Wezwanie Najświętszego Serca Jezusa do Kapłanów i wiernych


Objawienie Jezusa - Adam Człowiek - 15 czerwca 2012


KOREKTA I ADJUSTACJA TEOLOGICZNA. – KS. ADAM SKWARCZYŃSKI

___________________________________________________________

 

JEZUS: „Mój prawdziwy, jedyny, święty i apostolski Kościół będzie musiał zejść do katakumb, uciec na pustynię i ukryć się w Moim Sercu, do którego prowadzi Niepokalane Serce Mojej Matki. Tam, w ukryciu, przez pewien krótki czas, będzie sprawował święte tajemnice dla umocnienia dusz.

 

„Wzywam was, Moi umiłowani synowie, abyście czuwali, nie ulegali pokusie świata i przezwyciężali samych siebie! Pamiętajcie, że aby być Moimi prawdziwymi kapłanami, musicie stać się jak Ja – ofiarą, i stać się wszystkim dla wszystkich. Musicie zapłonąć ogniem Miłości Mojego Serca, podtrzymywać go i przekazywać duszom, które go zapragną”.

 

W jasności ukazał się Pan Jezus. Z Jego piersi wychodziły złociste promienie, które rozchodziły się we wszystkich kierunkach.

 

PAN JEZUS: «Nie lękaj się, Człowiecze. Pisz w Moje imię, aby dać świadectwo słowu, do którego przekazywania zostałeś powołany. Naśladuj Moje Serce w twoim powołaniu, aby świadectwo twoje było pełne.

        Dzieci Moje, jakże pragnę, abyście przyszli do Mojego Serca i naśladowali je w cichości i pokorze. Nie lękajcie się, lecz nabierzcie odwagi!

        To samo wezwanie kieruję do Moich umiłowanych synów – do wszystkich kapłanów, którym w Moim Kościele powierzono różne funkcje i stanowiska: nabierzcie odwagi i bądźcie świadomi odpowiedzialności za Moją Owczarnię, która została wam powierzona! Nie opuszczajcie jej, nie oddalajcie się od tych, którzy jeszcze błądzą i poszukują prawdy. Bądźcie pośród nich, bądźcie z nimi.

        Powołanie, które otrzymaliście jako wielki dar i jednocześnie tajemnicę, wzywa was do ciągłego wzrastania w łasce. To jest przecież wasza droga świętości, a wasze osobiste świadectwo powinno być wzorem dla dusz na drodze uświęcenia. Wasze kapłaństwo jest szczególnym darem Mojego Serca i wypływa z tajemnicy Mojej woli względem każdego z was. Ten dar nie powinien być dla was jednorazowym wydarzeniem (podczas święceń), lecz nieustannym przeżywaniem tej tajemnicy w każdej posłudze dla uświęcenia i ratowania dusz. Każdy z was nosi w sobie ogromne misterium Mojego Serca, gdyż w waszej służbie i w waszym posługiwaniu w Mojej Winnicy doświadczacie nie tylko Mojej bliskości, ale jesteście Moimi ustami, Moimi rękami i Moimi oczami.

        Zostaliście powołani, aby rozpalać ducha świętości w Moim Kościele – zwłaszcza w czasie potęgowania się przeszkód i wzrostu oziębłości. Musicie, Moi synowie, płynąć pod prąd, a nie ulegać temu światu, który coraz bardziej oddaje się pod panowanie Mojego przeciwnika. Bądźcie szczególnymi świadkami Mojego Serca i Macierzyńskiego Niepokalanego Serca Mojej Matki. Wy jesteście Miłością naszych Serc! Jesteście przedłużeniem Mojej nieskończonej Miłości do całego rodzaju ludzkiego! Otrzymaliście misję głoszenia Mojego Słowa, w Moim Imieniu odpuszczacie grzechy i udzielacie sakramentów, potrzebnych Moim dzieciom do zbawienia. Ale przede wszystkim – mocą Ducha Świętego – sprowadzacie Mnie na ziemię, aby na nowo, za każdym razem, dokonywała się Moja bezkrwawa Ofiara przebłagalna na ołtarzach. Mocą waszego słowa chleb przeistacza się w Moje żywe Ciało, a wino w Moją Krew, abyście mogli udzielać Ich Moim wiernym dzieciom.

