Orędzia Anioła Ave 2013 – Adam Człowiek

[47-51] – orędzia całe; [52-56] – fragmenty

Nihil obstat: ks.Abp Andrzej Dzięga - 5 maja 2015 r.

[47] 12 stycznia 2013

Aniol Stróż Polski

 

ANIOŁ STRÓŻ POLSKI: «Pisz, Człowiecze! Przyjmij Słowo i przekazuj je.

 

       Polacy! Nabierzcie odwagi i trwajcie w nadziei, którą wlewa w wasze serca Maryja, wasza Królowa. Czas budzenia sumień nadchodzi, lecz dokonuje się on w znaku krzyża. Na tym też polega wasze dziejowe bierzmowanie, abyście umieli okazać waszą nieugiętą wiarę, z której wyrasta nadzieja. Bóg spogląda na ofiary i modlitwy tych, którzy cierpliwie ponoszą je dla zwycięstwa prawdy! Zanim ono nadejdzie, musicie stanąć pod krzyżem, by w jego mocy i blasku dokonało się oczyszczenie.

       Jest wiele grzechu i zła, ale musicie być świadomi, że właśnie tu i teraz rozgrywa się ogromna walka szatana przeciwko Maryi. Jeśli jako naród ją wygracie, wtedy zapowiedziana iskra wyjdzie stąd do innych narodów, aby je przygotować na ostateczne Przyjście Pana.

       Chcę wam dzisiaj przypomnieć z polecenia Bożego, że oprócz waszych grzechów i słabości narodowych, obciążacie się grzechem zaniedbania. Jesteście jak List [napisany] do Kościoła w Filadelfii [1]. Syn Człowieczy zna wasze czyny, które w historii dokonywały się dzięki Jego łasce. Zna czyny, dzięki którym pozostają otwarte drzwi do Jego Królestwa przez Serce i ręce Maryi, gdyż jako naród nie zaparliście się Jego imienia.

       Dziś zostajecie wezwani, by wypraszać łaskę u Króla królów: aby z niewolników uczynił was wolnymi, z nierozumnych – uprzywilejowanymi. Wykorzystajcie dobrze czas wam dany! Nie zaniedbujcie czynienia dobra dla Ojczyzny i zacznijcie dawać prawdziwe świadectwo waszego sprzeciwu wobec zła! Nie możecie przyglądać się obojętnie i ulegle, jak zło się rozprzestrzenia! Bezczynność i brak zaangażowania są zaniedbaniem wobec Boga i bliźniego. Waszą bronią jest wiara oraz wypełnienie Ślubów i zobowiązań wobec Królowej tej polskiej ziemi. Jeśli w tym postanowieniu wytrwacie i będziecie je realizować, wrogowie zostaną upokorzeni przed obliczem Króla. Jeśli sama Maryja zezwoliła na sprofanowanie Jej królewskiego Oblicza, to znak, że przyjęła zniewagę, by wam uświadomić i pokazać, jak wielka toczy się walka i jak lekceważone są Jej wysiłki, aby z waszą pomocą szerzyć Królestwo Jej Syna w waszym narodzie. Dzięki łasce Boga wiele dusz podjęło się wynagrodzenia – to także znak, że jeszcze tli się wiara w waszym narodzie.

       Duchowe bierzmowanie narodu polega [między innymi] na wspólnym wyznaniu wiary Kościoła [Hierarchii] wraz z ludem, gdyż tylko w ten sposób może ujawnić się moc Ducha Świętego, odnawiająca oblicze tej ziemi. Czy uważacie, że jesteście w pełni wolni? Dar wolności przekształciliście w swawolę, którą wykorzystał wróg, aby was ponownie zniewolić. Zachowaliście się jak świeżo uwolniony niewolnik, który chełpi się dopiero co odzyskaną wolnością. A Jezus upomina się o swoje i przypomina wam – podobnie jak narodowi wybranemu, gdy została mu ukazana „ziemia obiecana” z wysokości – że prawdziwa wolność to posłuszeństwo Jego Woli. Nie będziecie wolni, jeśli nie opowiecie się za prawami Królestwa Chrystusowego.

