Błogosławieństwa od Jezusa Chrystusa

fragmenty z objawienia „Prawdziwe Życie w Bogu” - Vassula Ryden (1985-2003r)

Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005

 

 

1. Błogosławieni mali, bowiem oni odziedziczą Królestwo Boże.

2. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

3. Błogosławieni ci, którzy Mnie nie widzieli, a we Mnie wierzą. Oni odziedziczą wszystko, co należy do Mnie.

4. Błogosławieni niech będą ci, którzy się do niej przyłączą (prorokini Vassula Ryden). Ja, Bóg, będę pomiędzy wami i zobaczycie na niej znak, bowiem ona będzie wzrastać w Moim Domu.

5. Błogosławieni ci, którzy odrzucają swe zajęcia i idą za Mną.

6. Błogosławieni, którzy będą rozszerzać Moje Słowo.

7. Błogosławione Moje owce, które rozpoznają Mój Głos. (w tych Orędziach)

8. Błogosławieni, którzy na nowo będą karmić Moje baranki.

9. Błogosławieni pokornego serca.

10. Błogosławieni, którzy będą odmawiać Różaniec w dniu uświęcenia Garabandal i ci, którzy na kolanach oddadzą cześć Mojej Matce.

11. Błogosławieni, którzy poniosą Mój Krzyż Pokoju i Miłości i będą się jednoczyć.

12. Błogosławione Moje owce powracające do Piotra. (Papieża)

13. Błogosławieni, którzy się uniżają i idą za Moim przykładem.

14. Błogosławieni, którzy przestrzegają Moich przykazań i miłują się wzajemnie tak, jak Ja was miłuję.

15. Błogosławieni ci, którzy świadczą o Mnie i którzy się Mną nie gorszą.

16. Błogosławieni prostego serca, bowiem Królestwo Niebieskie należy do nich.

17. Błogosławieni, którzy żyją w Moim Domu i zdolni są uznać waszą Najświętszą Matkę za «Matkę Boga» i «Królową Niebios».

18. Błogosławieni ubodzy w duchu, bowiem Królestwo Niebieskie należy do nich.

19. Błogosławieni ci, którzy otworzą się na Mnie i którzy pozwolą, by wniknęła w nich Moja Rosa Pokoju i Miłości.

20. Błogosławieni ci, którzy są Mi wierni i którzy Mnie kochają, bo przyciągnę ich jeszcze bliżej Mnie i okryję ich Moją Miłością.

21. Błogosławieni, którzy rozpowszechniają Moje Orędzie Pokoju i Miłości.

22. Błogosławieni, którzy przychodzą i pocieszają Mnie.

23. Błogosławieni jesteście wy wszyscy, którzy wierzycie, chociaż nie widzieliście.

24. Błogosławione Moje małe dusze, bo kocham je miłością szczególną.

25. Błogosławieni bądźcie wy wszyscy, którzyście usłyszeli i rozpoznali Wołanie Pasterza.

26. Bądźcie błogosławieni wy wszyscy, którzy złożyliście Mi ofiary.

27. Błogosławieni, którzy mają uszy, aby słuchać i błogosławieni prostego serca, przyjmujący Mojego Ducha Łaski z wiarą dziecka, bowiem w tych małych sercach Moje Słowo zakorzeni się.

28. Błogosławieni prześladowani dla sprawiedliwości, bo do nich należy Królestwo Niebieskie.

29. Błogosławiony człowiek – który zastanawia się nad tym, co mu dzisiaj daję; który bada swe serce i duszę – bowiem Ja go wywyższę.

30. Błogosławieni Moi kapłani, biskupi i kardynałowie, którzy przychodzą do Mnie jak celnicy uznający swą winę, bo Moje Słowo zapuści korzeń w tych sercach i wzrośnie.

31. Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie.