        Mógłbym przecież działać w duszach bezpośrednio przez łaskę, ale pragnę posługiwać się wami i waszą współpracą ze Mną. Dlatego też dzisiaj wzywam was, Moi umiłowani synowie, byście waszymi czynami, myślami i waszą duchowością weszli w Moją Nieskończoną Miłość i rozważali cnoty Mojego kapłańskiego Serca. Jesteście nie tylko spadkobiercami Mojego Serca, lecz z Mojej woli sprawiacie, że nieustannie jestem obecny pośród Mojego stworzenia. Jesteście apostołami pośród dusz, które chcą w was widzieć Mnie żywego, pełnego Miłości i Miłosierdzia. To apostolstwo wymaga od was pełnego zaangażowania i zjednoczenia z Moim Sercem, jak również – waszego poświęcenia bez granic. Spełnić je mogą tylko ci Moi synowie, którzy żyją ze Mną i są przemienieni we Mnie.

        Moi synowie! Przypominam wam tę wielką tajemnicę zjednoczenia, ponieważ czeka was i Mój Kościół konfrontacja z mocami zła, które otwarcie wystąpi przeciwko Mojemu Mistycznemu Ciału. Próba, która ogarnie cały Kościół, będzie o wiele większa niż wszelkie wcześniejsze podziały i zdrady. Podobnie jak pozwoliłem, by oprawcy bili, bezcześcili i przybijali Moje Ciało do krzyża, tak teraz, zanim objawię swoją chwałę, zezwalam, aby dopuszczali się nieprawości i znieważali Moje Mistyczne Ciało.

        Dlatego pragnę przekazać wam swe wezwanie, abyście zachowali w was Moją Prawdę i uzbroili się przeciw napaściom złego ducha. Ta próba wywoła wielkie zamieszanie, albowiem światło poznania otrzymają tylko ci kapłani, Moi synowie, którzy pozostają zjednoczeni z Moim Sercem i są świadomi jedności swego kapłaństwa z Moim Boskim Kapłaństwem. Musicie pamiętać, że zachowanie prawdy nieskażonej związane jest z wielką pracą duchową i niejednokrotnie – z walką. Aby przejść tę próbę, musicie mieć świadomość, że przez krótki czas Mój Kościół będzie przeżywał trwogę, podobnie jak Ja, [który] zostałem osamotniony w Ogrodzie Getsemani, kiedy Moi apostołowie usnęli. Była to znacząca chwila w decydującym momencie waszego odkupienia. Tak będzie i teraz.

        Wzywam was, Moi umiłowani synowie, abyście czuwali, nie ulegali pokusie świata i przezwyciężali samych siebie! Pamiętajcie, że aby być Moimi prawdziwymi kapłanami, musicie stać się jak Ja – ofiarą, i stać się wszystkim dla wszystkich. Musicie zapłonąć ogniem Miłości Mojego Serca, podtrzymywać go i przekazywać duszom, które go zapragną.

        Moi synowie! Przygotujcie wasze kapłaństwo na umartwienie, cierpliwość oraz ofiarność! Doświadczę Mój Kościół, aby został jeszcze bardziej umocniony i aby zabłysła jego chwała. Mój prawdziwy, jedyny, święty i apostolski Kościół będzie musiał zejść do katakumb, uciec na pustynię i ukryć się w Moim Sercu, do którego prowadzi Niepokalane Serce Mojej Matki. Tam, w ukryciu, przez pewien krótki czas, będzie sprawował święte tajemnice dla umocnienia dusz.

        Moje dziecko, dwie rzeczy odnawiają Ranę Mojego Serca: niewiara kapłanów w zapowiadane wydarzenia oraz podnoszący się coraz bardziej bunt i nieposłuszeństwo wobec Mojej władzy, udzielonej Piotrowi. Każdy publiczny bunt jest odnawianiem zadanych Mi niegdyś ciosów i ran!

        Dziś Kościół przeżywa godzinę Getsemani i biczowania, ale godzina próby minie. Kiedy po trzech dniach Moje Mistyczne Ciało znów zajaśnieje w pełni blaskiem zmartwychwstania, okażę swoją chwałę i wszyscy poznają Moją Eucharystyczną Obecność, upadłszy na twarz przed Moim Majestatem.

        Moi synowie! Mój Święty Kościół jest waszą Oblubienicą, która zasługuje na to, aby wszystko poświęcić dla jej rozwoju i rozkwitu! Miłujcie ją tak, jak umiłowało ją Moje Serce. Przygotujcie się też do nowego zadania, które Moje Serce wam ofiarowuje – do promieniowania odnowionym kapłaństwem, gdy odkryjecie w sobie na nowo obfitość łask, darów i przywilejów, udzielonych wam przez Moje kapłańskie Serce. Przygotujcie się na nową ewangelizację ludów i narodów, aby doprowadzić je do pełnej jedności.