       Bierzmowanie jest wyznaniem wiary. Dla was, Polacy, oznacza także wyznanie wiary pod krzyżem Chrystusa, gdzie stoi, czuwa i modli się wasza Matka i Królowa. Duchowe bierzmowanie to przyjęcie krzyża dla przebudzenia sumień. Znak krzyża jest znakiem podziału w podejmowaniu decyzji: albo zrozumiecie odpowiedzialność, jaką Chrystus nałożył na was w świadczeniu i głoszeniu Ewangelii, albo staniecie się sprawcami nowych podziałów właśnie przez grzechy zaniedbania. Wasze naczynia nie są jeszcze dostatecznie napełnione, lecz nie porzucajcie nadziei. Dawajcie świadectwo waszego powołania, by zerwać kajdany obłudy i fałszu. W wierności krzyżowi odnajdziecie mądrość w podejmowaniu decyzji i dokonywaniu wyborów. W cieniu krzyża jesteście w stanie dojrzeć blask zmartwychwstania. Przyjmijcie błogosławieństwo Boga».

 

_____________________

[1] Ap 3, 7-13.

 

 

[48] 12 lutego 2013


ANIOŁ STRÓŻ POLSKI:

«Pisz, Człowiecze! Przynoszę wam słowo w imię Boże i z polecenia Bożego, abyście przyjęli je z wiarą i umacniali się Ewangelią Chrystusa, w każdym dniu i o każdej chwili.

Polacy! Czy coś lub ktoś może oderwać was od miłości Chrystusa, jeśli powierzycie Mu siebie, wasz naród i całą waszą przyszłość? Miejcie głęboką wiarę, gdyż Chrystus was nie opuszcza. Co więcej, posyła wam swoją łaskę, gdyż zna pragnienia serc. Jego słowa są Życiem, i wy podtrzymujcie to Życie w was samych i w całym waszym narodzie. Okażcie głęboką wiarę – jeszcze większą niż apostołowie, którzy zwątpili w czasie burzy. Wy macie dziś o wiele większe doświadczenie i o wiele więcej znaków, ukazujących miłość Chrystusa do waszego narodu! Dziś, kiedy On sam wzywa wasz naród po imieniu i objawia wam waszą rolę pośród innych narodów, winniście z całą świadomością i odpowiedzialnością odpowiedzieć na Jego wezwanie.

Wśród burzy i ciemności, wśród zawieruchy i niepewności idźcie z odwagą na Golgotę, aby pod krzyżem spotkać Maryję – waszą Królową. Ten czas ciemności jest czasem zwycięstwa Boga i przygotowaniem na zmartwychwstanie Prawdy.

Gdy Chrystus powiedział: „Polskę szczególnie umiłowałem” – nie znaczy to, że za zasługi wyróżnia ją pośród narodów, lecz to między innymi, że powołuje ją szczególnie do głoszenia Ewangelii i świadczenia o niej, do świadczenia o Jego Królestwie. Bóg, powołując, zawsze udziela swej łaski i pomnaża ją, gdy widzi odpowiedź zgodną z Jego wolą. Dlatego postawił wam warunek: „Jeśli wytrwacie, wywyższę Polskę pośród narodów”. To wywyższenie ma dopiero nadejść, ono ma się dopiero wypełnić.

W swojej świadomości musicie kształtować poczucie odpowiedzialności – przede wszystkim za Kościół w waszej ojczyźnie, ale także za inne narody. Ta duchowa mądrość jest właśnie waszym duchowym bierzmowaniem u stóp Krzyża, pośród ciemności. Bóg jest Panem dziejów i właśnie teraz nadchodzi godzina, aby opowiedzieć się za Jego światłem, bądź za ciemnością; za Królestwem Chrystusa, bądź za królestwem szatana. Nie odrzucajcie łaski, którą posyła wam Chrystus! W całej historii waszego narodu, w historii Kościoła i chrześcijaństwa dał wam czas na szukanie, rozeznawanie i przyjmowanie woli Bożej. Nigdy was nie opuścił, posyłając w każdym czasie dusze ofiarne, dusze obdarzone łaską przekazywania i dawania świadectwa poprzez słowo, aż wreszcie przypomniał światu o swoim wielkim Miłosierdziu.

Dlatego w wydarzeniach, których do końca nie rozumiecie, cierpliwie poszukujcie woli Bożej. Szatan posługuje się wszelkimi dostępnymi mu środkami, aby zniszczyć wiarę w waszym narodzie. Chce wyrwać ją z waszych serc i przede wszystkim zatruć wam umysły zwątpieniem. Nie ulegajcie mu! Odważnie odpowiadajcie na wasze powołanie i umacniajcie się nawzajem w wierze. Wsłuchujcie się w głos Chrystusa, który po uciszeniu burzy powiedział apostołom: „Wciąż jeszcze nie wierzycie?”.

