Intronizacja Jezusa Chrystusa w Polskim Narodzie i Państwie przychodzi przez Najświętsze Dzieciątko Jezus

INTRONIZACJA JEZUSA CHRYSTUSA

W POLSKIM NARODZIE I PAŃSTWIE

PRZYCHODZI PRZEZ NAJŚWIĘTSZE DZIECIĄTKO JEZUS

 

Objawienie Najświętszego Dzieciątka Jezus i Maryi - Prorok "Boży Posłaniec", Orędzia z lat 1997-2010r

 

Wydaje się na podstawie: Dekretu Ojca Świętego Pawła VI / Acta Apostolica Sedia 58/16 z dnia 29 grudnia 1966r./

 

Anno Domini 2010

 

Wprowadzenie

 

Najświętsze Dzieciątko Jezus przychodzi do Polskiego Narodu

 

Oto Ja jestem z wami, po wszystkie dni, aż do skończenia świata {Mt 28,20}

Oto Pan Jezus jest z nami, przychodzi do Polskiego Narodu i pragnie nas zbawić. On chce zamieszkać pośród nas, nade wszystko w naszych sercach. To od nas zależy, czy to Jego wielkie pragnienie stanie się rzeczywistością.

Orędzia Najświętszego Dzieciątka Jezus, które tu przedstawiamy, są wezwaniem do Polskiego Narodu o wierność, pokorę, bezgraniczne zaufanie. Kto pragnie w ten sposób postępować? Jedynie ci, którzy poszukują prawdy. Prawdą jest sam Bóg, Który przychodzi do nas jako bezbronne Dziecię i uczy nas tej postawy. Być dzieckiem na sposób duchowy, to przylgnąć całym sercem do Dawcy wszelkiego dobra, to być bezradnym i bezbronnym, cichym i pokornym, a nade wszystko - miłującym. Ta postawa jest na wskroś ewangeliczna, prawdziwie chrześcijańska. Tak wielu ludzi zagubiło swoją tożsamość chrześcijańską i dlatego ich życie jest błądzeniem w ciemnościach, szukaniem po omacku. A w konsekwencji-zagubieniem się w labiryncie ludzkich spraw, gdzie nie ma Boga, On w prawdzie chce tam być, jednak wolność człowieka skłania go ku marnościom tego świata. Życie duchem tego świata przynosi śmierć a życie według Ducha Bożego daje życie w pełni jego obfitości, już tu na ziemi a w sposób szczególny jest zadatkiem życia wiecznego. Orędzia Najświętszego Dzieciątka Jezus ukazują tę perspektywę, stając się orędziami nadziei dla wielu milionów ludzi w Polskim Narodzie.

Cechą szczególną tych objawień jest zwrócenie się Samego Boga w postaci Najświętszego Dzieciątka Jezus do nas wszystkich, do całego Polskiego Narodu. W sposób szczególny z zapytaniem: czy chcecie Mnie przyjąć? To pytanie jest zasadnicze. Od odpowiedzi na to pytanie, zależą losy milionów ludzi. Chodzi o to, aby sobie uświadomić jak Bóg nas kocha, skoro zniża się do nas i prosi, aby móc wejść do naszych serc i zamieszkać z nami na wieki.

Oto Sam Bóg przychodzi do człowieka i czyni wszystko, aby go zbawić. Jednak oczekuje współpracy ze strony człowieka. Jest to wyciągnięta dłoń Boga, ku człowiekowi, która jest zaproszeniem do wejścia w bliską relacje z Bogiem. Ten kto rozumie to, może liczyć na szczególne wejrzenie Boga, na Jego opiekę, pomoc i Błogosławieństwo na drogę ku wiecznej szczęśliwości.

Jesteśmy wszyscy zaproszeni, aby weselić się i radować w Panu naszym Zbawcy. Zaproszenie to jest równocześnie wskazaniem drogi krzyża, ofiary i wyrzeczenia, będących istotą chrześcijaństwa. Te treści odnajdujemy w orędziach Najświętszego Dzieciątka Jezus i Matki Bożej. Kiedy człowiek otwiera serce i przyjmuje te Słowa, wierząc w nie, a nade wszystko wprowadza je w życie - staje się współpracownikiem Boga w dziele zbawienia rodzaju ludzkiego. I do tego właśnie wszyscy jesteśmy wezwani.

Najświętsze Dzieciątko Jezus uczy nas jak żyć według Ewangelii; wyjaśnia, poucza, wskazuje, zachęca. Pragnie w ten sposób ukształtować osobowość każdego z nas tak, aby osoba poddająca się tej formacji, osiągnęła świętość. Zaufanie, pokora, odpowiedzialność za innych i zdecydowanie się na podjęcie ofiary, to są wyznaczniki podążania wyznaczoną drogą przez Samego Boga.

Pan troszczy się o swoje dzieci i pragnie szczęścia tych, którzy Jemu służą. Oto wybiła godzina prawdy, godzina wyboru, opowiedzenia się, po której jesteśmy stronie. Za Bogiem, czy przeciw Jemu? Orędzia Najświętszego Dzieciątka Jezus pomagają podjąć właściwą decyzję; stanąć w obronie Prawdy, odrzucić fałsz, przyjąć Słowo Zbawienia. Jedynie w oparciu o Prawdę, można budować przyszłość naszego Narodu. Dlatego też wybór Boga i Jego Praw jest zasadniczym wyborem, decydującym o pomyślności naszego Narodu.

Tak wielu ludzi odeszło od Boga, przyczyniając się w ten sposób do upadku ducha w naszym Narodzie. Najświętsze Dzieciątko Jezus pragnie, aby wszystkie te serca otworzyły się na Jego Miłość i zapragnęły żyć w prawdzie, miłości i całkowitym zawierzeniu Bogu. Wezwanie, pod którym przychodzi Najświętsze Dzieciątko Jezus, jest znamienne: Odnowiciel Ducha Narodu Polskiego - wyraża wszystko. Albowiem taka jest główna idea orędzi Najświętszego Dzieciątka Jezus - dokonać duchowej przemiany Polskiego Narodu. W odpowiedzi na wezwanie Najświętszego Dzieciątka Jezus, każdy człowiek jest zobowiązany przyjąć Słowo do swojego serca i wypełnić je w swoim życiu. To jest zadanie, które nam stawia Najświętsze Dzieciątko Jezus.

W oparciu o Prawdę możemy zbudować Królestwo Boże na ziemi. To jest warunek konieczny, aby ta rzeczywistość znalazła swoje miejsce nade wszystko w naszych sercach a w dalszej kolejności w naszych rodzinach, parafiach, wioskach i miastach, w całym Narodzie i państwie.

Polska jest Narodem wybranym, w takim to znaczeniu, które pokazuje wybranie narodu do szczególnej misji i otwarcia na działanie Boże. Zasadniczą misją naszego narodu jest obrona Praw Bożych, świadectwo życia i jedność w Duchu Świętym. Te wszystkie rzeczy określają zadania jakie stoją przed nami oraz są wezwaniem do świętości, która to jawi się jako zasadniczy element tej Bożej Budowli, jaką jest Królestwo Boże na ziemi, na tej polskiej ziemi. Bądźmy wierni Bożemu wybraniu, albowiem Bóg przychodzi do nas, aby nas nauczyć postawy otwarcia na Boże Słowo, a nade wszystko realizacji w naszym życiu, Bożych zamiarów.

Królestwo Boże potrzebuje dusz wybranych, które będą realizować polecenia Boże i zachęcać innych, aby podjęły się takiego działania. Jedynie w oparciu o Boży Plan, ludzie mogą skutecznie podejmować i realizować wezwanie Boga do czynienia sobie ziemi poddanej. Tylko doskonałe posłuszeństwo Bożemu Wezwaniu może przyczynić się do przyjęcia tych wszystkich zadań, które stoją przed nami i są konsekwencją całkowitego przyjęcia posłania Boga Wszechmocnego. Przyjęcie wszystkich zadań i ich realizacja są konieczne do tego, aby zamysł Boży mógł się urzeczywistnić, sprowadzając Boże Błogosławieństwo na nasz Naród i nasze państwo.

Kult Najświętszego Dzieciątka Jezus istnieje tak długo, jak istnieje chrześcijaństwo, albowiem na samym początku zbawczej drogi Chrystusa, stał się On właśnie Dziecięciem, przybierając właśnie taką Postać, aby nauczyć nas postawy ufności, pokory, a nade wszystko Miłości opartej na Słowach Świętego Jana: „Bóg jest Miłością."{l J 4,8} To orędzie dane nam na samym początku drogi Wcielonego Słowa, przemawia do nas jeszcze bardziej, dzisiaj ze względu na odejście ludzi współcześnie żyjących, od ideału duchowego dziecięctwa. Postawa zawierzenia, całkowitego zdania się na Bożą Opatrzność i stania się „małym" jest znamienną cechą tej duchowości.

Wpatrzmy się w przykład Boga Samego, Który przyszedł do nas z wyżyn Nieba, aby Narodzić się w stajni, w całkowitym ubóstwie, zależny od ludzi, od samego początku prześladowany i już jako Niemowlę - Uciekinier do obcej ziemi. Pozostaje nam wpatrywać się w to Boskie Oblicze Najświętszego Dzieciątka i czynić wszystko, aby przejąć się tym orędziem, pochylić się nad żłóbkiem i gorącym sercem zapragnąć, całkowitego zdania się na Bożą Opatrzność i życia na wzór Najświętszego Dzieciątka Jezus, a tym samym stawać się wiernym naśladowcą Naszego Pana i Zbawcy. Ten czas jest szczególny, ze względu na odejście ludzi od Boga i podążania za bożkami tego świata..  To odejście pociąga za sobą nieobliczalne konsekwencje i stanowi zagrożenie dla tak wielu dusz, które wystawiają się na niebezpieczeństwo utraty życia wiecznego. Dlatego też, wezwanie Najświętszego Dzieciątka Jezus stanowi odwieczną prawdę o wielkiej Miłości Boga, Który pragnie ratować każdą duszę ludzką, zapraszając nas, do współpracy w tym dziele. To wezwanie stanowi jednocześnie i prośbę, jak i polecenie, a wszystko dla naszego dobra.

Objawienia Najświętszego Dzieciątka Jezus, które trwają od 1997roku są przekazywane do serca osoby słyszącej na zasadzie lokucji, czyli wewnętrznie słyszalnego głosu. Są skierowane do Polskiego Narodu, jako tego, który został „wybrany do wypełnienia dziejowej misji wśród narodów świata. Tą misją jest głoszenie prawdy i tylko prawdy o Mnie, Jezusie Chrystusie Panu waszym."{28.10.1997r.} Tylko w oparciu o prawdę możemy budować Królestwo Boże i do tego wszyscy jesteśmy wezwani. Dlatego też, odpowiedzmy na to wezwanie, podejmując się tego wszystkiego o co prosi nas Najświętsze Dzieciątko Jezus, aby Jego Święta Wola mogła się wypełnić, aby dokonało się wszystko to, co jest odwiecznym Planem Bożym.

 

Wstęp do rozdziału I

Oto nadchodzi czas działania Boga pośród nas, każdy kto otworzy swoje serce, otrzyma szczególną łaskę łączności z Bogiem i wiernego wypełniania Jego Świętej Woli. Jesteśmy wezwani, aby w oparciu o Słowo Boże, przemieniać się, upodabniając się do Najświętszego Dzieciątka Jezus. Ono tak bardzo pragnie naszej świętości i całkowitego zdania się na Jego Świętą Wolę. Każdy, kto będzie podążał tą drogą, otrzyma siłę i moc do życia prawdziwie chrześcijańskiego i stanie się narzędziem w Rękach Boga tak bardzo przydatnym w Dziele ratowania dusz ludzkich, naszego Narodu i państwa. Zrozumienie przesłania jakie kieruje do nas Najświętsze Dzieciątko Jezus jest istotą posłannictwa, do którego zostaliśmy przeznaczeni. Dlatego też, podejmijmy trud naszego codziennego uświęcania się w duchu zawierzenia Najświętszemu Dzieciątku Jezus, które pragnie zakrólować w każdym ludzkim sercu, w naszym Narodzie i państwie.

 

Rozdział I

Intronizacja Jezusa Chrystusa w Polskim Narodzie i państwie przychodzi przez Najświętsze Dzieciątko Jezus

 

Oto wybiła godzina, kiedy ludzkie serca potrzebują zatopienia się w Bogu i przylgnięcia do Dawcy życia. Wszyscy ci, którzy mają takie pragnienie otrzymują wielkie łaski, aby podążać drogą wyznaczoną przez Boga. Czas w którym żyjemy wymaga od nas opowiedzenia się po której jesteśmy stronie, czy rzeczywiście pragniemy służyć Bogu i podążać drogami Jego Miłości. Opowiadając się za Bogiem, wypełniając Jego Wolę stajemy się uczestnikami wielkiego planu ratowania naszego Narodu, albowiem Dobry Bóg upatrzył sobie nasz Naród i chce ocalić nas przed zbliżającą się wielką karą na ludzkość. Albowiem ludzkość musi być doświadczona z powodu wielkich grzechów i odejścia od Boga. Wszyscy ci, którzy zdecydowali się iść za Bogiem muszą mieć pełną świadomość w jaki sposób Bóg pragnie nas ocalić i co należy uczynić, aby odpowiedzieć na Boże wezwanie.

Intronizacja Jezusa Chrystusa w naszym Narodzie i państwie jest właśnie tym ratunkiem dla naszego Narodu, gdyż Chrystus tak bardzo pragnie zakrólować pośród nas i dokonać wielkiego zwycięstwa. Jednak od nas zależy, czy przyjmiemy to wezwanie, aby mogło dokonać się to, co jest odwiecznym planem Bożym w naszym Narodzie.

Jezus Chrystus pragnie zakrólować w Naszym Narodzie i państwie, ale przede wszystkim pragnie zakrólować w naszych sercach. Nie można pominąć tego faktu, gdyż będziemy w takiej sytuacji, gdy za wszelką cenę będziemy chcieli dokonać Intronizacji przez rząd i Episkopat a po drodze zapomnimy o milionach ludzkich serc, w których Jezus Chrystus nie króluje. Musimy mieć pełną świadomość, że Wolą Bożą jest nade wszystko, aby ludzkie serca rzeczywiście się przemieniły, przyjmując Naszego Pana i Zbawcę jako Króla. To jest najważniejsze. Nasuwa się pytanie: w jaki sposób to się ma dokonać? Przecież doskonale wiemy, że nawrócenie jest dziełem łaski Bożej i tylko ci, którzy idą za Chrystusem są narzędziami w rękach Boga i tylko oni mogą wypełnić Wolę Bożą. Polski Naród potrzebuje przemiany i całkowitego nawrócenia, tylko taki Naród będzie mógł dokonać Dzieła Intronizacji. Musimy o tym pamiętać, w przeciwnym razie nasze pragnienia dotyczące tego Dzieła pozostaną tylko pragnieniami i to niespełnionymi. Aby nastąpiła rzeczywista przemiana ludzkich serc w naszym Narodzie potrzeba odpowiedzieć na Boże wezwanie. Tym wezwaniem jest Dzieło Ocalenia i Duchowej Odnowy Polskiego Narodu a Osobą, Która dokonuje tego Dzieła jest Najświętsze Dzieciątko Jezus Odnowiciel Ducha Narodu Polskiego, aby zrozumieć to przesłanie potrzeba poznać dlaczego Najświętsze Dzieciątko Jezus przychodzi do nas i czego oczekuje. To jest najważniejsze, abyśmy przyjęli Najświętsze Dzieciątko Jezus, aby Ono mogło zakrólować w naszych sercach. Pochylmy się nad tą prawdą i podejmijmy się modlitwy i życia według wskazówek udzielonych nam przez Najświętsze Dzieciątko Jezus.

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego” /Mk 10, 14-16/. Te Słowa skierował do nas Pan Jezus i wskazał drogę naszego uświęcania się, naszego zbliżania się do Niego. Ukazał nam przykład dziecka i polecił nam, abyśmy je naśladowali, w ten sposób będziemy zmierzali drogą prosto do Nieba. Każdy kto wchodzi na tę drogę, naśladując dziecko otrzymuje tak wiele łask, dzięki którym jego dusza staje pokorna, ufająca, całkowicie oddana Bogu. Przykład dziecka jest dla nas ludzi widzialnym znakiem takiej drogi, natomiast duchowym znakiem jest dla nas Najświętsze Dzieciątko Jezus. Jego Osoba powinna być dla nas najdoskonalszym wzorem na drodze do Królestwa Niebieskiego. Ten kto naśladuje Najświętsze Dzieciątko Jezus staje się narzędziem w Rękach Boga i taki człowiek jest zdolny budować Królestwo Boże na ziemi. Jest to droga doskonałego zjednoczenia się z Bogiem, idąc tą drogą stajemy się współpracownikami w dziele zbawienia dusz ludzkich.

Najświętsze Dzieciątko Jezus kieruje do nas Słowa, do całego Polskiego Narodu i pragnie, abyśmy je wypełnili, idąc drogą zawierzenia, ofiary i całkowitego oddania się Bogu. Droga to, doskonała, wymagająca głębokiej modlitwy, postu, ciągłego życia w ofiarowaniu, ale jakże uświęcająca. Każdy, kto idzie tą drogą musi być gotowy na wszystko, tak aby jego wola już nie istniała a Wola Boża stała się pokarmem, siłą i natchnieniem w codziennym życiu.

To jest czas, w którym Najświętsze Dzieciątko Jezus pragnie dotrzeć do tak wielu ludzkich serc w naszym Narodzie, aby ukazać tę prawdę i poprowadzić nas wszystkich do Królestwa Niebieskiego. Pochylamy się nad Dziełem Intronizacji, chcąc wiernie wypełnić Wolę Bożą, tak aby nie nasza, ale Święta Wola Boża się wypełniła. Ludzkie działania na nic się zdadzą, tu potrzeba wiernie wypełnić Świętą Wolę Bożą. Najświętsze Dzieciątko Jezus ukazuje nam w jaki sposób to wszystko ma się dokonać:

1.      Przyjęcie Najświętszego Dzieciątka Jezus do naszych serc, poprzez włączenie w Dzieło Ocalenia i Duchowej Odnowy Polskiego Narodu.

2.      Życie według zasad duchowego dziecięctwa w myśl Słów Pana Jezusa: ”Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego"/Mk 10, 14-16/.

3.      Rozpowszechnianie kultu Najświętszego Dzieciątka Jezus w naszym Narodzie, tak aby cały Polski Naród mógł przyjąć Najświętsze Dzieciątko Jezus.

4.      Podjęcie się Dzieła Intronizacji, tak aby Najświętsze Dzieciątko Jezus zostało przyjęte przez nas wszystkich i mogło nas prowadzić na tej drodze, przemieniając ludzkie serca, wprowadzając nas w głębię poznania Jego Boskiej Osoby, przyjmując przesłanie Jego wielkiej Miłości i pragnienie królowania w naszych sercach, w naszym Narodzie i państwie.

5.             A oto codzienny Akt Intronizacji Najświętszego Dzieciątka Jezus przeznaczony do odmawiania przez wszystkich tych, którzy wierzą, że drogą do Intronizacji Jezusa Chrystusa jako Króla jest przyjęcie Najświętszego Dzieciątka Jezus do naszych serc: Najświętsze Dzieciątko Jezus oto ja... /wymawiamy swoje imię/ oddaję się Tobie całkowicie na wyłączną Twoją własność i proszę: przyjmij mnie do grona Swoich wybranych i udziel mi tej wielkiej łaski królowania w moim sercu, abyś mógł tam przebywać nieustannie, prowadząc mnie ku zjednoczeniu się z Tobą w Wiecznej Chwale. I spraw, aby poprzez moje oddanie się Tobie, przybliżyło się Twoje królowanie w naszym Narodzie i państwie. Amen.

Oto zostały podane wskazania do realizacji w Dziele Intronizacji Jezusa Chrystusa w Polskim Narodzie i państwie, gdzie drogą do osiągnięcia tego celu jest przyjęcie Najświętszego Dzieciątka Jezus do naszych serc. A oto treść Orędzi Najświętszego Dzieciątka Jezus, które mówi o Swoim królowaniu w naszym Narodzie i państwie:

 

25.08.2010.

Ja jestem Królem, tak jestem Królem...

 

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem tu pośród was i błogosławię, dotykam waszych serc i uzdalniam was do wypełnienia Mojej Świętej Woli. Oto szczególny czas, czas Mojego Nawiedzenia, czas Mojego Błogosławieństwa. Oto Ja jestem i błogosławię was wszystkich, abyście podążali za Mną drogami Mojej Miłości w tym jakże trudnym czasie, kiedy zło czyni wszystko, aby zniszczyć wszystkie dzieła Boże. Oto Ja błogosławię was i proszę, abyście wiernie wypełniali wszystkie Moje polecenia na każdy dzień waszego życia. Oto Ja przychodzę tutaj jako Odnowiciel Ducha Narodu Polskiego i pragnę dokonać odnowy ludzkich serc w waszym Narodzie. To jest szczególny czas, czas Mojego działania nie tylko tu pośród was, ale w całym Polskim Narodzie. Oto Ja dotykam tak wielu ludzkich serc właśnie teraz, w tym szczególnym czasie Mojego działania.

Ja przychodzę, aby dokonać tego zwycięstwa, o którym mówię, albowiem Ja jestem Królem, Ja jestem Królem, tak to prawda. Ja Boże Dziecię przyszedłem do was, aby zakrólować pośród was, zakrólować w całym Polskim Narodzie i to się tylko w ten sposób może dokonać, poprzez przyjęcie Mnie jako Najświętszego Dzieciątka Jezus. Tak bardzo pragnę, abyście to zrozumieli i wszyscy ci, którzy oczekują na Moje przyjście, którzy modlą się, abym został uznany Królem. Oto Ja przemawiam do was i do całego Polskiego Narodu. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus mówię do was, abyście otworzyli swoje serca, przyjęli Mnie, abym Ja mógł tam zakrólować. Pamiętajcie o tym, jest to jedyna droga do zwycięstwa w Polskim Narodzie, którą Ja wam wskazuję, Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus Odnowiciel Ducha Narodu Polskiego.

To jest szczególny czas, czas Mojego Nawiedzenia i czas Mojego Błogosławieństwa. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus przemawiam do was i do tak wielu ludzkich serc w całym Polskim Narodzie. Oto Ja jestem i pragnę pozostać pośród was, aby mogło dokonać się wszystko to, co jest Moim odwiecznym planem. Oto Ja jestem, aby ukazać tę prawdę wszystkim, którzy wątpią, którzy nie mają nadziei, którym brakuje światła, że Ja jestem waszą Nadzieją, Ja jestem waszym Światłem, Ja ukazuję Prawdę, Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus. Oto jest szczególny czas, czas Mojego Nawiedzenia, czas Mojego Błogosławieństwa i Mojego szczególnego działania.

Tak bardzo pragnę, aby wszyscy ludzie w Polskim Narodzie uczcili Mnie jako Najświętsze Dziecię Jezus Odnowiciela Ducha Narodu Polskiego. To jest tak bardzo ważne, abyście Mnie wzywali właśnie pod tym tytułem, gdyż Ja przychodzę do was do Polskiego Narodu i naprawdę chcę dokonać tak wielkich rzeczy pośród was, jednak oczekuję od was bezgranicznego zaufania i wiernego wypełnienia Mojej Świętej Woli. Trwajcie w tej Miłości a doświadczycie Mojej obecności w waszych sercach, w waszym życiu, w waszych rodzinach, w całym Polskim Narodzie. Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus ukazuję tę prawdę, aby was zachęcić do nieustannego uświęcania, abyście się nie zatrzymywali, ale nieustannie podążali za Mną drogami Mojej Miłości. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem i błogosławię was. Droga, którą wam ukazuję jest drogą zwycięstwa, drogą całkowitego zawierzenia, drogą, którą idą ci, którzy Mi ufają.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus tak bardzo pragnę, abyście Mi wszyscy zaufali do końca. Pamiętajcie o tym, wszystko oddajcie Mi, albowiem Ja jestem Bogiem Wszechmogącym, Który może przemienić wszystko i tak też się stanie. Ja dokonam przemiany ludzkich serc, Ja będę prowadził wszystkich tych, którzy otworzą swoje serca i będą chcieli Mnie słuchać a ci, którzy tego nie uczynią będą odrzuceni. Tak się musi stać. Zło musi być oddzielone od dobra, prawda od fałszu a ciemność ze światłem zetknąć się nie może. Chcę, abyście o tym wiedzieli i wypełnili wszystko to, o czym Ja do was mówię, więc trwajcie na modlitwie, trwajcie na słuchaniu Moich Słów, na wiernym wypełnianiu Mojej Świętej Woli.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus przygarniam was wszystkich i ukazuję wam prawdę o Moim królowaniu w Polskim Narodzie, ono jest rzeczywiste, ono już nastąpiło w niewidzialny sposób, ale jest rzeczywiste, gdyż Ja was wybrałem i przeznaczyłem na to, abyście Mi służyli i tak też będzie. Naród Polski wprawdzie doświadczony, ale się nawróci. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus to wam mówię, abyście oczekiwali na Moje działanie i Ja będę działać, aż odniosę zwycięstwo nad wszelkim złem i ukarzę drogę - drogę Mojej Miłości, drogę zwycięstwa wiodącą ku Wiecznej Chwale. Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus dzisiaj do was przemawiam i chcę wam powiedzieć, że Ja jestem Królem, tak jestem Królem pamiętajcie o tym i ogłaszajcie to wszem i wobec, aby nikt nie miał wątpliwości jaka jest droga do zwycięstwa w Polskim Narodzie. Tą Drogą jestem Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus Odnowiciel Ducha Narodu Polskiego. Ja jestem Królem i wszyscy ci, którzy będą szli za Mną będą królować w Moim Królestwie.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus Błogosławię was wszystkich na tę drogę, abyście podążali za Mną na każdy dzień waszego życia, aby wasze życie było przepełnione Moją Miłością, abyście w tej Miłości odnieśli zwycięstwo. Oto Ja błogosławię was Błogosławieństwem Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

05.09.2010 r.