32. Błogosławieni posłuszni Memu Prawu, którzy idą za Moimi wskazaniami i szanują Moje Święte Sakramenty.

33. Błogosławieni ci, którzy przychodzą do Mnie napełnieni Wiarą, aby Mnie spożywać i pić.

34. Błogosławiony człowiek, który Mnie słucha.

35. Błogosławiony, kto chodzi Moimi Drogami.

36. Błogosławiony ten, kto się uniża.

37. Niech będą błogosławieni ci, którzy bez zwątpienia przyjmują Mego Ducha Łaski!

38. Błogosławieni prostego serca, bo im objawi się Mądrość!

39. Błogosławieni czyniący Wolę Mojego Niebieskiego Ojca, bo bramy Mojego Królestwa otworzą się, aby ich przyjąć.

40. Niech będą błogosławione naczynia światła, niosące Moje Słowo i rozpowszechniające Moje Orędzia dane wam przez Mojego Świętego Ducha, ponieważ wiele waszych grzechów zostanie wybaczonych.

41. Błogosławieni jesteście wy, ubodzy i nędzni, albowiem do was należy królestwo Boże. Biada tym, którzy są teraz syci, głód bowiem cierpieć będą.

42. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z Mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

43. Błogosławieni są ci, którzy wierzą we Mnie i Mnie uwielbiają.

44. Błogosławieni są ci, którzy idą za Mną.

45. Błogosławieni wierzący w to, że Moja Obietnica już wkrótce się wypełni, bo ich czoła naznaczone zostaną Moim Tchnieniem Miłości.

46. Błogosławieni uległego serca, albowiem oni osiągną doskonałość.

47. “Początkiem Mądrości jest bojaźń Pana”. Jeśli będziecie mieć Moją bojaźń, będziecie błogosławieni.

48. Błogosławieni wprowadzający pokój. Ponieważ czynią pokój, zostaną nazwani Moimi synami.

49. Bądźcie błogosławieni za to, że Mnie wysłuchaliście.

50. Błogosławieni ci, którzy pokornie przyjmują Moje Pouczenia i biorą do serca Moje Słowa.

51. Pismo mówi: “Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla tych spośród was, którzy dostępują zbawienia.” To tego Języka przychodzę was nauczyć, ten właśnie Język Miłości usłyszycie w Mojej szkole i wy, wy, którzy pragniecie się uczyć, bądźcie błogosławieni, silni i szczęśliwi.

52. Błogosławieni Pokój czyniący, zakwitną bowiem w Moim Pokoju i będą promieniować Moim Światłem na wieki i na zawsze.

53. Błogosławieni współczujący: oni ujrzą Miłosierdzie w Dniu Sądu.

54. Błogosławione hojne dusze, które dzielą Mój Kielich: one zostaną nazwane dziedzicami Mojego Zbawienia.

55. Błogosławieni, którzy Mnie poślubiają: w dniu, w którym spotkają Mnie twarzą w Twarz, odczują tę samą radość, którą Ja odczuwam jako Małżonek.

56. Błogosławieni jesteście wy, którzy nie przyjęliście innego świadectwa, lecz tylko Jedną i Jedyną Prawdę, którą dałem wam Ja Sam. Mówię wam: Przyjdźcie! Przyjdźcie do Mego Królestwa dzielić ze Mną wszystko, co mam.

57. Błogosławieni ci, którzy nie wprowadzają podziałów pod Moim Świętym Imieniem, lecz ukazują jedność poprzez pokorę i miłość: będą nazwani Filarami i Fundamentami Świątyni Bożej.

58. Błogosławieni jesteście wy, którzy wierzycie, chociaż nie widzicie. Weselcie się z Łaski, otrzymanej od Mojego Ojca i módlcie się za tych, którzy jej jeszcze nie otrzymali.

59. Błogosławieni jesteście wy, którzy akceptujecie biczowanie, upokorzenie i przybijanie gwoździami ze Mną do Krzyża i którzy nosicie rany Mojego Ciała na waszym ciele. Wasze mieszkanie w Niebie zostanie otwarte na przyjęcie was i wielka będzie wasza zapłata.

60. Błogosławieni ci, którzy strzegą Świętości Mojego Imienia. Kiedy będą wzywać i prosić w Moje Imię, wysłucham ich.

61. Błogosławieni mali, którzy Mnie wychwalają i adorują: uczynię w nich wielkie rzeczy.

62. Błogosławieni wierni, którzy zachowują Moje Przykazania i którzy nie zmieniają w Pismach ani jednej kreski z tego, co zostało napisane: do nich należy Królestwo Niebieskie.