Przypominam wam jednak, że sama wiara nie wystarczy, gdy potrzebne jest wasze świadectwo. Nie poddawajcie się, chociaż wokoło rozszalała się burza i ciemności ogarnęły ziemię. Nabierzcie więcej odwagi, byście czynami mogli świadczyć o swym całkowitym zaufaniu. Bądźcie wierni, wytrwajcie do końca, a w odpowiedniej chwili  Chrystus przybędzie wam z pomocą i powie waszym wrogom: „Milcz! Ucisz się”Niech was nie opuszcza wiara, że właśnie w czasie nawałnicy, w chwili największego zwątpienia, Chrystus okaże swoją Chwałę i Moc. Chrystus chce urzeczywistnić swe królowanie w waszej ojczyźnie poprzez zrozumienie przez was i przyjęcie waszego powołania.

Trwajcie na modlitwie i modlitwą umacniajcie swe uczynki. Przyjmijcie błogosławieństwo Boga: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

 

[49] 12 marca 2013

 

ANIOŁ STRÓŻ POLSKI:
«Pisz, Człowiecze! Przychodzę z polecenia Bożego, aby przekazać wam słowa otuchy i nadziei na nadchodzące dni. 

   Nabierzcie odwagi, Polacy, by wiernie wytrwać przy krzyżu Chrystusa z różańcem [w ręku]. Nie ma innej drogi, jak tylko ta, jeśli chcecie stać się świadkami Prawdy - nie tylko w waszej ojczyźnie, lecz także wobec innych narodów. Europa potrzebuje waszego świadectwa! Już wkrótce będziecie mieli kolejną szansę, by opowiedzieć się z całą stanowczością po stronie Chrystusa tryumfującego.

   Łączcie się i trwajcie w narodowej modlitwie różańcowej, pamiętając, że świadectwo [na rzecz] prawdy wymaga odwagi i poświęcenia. Nie lękajcie się, gdy was wyśmiewają. Nie bójcie się, gdy was prześladują. Wasza narodowa modlitwa jest wieczernikowym czuwaniem Narodu wraz z waszą Królową, u Jej stóp. Jest żywym wieczernikiem - tak jak żywa powinna być wasza wiara i wasze świadectwo. Czuwanie wraz z Maryją jest przygotowaniem do dziejowego bierzmowania waszego narodu! Ta ofiara, zaangażowanie i modlitewne czuwanie wraz z Królową niesie wam prawdę, broni was i przygotowuje do dziejowej misji dawania świadectwa innym narodom. Różańcowe czuwanie przy Tronie Królowej Polski sprawia, że Maryja obficiej wyprasza ład wewnętrzny, jak również  łaski Ducha Świętego dla tych, którzy starają się o urzeczywistnienie w narodzie polskim królestwa Jej Syna.

   Nieście krzyż w waszych sercach i bądźcie wdzięczni Bogu, że dla waszego uświęcenia i oczyszczenia pozwala wam dziś na doświadczenie krzyża.  Narody, które odrzuciły krzyż, które ustanawiają prawa przeciwne Bogu, które wprowadzają szatański plan zniewolenia umysłów, odczują konsekwencje swoich czynów wedle Sprawiedliwości Bożej.

   Wy jednak bądźcie wierni, gdyż Chrystus chce was wywyższyć wobec innych narodów. Nie chodzi o to, abyście byli ponad innymi narodami, lecz chce się wami posłużyć, aby okazać swoją potęgę i moc Królewskiego panowania. Jeśli dał wam poznać – przez krzyż -  że was umiłował, to tym samym chce, abyście wzięli udział w Jego życiu, w Jego męce, w zmartwychwstaniu i obietnicy Ducha Świętego. Duch Święty przyjdzie, aby na nowo rozpalić ogień swojej miłości - tak, aby całe stworzenie zostało odnowione w Chrystusie. Także i narody zostaną dotknięte tym ogniem, aby Ewangelia była na nowo poznana na wszystkich krańcach ziemi.

   Posłuchajcie i rozważcie, co chcę wam przekazać dla waszego umocnienia. Wasi przodkowie przelewali krew w obronie wiary, a była to krew chrześcijańska – dlatego, jako naród, macie udział w cierpieniach Chrystusa. W swojej miłości i wierności ma On zawsze przed oczami wasze świadectwo i ofiarność. Dlatego Jego Miłosierdzie uprzedza Jego Sprawiedliwość wobec waszego narodu. I chociaż wiele zaniedbaliście, wiele darów zmarnowaliście, to Bóg pozostaje wierny swemu słowu i chce was wywyższyć - ze względu na Jego Potęgę, Moc i Panowanie. Kiedy nadejdzie czas, Chrystus podniesie was swoją łaską i staniecie się Jego świadkami - dla Zachodu i dla słowiańskiego Wschodu.