Boży Plan ratowania Polskiego Narodu został podany...

 

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus błogosławię wszystkich tych, którzy włączą się w to Dzieło, przyjmując Mnie do swoich serc i oczekując na Moje Królowanie pośród was. Ja tak bardzo pragnę, abyście przyjęli wszystko to, co zostało tu przedstawione. Uwierzcie Mi, Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus przemawiam do was, do całego Polskiego Narodu i tak bardzo pragnę, abyście przyjęli Moje Słowa i żyli według nich. Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus Odnowiciel Ducha Narodu Polskiego działam w Polskim Narodzie już od wielu lat, dotykam waszych serc, przemieniam je i chcę tam niepodzielnie królować. Taki jest plan Mojego działania. W tym planie Ja jestem i działam i chcę wam ukazać do czego jesteście powołani.

Oto Ja wybieram wasz Naród i prowadzę do zwycięstwa, ukazując w jaki sposób dokona się wszystko to, co jest odwiecznym planem Bożym. Oto Ja chcę, abyście zrozumieli to przesłanie i zapragnęli wypełnić Moją Świętą Wolę. Oto Ja idę do was i pukam do waszych serc i oczekuję, że je otworzycie, abym Ja mógł tam zakrólować. Oczekuję, że miliony ludzkich serc w waszym Narodzie otworzy się, aby Mnie przyjąć. Ja tak bardzo pragnę nieustannie was prowadzić, każdego z was z osobna i jako naród. Ja oczekuję od was, że zrozumiecie to wielkie wybranie i odpowiecie na nie swoją postawą pełną ufności i bezgranicznego zaufania w Moją wielką Miłość.

Ten czas, w którym żyjecie jest czasem bezpośredniego przygotowania się na zbliżające się oczyszczenie całego rodzaju ludzkiego. Każdy z was powinien wiedzieć, że żyjecie w czasach ostatecznych i teraz wszystko od nawrócenia ludzi zależy. Jeżeli ludzie się nawrócą i przyjmą Mnie jako Najświętsze Dzieciątko Jezus, będą ocaleni, gdyż Ja nie pozwolę, aby Moi czciciele zatracili się podczas tego oczyszczenia. Ludzkość tak bardzo obraża Boga, że nie ma innej możliwości jak zesłanie oczyszczającej kary na całą ludzkość. Jest to podyktowane Bożą Sprawiedliwością, albowiem miara grzechu dopełnia się i upusty Bożej Sprawiedliwości muszą dosięgnąć grzeszną ludzkość. Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus wypowiadając te Słowa nie chcę nikogo straszyć, ale jedynie przestrzec przed zbliżającą się wielką karą na całą ludzkość. Chcę, abyście wiedzieli, że ocalenie jest we Mnie. Dlatego też, przychodzę do was, do Polskiego Narodu i chcę was ocalić i ukazać całemu światu miejsce Mojego Królowania. Chcę, aby to był Naród Polski, albowiem Moja Mama za wami się wstawia i prosi Mnie nieustannie, abym was ocalił. Nie mogę się oprzeć prośbom Mojej Mamy, dlatego też czynię wszystko, aby uchronić was przed wszelkim złem, odnowić wasze serca i zakrólować pośród was. Jednak potrzebuję waszego współdziałania, przyjęcia Mnie i wiernego wypełnienia Mojej Świętej Woli.

Boży Plan ratowania Polskiego Narodu został podany. Wypełnijcie wszystko to, co wam przekazałem, w sposób szczególny podejmując się modlitw w Dziele Ocalenia i Duchowej Odnowy Polskiego Narodu, jak również życia według zasad duchowego dziecięctwa, jednocześnie prosząc Mnie, abym mógł zakrólować pośród was, odmawiając Akt oddania się Mojej Osobie, tak abym mógł zakrólować w waszych sercach, w Polskim Narodzie a przez Polski Naród na całym świecie. Tego pragnę i tego od was oczekuję. Jeżeli będziecie posłuszni, wiernie, wypełniając Moją Świętą Wolę, Ja was nagrodzę w sposób szczególny i poprowadzę was do Przystani Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Ufajcie jestem z wami i pragnę waszego szczęścia.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus błogosławię was Moim szczególnym Błogosławieństwem. A oto i Błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

DO WSZYSTKICH POLAKÓW, KTÓRYM LEŻY NA SERCU DOBRO POLSKIEGO NARODU I PAŃSTWA

 

Oto Najświętsze Dzieciątko Jezus wzywa nas wszystkich do podjęcia się Wielkiego Dzieła Modlitwy w Intencji Ocalenia i Duchowej Odnowy Polskiego Narodu, jak również przyjęcia wezwania do Intronizacji Jezusa Chrystusa jako Króla w naszym Narodzie i państwie poprzez przyjęcie Najświętszego Dzieciątka Jezus do naszych serc i życia według zasad duchowego dziecięctwa. Te wskazania są dla nas tak bardzo cenne, albowiem wychodzą naprzeciw potrzebom współczesnego człowieka, tak bardzo pochłoniętego materializmem, konsumpcjonizmem, bezideowością. Najświętsze Dzieciątko Jezus, ukazując prawdę o Swojej Osobie i wzywając nas do oddania Jemu wszystkiego, chce mieć miłujące serca, które są gotowe, aby swoje życie oddać na własność Bożej Dziecinie. Tak wiele ludzkich serc szuka miłości i jej nie znajduje, dlatego że nie szuka jej u Dawcy Miłości, ale zupełnie gdzie [indziej]. Jedynie Bóg może w pełni nas uszczęśliwić, gdyż jest Dawcą wszelkiego dobra i jedynie Bóg zna doskonale nasze pragnienia i w pełni je może zaspokoić, o ile są zgodne z Wolą Bożą. Jednak największym problemem ludzi oddalonych od Boga jest brak zaufania do Tego, Który wszystko może. Ludzie wolą pokładać nadzieję w drugim człowieku, w pieniądzach, w przyjemnościach tego świata a nie w Bogu. Jest to dramat współczesnego człowieka. Człowiek nie ufając Bogu pozbawia się tak wielkich łask i nie jest w stanie wypełnić Woli Bożej. Jedynie w łączności z Bogiem, człowiek jest w stanie zrozumieć czego Bóg oczekuje od każdego z nas i jaki jest Jego Plan Bożej Miłości względem naszego Narodu. Każdy, kto pragnie podążać za Najświętszym Dzieciątkiem Jezus jest posłany, aby w oparciu o Boże wskazania zrealizować wszystko to, czego oczekuje od nas Boże Dzieciątko. Otwórzmy więc nasze serca i przyjmijmy to przesłanie, aby stało się zadość Bożej Woli, aby mogło się dokonać wszystko to, co jest odwiecznym Planem Bożym.

Czas się wypełnia, musimy mieć pełną świadomość do czego zostaliśmy powołani, każdy z nas i cały Polski Naród. Pełna świadomość rodzi odpowiedzialność, która z kolei wymaga od nas zaangażowania się w to Boże Posłannictwo. Bądźmy więc tymi, którzy odpowiedzą na Boże wezwanie, stając się narzędziami w Rękach Boga.

 

11.09.20l0 r.

Oto Ja przemawiając do was, chcę wam uświadomić, że jest to naprawdę jedyna droga do zwycięstwa w Polskim Narodzie...

 

Oto Ja Służebnica Boża Rozalia Celak przemawiam do was wszystkich, którzy macie otwarte serca i pragniecie wypełnić Wolę Bożą. To jest szczególny czas przyjęcia Woli Bożej przez Polski Naród. Oto zostałam posłana przez Najświętsze Dzieciątko Jezus, aby wam przekazać jaka jest Wola Boża dotycząca Intronizacji Jezusa Chrystusa w Polskim Narodzie i państwie. Oto Ja z Woli Bożej chcę wam przekazać te Słowa, które czytacie, aby wskazać wam drogę do celu jakim jest uznanie Jezusa Chrystusa jako Króla w Polskim Narodzie i państwie. Jak widzicie moje posłannictwo nie zakończyło się z chwilą mojej śmierci, ale się rozpoczęło w innym wymiarze. Oto Ja będąc w Niebie, przemawiam do was i tak bardzo pragnę, abyście przyjęli to wezwanie, które kieruje do was Najświętsze Dzieciątko Jezus, Ja jedynie mogę przekazać Wolę Bożą i to czynię.

Oto Najświętsze Dzieciątko Jezus przekazało Orędzie dotyczące Intronizacji, został ukazany program tego Dzieła i tak wiele wyjaśnień, aby każdy z was przyjął wszystko to, wypełniając wiernie Świętą Wolę Bożą. Moim zadaniem jest ukazanie wam ciągłości tego Dzieła. To co Ja otrzymałam przed II Wojną Światową jest ciągle aktualne, jednak zmieniły się okoliczności i Bóg w Swojej Mądrości ukazuje Plan ratowania Polskiego Narodu, jego odnowy i tego Dzieła, uznania Jezusa Chrystusa jako Króla Polskiego Narodu i państwa.

Chcę wam przypomnieć tę oto prawdę: oto Ja zostałam wybrana do tej Misji i nieustannie wstawiam się przed Tronem Boga, aby mogło się dokonać wszystko to, czego Bóg sobie życzy, aby Jezus Chrystus został uznany Królem nie tylko w Polskim Narodzie, ale też w wielu innych narodach i państwach, tego pragnie Bóg. Moje Posłannictwo uwidoczni się właśnie w tym czasie, gdyż Ja otrzymałam to zadanie, aby je realizować do końca i tak też się dzieje. Ja to czynię i tak bardzo pragnę, aby każdy z was zapragnął podjąć się tego wszystkiego, o czym mówiło Najświętsze Dzieciątko Jezus. Dzieło Intronizacji w Polskim Narodzie rozwija się, jednak chcę, abyście zrozumieli, że drogą do osiągnięcia celu jest przyjęcie przez cały Polski Naród Najświętszego Dzieciątka Jezus z Jego przesłaniem, aby mógł zakrólować w ludzkich sercach i w ten sposób poprowadzić was wszystkich do zwycięstwa w każdym wymiarze. Ja Rozalia Celak, która teraz do was przemawiam, chcę, abyście zrozumieli to przesłanie i poszli za wskazaniami Najświętszego Dzieciątka Jezus.

Oto Ja przemawiając do was, chcę wam uświadomić, że jest to naprawdę jedyna droga do zwycięstwa w Polskim Narodzie. Idąc za Najświętszym Dzieciątkiem Jezus i wiernie wypełniając Jego Świętą Wolę otrzymujecie tak wiele łask a nade wszystko jesteście włączeni w odwieczny Plan Boży dotyczący losów Narodu Polskiego. Oto czas szczególny, albowiem losy Polskiego Narodu warzą się. Zbliża się konfrontacja wszystkich tych, którzy służą Bogu z tymi, którzy walczą z Bogiem, odrzucając Jego Prawa. Dlatego też, potrzeba zdecydowanych świadków i prawdziwych wyznawców Boga w Trójcy Świętej Jedynego, którzy pójdą do końca, aby dać świadectwo Bożej Obecności w naszym Narodzie.

Oto Ja Służebnica- Boża Rozalia Celak wstawiam się za całym Polskim Narodem, aby mogło dokonać się wszystko to, czego Bóg pragnie, aby ludzkie serca przyjęły wezwanie do nawrócenia, ofiary, ufnej i gorącej modlitwy. Polski Naród potrzebuje ludzi oddanych Bogu, którzy są gotowi przyjąć Boże Słowo i wypełnić je w swoim życiu. Oto zbliża się ten czas, dlatego też potrzeba jedności ludzkich serc i całkowitego zawierzenia Bogu. Idąc za Bogiem otrzymacie wszystkie potrzebne łaski, aby wypełnić Świętą Wolę Bożą . Trwajcie w Miłości Najświętszego Dzieciątka Jezus, Ono was poprowadzi zwycięską drogą ku zbawieniu wiecznemu. A Ja wstawiam się za wami, aby mogło dokonać się wszystko to, czego Bóg pragnie i aby każdy z was zrealizował Boży Plan względem każdego z was jak i całego Polskiego Narodu.

Oto Ja Służebnica Boża Rozalia Celak błogosławię was wszystkich Błogosławieństwem Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

Rozdział II

Polski Naród wybrany przez Najświętsze Dzieciątko Jezus do dziejowej misji wśród narodów całego świata

 

Te Słowa ukazują rzeczywistość zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym. W wymiarze duchowym, gdyż takie są postanowienia Trójcy Przenajświętszej, natomiast w wymiarze materialnym to się może dokonać, poprzez wypełnienie wszystkich Poleceń przekazanych nam do realizacji. Najświętsze Dzieciątko Jezus powołuje nas wszystkich do realizacji Jego Planów. Tym samym stajemy się częścią tego wielkiego Planu Bożej Opatrzności, gdzie Polski Naród ma odegrać tak wielką rolę, aby stanąć na czele tych wszystkich narodów, które zapragną służyć Bogu. Misja to wielka, jednak musimy sobie uświadomić, że jest to Boży Plan i to Bóg jest jego Głównym Wykonawcą, ludzie natomiast są narzędziami w realizacji Bożych zamierzeń i w takiej perspektywie musimy to rozumieć. Aby zrozumieć to wybranie potrzeba przeczytać przynajmniej niektóre Orędzia Najświętszego Dzieciątka Jezus skierowane do naszego Narodu. Orędzia te były przekazywane na przestrzeni kilkunastu lat, od 1997 roku do chwili obecnej i będą jeszcze przekazywane, aż wypełnią się wszystkie Boże zamiary. Dlatego też, otwórzmy nasze serca i umysły, aby przyjąć Boże Słowo i wypełnić Bożą Wolę, tak aby łaska Bożej Miłości spłynęła na wszystkich tych, którzy zapragną odpowiedzieć na Boże wezwanie.

 

Oto Orędzia ukazujące wybranie i szczególną misję Narodu Polskiego, będące światłem i nadzieją dla milionów ludzkich serc

 

28.10.1997

Wielkie Orędzie Miłości Najświętszego Dzieciątka Jezus do Narodu Polskiego

 

Światło wyjdzie stąd, z Podlasia, na całą Polskę i na cały świat i ciemności go nie ogarną, gdyż tym światłem Jestem Ja - Dziecię Jezus. Duchowa przemiana waszego narodu rozpoczęła się. Będę przemieniał wszystkich po kolei, począwszy od biskupów poprzez kapłanów, zakony i cały lud wierny. To jest Moja wielka łaska dla was Polaków. Chcę was uczynić nowym narodem wybranym w pełni świadomym Mojej obecności. Otaczam was Moją Miłością i uzdalniam was do wypełnienia misji, wśród narodów świata. Tą misją jest głoszenie Prawdy i tyko Prawdy o Mnie, Jezusie Chrystusie Panu waszym, Odkupicielu rodzaju ludzkiego. Doświadczam was swoją obecnością. Miłość Moja ku wam jest wielka, wy jesteście Moi umiłowani, na własność Mi poświęceni. Złączcie się ze Mną w Komunii Miłości, wzywam was - Polacy !

Zechciejcie współpracować ze Mną! Ja, Dziecię Jezus, pragnę zamieszkać w waszych sercach na zawsze. Nie odtrącajcie Mnie, kocham was Moje dzieci, Moje polskie dzieci. Czyż możecie otrzymać większą łaskę niż ta ? Oto przychodzę do waszych serc - Ja, bezbronne Dziecię Jezus. Miłości Mojej nie ma końca i wy kochajcie Mnie tak, jak Ja was ukochałem, Miłością odwieczną. Stańcie w obronie Moich Praw tu na ziemi. Oto wyniosłem waszego rodaka na Stolicę Piotrowa, tak i chcę wynieść, wasz naród ponad wszystkie narody świata. Przejmijcie się tymi Słowami, gdyż są to Słowa płynące z Moich Ust. Ja, Jestem Bogiem! Przyszedłem do was przed wiekami jako bezbronne Dziecię. I takim też pragnę przyjść teraz Moi umiłowani, zanim przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy! Kogo chcecie? Czy bezbronne Dziecię, które pragnie ukoić wasze bóle, cierpienia, niedostatki ziemskiego życia, czy też Boga objawiającego Swoją Sprawiedliwość. Kogo chcecie przyjąć ? Powiadam wam, jeśli nie przyjmiecie Mnie jako Dziecię Jezus, to przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy. Teraz jest czas wyboru. Jeżeli pragniecie, abym przyszedł do was jako Dziecię Jezus, to powiedzcie Mi, zaproście Mnie. Prosimy Cię przyjdź Dziecię Jezus, a Ja wtedy przyjdę do was i pozostanę z wami tak długo, jak długo będziecie w stanie łaski uświęcającej. Więc pilnujcie się Moje dzieci, nie pozwólcie szatanowi, aby wyrwał z was to dobro, które Ja zasiałem. Pilnie strzeżcie waszych serc, gdyż zbliża się czas wielkiej próby dla całego rodzaju ludzkiego. Opowiedzcie się do końca, Moi umiłowani. Komu chcecie służyć? Swemu Bogu, Który oddał za was życie, abyście je mieli na wieki, czy też ojcu kłamstwa, którym jest szatan? Wybierajcie ! Niech wasza mowa będzie : „ tak, tak- nie, nie" wszystko co nadto, od złego pochodzi.

Narodzie Mój wybrany ! Oto Ja schodzę do ciebie i mówię ci prawdę o tobie, abyś się nawrócił i żył według Mojej Nauki. Oto już nadchodzi chwila, kiedy każdy, kto nie żyje w ścisłej łączności ze Mną będzie miał wielkie trudności, by wytrwać w miłości, pokorze i prawdzie, którą jestem Ja Jezus Chrystus. Kto nie jest ze Mną, ten jest przeciwko Mnie, a kto nie trwa we Mnie, ten niejako sam wydaje się w ręce szatana.

Czemu się opierasz narodzie wybrany, czemu nie chcesz Mi służyć i komu zawdzięczasz swoje istnienie? Czyż nie Mnie, twojemu Bogu? Tak więc, dlaczego się pchasz w ręce szatana, w jego szpony, którymi pragnie cię rozerwać. Ja oddałem za ciebie Moje życie. Czy chcesz, abym jeszcze raz poszedł na krzyż ? Mógłbym to uczynić, gdyż Moja Miłość ku tobie jest wielka, ale Moja Ofiara już się dokonała i teraz Ja króluję i pragnę królować w waszych sercach. Czy rozumiesz teraz, że Ja twój Bóg, teraz mówię do ciebie? Jeżeli jesteś tego świadom, to upokorz się, padnij na kolana i błagaj Mnie o litość i miłosierdzie, gdyż jesteś grzeszny, więc proś Mnie o przebaczenie twoich win. A Ja ci odpuszczę i przebaczę wszystkie twoje przewinienia, ale uczyń to, nie zwlekaj, gdyż czasu jest naprawdę mało. Nie wiesz kiedy Ja przyjdę, aby cię osądzić, wiec otwórz się na Moją Miłość, a Moja Miłość cię przemieni. Wzywam cię Mój narodzie umiłowany, abyś zechciał pracować nad sobą.

Oto twój Zbawiciel przemawia do ciebie. Czy odpowiesz na Moje Słowa swoim życiem, mówiąc Mi „ tak", tak jak uczyniła to Moja Matka przy Zwiastowaniu, kiedy wypowiedziała Swoje „ Fiat" ?

Czy nie widzisz narodzie umiłowany, jaki jest ten świat? Czy nie widzisz, że tonie w grzechach, we wszelkiej nieprawości, w nienawiści? Czy chcesz mu dorównać w tym ? Otaczam opieką cały wasz naród. Moja Miłość przemieni każdego kto tylko jej zapragnie. Oto przychodzę, Ja Dziecię Jezus i wzywam was; opowiedzcie się za Mną do końca. Ja Jestem Bogiem Miłości i pragnę, abyście się napełnili tą Miłością. Stańcie w prawdzie, a prawda was wyzwoli. Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem, kto trwa we Mnie, choćby i umarł żyć będzie. Wasze życie jest w Moich Rękach, nie lękajcie się, przeto Jam zwyciężył świat, śmierć i szatana. I wy zwyciężajcie w Moje Imię, wzywajcie Mnie, a Ja do was przyjdę. Moja Miłość przemieni was. Oczekujcie Mnie w pokorze serca. Daję wam wielką łaskę, jest nią Moje Błogosławieństwo, którego udzielam całemu narodowi.

Polsko, Mój Narodzie Wybrany ! Oto Ja, Dziecię Jezus chcę cię wywyższyć w potędze i świętości, chcę się tobą posłużyć w dziele zbawienia narodów świata. Twoje powołanie jest wielkie. Daję wam Moją Moc, Ja Dziecię Jezus. Uzdalniam was do wypełnienia dziejowej misji. Dokonuję w waszym narodzie odnowy ludzkich serc. Jednak pragnę waszej współpracy ze Mną, waszym Bogiem. Ja przychodzę do was, ale chcę waszego zupełnego zdania się na Mnie, zawierzenia do granic możliwości. Tylko w ten sposób, będę się mógł wami posłużyć. Chcę mieć was na wyłączną Swoją służbę. Chcę dotrzeć do każdej polskiej rodziny, by tam niepodzielnie królować.

Oto Jestem z wami Moje drogie dzieci i pragnę pozostać na wieki. Czy tak się jednak stanie, zależy od was, od waszej determinacji w posługiwaniu dla Mnie, od waszego zaufania w Moją Miłość. A Ja tak bardzo was kocham i chcę, abyście i wy Mnie kochali. Przemawiam do was, pouczam was, udzielam wam rad i wskazówek, zechciejcie z nich skorzystać, gdyż są one dla was skarbem. Złączcie się ze Mną Moje dzieci, to mówię Ja, wasz Bóg - Dziecię Jezus.

Słuchaj Mój Narodzie wybrany, Polsko, oto Ja Dziecię Jezus wzywam, stań w obronie Moich Praw i bądź światłem dla narodów świata. Nie ugnij się pod ciężarem ciemiężcy, którym jest szatan i jego słudzy, ale wiernie trwaj przy Mojej Nauce, a żyć będziesz i przyniesiesz owoc obfity. Moja Moc i Miłość rozlewa się na was wszystkich. Ja pragnę królować w waszych sercach, przyjmijcie Mnie jako Swojego Pana i Zbawiciela, a żyć będziecie w Prawdzie, Sprawiedliwości i Pokoju. Moja Miłość tego dokona.

A teraz błogosławię was: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To jest Moje szczególne Błogosławieństwo dla ciebie Narodzie wybrany, którego udzieliłem Ja, Dziecię Jezus.

 

14.06.1998.

Przychodzę do was do Polskiego Narodu, aby oświecić go światłem Swojej Prawdy i odnowić oblicze ziemi, tej polskiej ziemi...