63. Błogosławione jesteście, Moje baranki, na które jak na dzikie zwierzęta polują – z Mojego powodu – żarłoczne wilki, bo z wami podzieliłem Mój posiłek. Powiadam wam: Żadne z waszych cierpień nie jest daremne. Ojciec widzi to wszystko i bierze pod uwagę czyny każdego. Sodomie i Gomorze nie było tak ciężko, jak będzie tym, którzy prześladowali Mojego Świętego Ducha.

64. Umiłowani Mojej Duszy, Twierdze, bądźcie błogosławieni wy, których zastanę bez zarzutu.

65. Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka! Moje Królowanie już się zaczęło w wielu sercach.

66. Błogosławieni ci, którzy przyjmują Prawdę i żyją w zgodzie z Prawdą. Ich mieszkanie w Niebie nie pozostanie puste na wieczność, lecz napełni je ich obecność.

67. Błogosławieni są więc ci, którzy gotowi są Mnie przyjąć. Zostaną nazwani dziedzicami Najwyższego.

68. Błogosławieni jesteście wy, którzy umieracie we Mnie, Panu! Z pewnością was wynagrodzę.

69. Bądźcie błogosławieni wy, którzy jesteście oczerniani i ośmieszani z Mojego powodu. Powiadam wam: nie pozostaniecie nie wysłuchani, gdy wezwiecie Mojego Imienia.

70. Błogosławieni ci, którzy mają uszy, aby słuchać.

71. Błogosławieni ci, którzy Mnie kochają. Niebo jest ich domem.

72. Błogosławieni ci, którzy cieszą się odgłosem Moich Kroków, oni rozradują się we Mnie.

73. Jakże błogosławieni są ci, których Bogiem jest Jahwe! Oni są dziedzicami Jego Królestwa!

74. Błogosławieni ci, którzy mają uszy, aby słuchać, i oczy, aby widzieć. Do nich należy Królestwo Niebieskie. Powiedz im, że Bóg, o którym zapomnieli, nigdy o nich nie zapomniał.

75. Błogosławiony jesteś ty, który teraz pragniesz, bo będziesz nasycony.

76. Ja, Jezus Chrystus, błogosławię każdego z nich. Ci, którzy przyjęli ciebie (Vassulę Ryden) w Moje Imię, już otrzymali Moje błogosławieństwa. Ic

77. Siejcie, błogosławieni Mojej Duszy, siejcie pojednanie, a zbierzecie jako plon Moją Chwałę...

78. Błogosławieni ci, którzy rozmyślają nad Moimi słowami, nad Moim błaganiem i rozumują rozsądnie. Ci zostaną ocaleni. Błogosławię was, z całego Serca was błogosławię. Ic

79. Bądź błogosławiony ty, który Mnie wysłuchasz i spełnisz Wolę Mojego Ojca. Każdy, kto zaspokoi potrzeby tego domu, będzie hojnie wynagrodzony przez Mojego Ojca w Niebie. Czyń wszystko z wytrwałością, z Pokojem, który ci dałem. Czyń wszystko z miłości dla Miłości. Wszystko, o co cię proszę, to Miłość. Pamiętaj o tym zawsze.

80. Ja-Jestem-Który-Jestem jest z wami. Miej Mój Pokój i bądź błogosławiony ty, który czytasz Moje Słowa.

81.Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować (J 13,17).

82. ”Błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy zostały zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta grzechu”, kiedy nadejdzie Mój Dzień.

83. Duch z wysoka zaprasza was wszystkich do wniknięcia w tajemnicę siedmiu Darów Mojego Świętego Ducha. Przyjdźcie i bądźcie błogosławieni. Przyjdźcie i niech światło będzie w waszych duszach. Rzeczy niewidzialne są wieczne.

84. Jakże będziecie błogosławieni powracając do nabożeństwa ku czci Jej Serca! (Maryi) Przyjdźcie do Tej tak Błogosławionej, która ukazuje matczyną Miłość Swoim dzieciom, wskazuje im drogę do Nieba.