    Przyjmijcie błogosławieństwo, które przesyłam wam w imieniu Ojca+ i Syna + i Ducha Świętego».[50] 12 kwietnia 2013


ANIOŁ STRÓŻ POLSKI:

       Podczas modlitwy ukazało się światło, które zaczęło mnie ogarniać. W tym świetle ukazał się Anioł Stróż Polski – tym razem z mieczem w ręku. Jego spojrzenie było poważne, ale jednocześnie bardzo ciepłe. Wyciągnął lewą rękę i powiedział:

– «Pochyl głowę, człowiecze».

       Uczyniłem, jak Anioł mi polecił, i w pewnej chwili zauważyłem, że znajduję się w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. W kaplicy było czterech mężczyzn ubranych w białe alby, za nimi dwóch kapłanów ubranych w szaty liturgiczne, a jeszcze dalej za nimi – dwóch hierarchów bez szat liturgicznych, lecz z pastorałami. Wszyscy oni byli gotowi, aby uformować procesję. Z tabernakulum wychodziły promienie białe i czerwone, które ogarniały całą kaplicę. Na ołtarzu ujrzałem insygnia królewskie, złożone na złotej poduszce. Korony nie widziałem, a tylko berło i jabłko królewskie.

       Teraz dopiero zauważyłem, że z tyłu za mną klęczą ludzie – i to już nie była kaplica na Jasnej Górze, lecz Katedra na Wawelu, gdyż widziałem stalle i konfesję św. Stanisława. Miałem wrażenie, jakby to była jedna całość.

       Anioł Stróż spojrzał na mnie i powiedział:

– «Nie dziw się, człowiecze. Tutaj [na Wawelu] Maryja potwierdziła swoją królewską władzę nad waszym narodem, ale swój Tron obrała na Jasnej Górze. Jako Królowa, drogę do królewskiego panowania swego Syna przygotowuje z Jasnej Góry, aby utwierdzić Jego królewskie panowanie w Katedrze na Wawelu».

       Zapytałem, kim są ci ludzie, którzy klęczą. Usłyszałem odpowiedź:

– «To ci, którzy u Tronu Królowej Polski wypraszają Boże Miłosierdzie i ratunek dla Polski [Jasna Góra], jak również ci, którzy ofiarują w cichości swoje cierpienia, uczynkami miłości i miłosierdzia wstawiają się za Ojczyzną [Katedra na Wawelu]».

       Wyruszyła procesja, złożona z mężczyzn [świeckich] i kapłanów, ale insygnia królewskie nadal spoczywały na ołtarzu. Gdy wszyscy wyszli, Anioł znów spojrzał na mnie i powiedział:

– «Człowiecze, przekaż i przypomnij swoim rodakom słowa Psalmu: „Pan da siłę swojemu ludowi. Pan da swemu ludowi błogosławieństwo pokoju”[1] [2]. Rozważcie, dzieci narodu polskiego, że Pan tu wyraża warunkową obietnicę swego błogosławieństwa w wywyższeniu waszego narodu pośród innych narodów. Wierność jest łaską. Pamiętajcie, że ucisk wyrabia wytrwałość, a w was musi ukształtować się świadomość przynależności do Chrystusa, abyście mogli świadomie przyjąć Jego królewskie panowanie. Krzyż uczy pokory, jak również wypełniania Woli Bożej. Królowa narodu polskiego – Maryja Niepokalana, która jest waszą Przewodniczką i Wskazującą drogę – pokazuje wam, co znaczy pełnić Wolę Bożą. A właśnie tej wierności w wypełnianiu Jego Woli domaga się Jezus. Poddanie się Jego królewskiej władzy jest warunkiem, który objawił waszemu narodowi, aby w ten sposób inne narody mogły brać z was przykład. Jego zaproszenie – a zarazem żądanie – wiąże się z waszym przylgnięciem do krzyża.

       Nie możecie tracić nadziei – pomimo ciemności, pośród intryg i kłamstw. Wisząc na krzyżu, Jezus też pozwolił, by z Niego szydzono i drwiono, lecz wstawiał się za swoimi oprawcami. I wy tak czyńcie, biorąc za przykład Jezusa konającego na krzyżu. Swoją śmiercią i zmartwychwstaniem Zbawiciel potwierdził swoje królewskie panowanie i konieczność budowania Królestwa Bożego. To jest przykład dla was – abyście w ciszy i z pełnym poczuciem odpowiedzialności dawali świadectwo wierności Woli Bożej, budując Królestwo Chrystusa i Jego zasad w świetle Ewangelii.