        A was, Moje dzieci, proszę, abyście otoczyli opieką i troską waszych kapłanów – szczególnie tych, którzy jeszcze nie rozumieją tego czasu. Nie oceniajcie ich, lecz pozostawcie to Mnie. Prześladując ich waszymi zarzutami, prześladujecie także Mnie. Czy z całą uczciwością możecie powiedzieć, że poznaliście ich serca i zamiary – i to tak, jak Ja je znam? Kapłaństwo i działanie Mojego Serca są dla was tajemnicą, jak również to, co Ja przez kapłanów czynię i do czego sam dopuszczam. Odnowienia Mojego Kościoła dokonam przez Moich świętych kapłanów.

        Przyjmijcie błogosławieństwo + + +».

 

KOMENTARZ ks. Adama Skwarczyńskiego

        Orędzie jest skierowane do wszystkich dzieci Kościoła, głównie jednak do kapłanów (Pan Jezus używa tu tylko słowa „kapłan”, chociaż w ostatnich latach próbuje się je zastąpić terminem „prezbiter” czyli „starszy”, używanym także przez protestantów, nie uznających święceń kapłańskich). Do świeckich nasz Pan zwraca się tylko na początku, wzywając ich do naśladowania Jego Serca w cichości i pokorze, jak też na końcu, zachęcając ich do opieki nad kapłanami, zwłaszcza nie rozumiejącymi obecnej wyjątkowej sytuacji. Ocenianie ich, a tym bardziej stawianie zarzutów, do świeckich nie należy, gdyż tylko Jezus zna serca swoich kapłanów. Szatan używa metody, wypróbowanej już w państwie Hitlera od 1937 roku: z inspiracji Goebbelsa do prasy wprowadzono wtedy doniesienia o rzekomych nadużyciach seksualnych duchowieństwa oraz "wstrząsające świadectwa" ich rzekomych ofiar, nawet sprzed 20 lat. Zbiórkę ofiar na misje zagraniczne nazwano "przestępstwami dewizowymi". Złe duchy podrywają i dzisiaj zaufanie do kapłanów, co jest szczególnie niebezpieczne w obliczu próby czekającej Kościół.

        Orędzie zawiera dwie części, chociaż wyraźnie nie wyodrębnione: wezwania do kapłanów w chwili obecnej oraz sięgające w niedaleką przyszłość – związane z nadchodzącą dla Kościoła najcięższą próbą.

        W części pierwszej (obecnie) wymaga od nich Pan Jezus: odwagi; odpowiedzialności za Kościół, za błądzących i poszukujących Prawdy; ciągłego wzrastania w łasce; rozpalania w sobie ducha świętości i przodowania na drodze do niej; bycia ustami, rękami i oczami Jezusa oraz przedłużeniem miłości Jego Najświętszego Serca do wszystkich ludzi; apostołowania przez odwzorowanie żywego Jezusa, przez pełne zaangażowanie i zjednoczenie z Jego Sercem oraz bezgraniczne poświęcenie.

        Próba wymaga od nich: wiary w zapowiedzi nadchodzących wydarzeń; posłuszeństwa papieżowi; przygotowania się przez umartwienie, cierpliwość i ofiarność; czuwania, walki z pokusami i zwyciężania siebie; stawania się ofiarą na wzór Chrystusa oraz wszystkim dla wszystkich; pogodzenia się z koniecznością zejścia do katakumb; ukochania Kościoła i poświęcania się dla niego; głębszego wniknięcia w tajemnicę własnego kapłaństwa (jak można się domyślić – już w czasie „Ostrzeżenia”); nastawienia na nową ewangelizację wszystkich ocalałych narodów. Obecnie hasło „nowej ewangelizacji” rozbrzmiewa niejako w próżni, gdyż nie ma jeszcze nowego świata, oczyszczonego przez najcięższą próbę.

        Jednym zdaniem: być w świecie miłością Dwóch Najświętszych Serc to zadanie dla kapłanów wszystkich czasów, to synteza całego ich powołania.

 

 


PATRZ INNE ORĘDZIA DANE ADAMOWI CZŁOWIEKOWI PRZEZ MARYJĘ I JEZUSA :

Źródło:

1)      Orędzia Maryi i Jezusa: http://adam-czlowiek.blogspot.com/

2)      Orędzia Anioła Ave Stróża Narodu Polskiego: http://aniol-ave.blogspot.com/

 

Więcej:

1) Nauczanie Proroków - Orędzia z podziałem tematycznym: http://www.duchprawdy.com/czytelnia.htm

2) Objawienia: http://www.duchprawdy.com/objawienia.htm

 

-------------------------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com