85. Ja na nowo przyszedłem, by ożywić kult Mego Najświętszego Serca. Błogosławieni wszyscy, którzy podążają za tym nabożeństwem.

86. Wasze modlitwy to pieszczota dla Mnie. Bądźcie błogosławieni...

87. Bądźcie błogosławieni wy wszyscy, którzy zgromadziliście się w Moje Imię.

88. «Błogosławieni czystego serca, gdyż oni ujrzą Boga». Aby ujrzeć Boga i uznać Go za waszego Ojca, powinniście się zrodzić ze Mnie, Ducha Świętego, przez łaskę. W przeciwnym razie jak ujrzycie Boga? Czy przed swoim urodzeniem dziecko widziało kiedykolwiek swego ojca? Kiedy raz ujrzysz Boga, jak mówi Pismo, twoja dusza zawoła: „Moja Radości!

89. Tak, powiedz temu pogrążonemu w letargu pokoleniu, że tu jest Bóg. Moje Dzieła są wzniosłe, a ci, którzy rozpoznali Mój Głos w tych orędziach, są błogosławieni. Ci, którzy się nimi rozkoszują, mają rację kierując na nie swe oczy, gdyż każde dzieło przychodzące z Mojej Miłosiernej Ręki jest pełne chwały i majestatu.

90. Błogosławiony człowiek, który otwiera serce na Mojego Ducha Świętego. Będzie on jak drzewo na brzegu rzeki, dające nowe owoce w każdym czasie, mające liście, które nigdy nie więdną i które leczą. Błogosławiony człowiek otwierający serce na Mojego Ducha Świętego. Mój Duch popłynie w jego sercu jak krystaliczny potok, jak rzeka odnawiając go, gdyż tam, gdzie płynie ta rzeka, wytryska życie i radość! Czyż nie czytaliście: Rzeka Wody Życia wypływająca z Mojego Tronu i Baranka popłynie przez rynek miasta? Mój Święty Duch odejdzie od podstępnych dusz, lecz otwarcie ujawni Siebie niewinnym, ubogim i prostym. Mój Święty Duch ogarnie te dusze z radością i stanie się ich Świętym Towarzyszem i Przewodnikiem.

91. Błogosławiony człowiek, który w Tobie pokłada swą ufność!

92. Błogosławiony również ten, kto Mnie słucha!

93. Niech będzie błogosławiony ten, kto kosztuje Mojej Niebieskiej Manny, będącej Pokarmem waszego zbawienia: zostanie przyjęty do Mego Królestwa, aby dzielić Moją Chwałę... Ja jeden jestem Mądrością. To Ja, Bóg, przemawiam do was. A dziś bardziej niż kiedykolwiek naznaczam was wszystkich pieczęcią Mojego Świętego Ducha.

94. Błogosławieni są ci, których serca były otwarte na oczyszczenie i gotowe na przyjęcie Ducha Świętego, dla przemienienia. Zostaną przebóstwieni i nazwani synami i córkami Najwyższego. Zostaną nazwani bogami przez uczestnictwo.

95. Niech będzie błogosławiony ten, kto Mi służy i szanuje Moje dzisiejsze Słowa. Będę mu towarzyszył. Zważam na wszystko, co czyni: Powiedz...: «Mój synu, nie bierz na siebie wielu innych zadań. One będą się ciągle mnożyć i będziesz cierpieć z powodu braku czasu! Choćbyś śpieszył się, jak tylko możesz, nigdy ich nie zrealizujesz. Jeśli Mnie zapytasz: “Panie, czego potrzebujesz?”, odpowiem ci: Moje Orędzie niesie ocalenie, a czas jest krótki. To, co rozpocząłeś, błogosławię. Dawaj temu pokoleniu do spożycia Mój Chleb zrozumienia i dawaj mu pić wody mądrości. Moje Orędzie syci i gasi pragnienie.

96. Błogosławiony jesteś ty, który otrzymasz Mój Dar, bo dzięki Niemu otrzymasz siłę, by żyć w posłuszeństwie wiary, w prawości, w radości i pokoju.

97. Każdy wysiłek, każdy krok do przodu uczyniony dla jedności jest trzykroć błogosławiony przez Ojca, przeze Mnie i przez Ducha Świętego. Niech to będzie wiadome. Powiedz o tym wszystkim, którzy pracują dla jedności i modlą się o nią.