       Miłosierdzie Boże, jak również Boża Sprawiedliwość, domagają się uznania Królewskiego Panowania Chrystusa w narodach, [a to] ze względu na detronizację, której dokonały systemy odrzucające Boga. Jeśli Chrystus chce was wywyższyć pośród narodów, to dlatego, abyście dali przykład innym narodom, że pojednanie z Bogiem, uznanie Jego królewskiej władzy, jest warunkiem ratunku dla całego świata. Święta Matka Kościół musi mieć świadomość odpowiedzialności, że głosząc Królestwo Chrystusa, głosi je nie tylko swoim wiernym, lecz jest świadkiem dla całego świata – dla wierzących i niewierzących.

       Polacy! Spójrzcie, że droga do uznania panowania Króla Wszechświata w waszym narodzie prowadzi z Jasnej Góry – z Serca Matki – do Katedry na Wawelu, sanktuarium Kościoła i narodu.

       Trwajcie na modlitwie i z pełną odpowiedzialnością dawajcie  świadectwo waszymi czynami i ofiarami za Ojczyznę, aby zawsze pozostała wierna.

       Przyjmijcie błogosławieństwo Boże, które wam przynoszę. +++»

       Światło rozproszyło się i wszystko zniknęło.

_____________________________

[1] Psalm 29,11
[2] warto w tym miejscu przypomnieć homilię ks. Abp Leszka Sławoja-Głódzia z 4 czerwca 2009 r

 

[51] 12 maja 2013

 

ANIOŁ: «Pisz, człowiecze. Przychodzę z polecenia Boga, by przekazać wam Jego słowa.

 

Polsko, podnieś swe skrzydła i zerwij kajdany niewoli i duchowego zniewolenia. Pamiętaj o swojej prawdziwej tożsamości, zanurzonej w testamencie Krwi Chrystusa! Pozostań wierna i odważna w wyznawaniu swej wiary. Wierność Kościołowi i Tradycji zawsze była twoją mocą, którą wspierała pierwsza Hetmanka waszego narodu – Maryja, Królowa Polski.

 

Nie zmarnujcie czasu, który został wam dany dla waszego umocnienia! Zanika w was miłość do tej ziemi, za którą przelewali krew wasi ojcowie – ulegacie bowiem kłamstwu, opartemu na diabelskim planie zniewolenia narodów przez hasła wolności, równości i braterstwa. Porzucacie Tradycję i szacunek dla Kościoła, ulegając duchowi pychy i arogancji. Dzisiaj wróg czyni wszystko, by was pozbawić poczucia przynależności narodowej. Nie łudźcie się, że odzyskaliście wolność, bo na odwrót – coraz mniej decydujecie dziś o sobie. Staliście się w Europie polem walki pomiędzy Wschodem i Zachodem. Zachód skusił was tym samym, przez co sam popadł w ruinę i duchową pustynię, a Wschód nie zrezygnował ze swej żądzy władzy. Tak wielu pojawiło się zdrajców, wielu Judaszów, skuszonych współczesnymi srebrnikami, aby sprzedać Polskę dla chwili kariery i władzy.

 

Wy, drogie i wierne dzieci, trzymajcie się tego, co jest waszym najcenniejszym dziedzictwem: wiary oraz krzyża! Pierwszym świadectwem, które winniście dać Europie dla zachowania waszej tożsamości, jest obrona krzyża oraz wierność Ewangelii. Byście jednak mogli sprostać waszemu powołaniu, najpierw musicie pozostać wierni waszym narodowym zobowiązaniom. To z ich powodu szatan chce was uczynić swymi niewolnikami, aby pozbawić was poczucia przynależności narodowej.

 

Zawierzenie Maryi i śluby złożone przed Jej Jasnogórskim Wizerunkiem nadal są dla was celem i wyzwaniem. Maryja was nie opuszcza i dzięki Jej wstawiennictwu Duch Święty podtrzymuje płomień, który został zapalony w waszym narodzie. Okazujcie wdzięczność Bogu i kochajcie Maryję, wyrażając miłość do Niej przez świadectwo modlitwy i czynu.

