nie ostatecznego nawrócenia całej ludzkości i sądu nad nią. Mój Boski Syn okaże każdemu bez wyjątku swoje miłosierdzie, objawi nieskończoną miłość, a każdy mieszkaniec ziemi w obliczu tej Miłości osądzi się sam. Moje dzieci, jeśli jest to akt łaski, to znaczy, że musicie z nią współpracować. Będziecie musieli jeszcze złożyć świadectwo waszego nawrócenia, które wymaga wytrwałości.

       Mówię wam o tym, Moje kochane dzieci, aby was przygotować w Moim Niepokalanym Sercu na to wydarzenie. Diabeł poniesie porażkę, ale nie podda się, chcąc omamić ludy i narody. Będzie próbował wprowadzić obraz bestii i przekonać do oddawania jemu pokłonu aż do kulminacyjnego [momentu] ujawnienia się antychrysta [7].

       To, że ludzkość otrzyma ten znak Miłości, nie będzie jeszcze, drogie dzieci, równoznaczne z tym, że z niej w pełni skorzysta, gdyż nadal będzie postępować według prawa wolności, której nie chce naruszyć Mój Boski Syn. Dlatego objawienie Prawdy oraz Chwały Mojego Boskiego Syna będzie aktem miłosierdzia, potwierdzającym wezwanie do nawrócenia. Prawda o grzechu i poznanie jego skutków jest działaniem Ducha Świętego, który nieustannie przypomina o wezwaniu do doskonałości. Do przeżywania pełnej szczęśliwości i życia w Bogu potrzebna jest pełna przemiana stworzenia. Niektórzy próbują wam wmówić, że piekło zaprzecza wielkiemu Miłosierdziu Bożemu – nie wierzcie, bo to oznaczałoby, że Bóg miałby tolerować wasze zło. Wybacza, lecz żąda skruchy i wynagrodzenia.

       Tutaj objawia się także Moja rola, Moje kochane dzieci! Przychodzę do was iwzywam was do pokuty, do autentycznego nawrócenia, abyście wsłuchiwali się w Mój matczyny głos. Nawrócenie jest odpowiedzią na miłosierną miłość Boga. Ta odpowiedź to skruszone serce, to [korzystanie] z daru prawdziwej bojaźni Bożej, który prowadzi do mądrości. Moje posłannictwo polega także na tym, by zgromadzić Moje dzieci w Moim Niepokalanym Sercu i pod Moim płaszczem powołać prawdziwych apostołów tych czasów – czasów nowej ewangelizacji.

       Moje kochane dzieci! Z miłością i wdzięcznością rozważcie Moje dzisiejsze słowa. Rozważcie je, a nie tylko przeczytajcie. Wezwanie do duchowej przemiany skierowane jest do wszystkich: do małych i wielkich, biednych i bogatych.

       Musicie być czujni, gdyż jest teraz wielu zwodzicieli, którzy na pozór mówią to samo, a jednak bardzo zwodniczo. Odnalezienie Prawdy wiąże się z autentycznym i rzeczywistym nawróceniem, a wszystko inne, jak uzdrowienie oraz duchowość, będą jego prawdziwymi owocami. Zwodzenie szatana polega też na tym, Moje dzieci, że on dobrze wie o przygotowanym planie Bożej Opatrzności i chce napełnić wasze serca strachem i niepewnością. Sam mówi o tym wydarzeniu jako o przestrodze, aleodwraca waszą uwagę od nawrócenia, a prowokuje do szukania sensacji i dbałości o to, co materialne.

       Moje dziecko i Moje kochane dzieci, cóż mogę wam więcej powiedzieć, jak tylko powtórzyć słowa Mojego Boskiego Syna: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Nie myślcie o nikim źle i nikomu nie życzcie piekła. Naśladujcie Mojego Boskiego Syna, który przyszedł na ziemię, aby przynieść zbawienie, a nie potępienie.

       Kocham was i błogosławię was z Mojego Niepokalanego Serca: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego».

 

––––––––––––––––––––––––

[1] Zob. orędzie z 8 września b.r., w którym znajdujemy zapowiedź opisu tego wydarzenia, jednak bez nazwania go (jakże precyzyjnie!) „godziną Damaszku” (przypisy – ks. Adam Skwarczyński).

[2] W poprzednich orędziach Matka Boża stawiała „diagnozę” moralnego upadku ludzkości, jednak nie użyła aż tak drastycznego porównania! Dalej ją uzupełnia: „Siły ciemności opanowały umysły i serca”.

[3] Gdyby kierował się sprawiedliwością, spotkałby ziemię potop wody i ognia.

[4] Źródłem tej światłości, podobnie jak w wymienionych trzech miejscach objawienia, będzie z pewnością osoba Chrystusa. Trzecie z nich – okolicę Damaszku – Maryja przywołuje w tym orędziu aż dwukrotnie jako najbardziej odpowiadające charakterowi zapowiadanego zdarzenia. Właśnie ono doprowadziło Szawła do przemiany życia, której i od nas oczekuje miłosierny Bóg. Szatan – jak dalej o tym mowa – przeciwnie: przez swoich „proroków” zapowiada to wydarzenie, ale chce różnymi sposobami odciągnąć ludzi od nawrócenia. Zwróćmy uwagę na to, jak ono jest istotne, skoro we względnie niedługim tekście Maryja aż 8 razy użyła słowa „nawrócenie”. Do niego trzeba dodać określenia bliskoznaczne: pokuta, wyprowadzenie z mocy zła, odmiana życia, pełna (duchowa) przemiana (użyte dwa razy), skrucha (dwa razy), połączona z wynagrodzeniem, co daje łącznie aż 15 wezwań, do nas skierowanych!

[5] Słowo PRAWDA zostało w tekście użyte aż 9 razy! Chodzi o jej pełne poznanie, zarówno w odniesieniu do przychodzącego Chrystusa, jak i do kolei życia oraz stanu duszy każdego człowieka.

[6] Czy wszyscy ją przeżyją? Czy znajdą dosyć odwagi i ufności, by zwrócić się do Boga z błaganiem o miłosierdzie?

[7] Bolesna to dla nas zapowiedź! Nawet tak wielkie Boże światło nie doprowadzi wszystkich do pełnego nawrócenia, lecz wprost przeciwnie: pozwoli szatanowi prowadzić swoje dzieło w świecie do końca… Z tego wynika, że prawdziwie nawróceni będą musieli zmobilizować się do najbardziej zaciętej i ofiarnej walki o dusze chwiejnych i błądzących, jak też w obronie Kościoła.

  


PATRZ INNE ORĘDZIA DANE ADAMOWI CZŁOWIEKOWI PRZEZ MARYJĘ I JEZUSA :

Źródło:

1)      Orędzia Maryi i Jezusa: http://adam-czlowiek.blogspot.com/

2)      Orędzia Anioła Ave Stróża Narodu Polskiego: http://aniol-ave.blogspot.com/

 

Więcej:

1) Nauczanie Proroków - Orędzia z podziałem tematycznym: http://www.duchprawdy.com/czytelnia.htm

2) Objawienia: http://www.duchprawdy.com/objawienia.htm

 

--------------------------------------------------

www.duchprawdy.com