98. Błogosławiony niech będzie ten, kto wierzy, że spełni się obietnica, której udzieliłem!

99. «Niech będzie błogosławiony ten, kto wierzy, że Ja wypełnię Moją Obietnicę...» Moja Matka i Ja właśnie wychowujemy uczniów, aby się stali Naszymi osobistymi przyjaciółmi i Naszymi najbliższymi, aby powstali jak światła na świeczniku i świecili w tych dniach ucisku. Staną się oni mocnymi kolumnami Mego Kościoła, bo będzie ich podtrzymywał Mój Święty Duch, który będzie ich wewnętrzną mocą.

100. Błogosławieni ci, którzy zostali napełnieni wonią przez łaskę i których zapach jest jak mieszanina kadzidła, sycąca wonią ich obecności Moje ikony. Oni odziedziczą Moje Królestwo.

101. Błogosławieni ci, którzy otrzymali Mojego Świętego Ducha i stali się współdziedzicami Mojego królestwa, oświetlając innych Moimi Słowami i Moim Poznaniem i dając możliwość reszcie świata zrozumienia dogmatów Kościoła. Zostaną nazwani współpracownikami Mojego Królestwa, odkąd będą panować ze Mną.

102. Błogosławieni są ci, których wiara ujawnia się w czynach miłości i posługach wypełnianych dla Najwyższego. Ich głos brzmi jak melodia, oddając cześć Memu Domowi. Otrzymają pełnię Mnie i okryje ich łaska Świętego Ducha. Nawet po śmierci ich ciała będą prorokować.

103. Błogosławieni są ci, którzy pozwolili Mojemu Świętemu Duchowi na panowanie nad nimi i na to, by ich pasł w Mojej Owczarni. Będą stanowić jedno Ciało i na zawsze będą zjednoczeni z Nami, Bogiem w Trójcy.

104. Błogosławieni ci, którzy – po zakorzenieniu się w obrzydliwościach – pozwolili następnie Duchowi Świętemu na doprowadzenie ich do przemiany. Wykorzenili z siebie wszelkie zło i pozwolili Mu wylać Siebie na nich i tryskać z ich serca dla ożywienia martwych substancji. Wypuszczą oni pączki jak wiosenne róże i zakwitną, gdy będą stanowić część nowego i świętego królewskiego kapłaństwa. Tak, zostaną nazwani Ludem Boga, który wyśpiewa Mi pochwały za to, że go wprowadziłem w Moje cudowne Światło.

105. Błogosławieni ci, którzy przez wzgląd na Mnie dobrowolnie ofiarowali swój czas i poświęcili samych siebie, aby wyjść i zaangażować się w walkę obecnego czasu i zwalczać siły zła. Zaciągnęli się jak żołnierze. Łaska Ducha Świętego podtrzyma ich i opasze mocą, formując ich, aby stanęli w szeregu pośród Archaniołów, którymi dowodzi Michał i Rafał.

106. Błogosławieni naprawiający wyłomy, którzy dla Mnie odrzucili swe pasje i wszystko, co ich trzymało w więzieniu tego świata, i stali się, z łaski Ducha Świętego, wspólnikami Mojego Boskiego Planu, upiększającego Mój Dom. Ich dusza i cała ich istota stanie się jak chwalebna Katedra.

107. Błogosławieni ci, którzy nauczyli się pragnąć Mnie, chcieć Mnie objąć i Mnie posiadać. Odkryli Cud cudów, czyli poznali Mnie i pojęli Moją słodycz.

108. Ach! Błogosławiony akt przebaczenia, akt miłości, błogosławieni ci, którzy cię przyjęli! Już nie będziecie brudni, lecz otrzymacie na czoła Pocałunek waszego Odkupiciela.

109. Błogosławiony ten, kto odrzuci swój grzech. Ujrzy Mnie, Mnie – Skarb, i wejdzie na drogę świętości.

110. Błogosławiony, kto z żarem i gorliwością obejmie Mój Krzyż. Ten wejdzie w Uszczęśliwiającą Wizję, a jego dusza pozna niewysłowione radości!