 

Bądźcie świadkami godnymi wyzwań tego czasu! Prawdziwa wolność jest darem Bożym, a wypływająca z tego daru niepodległość musi być oparta na fundamencie praw Bożych. Prawdą, która zwycięża, jest krzyż – i on powinien pozostać mocno zakorzeniony w waszej świadomości. Obietnica wychodzącej z waszego narodu „iskry Bożego Miłosierdzia” jest dla was Bożym warunkiem, wzywającym was do pozostania w wierności. Dar Bożego Miłosierdzia można przyjąć, ale i odrzucić. Wolność trzeba stale podtrzymywać, gdyż szatan – mistrz kłamstwa – ciągle krąży i kusi.

 

Stańcie się żywymi kamieniami, aby przygotować Polskę na przychodzącą i objawiającą się  moc Króla Miłosierdzia. To pokolenie, jak każde poprzednie, musi przejść swoją Paschę – swoje zjednoczenie z Chrystusem. Lecz temu pokoleniu zostało objawione zadanie i odpowiedzialność także za inne narody. Dlatego musicie stać się żywymi świadkami tego czasu i tego oczyszczenia.

Przyjmijcie błogosławieństwo, które przynoszę wam od Boga, dla waszego umocnienia».

 

DALSZE ORĘDZIA KTÓRE WIDAĆ PONIŻEJ NIE SĄ OPUBLIKOWANE JESZCZE W CAŁOŚCI !

 

ANIOŁ STRÓŻ POLSKI DO POLAKÓW:

 

[52] 12 czerwca 2013

[…]Namiastka wolności, którą otrzymaliście, okazała się wielką próbą dla waszego narodu. Cały czas jesteście poddawani próbie wolności oraz próbie wyboru. Szatan używa wszelkich dostępnych mu środków i sposobów, aby odwrócić waszą uwagę od zadania, jakie otrzymaliście pośród innych narodów. Bądźcie jednak pewni, że prawdziwie ubodzy w duchu, ci, którzy znoszą niesprawiedliwość w imię sprawiedliwości Bożej, zostaną pocieszeni i umocnieni. Wasza ojczyzna doznawała i nadal doznaje niesprawiedliwości ze względu na swą wiarę i świadectwo dawane Chrystusowi, dlatego musicie wytrwać przy krzyżu Chrystusa aż do końca. Pozostańcie Mu wierni, aby On sam mógł was wywyższyć, okazując w waszym narodzie moc i panowanie swojej królewskiej władzy.

[…] Bóg pragnie ofiary cichej, ale dokonywanej w pełnej zażyłości z Jego miłością. Często w historii dziejów wasz naród, za przyczyną i wstawiennictwem waszej Królowej, podejmował ofiarę dla wynagrodzenia Bogu: chwytał za różaniec i uciekał się pod obronę Królowej narodu Polskiego.

 

[53] 12 lipca 2013

     […]Bóg pragnie posłużyć się waszym narodem, aby stał się przykładem wiary dla innych narodów. To jest czas szczególnego nawiedzenia dla Polski i Polaków, aby mogli rozpoznać znaki czasu - w tym narodzie i dla tego narodu. Boży Plan wymaga od was świadectwa, podczas gdy inne narody wydają antyświadectwo. To jest czas, abyście okazali wasze męstwo i odwagę - podczas gdy inne narody, w imię fałszywej wolności, z pełną świadomością odrzucają prawo Boże. Wasze dziejowe bierzmowanie jest dla was wyzwaniem i jednocześnie zobowiązaniem, abyście wytrwali przy krzyżu Chrystusa, pozostali wierni Ewangelii oraz Tradycji waszych ojców. Nie zapominajcie o modlitwie za Hierarchów i kapłanów w waszej ojczyźnie, aby otrzymali światło i moc działania w jedności z Duchem Świętym. […]

   Jednak w obecnej rzeczywistości nie możecie cieszyć się pełnią wolności, gdyż wasz przeciwnik zaciska kajdany i niszczy to wszystko, co wyrasta z Tradycji dziejów. Czy zastanawialiście się, dlaczego Bóg wybrał wasz naród i obdarzył was tyloma przywilejami? Ponieważ przygotował plan, abyście w czasie ciemności i prześladowania nieśli światło nadziei innym narodom. I Bóg ma do tego prawo, ponieważ jest suwerenny i  jak kiedyś zapragnął, aby zbawienie wyszło z narodu, który został przez Niego wybrany, tak dziś pragnie, aby wiara oraz nadzieja z nią związana, zostały zachowane w waszym narodzie i stały się znakiem i świadectwem dla innych narodów. Bóg, w Swoim miłosierdziu, pragnie okazać, że zapowiedziany Tryumf Niepokalanego Serca Maryi dotyczy nie tylko Kościoła i poszczególnych dusz, lecz także narodów.