 

Zaufajcie Mojej Miłości. Oto jestem z wami Ja Dziecię Jezus. Moja Miłość przemienia was, Moja Moc uzdalnia was do pełnienia Mojej Woli. Bądźcie Mi wierni do granic możliwości. Oto zbliża się czas waszego posłania. Oto niebawem poślę was jak niegdyś posłałem Apostołów, aby szli i głosili Dobrą Nowinę. Bądźcie gotowi na ten moment, gdyż to Ja was poślę i wyposażę was w pełnię Mojej Mocy, abyście byli skuteczni w tym posługiwaniu dla Mnie. Pozwólcie, abym kształtował was według Swojej Woli, abym uczynił was doskonałymi narzędziami w Moich Rękach. Bądźcie wierni tym Słowom, które kieruję do was. One są dla was drogowskazem w tych ciemnościach, które ogarnęły cały świat. Przyjmijcie te Słowa i wypełnijcie je. Przez waszą wierność dokonam wielkich rzeczy w waszym Narodzie. Zdajcie się zupełnie na Mnie, sami niczego nie podejmujcie się, czekajcie na Moje działanie. Ja już wkrótce będę działał. Moja Moc dotknie wszystkich tych miejsc, w których działa szatan, on będzie musiał stamtąd uchodzić, gdyż niepodobna, aby Światłość z ciemnością mogła iść w parze. Moja Światłość rozproszy ciemności wszelkiego grzechu i zła. Ja jestem Światłością i Ja oświecę tę ziemię.

Tak jak niegdyś przyszedłem w stajence betlejemskiej na ten świat, tak samo i teraz przychodzę do was, do Polskiego Narodu, aby oświecić go Światłem Swojej Prawdy i odnowić oblicze ziemi, tej polskiej ziemi. Złączcie się całkowicie ze Mną, niech wasze serca złączą się z Moim Najświętszym Serduszkiem i niech między nami trwa wiecznie, Komunia Miłości.

Pomocnikami Moimi jesteście w tym dziele odnowy Polskiego Narodu, liczę na was, nie zawiedźcie Mnie. Pragnę, abyście byli doskonale zjednoczeni ze Mną, wydając owoc zbawiennych łask. Niech miłość przepełnia wasze serca, a Moja Moc niech uzdolni was do wypełnienia Mojej Świętej Woli. Trwajcie w doskonałym zjednoczeniu ze Mną tak, aby Moje pragnienia były waszymi pragnieniami, aby wszelkie działanie przeniknięte było Moją Miłością. Niczego nie czyńcie dla własnej chwały, a jedynie dla Mojej. Miejcie zawsze na względzie to, że to Ja jestem Panem Nieba i Ziemi i Ja panuję nad wszystkimi i mogę wszystkiego dokonać, ale chcę się wami posłużyć, bo takie jest prawo Mojej Miłości.

Ja na to stworzyłem człowieka, aby był Mi wierny we wszystkim i powrócił do Domu Mojego Przebywania, do Wiecznej Szczęśliwości, aby wiernym życiem zasłużył na nagrodę. Zawsze bądźcie Mi wierni. A w ten sposób, otrzymacie wieniec zwycięstwa i na tę drogę doskonałego zjednoczenia ze Mną, wierności i absolutnego posłuszeństwa dla Mnie, błogosławię was: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

25.08.1999.

Najświętsze Dzieciątko Jezus mówi, że jest tą właśnie Iskrą, która ma zapalić cały Naród Polski, a przez nas inne narody świata

 

Oto Jestem z wami, Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus. Przychodzę do was, aby obdarować was Moim Błogosławieństwem. Oto jestem tu pośród was Żywy i Prawdziwy. Otrzymujecie Moje łaski płynące z Mojego Najświętszego Serduszka. Oto teraz jest czas Mojego szczególnego działania. Otrzymujecie wszystko to, co na ten czas jest wam potrzebne. Otwieram wasze serca, dotykam waszych umysłów, umacniam wasze dusze. Oto teraz jest czas, kiedy to Ja was przygotowuję do tego, abyście dawali świadectwo o Mnie, abyście umocnieni Moją Mocą nie zawahali się poświęcić wszystkiego dla Mnie. Do tego nieustannie was wzywam i przygotowuję was na oczyszczenie świata.

Wszystko to co ma się wkrótce wydarzyć jest bardzo bolesne i trudne do przejścia. Jednak wy się nie lękajcie, bo oto Ja was prowadzę. Ja, Który Jestem Bogiem Wszechmogącym, pragnę nosić was na Swoich Rękach, aby żadne zło was nie zmogło. Oto jesteście powołani do tego, aby wiernie wypełniać Moje polecenia. Jeżeli tak czynić będziecie, to odniesiecie pełne zwycięstwo, więc ufajcie Mi bezgranicznie. Niech nikt z was niczego się nie obawia, jak tylko tego, aby nie należeć do tych, którzy sprzeciwiają się Mojej Świętej Woli. Otrzymaliście tyle łask ode Mnie, tak wielką Miłością was obdarowuję. Miłość ta zaprowadzi was na wyżyny świętości. Dlatego też uczyńcie wszystko co w waszej mocy, aby ta Miłość, która jest w waszych sercach, wydała owoc stokrotny. Jesteście namaszczeni Moją Miłością. Ta Miłość zwycięży wszystko. Ona przełamie wszelkie zło, oświeci wszelkie ciemności, umocni wszystkich tych, którzy osłabli. Ta Miłość ma się rozchodzić na wasze rodziny, na wasze parafie i na cały wasz Naród. To ma być Moje Królestwo. Oto Ja pragnę Królować w waszym Narodzie.

Oto Moje Oczy spoczywają na was, Polakach. Liczę na was, że Mnie nie zawiedziecie, że uczynicie wszystko, aby otworzyć wasze serca na przyjęcie Mnie, bo Ja tak bardzo was kocham. Oto Moje Rączki są wyciągnięte ku wam. Chcę was przygarnąć do Mojego Najświętszego Serduszka, każdego z was, Polacy. Wszystko to, czego pragnę dokonać w waszym Narodzie, jest przygotowaniem do Mojego przyjścia na ziemię. Już teraz, kiedy to przybędę, aby oczyścić cały świat i ustanowić Moje Królestwo tu na ziemi, jak również jest to przygotowanie na ostateczne przyjście Moje. Tak więc do wielkich rzeczy zostaliście powołani!

To właśnie wasz Naród ma być Światłem wśród narodów świata. I oto, to Światło zapała się, bo oto Ja przychodzę do was, jako Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem tą właśnie Iskrą, która ma zapalić cały wasz Naród, a przez was inne narody świata. To jest wielka misja, ale Ja zawsze działam przez wybranych. Tak było, jest i będzie!

Ale zanim to się stanie, potrzebuję zgromadzić Moje wierne dusze w jednej silnej organizacji, którą jest Legion Najświętszego Dzieciątka Jezus. To co ma was charakteryzować to bezgraniczna ufność dla Mnie, absolutne posłuszeństwo Moim Słowom i wierność zarówno w małych rzeczach, jak i w tych większych. Jeżeli wypełnicie to co wam mówię, to możecie być pewni, że Ja dokonam reszty. To przecież jedynie Ja mogę przemienić ten świat, wami jedynie chcę się posłużyć. Ale posługiwać mogę się tylko tymi, którzy są ufni, zdani całkowicie na Mnie i nade wszystko posłuszni Moim Słowom. Ten czas, jest czasem niezwykłym. W historii ludzkości takie wydarzenia nie miały miejsca, które staną się waszym udziałem. Oto Ja, wybieram sobie Naród, wybieram sobie ludzi spośród tego Narodu i prowadzę ich jak dzieci za rękę. Oto tak wiele zależy od was, zawsze muszą być ci, którzy idą na pierwszą linię, aby stoczyć walkę z nieprzyjacielem. Właśnie wy jesteście do tego powołani. Ta wojna już się rozpoczęła, wojna duchów. To są potężne starcia pomiędzy siłami dobra i zła.

Oto Aniołowie przepędzają hordy szatanów. Jednak one mogą tyle uczynić, ile otrzymają mocy. Tę moc, otrzymują ode Mnie. Jednak mogą tyle jej otrzymać, na ile wy ludzie wymodlicie, poniesiecie ofiar i wszystko to złożycie w Niepokalanym Sercu Maryi. Ona jest Królową Aniołów i Ona posyła ich, jako Wysłańców Niebieskich, aby toczyli tę wojnę z lucyferem i jego towarzyszami. I właśnie w tej wojnie wy macie swój szczególny udział. Wszystko to, co Ja w was złożyłem, a więc Moją Moc, Moją Miłość i wiele różnych darów i łask to wszystko już przynosi owoce. A przyniesie jeszcze większe, wówczas, kiedy do Mojego Legionu przyłączy się jeszcze więcej Moich wybranych duszyczek. To właśnie przez tych maluczkich, cichych i pokornych Ja odniosę całkowite zwycięstwo nad wszelkim złem i nagrodzę wszystkich tych, którzy wiernie pełnili Moją Wolę.

Oto jestem, aby was Błogosławić. Moje Błogosławieństwo spoczywa na was: Błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen.

 

Święto Chrystusa Króla 26.11.2000 r.

Oto Ja przychodzę dzisiaj w to Święto Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata i przemawiam do was i proszę pozwólcie, abym królował nad wami...

 

Oto przychodzę do was Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus. Przybyłem, aby was błogosławić. Oto zbliża się czas Mojej sprawiedliwości. Dlatego Ja chcę umocnić wszystkich tych, którzy są Mi wierni. Bo oto zbliża się czas wielkiego prześladowania Kościoła. Czas wielkiej kary. Jednak nie lękajcie się. Jam zwyciężył świat, szatan, grzech i śmierć.

To miejsce sobie wybieram, aby błogosławić wszystkim tym którzy pragną służyć Mi. Moje Błogosławieństwo rozlewa się na was, na całą waszą rodzinę, na cały Polski Naród, na cały świat. Jest to Moje szczególne działanie, aby umocnić to co jest słabe, aby wlać nadzieję wszystkim wątpiącym, aby podnieść na duchu wszystkich tych, którym brakuje wiary i ufności. Promienie tego Błogosławieństwa przenikają wasze serca, docierają do serc otwartych na Moje działanie w całej waszej Ojczyźnie i na całym świecie. Oto Ja działam w sposób szczególny i będę działał z wielką mocą. Oto Ja jestem Królem ludzkich serc. Ja pragnę zakrólować we wszystkich sercach.

Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus przychodzę jako Odnowiciel Ducha Narodu Polskiego i błogosławię cały Polski Naród, aby przygotować was na zbliżające się oczyszczenie. Oto Ja błogosławię Swoją Rączką, podnoszę ją do góry i oto spływają na was łaski. Oto Ja jestem tutaj żywy i prawdziwy. Udzielam wam Mojej Miłości, Mojego Błogosławieństwa.

Oto Ja wołam do was, do całego Polskiego Narodu. O Polacy otwórzcie swoje serca, przyjmijcie Mnie do swoich serc. Ja pragnę królować w was, w waszych rodzinach, w waszych parafiach, w każdej wiosce i w każdym mieście. Dlaczego jesteście tak uparci, dlaczego nie zegniecie swoich kolan? Ja przychodzę do was, bo was kocham, a wasze serca są zatwardziałe. Jedynie garstka wiernych przyjmuje Mnie do swojego serca. Nie zatwardzajcie serc waszych, bo nie będę mógł okazać wam Miłosierdzia. Ukorzcie się przede Mną, a Ja udzielę wam tyłu łask i uczynię was naprawdę szczęśliwymi. Ja Jestem Bogiem Miłości, Ja Jestem Bogiem Wszechmogącym i Swoją mocą pragnę podźwignąć ten świat i podnieść go z nędzy i upadku. Ale czy znajdę serca otwarte na Moją Miłość? Czy znajdę ufających Mi? To Ja mówię do was, Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus Odnowiciel Ducha Narodu Polskiego. Oto Ja przychodzę dzisiaj w to Święto Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata i przemawiam do was i proszę pozwólcie, abym królował nad wami. Pozwólcie się prowadzić za rękę, pozwólcie dokonać Mi zwycięstwa w waszym Narodzie.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus chcę, abyście służyli dla mnie, abyście odrzucili wszelkie zło. Nie ociągajcie się w dążeniu do prawdziwej świętości. Patrzcie się na Mnie i zapragnijcie Mnie naśladować. Odrzućcie wszystko to, co sprzeciwia się Mojej Woli. Bądźcie prawdziwie pokorni. Przyjmijcie wszystko to, co Ja wam daję, a wówczas doznacie prawdziwego pocieszenia, Ja Jestem Bogiem Wszechmogącym, będę czynił cuda i znaki, albowiem pragnę przyciągnąć wszystkich do Mnie. Pragnę wzbudzić wiarę i prawdziwą Miłość. Tak jak chodziłem niegdyś po ziemi i czyniłem znaki i cuda, tak i dzisiaj pragnę dokonywać tych znaków i cudów przez Moje sługi. Tak też się stanie.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus, przekazuję wam te Słowa, aby porwać ku Sobie wszystkich tych, którzy są otwarci na Moje wołanie. Jestem, aby was błogosławić. A oto i Moje Błogosławieństwo: Błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

25.03.2003 r.

Ja pragnę ustanowić tutaj Moje Królestwo...

 

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus przychodzę do was, aby obdarować was Moim Błogosławieństwem, jestem i przemieniam wasze serca. Oto Miłość Moja rozlewa się na was. Tak bardzo was kocham, wezwałem was tu po imieniu, każdego z osobna, albowiem pragnę waszej świętości. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus ogarniam was Moją Miłością. Otrzymujecie tak wiele łask, oto Ja jestem z wami, żywy i prawdziwy. Przyszedłem tu do was i błogosławię was, to miejsce jest wybrane, albowiem Ja tu Jestem, ufajcie Mi Moje dzieci. Te łaski spływają na was, teraz jest czas Mojego szczególnego działania, posyłam do was promienie Mojej Miłości. Oto jestem tu z wami, wraz ze Mną jest Moja Mama, są też Aniołowie i Święci. Przybyliśmy do was, aby błogosławić, aby umacniać was i prowadzić ku wiecznej szczęśliwości. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus przemieniam [przemawiam] do was i błogosławię.

Oto jesteście tu zgromadzeni w tym szczególnym dniu, albowiem jest to Mój dzień, pamiętajcie o tym, każdy 25 dzień miesiąca to jest Mój dzień. Tak bardzo pragnę, aby każdy z was czcił Mnie właśnie w tym dniu. Oto Ja przychodzę do Polskiego Narodu jako Odnowiciel Ducha Narodu Polskiego. Pragnę przemienić każde ludzkie serce. Oto Polski Naród został wybrany już przed wiekami. Ja pragnę ustanowić tutaj swoje Królestwo. To będzie Moje Królestwo, Królestwo Mocy i Miłości. Szatan chce przejąć Polskę, chce rozerwać na strzępy, ale Ja jestem Bogiem Wszechmogącym i nie dopuszczę do tego. Albowiem wybrałem was Sobie już przed wiekami. To jest czas Mojego szczególnego działania w Polskim Narodzie. Oto Ja będę przemieniał cały Polski Naród, już tego dokonuję. Pragnę zjednoczyć wszystkich Moich czcicieli w Legionie Najświętszego Dzieciątka Jezus. Kto nie jest jeszcze w tym Legionie niech się zapisze, albowiem taka jest Moja Wola. Przez ten Legion będę przemieniał wiele ludzkich serc. Ja tak bardzo was kocham i pragnę widzieć was świętymi. Oto Jestem z wami i pozostanę na wieki.

Teraz będziecie mówić Moja Mama.

Oto Ja Bogurodzica Dziewica Maryja przyszłam tutaj dzisiaj do was wraz z Moim Synem, wieloma Aniołami i Świętymi. Jesteśmy tutaj, aby was błogosławić. Oto Moje Matczyne Serce otwiera się i wychodzą z Niego promienie i przenikają wasze serca. To jest czas szczególny Mojej Łaski. Ja tak bardzo was kocham i pragnę, abyście szli za Mną, aż do końca do ostatniego waszego tchnienia, abyście mogli spotkać się ze Mną w wiecznej szczęśliwości.

Ufajcie Mi Moje Dzieci, oto Ja jestem z wami. Czas jest bardzo trudny, albowiem szatan działa z całą mocą i pragnie zniszczyć każdego z was, ale Ja nie pozwolę, albowiem jestem waszą Matką i przepędzę wszystkie hordy szatańskie. Ale biada tym, którzy się nie uciekają do Mnie. Każdy kto się schroni pod Mój płaszcz dozna Mojej opieki. Oto zbliżają się czasy, kiedy tak wiele ludzkich serc będzie szukało w rozpaczy - ratunku. Dlatego Ja pragnę, abyście wy byli gotowi, abyście byli pokrzepieniem, umocnieniem dla tych zagubionych. Abyście dali prawdziwe świadectwo waszego chrześcijańskiego życia. Dlatego chodźcie za Mną nie zatrzymujcie nic dla siebie, oddajcie Mi wszystko, wasze serca, wasze rodziny, wszystko co posiadacie. To jest jedyna droga do świętości, pozbyć się wszystkiego. Tak bardzo was kocham i wzywam was chodźcie do Mnie, Ja będę was prowadzić za rękę krok po kroku ku wiecznej szczęśliwości. Oto Ja jestem z wami.

A teraz przyjmijcie Moje Błogosławieństwo: Błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus, umacniam was Moim Błogosławieństwem. Błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen

 

25.10.2003 r.

Ja pragnę odnowić cały Polski Naród...

 

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem tu pośród was i błogosławię. Moje Serduszko otwiera się na oścież, wypływają z Niego promienie, które przenikają wasze serca. Oto Ja jestem z wami i przenikam was. Moja Miłość jest wielka, niepojęta dla was. Otwórzcie wasze serca na tę wielką Miłość, abyście mogli jej doświadczyć. Ta Miłość rozlewa się na was. Oto Ja jestem z wami. Nie opuszczę was i nie pozostawię. Oto Ja w stosunku do każdego z was mam plan - plan waszego zbawienia. Potrzeba, abyście weszli w ten plan i go realizowali. Ja udzielam wam światła, abyście zobaczyli to, czego od was oczekuję. To jest tak bardzo ważne, abyście odkryli wasze powołanie. Każdy do czegoś został powołany, otrzymaliście tak wiele darów i łask, one są dla was pomocą do zbawienia. Potrzeba, abyście je dobrze wykorzystali.

Oto Ja wam daję Siebie, Ja jestem waszym największym skarbem, Ja was karmię Sobą, niepojęty to dar i wielka tajemnica. Oto Ja jestem i błogosławię, oto Ja przemawiam do was i chcę was pouczyć o Mojej Miłości, o Moich wymaganiach, o tym w jaki sposób możecie zostać świętymi. Ja tego pragnę was nauczyć. Przylgnijcie waszymi sercami do Mnie, do Mojego Najświętszego Serduszka. Zatopcie się w tej Miłości, w tym oceanie Miłości i rzućcie się w Moje Ramiona. Nie zważajcie na nic, ale patrzcie tylko na Mnie, albowiem Ja jestem waszą Drogą, waszym Życiem i Zbawieniem waszym. Beze Mnie nic nie znaczycie, ale ze Mną możecie osiągnąć wszystko. Oto Ja przemawiam dzisiaj do was i będę przemawiał, albowiem taka jest Moja Wola.

Ja pragnę odnowić cały Polski Naród. Tak bardzo pragnę, aby te Słowa dotarły do tak wielu ludzkich serc, przekazujcie je innym, rozpowszechniajcie, albowiem taka jest Moja Wola, to ma dotrzeć do całego Polskiego Narodu. Ja działam i będę działał, aż osiągnę Swój cel, odnowię wasz Naród, ochronię Polskę przed zniszczeniem. A światu wskażę miejsce, gdzie ludzie mogą znaleźć schronienie, właśnie w Polsce. To miejsce wybrane od wieków. Tu chcę pokazać całemu światu, że Ja Jestem, że króluję, że przeprowadzam Swoją Wolę tak jak chcę i tak też się stanie. Ten Mój zamysł odwieczny stanie się rzeczywistością.

Pragnę, abyście doświadczyli Mojej Miłości, ona jest balsamem na wasze zbolałe serca. Wielu ludzi odeszło ode Mnie, zatraciło się w grzechu. Tak wielu ludzi żyje, jakby Mnie w ogóle nie było, a są i tacy, którzy walczą ze Mną, chcą zniszczyć Mój Kościół, naprawdę są to biedni ludzie, opętani przez szatana, to straszne zniewolenie. Jak można walczyć z Bogiem? Przecież ta walka jest z góry przegrana i może skończyć się potępieniem człowieka, o ile się nie nawróci wcześniej.

O Moi przyjaciele zważcie na te Słowa, albowiem Ja przemawiam do was, do całego Narodu Polskiego. To są Słowa Mojej Miłości. To jest Moje Błogosławieństwo dla was. Oto Ja jestem z wami i pozostanę tak długo, aż się wypełnią Moje wyroki. Ufajcie Mi Moi przyjaciele, tak bardzo pragnę waszej ufności. Tak bardzo pragnę abyście zostali świętymi, nie opierajcie się Mojej Łasce. Zapragnijcie tej świętości w głębi waszych serc. Bez tego pragnienia nie będę mógł tego dokonać. Wy musicie pragnąć, bardzo pragnąć świętości. Musicie o nią prosić, a Ja dam wam wszystko to, co zgodne z Moją Wolą. A Moją Wolą jest to, abyście byli świętymi.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus wzywam was Polacy, otwórzcie Swoje serca, albowiem przemawiam do was, aby was odnowić, aby was poprowadzić ku wiecznej szczęśliwości. Ja tak bardzo was kocham, umiłowałem was od wieków i teraz przemawiam do was. Nie lękajcie się, przyjdźcie do Mnie a Ja dam wam to, czego tak bardzo potrzebujecie. Dam wam wszystkim, abyście mogli osiągnąć zbawienie. Nie lękajcie się, Ja jestem Bogiem Miłości, Bogiem, Który przebacza wam wasze grzechy, ale proście o to. Nie zapominajcie o Spowiedzi, to jest tak bardzo ważne, aby wasze serca były czyste, nie zapominajcie o tym. Sakrament Spowiedzi świętej jest tak bardzo ważną rzeczą. Kiedy żyjecie w grzechu, cóż Ja mogę uczynić, jak Ja wam mogę pomóc, nie mogę. Sami Mi na to nie pozwalacie. Wy macie żyć w świetle, w świetle Mojej Miłości. Oto Ja każdego z was chcę uczynić szczęśliwym, a tak niewielu jest tych, którzy doświadczyli Mojej Miłości. Takich ludzi jest naprawdę garstka. Właśnie ci wiedzą, co jest prawdziwym szczęściem, kto daje to szczęście i gdzie go szukać.

Oto Ja mówię do was, Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus, przyszedłem do waszego Narodu, aby wskazać wam drogę, którą macie iść, drogę do zwycięstwa w świecie grzechu, nienawiści i wszelkiego odstępstwa od prawdy. Wierzcie Mi, Ja jestem z wami i błogosławię was.

A oto i Moje Błogosławieństwo: Błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

25.01.2004 r.

Tak bardzo pragnę, aby wasza Ojczyzna nawróciła się...

 

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem tu pośród was. Oto Ja przemieniam wasze serca, oto czas Mojego działania tu i teraz. Błogosławię was Moi przyjaciele i daję wam ogrom Moich łask. Oto Ja przyszedłem na to święte miejsce, aby wzywać do nawrócenia cały Polski Naród. Tak bardzo pragnę, aby wasza Ojczyzna nawróciła się. Jedynie wtedy będę mógł zakrólować w waszym narodzie. Jednak tak wiele jest zatwardziałych serc, nie chcą Mnie przyjąć, oto stoję i kołaczę, jeśli kto posłyszy Mój głos, niech drzwi otworzy, a Ja wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną{Ap.3,20}.Oto stoję jak ten żebrak u drzwi i kołaczę, a ludzkie serca zamknięte. Dlaczego nie chcecie przyjąć Miłości? Przecież Ja jestem samą Miłością, Ja pragnę zbawienia każdej duszy ludzkiej. Tak bardzo was kocham, oddałem za was Moje Życie, a wy dlaczego nie chcecie Mnie przyjąć?

O Narodzie wybrany, czy zapomniałeś kim jestem dla ciebie? Ja jestem twoim Zbawcą. Twoim Mesjaszem, a ty jesteś Moim ludem. O Narodzie, Narodzie nie zapominaj o tym. Oto Ja Jestem i wzywam cały Polski Naród, upadnij na kolana przed Moim Majestatem. Ukorz się w proch, uderz się w pierś i proś, a Ja ci przebaczę, ale uczyń to. Jeżeli to uczynisz doznasz zbawienia. Ja cię ocalę i wskażę drogę do zwycięstwa. O Mój narodzie wybrany, oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus przemawiam do ciebie. Oto Ja pragnę ciebie błogosławić. Oto Ja jestem i wzywam Ciebie pójdź za Mną, nie zwlekaj, ale chodź za Mną. To jest jedyna droga prowadząca do zbawienia, innej nie ma. Oto Ja jestem, aby dać wam Siebie. Oto Ja jestem, aby pociągnąć was ku Sobie. Kto otworzy swoje serce, do tego Ja przyjdę i udzielę Moich łask i podniosę na duchu. Ufajcie Mi, Ja jestem z wami.