111. Jesteśmy Źródłem Życia i z tego Źródła Nasze Serce porusza waszymi sercami przez szlachetny Motyw Naszej [pieśni]: Zwrócimy się z Naszym Hymnem Miłości do tego umierającego pokolenia, a ktokolwiek słucha: jest błogosławiony. W tym, kto posłucha, powiększy się [jego] siła i wzrośnie jak drzewo, gdyż jego korzeń zagłębi się w Moich Przykazaniach i Moich wyrokach.

112. Niech będzie błogosławiony ten, kto się wspiera na Mojej Piersi i pozwala Mi się objąć. Jego dusza zostanie rozpoznana na Moich Dziedzińcach po woni Mojego zapachu na niej.

113. Niech będzie błogosławiony ten, kto przyjmuje Moje Słowo i zachowuje Je. Zostanie uznany za świętego.

114. Błogosławieni, którzy mają serce dziecka i w żaden sposób nie wątpią i nigdy nie zwątpią o tych Orędziach pochodzących od Mądrości. Oni otwarli się na łaskę i otrzymali do swego wnętrza Moje Światło.

115. Błogosławieni, którzy przyjmują tę rzeczywistość bez wystawiania Mnie na próbę i nie potraktowali Mojej wysłanniczki lekkomyślnie. Otrzymają zapłatę proroka. Z pewnością już słyszeliście, że Moi wysłańcy przemawiają w Moim Imieniu. Ci zaś, którzy im nie wierzą – traktując ich jak oszustów lub nawet potępiając ich misję – grzeszą przeciw Mnie, który mówię przez nich. Jak podkreśliłem wcześniej, nie powiedziałem nic, co by przeczyło Pismu Świętemu, lecz wszystkie wypowiedziane przeze Mnie Moje Słowa są zgodne z tym, co wam już dałem. Wydaje się jednak, że wielu nie przykłada się w pełni do poznania Mojego Słowa. Gdyby to uczynili, rozpoznaliby Moje dzisiejsze Pieśni. Ujrzeliby Mój Obraz w Moich Pieśniach, które się nie różnią od danego wam Mojego Słowa. W rzeczywistości nikt nie może – przez samo tylko czytanie Pisma Świętego – wniknąć w tę tajemnicę ani pojąć tajemnicy waszego Boga, który mówi i żyje, i jest pośród was za waszych dni. Aby wniknąć w głębię Mojego Słowa, potrzebujecie czegoś więcej: duchowego poznania, otrzymanego od Ducha Świętego, który wam naświetla Pisma. Czy słyszeliście, żeby ktoś czytał nocą, kiedy są zgaszone światła? To tylko wtedy, gdy światła są zapalone, można widzieć słowa i czytać je. Bez światła nic nie ujrzycie. Bez Ducha Świętego, który przekracza myśl i przewyższa wszelkie konstelacje świetlne razem wzięte, oświadczenia i wyrażenia Mądrości w Moim Słowie będą przed wami ukryte. Jedynie Duch Święty daje waszym duchom światło konieczne do zrozumienia niebieskich wyrażeń. Inaczej Moje Słowa pozostaną zapieczętowane i zamknięte. Oto przyczyna, dla której tak wielu nie rozpoznaje Mnie w tej Pieśni Miłości.

116. Powtarzam: Błogosławieni ci, którzy wierzą w Moje Miłosierne Wezwanie. Zyskają Moją przyjaźń i Moją zażyłość. Kto jest Źródłem chrześcijańskiego Poznania, Źródłem Proroctwa? To Duch Święty, który uczy i posługuje się wszelkimi sposobami, aby przemienić i odnowić Moje stworzenie. A tych, którzy zapadli w sen i zaprzeczają proroctwu w waszych czasach, zapytajcie, czy pojęli Pisma i ich słowa. Namaściłem proroków, aby głosili Moje Słowa aż do końca Czasu. Wyposażyłem ich w ducha Eliasza. Czyż nie czytaliście o „proroku, następcy po nim”? Kto otwarł przede Mną dobrowolnie swe serce, pozwalając Mi je ogarnąć, ten zebrał żniwo życia. Pisma stają się dla niego nie zapieczętowaną i Boską Pieśnią, Słowem żyjącym, wizją Boga, Boską szatą dla duszy. Moja obecność w nim oświeca go i wznosi Moje Królestwo w jego sercu. Cała tajemnica, która wydawała się zakryta, zostanie ujawniona, a Pisma staną się jak kantyk brzmiący i słyszalny dla waszych uszu.