   Dlatego wasza ojczyzna stała się miejscem walki – ale także została wybrana jako miejsce zwycięstwa Niepokalanej. Dla takiego świadectwa cierpieli święci patronowie i oddawali życie męczennicy tego narodu. Prawdziwa duchowa odnowa jeszcze nie nadeszła, gdyż nie wszystko zostało oczyszczone, a przede wszystkim nadal wiele serc pozostaje w ciemności – wciąż zbyt wiele kłamstwa i obłudy wyrasta, jak kąkol wśród pszenicy. Lecz nadejdzie godzina prawdy i sprawiedliwości, która odsłoni oblicza zdrajców i kłamców. Zmiany, które wkrótce nadejdą w waszej ojczyźnie, będą kolejnym znakiem wam danym, abyście włączyli się do narodowej modlitwy wynagradzającej i z jeszcze większą wiarą stanęli przy krzyżu Chrystusa, podobnie jak Jan trzymający w objęciach Matkę Bolesną.

 

[54] 12 sierpnia 2013

   […]Nie zasmucajcie już więcej Oblicza waszej Matki i Królowej. Nie pozwólcie, by Chrystus był ośmieszany i lekceważony. Droga powołania waszego narodu, jak również wielu innych narodów, to nie droga dobrobytu i bogactwa, lecz zjednoczenia z Jezusem Chrystusem – Królem Wszechświata. Jest możliwe osiągnięcia szczęścia na ziemi, ale musicie pamiętać, że ono wynika ze sprawiedliwości i pokoju Królestwa Bożego. Żaden naród nie osiągnie prawdziwej sprawiedliwości, jeśli nie uzna królewskiego panowania Chrystusa i Jego praw za swoje. Na tym polega wierność krzyżowi i Ewangelii, która jest trudnym zadaniem postawionym przed ludami i narodami. […]

   Tak też przez historię waszej ojczyzny przewija się ewangeliczny obraz od Kany Galilejskiej aż po Golgotę. Matka i Syn są włączeni w dzieje narodu – tak i wy stańcie się świadkami ewangelii narodu. Byliście świadkami grobu a teraz bądźcie świadkami zmartwychwstania. To wymaga od was odwagi i wytrwałości. Nie lękajcie się jednak, lecz z podniesionymi rękami wzywajcie Ducha Świętego, aby przemienił, pobłogosławił i odnowił oblicze tej ziemi oraz polskich serc.  Matka i Królowa czuwa nad wami i oczekuje waszej modlitwy. Trwajcie w jedności i we wspólnej narodowej modlitwie. Modlitwa niech umacnia ducha i serce narodu, aby prawdziwa jedność stała się udziałem wszystkich mieszkańców tej ziemi.

 

[55] 12 września 2013

   […]Polacy! Bądźcie świadomi, że Bóg pragnie waszego ocalenia i takiego świadectwa wiary, aby inne narody mogły brać z was przykład. Nie ulegajcie tym, którzy obiecują wam szczęście i dobrobyt, lecz w zamian oczekują podporządkowania się prawom stanowionym, które sprzeciwiają się Prawu Bożemu.  Nie słuchajcie głosu ślepych, którzy  prowadzą wasze umysły w coraz większą ciemność.  Bądźcie mężni,  aby umieć stanowczo sprzeciwić się wszystkiemu, co odciąga was od wiary i tradycji.

   Serce narodu jeszcze bije prawdziwą miłością do waszej Królowej. Wróg wciąż nie zdołał zniszczyć w was nadziei, a to dlatego, że nadal jest w waszym narodzie umiłowanie wolności. Maryja nie opuszcza swojego królestwa i wspiera poświęcone jej dzieci, aby miały odwagę trwać przy krzyżu i w nadziei oczekiwać zmartwychwstania prawdy.[…]

Polacy! Strzeżcie się tych, którzy wiele wam obiecują, lecz swoich słów nie opierają na jedynej Prawdzie i prawdziwym kamieniu węgielnym, którym jest Jezus Chrystus – Król królów i Pan panów. Jeśli ktoś nie chce budować na tym Fundamencie, jeśli odrzuca prawa ustanowione przez Boga, niech będzie pewien, że buduje na piasku. Dlatego zacznijcie budowanie od siebie, abyście się stali żywymi kamieniami. Bóg widzi wasze wysiłki i starania. Bądźcie pewni, że wasze modlitwy, wasze publiczne dawanie świadectwa, przyniesie owoc – lecz wpierw musi dokonać się oczyszczenie.