Oto czas się wypełnia i bliskie jest Moje przyjście. Oto Ja jestem, bądźcie zjednoczeni w Duchu Świętym. To jest tak bardzo ważne, aby była jedność, albowiem w jedności siła. O Mój Narodzie, rozproszony jesteś, albowiem szatan nie oszczędza ciebie, dzieli i rządzi. To jest jego dewiza. On tak postępuje, albowiem wie, że gdzie jest brak jedności tam on odnosi zwycięstwo. Dlatego bądźcie zjednoczeni w Duchu Świętym. Oto Ja pragnę waszej jedności, pragnę uczynić was Moją owczarnią, w której Ja będę Pasterzem. Oto Moje owieczki poznają Mnie i idą za Mną, albowiem Ja jestem Dobrym Pasterzem. Ja znam owce Moje, a one Mnie znają. Oto Ja daję wam Siebie. Ufajcie Ja jestem z wami. Moje Błogosławieństwo spływa na was.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus Odnowiciel Ducha Narodu Polskiego przychodzę do was, do całego Polskiego Narodu i pragnę was ocalić, albowiem jesteście zagrożeni, jak nigdy dotąd. Wiele krzyży spadło na Polskę, ale to, co się teraz zbliża jest nie do pojęcia dla was. Czeka was zagłada i jeszcze raz to powtarzam: wasi wrogowie chcą was wymordować, dlatego Ja przemawiam do was i pragnę nawrócenia całego Polskiego Narodu. To jest jedyny ratunek, paść przede Mną na kolana i uderzyć się w piersi. Oto Ja Jestem i wzywam was i proszę zanieście te Słowa do Moich sług kapłanów, niech biją na alarm. Niech robią wszystko, aby ratować Polskę, niech ogłoszą modlitwy, a szczególnie Różaniec, niech ogłoszą post. Niechaj klękną przede Mną na kolana razem z całym ludem wiernym i błagają Mnie o Miłosierdzie. Jedynie wielka modlitwa może was ocalić. Powiadam: wielka, całego Narodu.

Jakże Moje Najświętsze Serduszko boleje, widząc tyle zła w waszym Narodzie. Ja przyszedłem do was i chcę was zbawić. Oto Ja kieruję Moje Słowa do ludzi dobrej woli, którzy posłuchają Mnie i pójdą za tym głosem, otworzą swoje serca i zaproszą Mnie, a Ja przyjdę i będziemy razem. Tak bardzo pragnę uświęcić każdego człowieka. Tak bardzo pragnę ratować każdą duszę ludzką. Jesteście tak drodzy dla Mnie, przecież oddałem za was Życie, nie mogę patrzeć jak giniecie. Dlatego też wzywam was, pójdźcie do Mnie wszyscy, oto Ja pragnę was. Dam wam siłę i moc do walki ze złem. Podniosę was i uświęcę, albowiem tego pragnę. Oto Ja Jestem i wzywam was pójdźcie za Mną do końca, nie zwlekajcie ani chwili.

Oto Ja Jestem i błogosławię was. A teraz przyjmijcie Moje Błogosławieństwo: Błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

25.05.2004 r.

Ja jestem Królem, Królem Nieba i Ziemi i pragnę zostać Królem ludzkich serc...

 

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem tu pośród was i błogosławię. Ja tu jestem stale na tym świętym miejscu, albowiem sobie wybrałem to miejsce i pragnę błogosławić wszystkich tych, którzy tu przybędą. Moje Błogosławieństwo rozciąga się na cały Polski Naród. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus pragnę was uczynić świętymi, to jest najważniejsze, abyście zostali świętymi. Oto Ja jestem i wskazuję wam drogę, drogę do Nieba. Oto Ja jestem z wami, prowadzę i umacniam i pragnę zakrólować w każdym ludzkim sercu. Oto Ja Jestem i udzielam wam tak wielu łask, właśnie teraz w tym czasie, one spływają na was. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus posyłam do was promienie Mojej Miłości. Oto Ja błogosławię was, przemieniam wasze serca i uzdalniam do wypełnienia Mojej Świętej Woli.

Ufajcie Ja Jestem z wami, radujcie się, oto wasz Bóg jest z wami. Tak bardzo was kocham. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem tu z wami. Oto czas się wypełnia i bliskie jest Moje przyjście. Ja wzywam każde ludzkie serce do tego, aby Mi się oddało, abym Ja mógł w nim zakrólować. Albowiem Ja Jestem Królem, Królem Nieba i Ziemi i pragnę zostać Królem ludzkich serc. Ale to Moje Królowanie w ludzkich sercach jest uzależnione od was, od tego czy Mnie przyjmiecie. Ja bardzo pragnę wejść do każdego ludzkiego serca i tam przebywać na wieki, ale wielu jest tych, którzy nie chcą Mnie przyjąć. Wielu jest tych, którzy odeszli ode Mnie. A jakże wielu jest tych, którzy całkowicie się zagubili i walczą ze Mną. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus pragnę ratować każdą ludzką duszę. Za każdego z was Ja poszedłem na Krzyż. Zostaliście nabyci drogocenną Krwią Moją. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus przemawiam do was i wzywam, pójdźcie za Mną do końca. Nie zatrzymujcie się, idźcie za Mną, a osiągniecie zbawienie.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus daję wam wszystko to, czego teraz potrzebujecie. Ufajcie Ja jestem z wami, niczego się nie lękajcie, albowiem Ja jestem Bogiem Mocy, Bogiem Który wszystko może. W jednej sekundzie może zmienić całą rzeczywistość. Oto Ja Jestem Bogiem Wszechmogącym, Który pragnie uratować każde zagubione serce. Oto jestem i przygarniam was do Mojego Najświętszego Serduszka. Zlewam na was wszystkich łaski. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus napełniam wasze serca ogromem Mojej Miłości. Oto Ja dotykam waszych dusz, to się właśnie teraz dokonuje, ta cudowna przemiana. Wasze dusze uświęcają się, jesteście doskonalsi. To Moja łaska was udoskonala, to Moja łaska daje wam to czego tak bardzo potrzebujecie. Oto Ja jestem i podnoszę was w świętości. Ufajcie i radujcie się Ja Jestem z wami. Oto teraz dokonuje się przemiana waszych serc, to są wielkie łaski, które otrzymujecie. Ja Sam działam w waszych sercach, albowiem pragnę, aby były Mi całkowicie oddane, przemienione, uświęcone, a nade wszystko miłujące. Oto Ja Jestem Bogiem Miłości i pragnę, aby Moi uczniowie byli samą Miłością. Tak bardzo pragnę, aby Miłość płynąca z waszych serc przemieniała oblicze tej ziemi, tej polskiej ziemi. Bardzo pragnę waszego zjednoczenia się ze Mną.

Oto Ja jestem i błogosławię was. A oto i Moje Błogosławieństwo. Błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

27.06.2004r.

Tak wielu ludzi z Polskiego Narodu zapomniało o Mnie i to jest Mój wielki ból i wielkie cierpienie...

 

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem tu pośród was i błogosławię, przemieniam wasze serca i uzdalniam was do wypełnienia Mojej Świętej Woli. Ufajcie Mi, Ja jestem z wami i pragnę, abyście zostali świętymi.

Oto przyszedłem do was dlatego, że mam plan wobec was, wobec każdego z was i wobec was wszystkich tu zgromadzonych. Oto Ja Odnowiciel Ducha Narodu Polskiego pragnę go odnowić i wlać w wasze serca i serca wszystkich Polaków Moją Miłość, Moją Moc i udzielić wszelkich łask, tak abyście mogli wypełnić dziejową misję. Oto czas jest krótki a tak wiele zadań. Oto Ja was posyłam, abyście ratowali to, co da się jeszcze uratować. Ufajcie Mi, Ja jestem z wami. Z wami jest Moja Mama, która nieustannie wstawia się za Polskim Narodem i pragnie go uratować i tak też się dzieje. Ale ten naród musi być doświadczany, inaczej niczego nie zrozumie. To doświadczanie już go dotyka i będzie dotykało z każdym dniem, to się musi dokonać, albowiem ludzie odeszli ode Mnie. Tak wielu ludzi z Polskiego Narodu zapomniało o Mnie i to jest Mój wielki ból, wielkie cierpienie. Dlatego muszę przemawiać Mocą poprzez niedostatki, uciski i zniewolenie. To jest dopust na Polskę, ale to wszystko wyjdzie na dobre, takie jest Moje działanie. Naród musi zrozumieć, że bez Mojej pomocy nie może istnieć.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus mówię do was, abyście to zrozumieli i byli Moimi wiernymi sługami, bardzo wiernymi, całkowicie Mi oddanymi. Jedynie przez wierność, możecie osiągnąć świętość. Oto czas jest krótki, Ja pragnę działać poprzez was. Oto Ja jestem z wami i wzywam was do świętości, do otwarcia waszych serc, do tego abyście stanęli w prawdzie i oddali Mi wszystko, powiadam: wszystko i jeszcze raz to powtarzam: wszystko. Mówiłem wam już o tym, ale jeszcze raz mówię i będę powtarzał, aż zrozumiecie. To jest najważniejsze, abyście Mi wszystko oddali.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus mówię do waszych serc i pragnę was przemienić, abyście byli świętymi. Jesteście wybrani to prawda, ale z tym wybraniem, z tą łaską trzeba współpracować każdego dnia, w każdej chwili. To nie jest raz dana łaska, ale ta łaska jest Moim szczególnym Błogosławieństwem, aby przyjąć to Błogosławieństwo trzeba żyć w prawdzie, w miłości i w ofiarowaniu. Nie układajcie swoich planów, nie myślcie po ludzku, ale wszystko Mi oddajcie. Ja pragnę widzieć was świętymi. Pokora i cierpliwość, wyciszenie się i zdanie się zupełnie na Mnie. To są najważniejsze rzeczy, które wam dzisiaj przekazuję. Pamiętajcie o tym, zastosujcie to w praktyce, Ja pragnę waszej świętości, to jest najważniejsze. Jeżeli będziecie szli tą drogą, to wypełnicie wszystko to, co Ja wam polecam. W przeciwnym razie niczego nie wypełnicie, albowiem Moje plany realizują się na drodze waszej świętości. Najważniejsza jest wasza świętość. Wasza osobista świętość, każdego z was. Pokora jest podstawową cnotą w zdobywaniu świętości, bez niej nie postąpicie ani kroku na przód. Dlatego przypatrzcie się sobie, na ile jesteście pokorni. Pokornym jest ten, kto żyje w prawdzie, który odrzuca wszelki fałsz, zakłamanie, nade wszystko miłuje - miłuje Boga i drugiego człowieka, w cierpliwości, w całkowitym zaufaniu i w otwarciu się na Moją Łaskę. O tak, Ja was wzywam do takiego życia. Do tego, abyście się nie zawahali wszystko złożyć w Moim Najświętszym Serduszku. Ja będę was przemieniał i prowadził, aż osiągniecie zbawienie.

Oto wybrałem was, abyście Mi służyli w tym dziele ratowania dusz ludzkich, w tym dziele odnowy Polskiego Narodu. Do tego zostaliście wybrani. Jesteście Mi potrzebni w Moim planie ratowania Polskiego Narodu. Dlatego pamiętajcie o tym, że to Ja jestem Panem i Królem a wy narzędziami Moimi. To jest pokora, to jest uznanie swojej małości, swojej bezsilności. Ja mogę zmienić tę rzeczywistość i będę zmieniał, już ją zmieniam. Ufajcie Mi Moi przyjaciele, ufając Mi, odniesiecie zwycięstwo.

A teraz przyjmijcie Moje Błogosławieństwo: Błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

19.12.2004.

Oto Ja przemawiam do Ciebie Narodzie Polski, nie lekceważ Moich Słów, ale bądź Mi wierny...

 

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem tu pośród was i błogosławię. Jestem, aby przemieniać wasze serce. Oto zebrałem was tutaj, aby pouczyć was o Mojej Miłości, aby dodać wam mocy do życia w Prawdzie. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus przekazuję wam te Słowa, aby udzielić wam wskazówek do dalszej waszej pracy na Mojej niwie. Oto wybrałem was sobie, aby posługując się wami, budować Moje Królestwo, tu na tej ziemi, na tej Mojej Polskiej Ziemi.

Moje Serduszko bardzo się raduje, że się wspólnie modlicie i pragniecie budować Mój Legion. To jest bardzo ważne, dlatego że, przez ten Legion, pragnę dokonać odnowy Polskiego Narodu, dlatego też, nie szczędźcie sił i środków, aby Moje plany i zamiary urzeczywistniły się.

Polacy czekają na Moje Orędzia. One muszą dotrzeć do całego Polskiego Narodu. To jest zadanie dla was. Oto łączę wasze serca, aby one mi służyły w ratowaniu dusz ludzkich. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus, tak bardzo pragnę, aby te wszystkie tak bardzo oddalone ode Mnie, zwróciły się ku Mnie. Ja działam i przemieniam te serca. Jednak potrzebuję również i waszej pomocy. Przede wszystkim potrzeba, aby dotrzeć z Moim Orędziem do tak wielu ludzkich serc, które są zagubione i nie wiedzą, co mają czynić. Dlatego też Ja, powołałem Mój Legion, aby był tą organizacją, która łączy dusze wybrane, aby właśnie te dusze, stały się zapłonem wiary, nadziei i miłości w całym Polskim Narodzie. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus tak bardzo pragnę, aby wasze serca i umysły, były oddane całkowicie dla Mnie. Jedynie w ten sposób, będziecie mogli, wiernie wypełnić Moją Święta Wolę. Ufajcie, Ja jestem z wami i prowadzę was.

Będę teraz działał z nową siłą. To jest Moje nowe tchnienie, którym was obdarowuję, aby wasze serca zapaliły się do służby w tym dziele, które Ja powołałem, aby odnowić Polski Naród.

Oto jesteście zgromadzeni, aby w oparciu o Moje wskazania, wiernie realizować wszystkie Moje polecenia. Oto czas jest krótki. Z każdym dniem jest coraz bliżej tego wszystkiego, o czym wiecie, to jest działania Mojej Sprawiedliwości na cały rodzaj ludzki. Jakże świat jest nieprzygotowany. Gdybym teraz powołał wszystkich do wieczności, to mówię wam, że zaledwie garstka dostałaby się do Królestwa Niebieskiego a pozostali na wieczne cierpienia. Chcąc nie dopuścić do tego powołuję Moje dzieło, aby ratować rodzaj ludzki. To dzieło Mojej Miłości jest tym Moim działaniem, którego celem jest ratować dusze ludzkie, odnowić ludzkie serca, przygotować wszystkich ludzi na Mój Sąd, który zbliża się nieubłaganie. Ja jestem Bogiem Wszechmogącym, jednak Moje plany na tyle mogą się zrealizować, na ile wasza dobra wola połączy się z Moją Świętą Wolą. Bardzo dużo zależy od was, od waszej determinacji w uświęcaniu się, od konsekwencji waszego działania, od waszego zaufania. To, co mówię jest dla was wskazówką, pouczeniem a zarazem wezwaniem do wzmożonej pracy w Moim Królestwie.

To Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus, jestem tą Boską Osobą, która przychodzi do was, do całego waszego Narodu, aby dać wam impuls do działania. Wiecie doskonale, ze ten świat jest tak urządzony przeze Mnie, żeby mógł istnieć, rozwijać się i być miejscem, gdzie ludzie doświadczają szczęścia. Jednak jest zupełnie inaczej. Ten świat jest zaprzeczeniem tego, o czym mówię. Zamiast rozwoju - degradacja, zamiast miłości - nienawiść, zamiast wiary - całkowite odejście ode Mnie. Przecież Ja nie na to stworzyłem ten świat, aby on mógł istnieć w takiej postaci. Jest to zaprzeczeniem Mojej Mądrości, tego wszystkiego, co Ja pragnę zbudować.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus nie pozwolę, aby zło królowało na ziemi. Miejsce szatana jest w piekle i to musi się dokonać, ale konsekwencje i następstwa grzechu wszystkich ludzi muszą być odpokutowane. Dlatego ten czas, który się zbliża wielkimi krokami musi nastąpić, ale wy się nie lękajcie, bo Ja jestem z wami. Nie pozwolę, aby wszyscy ci, którzy służą Mi całym swoim sercem zostali pokonani przez zło. Wszyscy ci ludzie są szczególnie umiłowani przeze Mnie, dlatego tez Ja będę tak działał, aby was uchronić i bezpieczną ręka przeprowadzić was przez tę burzę, jaka się zbliża. Zanim jednak to nastąpi, Ja chcę, aby wasz Naród poznał Moją Wolę. To jest bardzo ważne. Dlatego Ja wzywam do głoszenia Moich Słów wszem i wobec. Te Słowa jak i wiele innych Moich Słów, powinny dotrzeć do bardzo wielu ludzi; do każdej polskiej rodziny.

Ja chcę, aby wzrosła w Polskim Narodzie świadomość, ze zostaliście wybrani na wielkie Moje dzieło. To jest bardzo ważne, gdyż bardzo wielu straciło nadzieję. Myślą, ze Ja ich opuściłem, a to przecież nieprawda. Tak bardzo was ukochałem i pragnę was uratować przed karaniem, jakie się zbliża na całą ludzkość. Dlatego tez przemawiam do was, daję wam zadanie i pragnę, abyście konsekwentnie, idąc za Mną, uczynili wszystko co w waszej mocy, aby Moje polecenia były wykonane. Oto Ja jestem z wami i bardzo pragnę zjednoczyć wszystkie ludzkie serca tak, aby każdy człowiek zapragnął Mojej bliskości, aby każdy człowiek dostąpił zbawienia.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus, zwracam się do was, albowiem wiem, ze mogę na was liczyć, abyście uczynili wszystko, aby konsekwentnie krok po kroku, wpływać na zmianę świadomości ludzi. Aby ten Naród, tak bardzo zniewolony, stał się Narodem łudzi wolnych. Aby ten Naród pogrążony w nieprawości stał się prawodawcą wszystkiego tego, co Ja daję wam, aby stało się ziemską rzeczywistością . Tak bardzo pragnę, aby Naród Polski wyrwał się z okowów zła, aby się dźwignął z tej nędzy duchowej i materialnej. Ja tego tak bardzo pragnę. Ale wy musicie zrozumieć, tzn. wszyscy Polacy, że to się może dokonać jedynie wtedy , kiedy wasze serca zwrócą się całkowicie do Mnie. To jest pierwszy i całkowity warunek. Aby w waszym Narodzie i państwie zapanował ład, aby każda polska rodzina mogła radować się z tego, że Ja daję wam wszelkie dobro, że to Ja jestem Dawcą tego wszystkiego, co może was uszczęśliwić.

O Mój Narodzie wybrany, oto Ja Najświętsze Dzieciątko mówię do Ciebie i wzywam: stań na straży Moich Praw, przyjmij Moją Miłość a będziesz radował się wieczną szczęśliwością. Tak niewiele a zarazem tak dużo. Oto Ja przemawiam do ciebie Narodzie Polski, nie lekceważ Moich Słów, ale bądź Mi wierny. Idąc tą drogą, odniesiesz zwycięstwo. To są Moje Słowa, abyś ty człowiecze pojął, że oto Ja Twój Bóg schodzę do ciebie i pragnę uszczęśliwić ciebie.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus błogosławię cały Polski Naród i was Moje dzieci, ufajcie jestem z wami. A oto i Moje Błogosławieństwo: Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, niech spocznie na was, Błogosławieństwo Syna Bożego niech przemieni wasze serca, Błogosławieństwo Ducha Świętego niech przepełni was Miłością. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

13.06.2006.

I oto przychodzę do was po 20 wiekach i pytam was czy chcecie Mnie przyjąć?

 

Jestem z wami, Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus. Obdarowuję was Moim szczególnym wejrzeniem. Zlewam na was nowe łaski, przemieniam wasze serca i uzdalniam was do wypełnienia Mojej Świętej Woli.

Oto czas się wypełnia i Moje przyjście jest coraz bliższe. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus daję wam Siebie i obdarowuję was Moją Mocą. Bądźcie gotowi, aby przyjąć Moje Przesłanie. Jestem, aby pouczyć was o zbliżającym się czasie. Niech wasze serca będą nieustannie czyste, aby przyjąć Moją Miłość. Oto jestem z wami przez tak wiele lat, pouczam was, mówię co macie czynić, zachęcam was do miłości, cierpliwości, poddania się Mojej Woli. Takimi chcę was widzieć, dlatego teraz pragnę, abyście byli gotowi ofiarować Mi wasze życie na wyłączną Moją służbę. Ten czas tego wymaga - służyć w Moim Królestwie. Ja oczekuję od was przyjęcia Moich Słów i realizacji ich w waszym życiu. Otwieram przed wami nową rzeczywistość. To będzie czas Mojego działania. Oto Ojciec Przedwieczny wyznaczył ten czas na Moje działanie. Ten czas jest Moim czasem.

Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus obejmuję Moją Miłością cały Polski Naród i cały świat. I wzywam was do oddania Mi czci. Tylko w ten sposób otrzymacie Moją łaskę do tego, aby żyć w tym czasie decydującym o losach ludzkości.

Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus obdarowuję was głębokim pragnieniem zjednoczenia się ze Mną. Jedynie w zjednoczeniu ze Mną jesteście w stanie wypełnić Moją Świętą Wolę. Ja Jestem Bogiem Wszechmogącym, jednak przychodzę do was jako Dziecię, abyście mogli doświadczyć ogromu łask jakie dla was przygotowałem. Bądźcie pewni, że to co Ja mówię jest rzeczywistością, która się realizuje na waszych oczach. Jestem z wami i z tymi wszystkimi, którzy Mnie przyjmą. Pragnę wam przypomnieć scenę z Ewangelii, kiedy to Moja Mama wraz ze Świętym Józefem, szukali miejsca, w którym mógłbym przyjść na ten świat. Wszyscy jednak odmówili. Oto Miłość nie została przyjęta. I oto przychodzę do was po 20 wiekach i pytam was czy chcecie Mnie przyjąć? To pytanie zadaję wszystkim ludziom. Od odpowiedzi na to pytanie zależą losy całej ludzkości. Oczekuję wspaniałomyślności od każdego z was.

Ufajcie, Ja jestem z wami, ale pragnę waszych serc, one są dla Mnie najważniejsze. Oto Ja Jestem, ale pragnę przebywać w waszych sercach. Tylko w ten sposób możecie doświadczyć Mojej obecności. To ludzkie serce jest ostoją wszelkiego dobra, Którym jestem Ja, ale tylko wtedy, kiedy wasza wola zdecyduje, aby Mnie zaprosić.

Czytając to orędzie możecie tego dokonać, w taki oto sposób:

Oto Ja…/wypowiadacie w tym miejscu swoje imię/, pragnę z całego serca przyjąć Ciebie Najświętsze Dzieciątko Jezus, abyś zamieszkał w moim sercu na wieki. Proszę Cię, uczyń mnie zdolnym do życia w czystości, prawdziwej miłości i całkowitym oddaniu się Tobie. Ufam, że dzięki Twojej łasce przylgnę do Ciebie całym swoim sercem i w ten sposób trwać będę przez całe moje życie, które jest Twoją własnością. W ten sposób pragnę wypełnić Twoją Świętą Wolę i Twoje gorące pragnienie bycia ze mną tu na ziemi i na wieki wieków. Amen.

Każdy kto odmówi ten akt oddania się otrzyma szczególną łaskę łączności ze Mną i wiernego wypełniania Mojej Świętej Woli.

Potrzebuję milionów ludzkich serc, które to uczynią, gdyż pragnę was uratować przed zbliżającą się karą. Nie możecie być obojętni wobec tych Słów, gdyż są one Prawdą płynącą z Moich Ust. Dlatego Ja wzywam was, bądźcie apostołami Mojej Miłości i dotrzyjcie z tym orędziem gdzie jest tylko możliwe. Tam gdzie jest człowiek, który oczekuje Mojej Miłości.

Wszyscy jesteście wezwani, aby głosić Moje Imię, gdyż w tym Imieniu jest zbawienie. Ufajcie Moi przyjaciele, gdyż Ja pragnę waszego szczęścia. Ja jedynie wiem w jaki sposób możecie je osiągnąć. Dlatego daję wam te środki, abyście mogli upodobnić się do Mnie, abym Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus mógł w was wzrastać, abyście doszli do pełni wieku Chrystusowego. To jest najskuteczniejsza droga w tym czasie, w tym ostatnim czasie, gdyż innego już nie będzie. Jestem, aby was prowadzić, abyście mogli doświadczyć Mojej żywej obecności w waszych sercach.