117. Ja jestem waszym Zbawicielem, waszym wszystkim, waszym Niebem. Niech będzie błogosławiony ten, kto Mnie przyjmuje.

118. Im czystsza będzie ich dusza, tym bardziej będzie jaśnieć. Szczęśliwy człowiek, którego wina została przebaczona, a grzech – zmazany. Szczęśliwy człowiek, którego nie oskarżam o żadną winę, którego duch nie jest zdolny do oszustwa!

119. „Błogosławieni czystego serca, oni ujrzą Boga”. Dzisiaj, Vassulo, każdy widzi tak daleko, jak daleko jest zdolny widzieć. Jednak mówię do wszystkich: i wy zostaniecie zaliczeni do Moich świętych – wy, którzy jesteście gotowi Mnie zobaczyć – jeśli pozwolicie Mojemu Świętemu Duchowi przejść przez was, aby zniszczyć wszystkie wasze nieczystości. Po osiągnięciu czystości zostanie wam dane widzenie Mnie Samego.

120. „Szczęśliwy człowiek, którego wybierasz, którego zapraszasz do życia na Twoich Dziedzińcach”. To prawda, bo zaproszony nie jest już sam. Ci, którzy byli samotni, są teraz we Mnie i są błogosławieni. Wyrzekli się świata, swoich przyjaciół, swoich krewnych, sami się oderwali, dla Mojej Chwały.

( To Mi przynosi więcej chwały i otrzymuję więcej czci wtedy, gdy oderwanie pochodzi od ludzi żyjących w świecie, pośród tylu otaczających ich pokus, gdy dzięki swej wolnej woli odwracają się oni od wszelkich form zła i chętnie ofiarowują Mi swą wolę.)

121. Błogosławieni są ci, którzy się oczyszczają i pozwalają się otoczyć Moim uściskiem, [albowiem] oni sami staną się światłością.

122. Błogosławieni są ci, którzy przez Moje Światło nabywają Mądrość, [gdyż] oni otrzymają łaskę Wiedzy.

123. Błogosławieni są ci, którzy stają się płomieniem Płomienia i wchodzą do niedostępnego Ognia, stając się jedno z Nim, jednak bez unicestwienia. Jakże wielkie pragnienie rozpali te dusze! Zapragną wzniecić ogień na całej ziemi przez Moje pouczenia i Moje Prawo Miłości!

124. Błogosławieni są ci, którzy pomimo swoich tak bardzo zubożonych dusz mają teraz uszy, by Mnie słuchać, gdyż ich umysł otrzyma niebiańską światłość, aby się trzymali Moich reguł.

125. Mogę przebóstwić twój obraz, jeśli przyjmiesz skarb Drogi Cnót. Niech będzie błogosławiony ten, kto przyjmuje ten skarb i posługuje się nim.

126. Błogosławiony niech będzie ten, kto obejmuje z miłością Moje niewysłowione piękno i kto Mnie pragnie. Stanie się doskonałym ogrodem i Ja w nim pozostanę.

127. Zaprawdę powiadam ci: kto Mnie dobrowolnie przyjął – nawet dopiero teraz, kiedy mówię – jest błogosławiony, gdyż przeze Mnie otrzyma poznanie i Mądrość w sposób tak cudowny, jakby przeczytał wszystkie Pisma! On sam będzie jak brzmiąca księga, niosąca w sobie Boskie natchnienia, które się otrzymuje przez łaskę. Wtedy, Moja córko, kiedy będzie czytał Pisma, ujrzy nie tylko słowa, lecz swym duchowym okiem – tak jak ty tego doświadczyłaś, Vassulo – dostrzeże też głęboki sens ich kontekstu. (13.11.2001r- zeszyt 104)

128. Błogosławiony niech będzie ten, kto się uniża, zostanie bowiem wyniesiony na wyżyny, by oglądać Boga...

129. Błogosławiony ten, kto otwarł przede Mną swe serce, przyjmując Mnie w prostocie serca. Nie ujrzy Moich Pieśni jako prostych słów, lecz – jako moc i jako Ducha Świętego, i jako absolutną pewność. I dodałbym jeszcze, że Moje wyśpiewywane ci Pieśni są żyjącą mocą pośród was, którzy w nie wierzycie.