    Proście Boga, aby udzielił wam tej łaski i wypełnił Swoją obietnicę. Trwajcie na modlitwie i przyjmujcie Komunię wynagradzającą za grzechy w waszej Ojczyźnie, które tak bardzo obrażają Oblicze Boga.

 

[56] 12 października 2013

   […]Jeśli będziecie pokutować, otrzymacie przebaczenie i łaskę pojednania z Bogiem. Nie zapominajcie, że w waszych modlitwach wspiera was wstawiennictwo Maryi Królowej oraz towarzyszą wam modlitwy świętych Patronów i Opiekunów. Ja także zanoszę modlitwy za was. Również krew przelana w obronie wiary woła za wami, jako świadectwo poświęcenia i wierności.

   Włączcie się do tej modlitwy wstawienniczej i okażcie ducha, skruszonego wobec Bożego Majestatu i Planu. Pokuta i wynagrodzenie dotyczy wszystkich i obejmuje wszystko, co tworzy naród. Zanoście ofiary i łączcie je z największą Ofiarą Chrystusa, który jako Król oddał Swoje życie na krzyżu, dla wynagrodzenia Ojcu za grzechy całego świata. Niech kapłani wzywają lud do pokuty, niech odprawiają Msze wynagradzające za grzechy tego narodu! Upominajcie siebie nawzajem, aby wasze świadectwo wiary było pełne. Naród prawdziwie wierzący, to naród nie tylko wyznający wiarę w Boga, lecz przestrzegający i strzegący Boskich praw! Aby wasz naród prawdziwie mógł się odnowić, potrzeba przebudzenia sumień, jak również waszego zdecydowanego podążania za Chrystusem i  Jego krzyżem, w nadziei zmartwychwstania. Nie lękajcie  się dawać świadectwo wiary innym narodom, bo do tego zostaliście wezwani. Świat nie jest przychylny dawaniu takich świadectw, szczególne teraz, gdy siły antychrysta działają z całą swą potęgą. Bóg powierzył wam trudne zadanie: abyście szli za Jego krzyżem, a to oznacza wyszydzenie, wyśmianie i prześladowanie przez księcia tego świata i jego sługi. […]

   Gdy wydaje się wam, że tak wiele zostało przegrane, to właśnie wtedy powinniście jeszcze bardziej zmobilizować się do wielkiej, narodowej modlitwy ekspiacyjnej, aby duch pokuty poruszył sumienia i otwarł umysły i serca.  Chrystus postawił Swój krzyż tutaj, w czasie dziejów tego narodu, dlatego zapragnął, aby to z tej ziemi wyszła iskra Jego Miłosierdzia, związana z jego społecznym królowaniem. Bądźcie blisko Boga, sami bowiem nic nie możecie uczynić.

 

Komentarz ks. S. Małkowskiego

Jest Wolą Boga, aby Niepokalane Serce Maryi zwyciężyło w naszym narodzie dla dobra także innych narodów. Powołanie Boże, i związane z nim zadania, dotyczy więc nie tylko poszczególnych ludzi, ale narodów, państw, wspólnot. Oby Polacy nie zawiedli Boga i Niepokalanej. Zbliża się godzina prawdy, ujawnią się zamysły serc wielu – złe i dobre. Duch Święty przez Serce Matki odnawia oblicze tej ziemi.

 

Żyjemy w czasach decydującego wybory między Bogiem i szatanem. Bóg wyznacza nam zadania, ale pragnie naszej modlitwy i ofiary. Chrystus, Król Miłosierdzia chce w Polsce rozpocząć swoje społeczne panowanie (a to jest istota intronizacji). Kolejne orędzia nadziei wzywają nas do wytrwania.


 


PATRZ INNE ORĘDZIA DANE ADAMOWI CZŁOWIEKOWI:


Źródło:

1)      Orędzia Maryi i Jezusa: http://adam-czlowiek.blogspot.com/

2)      Orędzia Anioła Ave Stróża Narodu Polskiego: http://aniol-ave.blogspot.com/

 

Więcej:

1) Nauczanie Proroków - Orędzia z podziałem tematycznym: http://www.duchprawdy.com/czytelnia.htm

2) Objawienia: http://www.duchprawdy.com/objawienia.htm

 

www.duchprawdy.com