Jestem i błogosławię was, trwajcie w Mojej Miłości. Oto Moje szczególne Błogosławieństwo. Oto Bóg Ojciec błogosławi was, udzielając wam szczególnych łask do życia w prawdzie i miłości. Oto Ja Jezus Chrystus błogosławię was i wlewam w wasze serca ogień Mojej Miłości. Oto Duch Święty obdarowuje was Mocą, potęgą Swojej Miłości i Światłem przenikającym waszą istotę. Oto Błogosławieństwo Trójcy Świętej: Błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

X rocznica Objawień Najświętszego Dzieciątka Jezus 25.10.2007.

Oto przyszedłem do was, do waszego Narodu, aby obdarować was pełnią Moich łask...

 

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem tu pośród was, aby dotknąć was Swoją Miłością, aby obdarować was wielkimi łaskami. Jest Moją wielką radością że jesteście, że przybyliście. Moje łaski spływają na was, aby przemienić wasze serca, aby uzdolnić was do wypełnienia Mojej Świętej Woli. Oto Jestem, jest ze Mną Moja Mama, są też Aniołowie i Święci, całe Niebo schodzi do was, to wielka łaska w to Święto, albowiem ten dzień jest Świętem - Świętem Mojej obecności pośród was. Oto przyszedłem do was, do waszego Narodu, aby obdarować was pełnią Moich łask, aby dać wam siebie, aby was przyprowadzić do Mojej Ojczyzny, do Nieba. Oto Jestem, aby wam wskazywać drogę, którą macie podążać, drogę wiodącą przez trudy i cierpienia. Oto Jestem z wami, aby wskazywać wam nową rzeczywistość, do której zdążacie. Tak bardzo się raduję, widząc te zgromadzone serca, które Mnie uwielbiają, które trwają w zjednoczeniu ze Mną. Tak bym pragnął, aby tak było zawsze, abyście o Mnie pamiętali każdego dnia, abyście Mnie czcili, abym Ja mógł was obdarowywać nowymi łaskami.

Ufajcie Jestem z wami i chcę wam powiedzieć o wielkich sprawach - sprawach dotyczących waszego Narodu i całego świata. Oto przemawiam do was już przez 10 lat i pragnę jeszcze przemawiać, aby was przygotować na nową rzeczywistość, abyście mogli wejść do obiecanej ziemi, do Mojego Królestwa. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus Odnowiciel Ducha Narodu Polskiego przychodzę do was z Orędziem Miłości. Oto Ja pragnę zapalić was tą Miłością. Oto Ja daję wam tę Miłość, otrzymujecie dar Mojej Miłości, ona na was spływa, właśnie teraz. Promienie Mojej Miłości przenikają wasze serca, ufajcie jestem z wami i prowadzę was każdego dnia, w każdej chwili. Im bardziej Mi zaufacie, tym więcej otrzymacie. Dlatego wzywam was do bezgranicznej ufności, do rzucenia się w Moje Ramiona. Jedynie w ten sposób możecie doświadczyć ogromu Moich łask. Ja tak bardzo pragnę, aby wasze serca otworzyły się na Moje działanie, abyście doświadczyli potęgi Mojej Miłości. Ufajcie Jestem z wami, nie opuszczę was i nie pozostawię. Oto Ja Jestem i wskazuję wam waszą drogę. Jestem z wami i pragnę być w każdym ludzkim sercu, w całym waszym Narodzie i na całym świecie. Ale jakże niewielu jest tych, którzy Mnie przyjmują, to jest garstka. Jakże, Moje Najświętsze Serduszko boleje właśnie z tego powodu. Ludzkie serca są zamknięte. A Ja wołam: otwórzcie je i wzywam was, przyjdźcie do Mnie i podążajcie za Mną a Ja was poprowadzę i wskaże wam drogę - drogę Miłości, drogę Zbawienia. Nie opuszczę was i nie pozostawię, ale wzywam każdą duszę ludzką: otwórz swoje serce i idź za Mną. Podążaj za Mną każdego dnia, w każdej chwili swojego życia, bądź wierny Moim Słowom przyjmij je, a będziesz szczęśliwy.

Oto czas jest krótki i bliskie jest Moje przyjście. Ciągle o tym mówię, gdyż pragnę was przygotować na Moje działanie w sprawiedliwości. Ludzkie serca zamknięte, tak mało modlitwy, jakże mogę ratować tę ludzkość, skoro się nie modli, nie oddaje Mi czci, nie pamięta o Mnie, a czyni zło, upada, pogrąża się w chaosie, w nieprawości, w odstępstwie od prawdy.

Oto Jestem i błogosławię was. Bądźcie wierni Moim Słowom, jestem z wami i prowadzę was. Oto Ja przychodzę do was i wzywam: stańcie w obronie Moich Praw, nie lekceważcie tego wezwania. Bądźcie tymi, którzy przeciwstawiają się złu, nie bądźcie obojętni na krzywdę ludzką, ale podejmijcie się trudu pomocy uciśnionym. Powiadam wam: tak wielu ludzi jest uciśnionych, tak wielu ludzi jest prześladowanych. Tak wielu ludzi zagubiło prawdę. Dlatego Ja oczekuję od was, że im pomożecie, że wasze serca otworzą się, aby pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Nie tylko modlitwą, ale i czynem, do tego was wzywam. To jest bardzo ważne, gdyż Ja potrzebuję świadków, którzy podejmują się czynu i są gotowi na wszystko dla Swojego Pana i Zbawcy. Dlatego Ja przemawiam do was, jako do tych, którzy pójdą za Mną i wypełnią wszystko to, co Ja do was mówię. Nie lękajcie się, Ja nigdy nie wymagam tego, czego nie możecie uczynić, ale daję wam takie rzeczy, które są w zasięgu waszej ręki, waszych możliwości. Rozejrzyjcie się wokół i zobaczcie, jakie są potrzeby innych. To jest bardzo ważne - miłość w praktyce. Przecież Ja będę was sądził z tego, właśnie z tego - z miłości do bliźniego. Dlatego bądźcie otwarci i przyjmijcie te Słowa i zobaczcie, jakie są potrzeby, tych, którzy sami sobie pomóc nie mogą.

Oto Ja przemawiam do was i wzywam ufajcie Mojej Miłości. Oto Ja jestem z wami i mówię do was: otwórzcie wasze serca i poddajcie się Mojemu prowadzeniu. Ja Jestem Bogiem, Który wymaga i oczekuje od was wspaniałomyślności, pójścia za Mną, tą drogą, którą Ja wam wskazuję. Moja Miłość jest wymagająca, Moja Miłość jest trudna, ale tylko taka Miłość zbawia. Dlatego Ja wzywam was do czynu, do przyjęcia Moich Słów i wiernego ich wypełniania.

Błogosławieństwo Moje spoczywa na was, teraz i na wieki wieków. Amen. A oto i Moje Błogosławieństwo: Błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Duch Świętego, niech spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

Święto Objawienia Pańskiego 06.01.2008.

Tak bardzo ważną rzeczą jest wypełnienie Mojej Świętej Woli, od tego zależą losy Polskiego Narodu...

 

Oto Ja jestem z wami, Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus i błogosławię was, umacniam was nowymi łaskami i dziękuję wam za modlitwy. Obdarowuję was pełnią Moich łask, przemieniam wasze serca i uzdalniam was do wypełnienia Mojej Świętej Woli. Ufajcie Moi przyjaciele, jestem z wami i pragnę być nieustannie. Daję wam Siebie, Moją Miłość i wszelkie dary potrzebne do wypełnienia Mojej Świętej Woli. Błogosławię was, abyście wytrwali na każdy dzień waszego życia. Oto czas jest krótki a zadań tak wiele. Bądźcie wierni Moim Słowom, które wypowiadam. Tak bardzo ważną rzeczą jest wypełnienie Mojej Świętej Woli, od tego zależą losy Polskiego Narodu, bo Ja przychodzę i przemawiam do was i pragnę waszego posłuszeństwa. Oto jestem, aby was błogosławić, aby prowadzić was przez całe wasze życie. Moja Miłość rozlewa się na was, dotykam was swoją Mocą i uzdalniam was do wypełnienia Mojej Świętej Woli. To jest czas Mojego Błogosławieństwa, Mojej Miłości.

Oto modlicie się w to Moje Święto, wielkie Święto Mojego Objawienia się tym, którzy Mnie nie znali. Jakże wielu jest tych, którzy Mnie jeszcze nie poznali. Dlatego Ja przemawiam do was i proszę was rozsławcie Moje Imię. W tym Imieniu jest wasze zbawienie. Zanieście Moje Imię całemu światu, aby ten świat poznał Mnie, pokochał i został zbawiony. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus błogosławię was i daję wam Siebie. Tak wielu ludzi oczekuje na Moje Słowa, tak wielu ludzi pragnie Mnie spotkać, tak wielu ludzi nie poznało Mnie wcale, dlatego bądźcie tymi, którzy przekażą Moje Orędzie i poprowadzą wszystkich tych, którzy potrzebują światła. Ufajcie jestem z wami i daję wam wszystko, co jest wam potrzebne, aby to zadanie wypełnić.

To miejsce wybrane, szczególnie wybrane, tu dokonuje się wielkie dzieło - dzieło ratowania waszej Ojczyzny i tak wielu dusz. To są Słowa, które Ja dzisiaj wam mówię, aby wasze serca wzniosły się, tak pragnę podnieść wasze serca do samego Nieba, abyście mogli doświadczyć Mojej obecności, doskonałego zjednoczenia się ze Mną. Dlatego Ja teraz błogosławię was. Oto Ja Jestem i błogosławię i pragnę błogosławić wasze rodziny, cały Polski Naród i cały świat. Ufajcie Moi przyjaciele, Ja Jestem Bogiem Wszechmogącym, przychodzę do was jako Dziecię Jezus, aby wskazać wam, co jest najważniejsze - nade wszystko pokora i miłość, bezgraniczne zaufanie i wierność. To są fundamenty waszej duchowości. Bez tego nie postąpicie na drodze świętości. Ufajcie Moi przyjaciele, Ja daję wam Siebie. Obdarowuję was pełnią Moich łask, abyście zostali świętymi. Ja Jestem Bogiem, Który umacnia, Który prowadzi, Który uszczęśliwia i daje wieczne zbawienie. Ufajcie a otrzymacie nagrodę wieczną i na tę drogę błogosławię was: Błogosławieństwem Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

Podczas przekazywania tego Orędzia jedna z osób widzących, trzymała na swoich rękach Najświętsze Dzieciątko Jezus, co było wielką łaską i potwierdzeniem prawdziwości powyższego przesłania.

 

Święto Świętego Andrzeja Boboli, Patrona Polski 16.05.2009.

 

Oto Ja Święty Andrzej Bobola jestem i błogosławię wszystkich tych, którzy z otwartym sercem trwają przy Bogu. Oto Ja wasz Patron, nieustannie wstawiam się za wami, za całym Polskim Narodem. Tak bardzo pragnę, aby Polski Naród otrzymał wszystkie te łaski, których tak bardzo potrzebuje. Oto Ja wstawiam się za wami nieustannie, abyście mogli otrzymać wszystko to, co jest tak bardzo potrzebne, aby Polski Naród został wywyższony ponad inne narody całego świata. Do tego jest potrzebne nawrócenie i całkowite zwierzenie Bogu, to się może dokonać jedynie poprzez modlitwę i wierne trwanie przy Bogu, przy Jego Świętej Ewangelii. Ja tak bardzo pragnę, aby cały Polski Naród zapalił się Bożą Miłością, w tej Miłości dokona się wasze zbawienie. Oto Ja Święty Andrzej Bobola, proszę Boga, aby udzielił tej łaski całemu Polskiemu Narodowi. Oto jestem z wami i nieustannie oręduję, abyście wszyscy zrozumieli, że bez Boga nic nie znaczycie. Jedynie w Bogu wasza nadzieja, wasza moc i wasze zwycięstwo. Pamiętajcie o tym. Oto Ja jestem z wami, aby was prowadzić i wypraszać wszystkie te łaski. Oto jest szczególny czas waszej przemiany, waszego nawrócenia, Ja w tym czasie proszę Boga, aby okazał Swoje Miłosierdzie nad całym Polskim Narodem. Wraz ze Mną wstawiają się inni Święci, szczególnie patronowie Polski. Oto Ja jestem i proszę was, abyście przyjęli te Słowa jako zachętę do podjęcia wytężonej pracy duchowej w dziele nawrócenia i przemiany waszych serc.

Chcę wam powiedzieć, co należy uczynić , aby zwrócić się ku Bogu całkowicie, aby trwać na modlitwie z otwartym sercem:

Po pierwsze: potrzeba, abyście wszyscy zaprosili Najświętsze Dzieciątko Jezus do waszych serc, Ono wówczas przyjdzie i będzie przemieniało was, każdego, kto to uczyni, albowiem Najświętsze Dzieciątko Jezus z Woli Ojca Przedwiecznego jest wam dane ku waszemu zbawieniu, ku przemianie całego Polskiego Narodu. Dlatego też uczyńcie wszystko, aby przyjąć Najświętsze Dzieciątko Jezus do waszych serc, aby Ono mogło was prowadzić, przemieniając wasze serca, wasze umysły, uświęcając was, aby mogło w was zakrólować. Trwajcie na wspólnej modlitwie. Oto Ja Święty Andrzej Bobola wzywam wszystkich Polaków, aby podjęli się wspólnej modlitwy. To jest tak bardzo ważne. Podejmując się modlitwy, chociażby w małym gronie, stajecie się wspólnotą, do której przychodzi Chrystus i On będzie was prowadził i udzieli wam wszystkich tych łask, których potrzebujecie dla waszego uświęcenia się. Dlatego proszę was, podejmijcie się takiej modlitwy - modlitwy w grupach. Oto Ja jestem i wzywam was: otwórzcie wasze serca, aby przyjąć Najświętsze Dzieciątko Jezus i wspólnie się modlić.

Po drugie: przyzywajcie Imienia Najświętszej Maryi Panny, wzywajcie Ją jako Królową waszego Narodu. Ona pod tym tytułem przychodzi do was i pragnie was uratować, pragnie was ocalić i pragnie dokonać odnowy ludzkich serc. Wzywajcie nieustannie Maryi Królowej Polski a otrzymacie tak wiele łask i dokona się wszystko to, co jest Wolą Bożą. Zostaniecie nagrodzeni szczególnym Błogosławieństwem Boga Samego, za przyczyną Maryi waszej Pani i Królowej.

Po trzecie: otwórzcie wasze serca na Słowa Boże, każdego dnia, niech każdy z was bierze do ręki Pismo Święte i czyta, przyjmując te Słowa, jako Słowa Boga Samego. Postępując w ten sposób doświadczycie tak wielu łask. Oto Sam Bóg przychodzi do wszystkich tych serc, które są otwarte, przyjmując Słowa Boże. To wielka łaska trwać z otwartym sercem.

Po czwarte: oczekuję od was wszystkich, że będziecie przyzywać Mojego Imienia, albowiem jestem waszym Patronem i pragnę pomóc wam, w tak trudnym momencie dziejów Polskiego Narodu. Oto jesteście narażeni na ataki złych mocy i tak też się dzieje. Polski Naród przeżywa głęboki kryzys, przede wszystkim kryzys duchowy a wraz i z nim przyjdzie i kryzys materialny. Dlatego módlcie się i proście Mnie a Ja przybędę i pomogę wam w różnych sprawach. Potrzeba, by w kościołach wzywano Mojego Imienia publicznie, aby odmawiano modlitwy za Moją przyczyną, prosząc Boga o pomoc i ratunek. Proście waszych duszpasterzy, aby wzywali Mojego Imienia a Ja naprawdę będę się za wami wstawiał, a mogę bardzo wiele, gdyż Pan Bóg udzielił Mi specjalnej łaski wstawiennictwa za wami, za Polskim Narodem. Ja to czynię, ale potrzebuję waszej modlitwy, waszego zwracania się do Mnie, wtedy Ja mam większą moc, aby wypraszać u Boga wszystko to, czego tak bardzo potrzebujecie. Proście Mnie a Ja będę prosił Boga i dokona się wszystko to, co jest odwiecznym planem Bożym względem Polskiego Narodu.

Oto Ja jestem z wami i proszę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby wam błogosławił, aby udzielał wszystkich tych łask potrzebnych wam do wiernego wypełnienia Świętej Woli Bożej. Trwajcie na wspólnej modlitwie i proście Aniołów i Świętych, aby was wspierali w waszym zbliżaniu się do Boga. My zgromadzeni w Niebie oczekujemy od was, waszej modlitwy, oczekujemy od was, waszego zwracania się ku nam. A My pragniemy pomagać wam nieustannie i tak też się dzieje, ale jakże niewielu jest takich, którzy zwracają się do Nas. Tak wielu ludzi zupełnie zapomniało, że ma swoich Orędowników w Niebie a to jest przecież podstawowa prawda wiary -Świętych obcowanie, więc módlcie się za Naszą przyczyną, aby Bóg okazał wam Swoje Miłosierdzie. Oto jest szczególny czas przemiany ludzkich serc w całym Polskim Narodzie. Ja w sposób szczególny, właśnie dzisiaj proszę Boga, aby udzielił wam tak wielu łask, dla całego Polskiego [Narodu], dla tych wszystkich serc, które trwają przy Bogu i dla wszystkich tych, którzy odeszli od Boga, aby otrzymali tę łaskę, otwartości swoich serc, aby zrozumieli, że jedynie w Bogu jest zbawienie, że jedynie w Bogu jest ratunek, że tylko z Bogiem mogą osiągnąć szczęście. Oto wszystko proszę dla was i te łaski spływają, albowiem Dobry Bóg wysłuchuje Moich próśb w to Moje Święto.

Oto Ja jestem z wami i błogosławię was, błogosławię cały Polski Naród na wierne wypełnienie wszystkiego tego, o czym powiedziałem. Otwórzcie wasze serca i trwajcie na wspólnej modlitwie, prosząc Boga za Moją przyczyną i na tę drogę błogosławię was, Błogosławieństwem Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

7.X.2009r.

Albowiem Wolą Ojca Przedwiecznego jest, aby Najświętsze Dzieciątko Jezus stało się Przewodnikiem dla każdego człowieka, dla całej ludzkości..

 

Oto Ja Święta Teresa od Dzieciątka Jezus przemawiam i chcę wskazać drogę twojej świętości. Oto zostałeś wybrany, aby pełnić Świętą Wolę Bożą w oparciu o wskazania Najświętszego Dzieciątka Jezus. Oto Ja Święta Teresa przychodzę, aby poprowadzić cię drogą wiodącą na szczyty doskonałości. Tą drogą jest zawierzenie Bożej Miłości, która przejawia się w Jezusie Chrystusie, Który przychodzi jako Najświętsze Dzieciątko Jezus i pragnie udzielić wszystkich tych łask potrzebnych w drodze do Nieba. Oto przemawiam do ciebie, gdyż taka jest Wola Boża i proszę Najświętsze Dzieciątko Jezus, aby udzieliło ci wszystkich tych łask, których tak bardzo potrzebujesz w twoim osobistym uświęcaniu się, abyś mógł być przykładem dla innych, aby twoja misja, która ci została powierzona przez Najświętsze Dzieciątko Jezus mogła się rozwijać i przynosić owoce w postaci potrzebnych zmian w duszach ludzkich, w rodzinach, we wszelkich społecznościach, w Polskim Narodzie i na całym świecie. Jak widzisz, zadanie jest wielkie, któż temu może podołać, jedynie ten, kto jest doskonale zjednoczony z Najświętszym Dzieciątkiem Jezus. Albowiem Wolą Ojca Przedwiecznego jest, aby Najświętsze Dzieciątko Jezus stało się Przewodnikiem dla każdego człowieka, dla całej ludzkości. Każdy, kto zrozumie te Słowa i zapragnie realizować je w swoim życiu, otrzyma szczególną łaskę, aby wytrwać na tej drodze, która wiedzie do zjednoczenia się z Bogiem. I na tej drodze Najświętsze Dzieciątko Jezus stawia Moją Osobę, Tę która jest zjednoczona z Bogiem w Wiecznej Chwale i ma szczególną misję, którą można wyrazić w następujących słowach: Miłość wszechogarniająca, spływająca na całą ludzkość, objawiająca się duszom ludzkim, aby przemienić je na wzór Najświętszego Dzieciątka Jezus i wprowadzić te dusze do Niebieskiej Chwały. To jest przesłanie, które Ja realizuję od początku mojego istnienia a w sposób szczególny od momentu mojego przejścia do Niebieskiej Ojczyzny.

Oto Ja Święta Teresa od Dzieciątka Jezus przychodzę z tym przesłaniem do całej ludzkości, aby wskazać wam jak wielką Miłością umiłował nas Bóg, Który przygarnia nas wszystkich do Swojego Ojcowskiego Serca i pokazuje nam bezmiar Swojej Miłości. Ja Święta Teresa od Dzieciątka Jezus zostałam posłana na ziemię, aby tę prawdę ukazywać. I oto przychodzę do ciebie i mówię ci o tym, abyś zrozumiał jak wielkie zadanie stoi przed tobą, gdyż Wolą Ojca Niebieskiego jest ukazanie Jego Syna jako Najświętszego Dzieciątka Jezus nie tylko Polskiemu Narodowi, Kościołowi, ale i całemu światu. To jest droga, którą masz iść, aby wskazywać tym wszystkim ludziom prawdę o Bożej Miłości, która rozlewa się na całą ludzkość. To wielkie zadanie, ale nie lękaj się, Ja jestem z tobą a w twoim sercu jest Najświętsze Dzieciątko Jezus i Matka Boża, dlatego musisz mieć tę świadomość, że Tym, Który czyni jest Bóg, a ty jesteś jedynie Jego narzędziem. Jeżeli tak to pojmiesz, to uświadomisz sobie, że nie ma takiej rzeczy, której mógłbyś nie wykonać zgodnie z Wolą Bożą, jeżeli jesteś z Bogiem nieustannie zjednoczony. Dlatego najważniejszą rzeczą jest twoje nieustanne otwieranie się na Bożą Miłość i życie według tej Miłości. Jeżeli tak będziesz czynić, to wówczas sam Bóg będzie działał przez ciebie, posługując się tobą w dowolny sposób.

Oto Ja Święta Teresa od Dzieciątka Jezus przemawiam i wskazuję kierunek twojego działania. Miłość jako cel istnienia każdej duszy ludzkiej, to przesłanie jakie zostawiłam całemu światu i w tych czasach chcę ukazać tę prawdę poprzez Moje Orędownictwo przed Tronem Boga i Moje działanie na ziemi. Ja jestem posłana do całej ludzkości, aby mówić o Bożej Miłości i wskazywać drogę dla każdego człowieka. Tą drogą jest zawierzenie Bożej Miłości i podążanie właśnie takim szlakiem. Każde serce, które otwiera się na Bożą Miłość, doświadcza dobroci Boga i pragnie żyć w tej Miłości, przemieniając się na wzór Najświętszego Dzieciątka Jezus. Oto Wielki Bóg, Wszechmogący, Wszechpotężny, staje się Dziecięciem, aby upodobnić się do człowieka, aby wskazać każdej duszy ludzkiej drogę jaką ma przejść, aby doświadczyć ogromu łask, dzięki którym dusza ludzka dojdzie do zjednoczenia z Bogiem. Wchodząc na tę drogę, każda dusza ludzka musi zrozumieć Kim jest Bóg, albowiem Bóg jest Miłością i każdy, kto chce iść za Bogiem powinien uświadomić sobie, że musi być podobny do Boga, żeby się z Nim zjednoczyć. Tylko ci, którzy są do siebie podobni, rozumieją się i pragną przebywać ze sobą. Tym podobieństwem jest Miłość, każdy kto wypełnia się Bożą Miłością, doświadcza przemiany, taka dusza upodobnia się do Dawcy Miłości, czyli do Boga i powoli przemienia się, aż dojdzie do przeistoczenia, czyli do takiego stanu, w którym dusza będzie mogła połączyć się z Bogiem w Wiecznej Szczęśliwości. Wszyscy Święci w Niebie przeszli taką drogę i teraz orędują za wami, abyście zrozumieli tę prawdę i zapragnęli podążać tą drogą, aż dojdziecie do tego momentu waszego życia, w którym spotkacie się z Bogiem, a On was przyjmie i wprowadzi do swojego Domu, gdzie radości waszej nie będzie końca. To jest droga, którą należy przejść, aby osiągnąć szczęście wieczne. Jednak na tej drodze pojawiają się różnorodne przeszkody, które mają wspólny mianownik a jest nim grzech. To właśnie grzech jest barierą w zjednoczeniu się z Bogiem i właśnie grzech powoduje cierpienie ludzi, ich odejście od Boga. Dlatego Bóg posłał Swojego Syna, aby zgładził nasze grzechy przez Swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie i każdy, kto idzie za Chrystusem, doświadczając Jego prowadzenia jest powołany do składania świadectwa na tej drodze - świadectwa wiary, nadziei i miłości. Jezus Chrystus, przyszedłszy na świat z misją Odkupiciela i Zbawiciela całej ludzkości, otwiera nam bramy z grzechu do wolności dzieci Bożych, z ciemności do światła, z ziemi do Nieba. Przyjmując zaproszenie Chrystusa, stajemy się współuczestnikami Jego Chwały. Przez krzyż i mękę jaką mamy przejść, upodobniamy się do Naszego Zbawiciela, Który wyciąga ku nam Swoje Dłonie i mówi: „Oto jestem i czekam na was, oddajcie Mi swoje serca a Ja je przemienię i uczynię was szczęśliwymi". Tak mówi Jezus do każdego człowieka, jednak nie wszystkie serca są otwarte i nie wszyscy skorzystają z tego zaproszenia, jedynie ci, którzy otwierają swoje serca na Bożą Miłość są prowadzeni przez Jezusa i tylko ci idą drogą zbawienia wiecznego.