130. Bądź błogosławiona za odsunięcie się od wszystkiego, co cię wiązało z tym światem, i za to, że wolałaś Źródło Boskiej Słodyczy.

131. O, Dniu Sądu, w którym Mój Syn zabłyśnie w górze, na Niebiosach! Błogosławiony, kto wierzy w Moje Słowo, kto wierzy, że ten Dzień nie jest jedynie symbolicznym słowem dla jego uszu!

132. Błogosławiony, kto nie przeklina tego, co pochodzi od Ducha, ani tego nie ośmiesza, kiedy Mój Duch zapowiada „Ogień”, który wkrótce przyjdzie na grzeszników.

133. Błogosławiony ten, kto Mnie obejmuje, gdyż w naszym zjednoczeniu umocnię go... Dziś schodzę z najwyższych Niebios, aby was nawiedzić i wezwać do tego, byście się stali jedno ze Mną.

134. Ach! Błogosławiony, kto Mnie weźmie w objęcia, gdyż – w blasku Mojego Majestatu – będzie jak ogień i kadzidło w kadzielnicy, jak naczynie wykute ze złota, wysadzone wszelkiego rodzaju drogocennymi kamieniami. Właśnie to przygotowałem dla was wszystkich od początku waszego stworzenia: Weselną Komnatę, do której wprowadzę każdą duszę, aby miała udział w Moim Mistycznym Małżeństwie...

135. Vassulo, Moje dziecko, będziesz błogosławiona wtedy, kiedy będą cię znieważać, prześladować i z powodu Jezusa wypowiadać przeciw tobie wszystkie rodzaje oszczerstw. Ciesz się i raduj, albowiem wielka będzie twoja nagroda w Niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed tobą, Moje dziecko..

136. Moje dziecko, bądź błogosławiona za wszystkie oszczerstwa wypowiedziane pod twoim adresem i za wszystkie fałszywe oświadczenia, którymi ciebie obwiniają. Bądź szczęśliwa, bo twoja nagroda będzie wielka w Niebie. Teraz Mi wierzysz? Ileż razy powiedziałem, że będziesz prześladowana, jak Ja byłem prześladowany? Moje Orędzie zdobędzie serca, lecz mimo to niektórzy zwrócą się przeciw tobie nie wiedząc, że – potępiając Moje Orędzie – potępiają Mnie.

137. Tak, błogosławieni są ci, którzy słuchają Mojego Słowa i zgodnie z Nim postępują. Niewypowiedziana Światłość całkowicie ich ogarnie, przekształcając ich w bogów przez uczestnictwo. Inaczej jakże moglibyście wejść do Królestwa Niebieskiego? Musicie być odpowiednio ubrani i rozpoznani przez Ojca.

138. Błogosławieni, którzy szukają Mnie gorliwie i znajdują Mnie, wpadając w Moje Objęcia. Zostaną przemienieni i Ja napełnię ich niewypowiedzianą radością!
139. Błogosławieni, którzy zdołali Mnie posiąść. Otoczę ich całkowicie Moim Oczyszczającym Światłem, ubogacając ich Boskimi skarbami.

 
Całość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/

ORĘDZIA TE POSIADAJĄ APROBATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR

Nihil obstat (łac. nic nie przeszkadza) – oznacza, iż publikacja została sprawdzona i zatwierdzona przez cenzora diecezji, który określił ją jako wolną od błędów doktrynalnych i moralnych; cenzor jest wyznaczany przez biskupa i współpracuje z autorem w celu usunięcia ewentualnych błędów.

Imprimatur (łac. niech będzie odbite) – oznacza, że publikacja została zatwierdzona do druku przez biskupa diecezji lub inna władzę kościelną.


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!