Miłość jest ostoją wszelkich cnót, jeżeli ktoś nie ma miłości, ten jest pozbawiony światła Ducha Świętego i żyje w ciemności. Każdy, kto otwiera swoje serce na Bożą Miłość, ten i tylko ten jest prowadzony według zamysłu Bożego.

Oto Ja Święta Teresa od Dzieciątka Jezus chcę przekazać wszystkim ludziom tę radosną wieść, że oto Bóg przychodzi do was, do Polskiego Narodu, ale i do całego świata i ukazuje wam Swoją Miłość. Ta Miłość objawia się w Najświętszym Dzieciątku Jezus. To Boże Dziecię z otwartym Sercem przemawia do każdego człowieka tymi oto Słowami: „Mój przyjacielu, oto przychodzę do ciebie, aby poprowadzić drogą Miłości, czy chcesz pójść za Mną?" Odpowiedź należy do każdego człowieka, każdy kto pójdzie za Najświętszym Dzieciątkiem Jezus, otrzyma szczególną łaskę zjednoczenia, polegającą na tym, że Najświętsze Dzieciątko Jezus obdarowuje taką duszę swoim szczególnym wejrzeniem i udziela tak wielu łask, aby w konsekwencji taka dusza doszła do zjednoczenia z Bogiem.

Oto Ja Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, posłana ze szczególną misją na ziemię, przemawiam do wszystkich tych, którzy otwierają swoje serca na Bożą Miłość objawioną w Najświętszym Dzieciątku Jezus, przekazuję Wolę Ojca Przedwiecznego, która wyraża się w kilku Słowach: „Przyjmijcie Mojego Syna jako Boże Dziecię". Te Słowa są skierowane do całej ludzkości, do każdego ludzkiego serca. Każdy, kto przyjmie Boże Dziecię, będzie prowadzony nieomylną drogą ku zbawieniu wiecznemu i na końcu swojego życia będzie przyjęty przez Najświętsze Dzieciątko Jezus i wprowadzony do Niebieskiej Ojczyzny. To jest perspektywa pójścia za Najświętszym Dzieciątkiem Jezus, czyż nie wspaniała? Dlatego też, przyjaciele Najświętszego Dzieciątka Jezus, wzywam was: podnieście wasze serca, wytężcie wasze siły, zegnijcie wasze kolana, aby uwielbić Boga jako Najświętsze Dzieciątko Jezus. Trwajcie w Jego Miłości i całkowitym zawierzeniu, wypełniając Jego Świętą Wolę a Najświętsze Dzieciątko Jezus reszty dokona. Ono uratuje świat przed całkowitą zagładą jaka się zbliża i uchroni wszystkich tych, którzy się powierzą jego opiece. Przyjmijcie te Słowa i zapragnijcie według nich żyć a radości waszej nie będzie końca.

Oto Ja Święta Teresa od Dzieciątka Jezus błogosławię was, Błogosławieństwem Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

16.10.2009r.

Oto Ja Święty Pius X zostałem posłany przez Pana Jezusa z tym orędziem...

 

Oto z Woli Boga Samego przekazuję ci te Słowa, aby wskazać ci, drogę którą masz podążać, aby dojść do celu ziemskiej pielgrzymki jakim jest Niebo. Oto Ja Święty Pius X zostałem posłany przez Pana Jezusa z tym orędziem, aby powiedzieć w jaki sposób ma się dokonać zwycięstwo w Kościele Rzymsko - Katolickim, zwycięstwo nad wszelkim złem, które niszczy Kościół. Oto jest czas, dany przez Boga, aby podjąć właściwe decyzje, wypełniając Świętą Wolę Bożą. Jestem, aby ukazywać Prawdę o wielkim zagrożeniu jakie się kryje w łonie samego Kościoła. Oto Kościół Pana Naszego Jezusa Chrystusa jest niszczony przez tak wielu wrogów, którzy się kryją pod sutannami o różnych kolorach. Oto wrogowie Kościoła zorganizowani w lożach masońskich demontują Kościół, ich działanie jest bardzo niebezpieczne, dlatego że są w Kościele, zajmując wysokie stanowiska i mają wpływ na to, co się dzieje w Kościele, a dzieje się bardzo źle. Oto Papież Benedykt XVI czyni wszystko, aby ratować Kościół, aby pokierować w taki sposób Łodzią Piotrowa, aby wypłynęła z tej wielkiej pułapki w jakiej się znalazła. Oto z różnych stron naciera nieprzyjaciel, ale najgroźniejszy jest ten, kto atakuje od wewnątrz. Jednak Prawda jest niepokonana, gdyż Tą Prawdą jest Jezus Chrystus i On pokona wszelkie zło, wskazując drogę zwycięstwa.

To jest czas łączenia się tych, którzy zostali wybrani do walki ze złem, w szczególności złem modernizmu. Tak wiele dusz ludzkich jest zagrożonych potępieniem, a to z tego powodu, że ulegli błędnej nauce, rozpowszechnianej przez teologów, kapłanów jak również niektórych hierarchów Kościoła Rzymsko - Katolickiego. Ten stan w jakim znajduje się Kościół można przyrównać do okrętu, który został podziurawiony przez armaty wroga i woda zaczyna go zalewać. Taki jest stan Kościoła, prawdziwy dramat. Jednak ten dramat widzą nieliczni, ci którzy całym sercem służą Bogu i dlatego też mają światło od Ducha Świętego, aby zobaczyć wszystko to, co jest dziełem złego ducha. Jednak to nie zły duch zwycięży, ale Jezus Chrystus, Który pragnie jedności wszystkich tych, którzy idą za Nim. Dlatego też przychodzę, aby wezwać wszystkie te dusze wierne, oddane Bogu i ufające Jego Miłości, do tego, aby zjednoczyły się przy jedynej Prawdzie jaką jest Chrystus, Nasz Pan i Zbawiciel. Na czym ma polegać ta jedność? Przede wszystkim podejmijcie się wspólnej modlitwy, polegającej na tym, że będziecie odmawiać Modlitwę za Kościół już przekazaną oraz następującą modlitwę, którą wam przekazuję:

Boże w Trójcy Świętej Jedyny błagamy Cię i prosimy, przyjmij nas do grona Swoich wybranych, których powołujesz, aby podjąć walkę w dziele ratowania Kościoła. Posługuj się nami w dowolny sposób i spraw, aby Twój Kościół, który nabyłeś Swoją Krwią zajaśniał blaskiem Prawdy, aby ludzkie serca otworzyły się na Bożą Miłość.

Jezu Chryste, uczyń nas gotowymi do podążania za Tobą i spraw, aby nasze serca były nieustannie otwarte na Twoją Miłość, abyśmy idąc za Tobą osiągnęli zbawienie wieczne.

Duchu Święty udziel nam wszystkich tych łask których potrzebujemy, aby osiągnąć świętość i pomóc innym w zbawieniu. Oświeć nas Swoim Światłem, aby wszelkie ciemności rozproszyły się, abyśmy byli tymi, którzy umacniają Kościół Miłością, którą nam dajesz, Wiarą i Nadzieją, które wlewasz w nasze serca, abyś prowadził nas do zwycięstwa na każdy dzień naszego życia.

Matko Kościoła broń nas, przed wrogami naszego zbawienia, broń cały Kościół przed złością złego ducha, dopomóż nam pokonać całą potęgę zła i prowadź nas drogami Bożej Miłości ku Wiecznej Chwale. Amen.

Oto otrzymaliście modlitwę dzięki, której będziecie mogli otrzymać tak wiele łask a nade wszystko otrzymacie łaskę łączności z Jezusem Chrystusem, Który pragnie przygarnąć każde ludzkie serce, aby je przemienić i poprowadzić odwieczną drogą Prawdy. To jest czas wspólnego działania, oddawania czci Bogu ukrytemu w Najświętszym Sakramencie i czynienia wszystkiego według Woli Bożej.

Oto Ja Święty Pius X, posłany przez Pana Jezusa, przemawiam do wybranych dusz, aby przekazać wszystko to, czego pragnie Jezus Chrystus a Jego pragnieniem jest podjęcie takich działań, które w konsekwencji przyczynią się do odnowy Kościoła. Pierwszą najważniejszą rzeczą jest, aby powróciła Msza Święta odprawiana w rycie łacińskim. To jest zadanie dla wszystkich tych, którzy pojęli głębię takiej modlitwy i jej nieocenioną wartość, którzy mają świadomość, że ta Msza Święta jest ratunkiem dla Kościoła i całego świata. Następną bardzo ważną kwestią jest odpowiednie przygotowanie się do udziału we Mszy Świętej oraz dziękczynienie po Komunii Świętej, to szczególny moment, tak bardzo istotny w duchowym rozwoju. Każdy musi pamiętać, że przyjmuje do swojego serca Boga, Który z Miłości oddał całego Siebie, człowiekowi i pragnie wzajemności to znaczy, aby człowiek oddał Jemu wszystko. Czas po Komunii Świętej jest czasem szczególnym, kiedy dusza ludzka łączy się z Bogiem, doświadczając ogromu łask, ale pod warunkiem uwielbienia Boga całym sercem, oddania Mu czci, podziękowania za tak wielką łaskę przyjęcia do swojego serca Wszechmogącego Boga. Każdy kto pamięta o dziękczynieniu, które powinno trwać przynajmniej przez 15 minut otrzymuje wyjątkowe łaski i jest prowadzony przez Jezusa Chrystusa drogą świętości ku zbawieniu wiecznemu. Msza Święta i Komunia Święta jest dla duszy ludzkiej potężnym umocnieniem, światłem oświecającym umysł i wszystkie władze duchowe, to Dar nad darami dzięki Ofierze Chrystusa na Golgocie i Jego niepojętej Miłości do każdej duszy ludzkiej. Przyjmując Jezusa w Komunii Świętej w jedynej godnej postawie: na klęcząco i do ust z rąk kapłana oddajemy cześć Bogu w sposób, który się Bogu należy i jest Błogosławieństwem dla duszy ludzkiej w przeciwieństwie do postawy stojącej a tym bardziej, Komunii Świętej przyjmowanej na rękę, która jest obrazą Boga. Człowiek, który to czyni, naraża się na słuszny gniew Boży, tym bardziej winni są kapłani, którzy pozwalają na takie praktyki. Dlatego też, wzywam wszystkich kapłanów, aby zaniechali tych praktyk i przyjęli do wiadomości i codziennej praktyki, że Komunię Świętą należy podawać wiernym tylko i wyłącznie na klęcząco, do ust a tymi, którzy to czynią mogą być kapłani i diakoni i nikt więcej.

Jezus Chrystus, tak bardzo cierpi z powodu wszelkich zniewag, braku miłości od stworzeń, za które oddał Życie i dlatego też, chcąc Jemu wynagrodzić wszystkie zniewagi powinno odbywać się specjalne nabożeństwo ekspiacyjne w każdy czwartek po Mszy Świętej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Na początku tego nabożeństwa należy pozdrowić Pana Jezusa pieśnią Eucharystyczną, następnie należy wypowiedzieć intencje tej modlitwy, to jest przeproszenie Jezusa Chrystusa za brak czci w Najświętszym Sakramencie, za wszystkie obrazy, zniewagi, profanacje i świętokradztwa jakie się dokonują w Kościele. Następnie należy odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia jako zadośćuczynienie za te wszystkie zniewagi, po Koronce należy zaśpiewać Suplikacje, błagając Boga, aby ulitował się nad tymi wszystkimi, którzy dopuszczają się zniewag i udzielił im łaski nawrócenia. Po Suplikacjach, kapłan prowadzący to nabożeństwo powinien położyć się krzyżem, aby prosić za cały lud, aby Miłosierny Bóg okazał Swoją łaskę dla tych wszystkich, którzy się dopuszczają wszelkich zniewag Jezusa Obecnego w Najświętszym Sakramencie. Po tym przebłaganiu, kapłan już na kolanach dziękuje Miłosiernemu Bogu za wszystkie łaski, jakie zostały udzielone podczas tej modlitwy, kończy adorację pieśnią dziękczynną a następnie uwielbieniem Jezusa Obecnego w Najświętszym Sakramencie, na koniec błogosławi wiernych Najświętszym Sakramentem w Monstrancji.

Oprócz takiego nabożeństwa potrzeba, aby wszyscy wierni każdego dnia odmawiali Modlitwę za Kościół oraz modlitwę przekazaną w tym orędziu jako wyraz zatroskania o losy Kościoła i każdego człowieka. Proszę w Imieniu Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy przyjęli te Słowa i wiernie je wypełnili oraz zachęcali innych do tego, aby włączyć się w to dzieło Odnowy Kościoła.

Oto Ja błogosławię wszystkich czytających te Słowa, Błogosławieństwem Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

Warszawa 26.X.2009r

Pamiętajcie o tym, co spotkało Warszawę podczas II Wojny Światowej, ta historia może się powtórzyć, ostrzegam was, to jest tak bardzo ważne, abyście przyjęli te Słowa...

 

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem z wami i błogosławię was i przygarniam was wszystkich do Mojego Najświętszego Serduszka. Oto Ja jestem i prowadzę was drogami Mojej Miłości. Oto przychodzę do was jako Odnowiciel Ducha Narodu Polskiego, albowiem pragnę dokonać przemiany ludzkich serc w całym Polskim Narodzie i oto jestem tu pośród was, aby zapewnić was o Mojej Miłości. Oto dotykam waszych serc i udzielam tych wszystkich łask, których tak bardzo potrzebujecie. Moja Miłość rozlewa się na was, na Warszawę i na cały Polski Naród.

Oto modliliście się dzisiaj za Warszawę, Ja waszej modlitwy wysłuchałem i udzieliłem wielu łask, one spłynęły na to miasto, na jego mieszkańców, dotknąłem tak wielu ludzkich serc i nadal to czynię, albowiem pragnę uratować to miasto, albowiem wielkie zło rozpleniło się w tym mieście i tak wiele ludzkich serc idzie na zatracenie, dlatego też, Ja przychodzę ze swoją łaską, aby przemieniać te wszystkie serca, tak bardzo grzeszne i zagubione, ale potrzebuję waszej modlitwy, modlitwy wielu ludzkich serc, dlatego wzywam was i wszystkich ludzi dobrej woli, aby przyłączyli się do tej modlitwy, właśnie za Warszawę i za cały Polski Naród, aby ratować od zguby, od upadku, od tego wszystkiego, co jest konsekwencją grzechu, dlatego Ja przychodzę i przekazuję te Słowa, abyście wszyscy wiedzieli, że pragnę uratować to miasto, ale bez nawrócenia jest to niemożliwe. Dlatego proszę was, abyście się modlili, abyście wzywali Mojego Imienia, Imienia Mojej Mamy, Która jest Patronką tego miasta.

Oto Ja proszę was, abyście przylgnęli do Mojego Najświętszego Serduszka, albowiem Ono jest źródłem wszelkich łask, właśnie z Mojego Najświętszego Serduszka wypływają wszystkie te łaski zarówno na to miasto, jaki i na cały Polski Naród. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus, tak bardzo pragnę, aby stolica Polski była oddana dla Mnie, abym Ja tu mógł rzeczywiście zakrólować, bo jak do tej pory szatan tu króluje, albowiem tak wiele ludzkich serc związanych jest jego mocą. Dlatego proszę was o wzmożoną modlitwę. Apeluję do wszystkich grup modlitewnych, aby przyjęły Moje wezwanie do modlitwy za przyczyną Maryi Królowej Polski o ocalenie i duchową odnowę Polskiego Narodu, abyście w ten sposób modląc się za cały Polski Naród, wymodlili również nawrócenie dla Warszawy. Nie lekceważcie tych Słów, Ja was wzywam i wszystkich tych, którzy mają otwarte serce, aby przejęli się tymi Słowami, albowiem Ja tak bardzo pragnę uczynić was całkowicie oddanymi, albowiem Ja tak bardzo pragnę, aby wasze serca były złączone z Moim Najświętszym Serduszkiem.

Oto jest szczególny czas waszego nawrócenia, waszej przemiany, wiernego wsłuchiwania się w Moje Słowa i wypełniania wszystkiego tego, co jest Moją Świętą Wolą. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus. Tak bardzo pragnę, aby to zło, które rządzi tym miastem, zostało jak najrychlej usunięte. Ja mógłbym to uczynić w jednym momencie, ale musiałbym was ukarać a tego nie chcę. Dlatego też proszę was, aby wasze serca otworzyły się na Moje wołanie. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus wzywam was wszystkich, którzy jesteście mieszkańcami tego miasta, abyście otworzyli swoje serca na Moje wołanie, abyście zapragnęli żyć w prawdzie i miłości, abyście mogli doświadczyć pokoju i zwycięstwa na wszelkim złem. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus wzywam was, stańcie w prawdzie, oddajcie Mi wszystko i podążajcie za Mną drogą ku zbawieniu wiecznemu. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus błogosławię was wszystkich, abyście wiernie wypełnili wszystkie Moje Słowa i zapragnęli przyjąć wszystko to, co Ja do was mówię. Pamiętajcie o tym, co spotkało Warszawę podczas II Wojny Światowej, ta historia może się powtórzyć, ostrzegam was, to jest tak bardzo ważne, abyście przyjęli te Słowa. Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus wzywam was do nawrócenia, do pokuty, do zaprzestania czynienia zła. Tak bardzo pragnę, abyście wrócili do kościołów, abyście przyjęli Mnie do swoich serc, abym Ja mógł tam zakrólować. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus przychodzę do waszych serc i kołaczę i proszę, abyście Mi otworzyli, a tak wiele tych serc jest zamkniętych, nie chcecie Mnie wpuścić, Ja ciągle pukam a te serca są zamknięte. Tak bardzo pogrążone w złu, w odstępstwie, w grzechach ciężkich, Ja pragnę skruszyć te serca, dlatego też proszę was, abyście nie zatwardzali ich, ale w pokorze przyjęli Moje Słowa i zapragnęli żyć w prawdzie, w miłości, w całkowitym oddaniu się dla Mnie. Ja jestem z wami, albowiem przyszedłem nawrócić grzeszników i otworzyć im bramy życia niebieskiego. Dlatego też, przemawiam do was, mieszkańcy Warszawy i wzywam was, nawróćcie się. To jest Moje wołanie. Ludu Warszawy opamiętaj się, odrzuć wszelkie zło, a Ja wynagrodzę cię w sposób szczególny, obdaruję cię Moją Miłością, poprowadzę cię ku lepszemu jutru i wskaże ci drogę twojego zbawienia. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus, tak bardzo was proszę, przyjmijcie te Słowa i zapragnijcie żyć w prawdzie.

Oto Ja wzywam was i proszę otwórzcie swoje serca na Moją Miłość i podążajcie za Mną a Ja was ocalę i wprowadzę do wiecznej chwały. Ufajcie w Moją Miłość, w to, że Ja jestem Bogiem, który troszczy się o was, jednak na siłę nie przyprowadzę was do Nieba, wy musicie tego pragnąć, innej drogi nie ma. Dlatego Ja przemawiam do was, aby zachęcić was, abyście weszli na tę drogę, drogę miłości i pokoju, bezgranicznego zaufania i całkowitego oddania się dla Mnie. O ludu Warszawy, wołam do ciebie, odwróć się od grzechu a zwróć się ku Mnie a doznasz wybawienia i Ja cię poprowadzę drogą ku zbawieniu wiecznemu. Ufaj ludu, oto Ja Twój Bóg przemawiam do ciebie, aby cię poprowadzić drogą do zwycięstwa nad wszelkim złem, nad grzechem, aby otworzyć ci bramy życia niebieskiego.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus, przemawiam do was i pragnę was pobłogosławić. Oto i Moje Błogosławieństwo: Błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

17.04.2010.

Słowa Najświętszego Dzieciątka Jezus, skierowane do Polskiego Narodu w związku z tragicznym odejściem synów i córek naszego Narodu w katastrofie lotniczej nad Smoleńskiem

 

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem tu pośród was i błogosławię, dotykam waszych serc i pragnę waszej świętości. Pragnę prowadzić was drogami Mojej Miłości ku zbawieniu wiecznemu. Oto jestem z wami i z całym Polskim Narodem, oto przemawiam do was, aby was umocnić na drodze waszego codziennego uświęcania się, jesteście powołani, aby wiernie wypełnić wszystko to, co Ja wam przekazuję. Oto Ja jestem z wami i wskazuję wam drogę do Mojego Królestwa. Oto Ja jestem i pragnę ukazać drogę Mojego Zbawienia.

Oto szczególny moment w dziejach Polskiego Narodu, siły zła zaatakowały Polskę, to się wszystko musiało dokonać, to zło przygotowywało się do uderzenia i uderzyło, ale Ja jestem mocniejszy, jestem ponad tym wszystkim, musicie o tym pamiętać, dlatego zwróćcie się do Mnie waszymi sercami i błagajcie Mnie o Miłosierdzie, a Ja go udzielę i pokonam wszystko to, co sprzeciwia się Mojej Świętej Woli. Trwajcie w Mojej Miłości, wypraszając wszystkie te łaski, których tak bardzo potrzebujecie. Oto tak wiele ludzkich serc w waszym Narodzie pogrążonych jest w smutku i w boleści, Ja pragnę ukoić wasz ból i wskazać wam drogę. Tą Drogą jestem Ja, Moje Najświętsze Serduszko, Ono jest drogowskazem dla milionów ludzkich serc. Tak bardzo pragnę, aby te Słowa dotarły do tak wielu ludzkich serc, abyście Mnie mogli przyjąć, przyjąć Moje Słowa, a nade wszystko, abyście się Mi oddali. Tak bardzo pragnę, aby cały Polski Naród przyjął Moje wezwanie do modlitwy, do zawierzenia, do oddania Mi wszystkiego, do podążania za Mną drogami Mojej Miłości. Oto Ja was prowadzę i tak bardzo pragnę prowadzić cały Polski Naród, aby wskazywać wam drogę do zwycięstwa, aby wskazywać wam drogę do zbawienia wiecznego.

Oto siły ciemności pragną dokonać zniszczenia całego Polskiego Narodu. Mają następny plan, aby was podzielić i przeciwstawić sobie, abyście walczyli między sobą. To jest kolejny plan wrogów Polskiego Narodu, pamiętajcie o tym. Dlatego, Ja wzywam was do modlitwy o jedność, o to abyście byli jedno w Duchu Świętym, abyście przyjęli Mnie Jako Dziecię. Trwajcie w Mojej Miłości i podążajcie za Mną drogą, którą Ja wam wskazuję. Moja Miłość jest ponad tym wszystkim. Wszyscy ci, którzy rzucą się w Moje Ramiona będą ocaleni i doznają ulgi w cierpieniu, oraz otrzymają siłę i moc do walki ze złem. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus przemawiam do was i do całego Polskiego Narodu, tak bardzo pragnę, wskazać wam tę drogę, drogę do zwycięstwa. Jeżeli Mi wszystko powierzycie, Ja będę was prowadził i na pewno nie zginiecie i odniesiecie zwycięstwo, więc błagajcie Mnie o Miłosierdzie nad wami a Ja wam będę błogosławił i wyleję zdroje łask z Mojego Niezgłębionego Miłosierdzia, tak jak wylałem na wszystkich tych, którzy zginęli w tej katastrofie. Okazałem Miłosierdzie nad nimi i pragnę okazać to Miłosierdzie dla każdego z was. Te dusze potrzebują waszej modlitwy, pragnę je przyjąć do wiecznej chwały, albowiem jestem Bogiem Miłosierdzia, Który przyjął ich ofiarę. Pragnę, aby poprzez wasze modlitwy te dusze były w Niebie, aby mogły wstawiać się za wami, za całym Polskim Narodem. Módlcie się więc za tych, którzy odeszli, ale również i nade wszystko o całkowite nawrócenie i przemianę ludzkich serc w całym Polskim Narodzie, abym Ja mógł działać pośród was, w waszych sercach i prowadzić was drogami Mojej Miłości.

Ufajcie jestem z wami, prowadzę was. Jestem z wami w sposób szczególny teraz i pragnę, abyście przekazali te Słowa Polskiemu Narodowi, bo Ja jestem z wami i pragnę być nieustannie a oczekuję tych wszystkich serc, które poszukują prawdy, które zostały dotknięte boleścią. Oto Ja jestem i błogosławię was i cały Polski Naród. Pragnę was umocnić tym Błogosławieństwem, abyście nie ustali w waszym codziennym uświęcaniu się, w zbliżaniu się do Mnie, abyście nieustannie trwali w całkowitym zawierzeniu dla Mnie, wiernym wypełnianiu Mojej Świętej Woli. Oto Ja jestem i błogosławię was, a oto i Moje Błogosławieństwo: Błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

25.04.2010.

Oto Ja jeszcze raz wzywam was i cały Polski Naród do wielkiej modlitwy o jedność, przemianę ludzkich serc i ocalenie całego Polskiego Narodu...

 

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem tu pośród was i błogosławię, dotykam waszych serc i przemieniam je, udzielam tak wielu łask, abyście wiernie podążali za Mną drogą Mojej Miłości. Moje Najświętsze Serduszko tak bardzo się raduje, że tu jesteście, że przybyliście do Mnie. Oto Ja przygarniam was wszystkich i udzielam tak wielu łask. Jest to szczególny czas, czas Mojego nawiedzenia. Oto Ja jestem tutaj nieustannie, ale teraz w sposób szczególny udzielam wam Moich łask. Oto widzę wasze otwarte serca i zlewam na nie łaski. Otrzymujecie Moją Moc i Moje Błogosławieństwo, abyście nie osłabli na tej drodze, ale wiernie podążali ku zbawieniu wiecznemu. Trwajcie w tej Miłości, a Ja będę was nieustannie prowadził, aż osiągniecie życie wieczne.

Oto gromadzę was tutaj w tym szczególnym dniu, jakim jest 25 dzień miesiąca, aby przemawiać do was i do całego Polskiego Narodu. Oto Ja tak bardzo pragnę przemienić cały Polski Naród, uczynić go ludem świętym, całkowicie Mi oddanym. Do tego potrzebuję waszej modlitwy, waszego zawierzenia i całkowitego oddania się dla Mnie. Oto Ja tak bardzo pragnę, abyście szli tą drogą, abyście Mi pomogli w ratowaniu dusz ludzkich. Jesteście powołani w sposób szczególny do świętości, dlatego też proszę was, aby wasze życie było jedną wielką ofiarą na drogach Mojej Miłości, abym mógł się wami posługiwać w dowolny sposób. Trwajcie w tej Miłości a Ja będę was prowadził i otrzymacie wszystko to, czego potrzebujecie w waszym codziennym uświęcaniu się. Oto Ja przemawiam do was, ale i do całego Polskiego Narodu i udzielam tych łask, zarówno dla was jak i całemu Polskiemu Narodowi. Te łaski spływają właśnie w tym czasie, kiedy Ja jestem z wami i przemawiam do was, aby was umocnić, aby wskazać wam drogę, aby dodać wam siły, abyście nie osłabli w tym codziennym zmaganiu się z waszymi słabościami, abyście nieustannie podążali za Mną, drogą wyznaczoną przeze Mnie. Ufajcie jestem z wami i nie opuszczę was i nie pozostawię.

Oto Ja wzywam was i cały Polski Naród do wielkiej modlitwy, w sposób szczególny o jedność waszego Narodu, aby to wszystko, co się teraz dokonuje, mogło się dokonać według Mojej Świętej Woli, abyście mogli otrzymać wszystko to, co Ja dla was przygotowałem, aby zło nie zakłóciło tego, aby wam nie przeszkodziło w zbliżaniu się do Mnie. Oto Ja jestem i wzywam was do modlitwy, do ofiary, do postu i do całkowitego zawierzenia dla Mnie. Trwajcie w tej Miłości i zachęcajcie innych do modlitwy. Uczcie innych modlić się do Mnie a te dusze doznają tak wielu łask i będą wam wdzięczne, ze nauczyliście ich tej modlitwy. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus, tak bardzo pragnę poprowadzić was i cały Polski Naród moją drogą, drogą wiodącą ku zbawieniu wiecznemu i na tej drodze powołuję nowych ludzi, do tego, aby wiernie wypełnili wszystko to, co jest Moim zamysłem odwiecznym.

Oto jesteście tutaj i Ja was prowadzę, przemawiając do was, wzywam was do całkowitego zawierzenia dla Mnie, a jednocześnie pragnę nauczyć was postawy słuchania i wiernego wypełnienia Mojej Świętej Woli. Oto tak bardzo pragnę, abyście zrozumieli to przesłanie, które do was kieruję. Ja tak bardzo pragnę, abyście doświadczyli wszystkich tych łask, których teraz właśnie wam udzielam, aby wasze serca były nieustannie otwarte na Moją wielką Miłość i na wszystko to, co Ja chcę wam udzielić.

Oto Ja jeszcze raz wzywam was i cały Polski Naród do wielkiej modlitwy o jedność, przemianę ludzkich serc i ocalenie całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragnę, abyście przyjęli te Słowa i zrozumieli wszystko to, co się dzieje wokół was. Oto siły ciemności chcą zawładnąć całym Polskim Narodem i państwem, to jest plan przygotowany od wielu lat, on się teraz realizuje na waszych oczach, ale Ja nie pozwolę, aby ten plan był zrealizowany, dlatego proszę was o wielką modlitwę, oto, abyście uczynili wszystko, aby dotrzeć do tak wielu ludzkich serc, aby pobudzić te serca do wielkiej narodowej modlitwy. Ja tak bardzo pragnę, abyście przyjęli te Słowa i wzywali innych a Ja będę wam błogosławił i udzielę tego wszystkiego, co jest Moją Świętą Wolą.

            Trwajcie w Mojej Miłości i nie poddawajcie się złu. Oto Ja wam przepowiadam, że szatan będzie czynił wszystko, aby zawrócić was z tej drogi, abyście odeszli ode Mnie, abyście nie wierzyli tym Słowom. Ja wam to przepowiadam, pamiętajcie o tym, dlatego też uczyńcie wszystko, aby odrzucić te pokusy i przylgnąć do Mnie waszymi sercami, abym Ja mógł was prowadzić, abyście ode Mnie nie odeszli, ale otrzymywali nowe łaski, abym Ja mógł was przemieniać, uświęcać i kiedyś przyjąć do Wiecznej Chwały. Tego tak bardzo pragnę, dlatego proszę was, nie ustawajcie na modlitwie, nie ustawajcie w codziennym uświęcaniu się, nie ustawajcie we wspólnych modlitwach, one są tak bardzo ważne. Kiedy jesteście zgromadzeni, Ja mogę do was przemawiać, mogę udzielać wam tych wszystkich łask, których tak bardzo potrzebujecie, właśnie wtedy, kiedy jesteście razem.

Oto Ja przychodzę do was w tym świętym czasie Mojej obecności tu pośród was, przychodzę do waszych serc, do waszych rodzin, do całego Polskiego Narodu. Pamiętajcie o tym, otrzymaliście wielką łaskę, bo Ja was wybrałem i pragnę was prowadzić drogami Mojej Miłości ku zbawieniu wiecznemu. Ufajcie jestem z wami, nie opuszczę was i nie pozostawię, ale udzielę tego wszystkiego, czego potrzebujecie, aby dojść do Chwały Wiecznej. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus błogosławię was wszystkich, błogosławię cały Polski Naród i wzywam was, abyście byli jedno, abyście trwali w zjednoczeniu ze Mną, aby wasze serca były nieustannie otwarte na Moją wielką Miłość. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus kieruję do was te Słowa i pragnę, abyście je przyjęli i zastosowali je w swoim życiu. Ten czas jest czasem świętym dla całego Polskiego Narodu. To Ja do was przychodzę i pragnę was zbawić, pragnę was uratować, pragnę przemienić cały Polski Naród, abyście byli ludem świętym całkowicie Mi oddanym. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus pragnę zapobiec temu złu, które jest przygotowywane przez wrogów waszego Narodu. Ja tak bardzo pragnę, aby wasze serca były nieustannie otwarte, abyście mogli otrzymać wszystko to, co jest Moją Świętą Wolą.

Oto czas jest krótki i bliskie jest Moje przyjście, dlatego trwajcie w zjednoczeniu ze Mną, aby doświadczyć wszystkich tych łask, których Ja chcę wam udzielić. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus przygarniam was wszystkich do Mojego Najświętszego Serduszka, aby was umocnić, uświęcić i obdarować pełnią Moich łask. Oto Ja jestem z wami i błogosławię. A oto i Moje Błogosławieństwo: Błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

25.05.2010.

Najświętsze Dzieciątko Jezus wzywa do wielkiej narodowej modlitwy

 

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem tu pośród was i błogosławię, dotykam waszych serc, przemieniam je i uzdalniam do wypełnienia Mojej Świętej Woli. Oto Ja jestem z wami i z całym Polskim Narodem. Moje Błogosławieństwo spływa na was i na wszystkich tych, którzy z otwartym sercem oczekują na Moje działanie. Oto Ja jestem z wami i pragnę waszej świętości. Tak wiele ludzkich serc jest oddalonych ode Mnie, tak wiele ludzkich serc tonie w grzechach, tak wiele ludzkich serc odeszło ode Mnie. A Ja pragnę przyprowadzić was wszystkich i pokazać wam drogę do domu Mego Ojca. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem i błogosławię i tak bardzo pragnę, aby wszystkie ludzkie serca zwróciły się ku Mnie, abyście mogli podążać drogą Mojej Miłości, aby to się mogło dokonać, dlatego też proszę was, abyście nieustannie wzrastali w świętości, aby wasze serca odmieniły się, abyście odrzucili wszystko to, co was zniewala, abyście zapragnęli żyć w całkowitym oddaniu się dla Mnie. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus Odnowiciel Ducha Narodu Polskiego przemawiam do was i do całego Polskiego Narodu, albowiem pragnę, aby wszystkie ludzkie serca upodobniły się do Mojego Najświętszego Serduszka, to jest tak bardzo ważne, jedynie wtedy będziecie blisko Mnie a Ja będę was prowadził.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus przygarniam was wszystkich i pragnę was nieustannie prowadzić na każdy dzień waszego życia, abyście mogli otrzymać wszystko to, czego tak bardzo potrzebujecie, aby wasze serca były całkowicie przeniknięte Moją obecnością. Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus pragnę ocalić cały Polski Naród, który jest tak bardzo zagrożony przez wszelkie zło, które czyni wszystko, aby was zniszczyć. Oto Plany wrogów Mojego Kościoła realizują się, ale Ja nie pozwolę, aby one się całkowicie zrealizowały. Dokonam wielkiego zwycięstwa nad złem w waszym narodzie, jednak potrzebuję  waszej modlitwy, waszego nawrócenia, waszego całkowitego zdania się na Mnie. Oto Ja tak bardzo pragnę, abyście Mi ufali bezgranicznie, abyście idąc za Mną mogli otrzymać wszystko to, czego Ja chcę wam udzielić. Tak wiele ludzkich serc jest zupełnie obojętnych, tak wiele ludzkich serc zagubiło się w materializmie, tak wiele ludzkich serc zagubiło się w przyjemnościach tego życia. A Ja pragnę waszego całkowitego zdania się na Mnie. Ja tak bardzo pragnę, aby wasze serca przylgnęły do Mojego Najświętszego Serduszka, abyście trwali w Mojej Miłości, aby mogło dokonać się wszystko to, co jest Moją Świętą Wolą. Ufajcie jestem z wami i pragnę was prowadzić drogami Mojej Miłości.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus Odnowiciel Ducha Narodu Polskiego wzywam cały Polski Naród do podjęcia się wielkiej modlitwy w intencji ocalenia i duchowej odnowy Polskiego Narodu, abyście się modlili o jedność i przemianę ludzkich serc w waszym Narodzie, to jest tak bardzo ważne, w czasie, kiedy zło przygotowuje wielki atak na Polskę. Nie możecie się poddać temu, ale z Różańcami w ręku odpędźcie zło, które chce was zniszczyć, nie możecie być obojętni na to wołanie. Dlatego też jeszcze raz wzywam was do wielkiej narodowej modlitwy, za przyczyną Maryi Królowej Polski, ona was poprowadzi, wskaże wam drogę - drogę zwycięstwa. Proście Moją Mamę a Ona podepcze węża. Ufajcie jestem z wami i pragnę prowadzić was i cały Polski Naród do zwycięstwa. Oto Ja proszę was, abyście się podjęli tej modlitwy, jak również modlitwy różańcowej przez cały miesiąc, by uratować Polskę. Ja już o tym mówiłem, aby w Polsce był ogłoszony dodatkowy miesiąc Różańca, aby w ten sposób ocalić Polski Naród przed zgubą. Oto Ja tak bardzo pragnę, aby władze kościelne ogłosiły ten Różaniec we wszystkich świątyniach w całej Polsce przez cały miesiąc w intencji ocalenia i duchowej odnowy Polskiego Narodu, prosząc o jedność i przemianę ludzkich serc. To jest tak bardzo ważne, uczyńcie to jak najszybciej, jak najszybciej. Wzywam was Polacy a nade wszystko moi słudzy kapłani proszę was o to, abyście ogłosili ten Różaniec, aby ten Różaniec mógł być ratunkiem dla całego Polskiego Narodu.

Ufajcie jestem z wami i proszę was nie lekceważcie tych Słów, albowiem godzina prawdy wybiła. Nie lekceważcie Moich Słów, albowiem będziecie płakać. Módlcie się za Ojczyznę, ona jest w wielkim niebezpieczeństwie. Proście Moją Mamę a Ona was poprowadzi i wskaże wam drogę ratunku, ocalenia i wielkiego zwycięstwa.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus tak bardzo proszę was podejmijcie się tej modlitwy a radości waszej nie będzie końca, albowiem odniesiecie wielkie zwycięstwo - zwycięstwo Mojej Miłości nad wszelkim złem.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus błogosławię was wszystkich i cały Polski Naród. A oto i Moje Błogosławieństwo: Błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

07.06.20l0 r.

Orędzie Najświętszego Dzieciątka Jezus i błogosławionego Jerzego Popiełuszki

 

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem tu pośród was i błogosławię. Dotykam waszych serc i przemieniam je na wzór Mojego Najświętszego Serduszka. Oto Jestem i błogosławię was. Tak bardzo pragnę, abyście podążali drogą Mojej Miłości. Oto Ja jestem z wami i pragnę być nieustannie. Oto udzielam wam tych łask, aby poprowadzić was ku zbawieniu wiecznemu, abyście je mogli osiągnąć. Aby to się mogło dokonać, potrzeba abyście wypełniali Świętą Wolę Bożą na każdy dzień waszego życia. Oto gromadzicie się tutaj, aby modlić się, aby wsłuchiwać się w Mój Głos, aby uczynić wszystko, co jest Moją Świętą Wolą i Ja wam w tym błogosławię. Tak bardzo pragnę, aby wasza modlitwa wypływała z głębi waszych serc. Tak bardzo pragnę uświęcić was na każdy dzień waszego życia, abyście idąc przez życie, każdego dnia na nowo, mogli przyjąć Moje łaski, abym Ja mógł was prowadzić, abyście doszli do spotkania się ze Mną w Wiecznej Chwale.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus Odnowiciel Ducha Narodu Polskiego przybyłem dzisiaj do was i pragnę was zachęcić do całkowitego zawierzenia Mi, aby wasze życie było odbiciem Mojego, aby wasza wiara nieustannie się pogłębiała, abyście Mi ufali bezgranicznie. Jedynie w ten sposób będziecie mogli osiągnąć zbawienie wieczne. Jedynie w ten sposób wypełnicie wszystko to, co jest Moją Świętą Wolą. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus dotykam waszych serc i właśnie w tym czasie udzielam tak wielu łask. To jest czas szczególny, czas Mojego działania tu pośród was. Jestem z wami i pragnę was prowadzić nieustannie drogami Mojej Miłości.

Oto czas jest krótki i potrzeba wiernie wypełnić wszystkie Moje polecenia, aby w tym czasie niejako zdążyć przed zbliżającą się karą, która niechybnie nastąpi i dotknie tak wielu ludzi, aby zło zostało usunięte z powierzchni ziemi, aby nastał prawdziwy pokój i prawdziwa miłość w nowym przemienionym świecie. Ten czas się zbliża wielkimi krokami, albowiem Moje plany realizują się i Ja tak bardzo pragnę, abyście zrozumieli to, że Ja do was przemawiam i przekazuję wam Moje polecenia, abyście wypełnili wszystko, co jest Moją Świętą Wolą.

Oto Ja jestem i błogosławię was. Ufajcie i trwajcie w zjednoczeniu ze Mną, a radości waszej nie będzie końca. Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus okazuję wam Swoje Miłosierdzie, wam i całemu Polskiemu Narodowi. Łaska Mojej Miłości spływa na was i na cały Polski Naród, właśnie w tym czasie, albowiem Ja jestem z wami i błogosławię. Przygarniam was wszystkich do Mojego Najświętszego Serduszka i tak bardzo pragnę, abyście byli nieustannie ze Mną zjednoczeni, aby wszystkie te łaski, których Ja pragnę wam udzielić, aby one spłynęły na was i na wszystkich tych, dla których zostały przygotowane. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus Odnowiciel Ducha Narodu Polskiego jestem z wami i obdarowuję pełnią Moich łask.

Oto Ja błogosławię was i wzywam, abyście nie ustawali w wypełnianiu Mojej Świętej Woli. Ja gromadzę was tutaj, abyście uczynili wszystko zgodnie z Moją Świętą Wolą, abyście powołali do istnienia te wszystkie Dzieła, o których Ja wam mówiłem. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus oczekuję od was doskonałego posłuszeństwa i wiernego pełnienia Mojej Świętej Woli na każdy dzień waszego życia. Jedynie przez posłuszeństwo i wierne wypełnienie Mojej Świętej Woli, stajecie się narzędziami w Moich Rękach. Wtedy Ja mogę się wami posługiwać i mogę dokonać wszystkiego tego, co jest Moją Świętą Wolą, a Ja pragnę uratować cały Polski Naród. Pragnę poprowadzić was do wielkiego zwycięstwa i pragnę wskazać wam drogę ku zbawieniu wiecznemu. Tak wiele ludzkich serc jest oddalonych ode Mnie, tak wiele ludzkich serc zagubiło się całkowicie, a Ja chcę je przemienić, ale potrzebuję waszej modlitwy i waszego posłuszeństwa. Jedynie w ten sposób Moje Dzieło będzie mogło się rozwijać. Poprzez wasze posłuszeństwo i wierne wypełnianie wszystkiego tego, co jest Moją Świętą Wolą.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem i prowadzę was i tak bardzo pragnę, abyście idąc za Mną mogli dostąpić łaski zbawienia wiecznego, aby radości waszej nie było końca. Ufajcie jestem z wami i błogosławię was. A oto i Moje Błogosławieństwo: Błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem z wami i pragnę wam powiedzieć o tym wielkim planie, oto w tym planie jest osoba Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który jest tu z wami i pragnie do was przemówić.

Oto Ja błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko jestem i błogosławię. Oto dokonało się to, o co prosiło tak wielu ludzi w Polskim Narodzie i nie tylko. Zostałem wyniesiony na ołtarze, to wielka łaska dla całego Kościoła a w sposób szczególny dla Polskiego Narodu. Oto Ja jestem i błogosławię was. Przyszedłem do was z tym orędziem, aby was zapewnić o Moim orędownictwie przed Tronem Boga. Oto Ja przelałem krew, aby Polski Naród mógł powstać. Oto oddałem swoje życie, byście wy mogli pójść tą drogą, drogą zwycięstwa, aby wszystkie te Boże plany mogły się zrealizować.

Oto Polski Naród jest w wielkim niebezpieczeństwie o czym doskonale wiecie. Wrogowie tego Narodu czynią wszystko, aby was zniszczyć. Ja wstawiam się za całym Polskim Narodem, tak jak czyni to wielu Świętych w sposób szczególny z naszego Narodu. To jest szczególny czas łączenia wszystkich tych, którzy chcą iść za Bogiem. To jest szczególny czas przemiany ludzkich serc, to jest szczególny czas, aby wołać o prawdziwą jedność. Tak wielu ludzi zagubiło swoją tożsamość, nie wiedzą kim są, niby są w tym narodzie, mówią polskim językiem a tak naprawdę nie są patriotami, tak naprawdę nie troszczą się o losy Polskiego Narodu. Tak bardzo są oddaleni od Boga, to właśnie ci ludzie, poprzez swoją obojętność stają się łupem złego ducha. To on ich prowadzi i nimi się posługuje, aby niszczyć Polski Naród i państwo polskie. Oto Ja będąc w Niebie, modlę się w sposób szczególny za wszystkich tych, którzy odeszli od Boga, którzy są obojętni a tak bardzo często wrogo nastawieni do Kościoła, do Polskiego Narodu.

Oto Ja jestem i wypraszam tak wiele łask. Proście Mnie o szczególne wstawiennictwo, w sposób szczególny w sprawach Polskiego Narodu, proście Mnie a Ja będę się za wami wstawiał, abyście nie musieli przelewać krwi. Oto Jest czas szczególny, albowiem tak wielu ludzi przygotowuje atak na cały Polski Naród. Ten atak jest przygotowywany od wielu lat. Teraz nastąpi realizacja wszystkiego tego, co zostało zaplanowane. Ten czas jest czasem szczególnym, dlatego Ja wzywam was do jedności, do tego, abyście podążali za Najświętszym Dzieciątkiem Jezus, które przychodzi do całego Polskiego Narodu i pragnie połączyć wszystkie ludzkie serca, a Ja wstawiam się za wami, aby to się mogło dokonać, albowiem w jedności może się dokonać wszystko to, co jest Świętą Wolą Bożą, a więc ocalenie i duchowa odnowa Polskiego Narodu. Albowiem właśnie w naszym Narodzie mają powstać wielkie Boże Dzieła, to właśnie nasz Naród został wybrany do wielkiej misji głoszenia prawdy o naszym Panu Jezusie Chrystusie całemu światu. Ten plan jest realizowany przez Bożą Opatrzność i w tym planie również wy jesteście, ale potrzeba otwartości tak wielu ludzkich serc, aby przyjęły te Słowa i zrozumiały wszystko to o czym Ja mówię. O tym szczególnym wybraniu, ale i zarazem wielkim zadaniu do wypełnienia jakie stoi przed wami. Wszystkie dzieła o które się modlicie są tak bardzo ważne, decydujące w tym wielkim dziele ocalenia i duchowej odnowy Polskiego Narodu.

Oto Ja jestem z wami i błogosławię was i cały Polski Naród w tym szczególnym czasie, Ja błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko jestem z wami i pragnę nieustannie was prowadzić wskazując wam drogę, drogę zwycięstwa poprzez ofiarę, modlitwę i całkowite zawierzenie Bożej Opatrzności. Przyjrzyjcie się waszemu powołaniu, na ile jesteście zdecydowani służyć Bogu, na ile jest w waszych sercach pragnienie świętości, na ile jesteście gotowi oddać życie za te najszczytniejsze cele w obronie prawdy, wiary i wszystkiego tego, co Bóg nam dał, abyśmy mogli osiągnąć zbawienie wieczne. Oto Ja, będąc w Niebie widzę tak wiele, widzę wszystkie te serca, które w sposób szczególny potrzebują przemiany, dlatego też proszę was, abyście nie ustawali w modlitwie, abyście się podjęli tego wielkiego dzieła jakim jest modlitwa w intencji ocalenia i duchowej odnowy Polskiego Narodu, abyście czynili wszystko, aby zachęcić jak największą ilość ludzi w całym Polskim Narodzie. Oto Ja jestem i tak bardzo pragnę, abyście byli dobrze zorganizowani. Poprzez modlitwę powinno dojść do jedności, kiedy już będziecie jedno, potrzeba wspólnego działania na rzecz odnowy Polskiego Narodu. Potrzeba, abyście działali w silnej organizacji, abyście idąc Bożymi drogami mogli wypełnić wszystko to, co stoi przed wami, aby Boże plany mogły się zrealizować.

Oto jest szczególny czas łączenia ludzkich serc, wypełnienia wszystkich poleceń i stawania w prawdzie w obronie najwyższych wartości. Oto Ja jestem i pragnę was prowadzić, dlatego zwracajcie się do Mnie a Ja będę wypraszał wszystkie te łaski, których tak bardzo potrzebujecie. To jest szczególny czas, czas Mojej obecności tu pośród was, czas w którym jestem z wami, abyście mogli słyszeć wszystko to, co Ja mówię do was, abyście mogli otrzymać pełnię łask Bożych. Ufajcie Ja jestem z wami, aby łaska Bożego pokoju i Bożej Miłości mogła spłynąć na was, abyście idąc Bożymi drogami mogli dojść do zjednoczenia się z Bogiem w wiecznej chwale.

Oto Ja jestem i błogosławię was w ten szczególny czas, abyście wytrwali do końca wiernie wypełniając wszystkie Boże polecenia. A oto i Moje Błogosławieństwo: Błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

Święto Odzyskania Niepodległości 11.11.2010 r.

Ja jestem Tym, Który tę niepodległość może wam zapewnić, jedynie Ja, nikt więcej, pamiętajcie o tym...

 

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem tu pośród was i błogosławię. Dotykam waszych serc i udzielam wam tak wielu łask. Jestem, aby was prowadzić drogami Mojej Miłości ku zbawieniu wiecznemu.

Oto tak bardzo pragnę, abyście wiernie wypełnili Moją Świętą Wolę, abyście podążali drogą Mojej Miłości. Oto Ja jestem i pragnę was prowadzić przez całe wasze życie, abyście idąc za Mną, osiągnęli zbawienie wieczne. Trwajcie w Mojej Miłości nieustannie, a wasze życie będzie wielkim zwycięstwem.

Oto Ja jestem i tak bardzo pragnę, abyście byli świętymi, abyście byli tymi, którzy całym sercem służą Mi, wiernie wypełniając Moją Świętą Wolę. Ja jestem z wami i błogosławię was. Ja wysłuchuję waszych modlitw i tak bardzo pragnę, aby wasze życie było piękne, całkowicie Mi oddane, abyście byli tymi, którzy całym sercem są Mi oddani. Tego tak bardzo pragnę i przemawiam do was i ukazuje wam tę prawdę, prawdę o Mojej Miłości, o tym, że Ja, będąc Bogiem, przychodzę do was, aby was podnieść, aby was uświęcić, aby was prowadzić do niebieskich przybytków.

Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus, Odnowiciel Ducha Narodu Polskiego, przychodzę do was w to wasze święto Odzyskania Niepodległości, przychodzę wam powiedzieć, że Ja jestem Tym, Który tę niepodległość może wam zapewnić, jedynie Ja, nikt więcej, pamiętajcie o tym. Wszyscy ci, którzy będą się zwracać do Mnie, jako Najświętszego Dzieciątka Jezus, Odnowiciela Ducha Narodu Polskiego, będą w sposób szczególny prowadzeni właśnie w tym dziele ocalenia i duchowej odnowy Polskiego Narodu, albowiem jak już wielokrotnie wam mówiłem, jesteście śmiertelnie zagrożeni przez wrogów zewnętrznych i wewnętrznych. Oni czynią wszystko, aby zniszczyć was, aby nie było Polskiego Narodu na mapie Europy, aby wasze państwo przestało istnieć. Takie są plany, musicie mieć pełną świadomość. I któż wam może pomóc? Jedynie Ja, jedynie Ja. Jeszcze raz wam to powtarzam: Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus, Odnowiciel Ducha Narodu Polskiego, jedynie Ja mogę was uratować, dlatego zwracajcie się do Mnie z ufną i gorącą modlitwą. Trwajcie, abym Ja mógł działać, abym Ja mógł przemieniać ludzkie serca i obdarowywać pełnią Moich łask. To się może dokonać, jeżeli znajdą się ludzkie serca, które odpowiedzą na Moje wezwanie. I oto Ja dzisiaj przychodzę do was z tym apelem, a zarazem z apelem do całego Narodu Polskiego, aby wezwać was do wielkiej narodowej modlitwy.

Oto Ja tak bardzo was proszę, Ja Bóg, proszę stworzenie, aby zechciało zgiąć kolana i prosić Mnie, abym Ja mógł udzielić tych łask.

Oto jestem i ukazuję tę drogę, którą macie podążać, drogę, którą Ja prowadzę, abyście mogli otrzymać wszystko to, co jest dla was zbawienne, abyście mogli otrzymać wszystko to, czego tak bardzo potrzebujecie, abym Ja mógł pośród was królować, dlatego przemawiam do was, aby was umocnić Moim Słowem, Moją mocą, Moim Błogosławieństwem, aby dotknąć waszych serc, aby te serca były nieustannie otwarte na Moją wielką Miłość, abyście podążali za Mną nieustannie, aż do ostatniego waszego tchnienia. Tego oczekuję od was. Trwajcie na modlitwie, ufajcie Mi bezgranicznie. Oddawajcie Mi wszystko cokolwiek macie, wasze życie, wasze serca, wszelkie dobro duchowe i materialne, to wszystko Mi oddajcie, a Ja będę działał. Dokonam cudu przemiany waszych serc, uświęcę was i wprowadzę do niebieskiej chwały. Taki mam program wobec każdego z was, ale musicie Mi zaufać bezgranicznie, abym Ja mógł dokonać tego wszystkiego, o czym mówię. Trwajcie w tej miłości, a Ja będę was prowadził, aż osiągniecie zbawienie wieczne.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus przygarniam was wszystkich do Mojego Najświętszego Serduszka i błogosławię. Moje błogosławieństwo spływa na was i na cały Polski Naród, aby ten Naród wybrany przeze Mnie mógł być Narodem ludzi świętych, całkowicie Mi oddanych. Ufajcie jestem z wami i błogosławię was, aby wasza miłość nie ostygła, aby wasza wiara wznosiła się coraz bardziej, aby wasza nadzieja nigdy zawieść was nie mogła.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus, Odnowiciel Ducha Narodu Polskiego ukazuję wam tę prawdę o Mojej obecności pośród was. O Polacy wzywam was: otwórzcie swoje serca na Moją wielką Miłość i trwajcie w zjednoczeniu ze Mną, aby mogło się dokonać wszystko to, co jest Moim odwiecznym zamysłem, abym Ja mógł was prowadzić, abym Ja mógł was uświęcać, abym mógł dokonać zwycięstwa w waszym narodzie, a przez Polski Naród w całym świecie. Taki mam plan i Ja go realizuję, jednak potrzebuję waszej pomocy, waszej modlitwy i waszej ofiary, waszego postu, waszego wyrzeczenia się, waszego bezgranicznego zaufania. Tego od was oczekuję, tego od was potrzebuję, abyście byli tymi, którzy wiernie wypełniają wszystkie Moje polecenia, abyście byli tymi, którzy wiernie podążają za Mną, wpatrzeni w Mój przykład, abyście byli tymi, którzy wypełniają się Moją Miłością.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem z wami i Ja was prowadzę do przystani prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Ufajcie, Ja jestem Bogiem Wszechmogącym, Który może wszystko, jednak od was zależy na ile Ja będę mógł wam pomóc, na ile Ja będę mógł działać, od waszej postawy, od waszego zaufania, od waszej wierności, dlatego też uczyńcie wszystko, aby być wiernymi dziećmi Swojego Boga, aby być tymi, którzy ufają Mu bezgranicznie, wypełniając Jego Świętą Wolę.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus, posłany przez Ojca, przychodzę do was, do Polskiego Narodu i mówię wam o tym, o tym waszym wielkim wybraniu, o tym, że tak bardzo was miłuję, o tym, że Moja Miłość rozlewa się na tak wiele ludzkich serc, na te wszystkie serca, które są otwarte i pragną Mnie przyjąć. Ja działam i będę działał, aż dokonam swego dzieła, dlatego też ufajcie i trwajcie w zjednoczeniu ze Mną, aby się dokonało wszystko to, co jest Moją Świętą Wolą. Oto Ja jestem, aby was prowadzić przez wszystkie dni waszego życia, aby się mogło dokonać wszystko to, co jest Moim odwiecznym planem.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus, Odnowiciel Ducha Narodu Polskiego, przygarniam was wszystkich do Mojego Najświętszego Serduszka i obdarowuję was pełnią Moich łask. Ufajcie jestem z wami i daje wam to, co jest dla was tak bardzo potrzebne. Ufajcie, jestem z wami i pozostanę tak długo, jak wy będziecie trwać w zjednoczeniu ze Mną.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus błogosławię was wszystkich, abyście idąc za Mną, osiągnęli zbawienie wieczne. Oto i Moje Błogosławieństwo: Błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

Święto Chrystusa Króla 21.11.2010 r.

I oto Ja wzywam was: uczcijcie Mnie jako Króla, nie tylko jako Króla Wszechświata, ale i Króla waszego Narodu i państwa...

 

Oto Ja Jezus Chrystus Król przychodzę do was w to wielkie Święto. Nawiedzam was Swoją obecnością i błogosławię was wszystkich. Oto jesteście tu zebrani, aby uwielbiać Moje Święte Imię, aby otrzymać tak wiele łask. I oto Ja przychodzę do was z tym Orędziem, aby was umocnić, aby was poprowadzić, aby wskazać wam drogę wiodącą ku wiecznej chwale.

Oto przychodzę do was i do całego Polskiego Narodu z tym Orędziem, aby dokonało się wszystko to, co jest Moją Świętą Wolą. Tak wiele ludzkich serc zagubiło Mój Obraz, a Ja tak bardzo pragnę ukazać prawdę o Mojej Osobie, o Mojej Godności Królewskiej, o której tak wielu zapomniało. Ja jestem Królem, Królem Wszechświata, ale też pragnę być Królem ludzkich serc i Królem poszczególnych narodów. Kto Mnie zaprosi, kto Mnie uczci jako Króla? Jedynie nieliczni to czynią a Ja tak bardzo pragnę być uznanym przez was ludzi jako Król, szczególnie Król poszczególnych narodów. I oto przychodzę do was i wzywam was: otwórzcie swoje serca, abym Ja mógł zakrólować, abym mógł prowadzić to Dzieło - Dzieło Mojej Miłości, albowiem z Miłości do was przychodzę i ukazuję Moją Godność Królewską. Ja Moje Królestwo nabyłem na Krzyżu, ale zmartwychwstałem i teraz jestem Chwalebnym Królem a o tym już niewielu pamięta i nie chce poddać się Mojej Władzy. To jest wielka boleść Moja, wielkie cierpienie, które zadają Mi ludzie, którzy kogo innego obierają za swojego króla. Zapominając o Mnie, odrzucając Moje Prawa, ale Ja jestem Królem i panuję nad wszystkim: nad Niebem i Ziemią, nad każdym stworzeniem i nad tym upadłym, albowiem jestem Królem i Ja króluję.

Oto Ojciec Niebieski posłał Mnie na ziemię, abym zakrólował, abym poprzez Krzyż i cierpienie, Moją Śmierć i Moje chwalebne Zmartwychwstanie dokonał dzieła odkupienia, a przez to zakrólował w ludzkich sercach i oto Ja jestem Królem. Przygarniam was wszystkich i ukazuję tę prawdę o Moim Majestacie. Oto Aniołowie Mi służą i zastępy Świętych, Niebiosa i Ziemia są Moim Królestwem i tak bardzo pragnę, aby wszyscy ludzie zwrócili się ku Mnie, aby uznali Moją Godność Królewską i zapragnęli podążać za Mną do Mojego Królestwa. Ci którzy uznają Mnie jako Króla, otrzymają wielką łaskę, albowiem Ja będąc Królem będę sądził wszystkich ludzi. To się dokona na końcu świata i ci, którzy uznają Mnie na Ziemi Swoim Królem, to wówczas mogą być pewni, że zostaną zaliczeni w poczet tych, którzy staną po Mojej Prawicy, aby zasiąść w Moim Królestwie.

Oto Ja Jezus Chrystus Król przemawiam do was i tak bardzo pragnę, aby cały Polski Naród przyjął Mnie jako Swojego Króla, Pana i Władcę. Tego, Który króluje nad każdym ludzkim sercem, nad każdą rodziną, nad każdą społecznością, nad całym waszym Narodem. I oto Ja wzywam was: uczcijcie Mnie jako Króla, nie tylko jako Króla Wszechświata, ale i Króla waszego Narodu i państwa. Oto jestem z wami i błogosławię, aby was prowadzić drogą Mojej Miłości, drogą bezgranicznego zaufania, drogą prawdy wiodącą do zjednoczenia się ze Mną w Wiecznej Chwale.

Ufajcie, jestem z wami i na tę drogę błogosławię was Moim szczególnym Błogosławieństwem. A oto i Moje Błogosławieństwo: Błogosławieństwo Boga Ojca Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

Rozdział III

Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie, tak bardzo cierpiący, zapomniany przez wielu.

 

Jezus Chrystus oddany nam całkowicie w Sakramencie Swojej Miłości, tak bardzo pragnie oddania się Jemu na wyłączną służbę. Oto przychodzi do nas i pyta: czy rozumiemy Jego Miłość? Tylko ten kto rozumie Miłość Jezusa Chrystusa jest gotowy podjąć się ofiary, aby podążać drogą wyznaczoną nam przez Jezusa Chrystusa.

Oto Nasz Pan Jezus Chrystus osamotniony, uwięziony z Miłości ku nam i pragnący naszej miłości, której niestety nie znajduje. Dlatego też, cierpi widząc obojętność ludzi. Pragnie ukazać nam tę prawdę i skłonić nas do przeżywania tajemnicy Jego Obecności w Najświętszym Sakramencie. Jeżeli otworzymy nasze serca i poprosimy o łaskę zjednoczenia naszych serc z Eucharystycznym Sercem Jezusa, to wówczas będziemy mogli wniknąć w głębię tej Tajemnicy i przylgnąć całym sercem do Dawcy wszelkich łask, aby zrozumieć co czuje Jezus, cierpiący z powodu ludzkiej obojętności, zapomnienia i tak wielu zniewag, profanacji i świętokradztw. Oto jest czas naszego zbliżenia się i uwielbienia Majestatu Boga Obecnego w Najświętszym Sakramencie. Jeżeli zrozumiemy czego pragnie Nasz Pan i Zbawca, to wówczas będziemy mogli podjąć się gorliwej modlitwy, trwania z otwartym sercem i wiernego wypełniania Świętej Woli Bożej.

Stoimy w obliczu odejścia tak wielu ludzi od prawdy i podążania za tym, co nie pochodzi od Boga. Jest to szczególnie bolesne, kiedy widzimy zagubienie prawdy w samym Kościele, kiedy tak wielu kapłanów nie uczy prawdziwej pobożności wobec Jezusa Chrystusa Obecnego w Najświętszym Sakramencie. Przecież musimy pamiętać, że w tej Kruszynie Chleba jest Sam Bóg - Jezus Chrystus przed Którym na twarz padają Aniołowie, oddając Mu cześć, chwałę i uwielbienie. A my ludzie co czynimy? Bez czci i bez wiary zbliżamy się do Boga, tylko dlatego, że On nie objawia Swojego Majestatu, gdyby to uczynił upadlibyśmy w proch, aby oddać pokłon Zbawicielowi całego świata. Czy tak trudno zrozumieć, że Jezus Chrystus utajony w Najświętszym Sakramencie jest Tym Samym Bogiem, Który zasiada na Tronie na Wyżynach Niebieskich razem z Ojcem i Duchem Świętym, Którego Moc i Potęga są niepojęte dla naszych umysłów? Czy nie możemy pojąć, że zbliżamy się do Boga, Który oddał za nas Życie, przelał ostatnią Kroplę Krwi dla naszego zbawienia i czyni wszystko, aby nas wprowadzić do Wiecznej Radości? Czy nie uświadamiamy sobie jak wielką Miłością nas miłuje? A nasza miłość, jaka jest? O tym możemy się przekonać w naszych kościołach, kiedy przychodzimy, aby brać udział we Mszy Świętej, aby spotkać Naszego Pana i Zbawcę. To spotkanie powinno być dla każdego z nas wielkim przeżyciem i zarazem okazją, aby uwielbić Jezusa Chrystusa, przychodzącego do nas podczas Ofiary Mszy Świętej, aby oddać Jemu pokłon. Czy tak się jednak dzieje? Rzeczywistość jest zupełnie inna. Oto zdumienie i zarazem przerażenie. Jezus, ofiarujący się Ojcu Niebieskiemu na Ołtarzu za nasze grzechy, oczekuje miłości i wniknięcia w głębię tej Tajemnicy, a czego doświadcza? Obojętności, niezrozumienia, lekceważenia, obrazy. Nasza postawa o tym mówi. Kto nie chce przyjąć prawdy o rzeczywistej Obecności Jezusa Chrystusa w Komunii Świętej ten z pewnością nie zegnie kolan przed Nim, a po przyjęciu w Komunii Świętej nie będzie adorował w swoim sercu Żywego, Prawdziwego Boga, natomiast wyjdzie z kościoła i zapomni Kogo przyjął, zadając w ten sposób wielki ból Naszemu Panu i Zbawcy. Taki sposób postępowania jest dzisiaj normą, akceptowaną przez kapłanów. Kto może to zmienić? Jedynie ci, którzy mają żywy kontakt z Bogiem. Kto zechce ich słuchać? Ludzie dobrej woli. Dlatego też, zapragnijmy z głębi naszych serc przyjąć to wezwanie, aby stanąć w prawdzie, uwielbiając Majestat Boga Obecnego w Najświętszym Sakramencie. Czyniąc tak, stajemy się uczestnikami życia w Bogu i Jego przyjaciółmi.

Otwórzmy nasze serca, aby przyjąć wezwanie Naszego Pana i Zbawcy, aby Jego Majestat doznał czci, abyśmy umieli odpowiedzieć miłością na Miłość.

 

Warszawa dn. 19.12.1997 r.

Słowa Pana Jezusa skierowane do wszystkich biskupów i kapłanów, którzy dopuszczają się modernistycznych zmian w Kościele na przykładzie jednej ze świątyń warszawskich

 

Znieważają Mnie w tej świątyni. Nie mogę tego dłużej ścierpieć. Dlaczego tak ze Mną postąpiono? Ja jestem przecież Bogiem, a ty człowiecze co czynisz? Usuwasz Swojego Boga w kąt? Jakim prawem dokonujesz takich rzeczy? Czy myślisz, że ujdzie ci to bezkarnie? Nie, to jest wielka zniewaga. Jeżeli nie zostanie naprawiona, to ci, którzy się tego dopuścili, poniosą zasłużoną karę. Takich świątyń jest wiele, o jak bardzo dużo, gdzie Jestem znieważany przez usunięcie Mnie na bok. Wszędzie tam dokonam Swojego Sądu, ale zanim to uczynię ostrzegam, proszę, upominam. Nawróćcie się i przestańcie Mnie znieważać. Ja Jestem Żywy i Prawdziwy, Ja Jestem Bogiem Wszechmogącym, Wszechpotężnym, wiecznie Panującym, a jedynym miejscem, w którym powinienem przebywać jest Tabernakulum w głównym ołtarzu.

Cóż wy kapłani czynicie? Trony sobie poustawialiście w miejsce Boga? Co za zuchwalstwo! Co za zniewaga! Jak można tak strasznych rzeczy się dopuszczać?! Pamiętaj człowiecze, że jesteś tylko pyłkiem i liściem na wietrze, a Ja Jestem Bogiem Wszechmogącym. Ukorz się przede Mną. Padnij na kolana! Przepraszaj, a daruję ci i zapomnę twoją nieprawość i wyniosę cię i pokażę cię jako przykład dla innych, jak należy Mnie czcić i oddawać Mi hołd. Odnowię tę świątynię i pobłogosławię wszystkim tym, którzy ją nawiedzą, ale usłuchajcie Mojego Głosu, nie zatwardzajcie serc swoich i wypełniajcie wszystko co wam mówię. Niech Komunia Św. będzie przyjmowana na klęcząco. To jest jedyna właściwa postawa, innej być nie może. Każda inna postawa jest odstępstwem od prawdziwej wiary, od prawdziwej czci Mojego Bóstwa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

Zło wcisnęło się do Kościoła i zawładnęło nim. Czyż chcecie, abym wszystko zburzył i zostawił zgliszcza? Czy też raczej odrzucicie to zło, które rozpleniło się w Moim Kościele? To jest Mój Kościół. Ja nabyłem Go Swoją Krwią i przepłaciłem Życiem, to jest cena największa, większej być nie może. A ty człowiecze, co ty dałeś dla Mnie? Co Mi ofiarowałeś? Odpowiedz na to pytanie sam, szczególnie zaś ty kapłanie! Co Mi ofiarowałeś? Czy ty rzeczywiście jesteś Moim Sługą, czy też najemnikiem, który przeszedł na stronę przeciwnika? Kim jesteś? Odpowiedz Mi na to. Opamiętaj się kapłanie, bo wraz z tobą błądzą tysiące wiernych, które idą jak owce na rzeź prowadzone, których już nie prowadzi pasterz, ale przyszedł złodziej, aby je pokraść, a jest nim szatan, który jak lew ryczący szuka kogo by pożreć. A ty kapłanie stoisz i przyglądasz się jak twój wróg niszczy twoje owce. Co robisz, aby je ratować? Przecież z tego cię osądzę! Co Mi powiesz na swoje usprawiedliwienie, że nie wiedziałeś? Nie, ty wszystko wiesz co powinieneś wiedzieć, ale lenistwo i pycha zaślepia cię, więc opamiętaj się i wróć do głoszenia Prawdy, całej Prawdy, i tylko Prawdy: że Ja Jestem Żywy i Prawdziwy w Najświętszym Sakramencie, że jedynym godnym miejscem jest Tabernakulum w głównym ołtarzu, nie w bocznej kaplicy, że wystawienie Najświętszego Sakramentu również powinno być tylko w głównym ołtarzu, a Komunia Św. powinna być podawana na klęcząco i do ust, a udzielać Jej mogą tylko kapłani i diakoni, nikt więcej.

Czy to jest dla was nowość, czyżbyście tego nie wiedzieli? Co wy robicie? Opamiętajcie się, póki jest jeszcze czas ku temu, bo niedługo już będzie za późno i daremne będą wasze żale i płacz, gdyż Ja przyjdę w Sprawiedliwości Swojej, aby osądzić tę ziemię, tak bardzo pogrążoną we wszelkiej nieprawości. Sąd nad tym światem wisi i jest tuż, tuż.

To wszystko powiedziałem Ja, Jezus Chrystus. Kapłanie, jeśli odpowiesz na to swoim nawróceniem, to wiedz, że nie poskąpię ci Moich łask, ale biada ci jeśli odrzucisz to ostrzeżenie, oj biada, biada!

 

10.11.2003 r.

Najświętsze Dzieciątko Jezus wzywa do modlitwy za kapłanów

 

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem tu pośród was żywy i prawdziwy. Moje Błogosławieństwo spływa na was, doświadczam was Moją Miłością. Oto jestem z wami, aby was błogosławić, umacniać i prowadzić. Moje Najświętsze Serduszko bardzo się raduje, widząc was tu zgromadzonych, kiedy widzę złączone serca na modlitwie. To wielka łaska, że możecie tu się razem modlić, i że Ja jestem razem z wami. Razem ze Mną jest Moja Mama, są też Aniołowie, Święci. Oto Ja was błogosławię i uzdalniam do wypełnienia Mojej Świętej Woli. Całe Niebo się raduje z waszej modlitwy. Jakże niewielu jest takich, którzy w ten sposób modlą się. Za tę waszą modlitwę obdarowuję was Moim szczególnym błogosławieństwem. Tak bardzo was kocham i daję wam wszystko to, czego potrzebujecie. Oto Ja jestem z wami, nie opuszczę was i nie pozostawię. Oto czas się wypełnia i bliskie jest Moje przyjście. Oto Ja będę sądził ludy i narody. Będzie to sąd nieubłagany i na pewno sprawiedliwy.

Tak bardzo pragnę, aby Polska mogła być oszczędzona. Jednak czy tak się stanie zależy od całego Polskiego Narodu, a w sposób szczególny od kapłanów. Dlatego też wzywam was módlcie się za nich, albowiem oni tego bardzo potrzebują. Każdy kapłan jest szczególnie odpowiedzialny przede Mną za swoje duszpasterzowanie. To od tej posługi zależy tak bardzo wiele. Gorliwy kapłan będzie robił wszystko, aby ratować swoje owieczki, będzie dążył do tego, aby wyrywać je ze szponów szatana. A tak wiele dusz ludzkich jest zniewolonych przez wszelkiego rodzaju zło. I dlatego potrzeba pasterzy oddanych dla Mnie, którzy całym swoim sercem przylgnęli do Mnie i zrobią wszystko, aby przyprowadzić zagubione owieczki do Mnie. Ale są i tacy, i tych jest niestety więcej, którzy dążą, do czego innego, którzy nie szukają Mnie i nie troszczą się o powierzone im dusze. Ci pasterze tak bardzo są biedni, że nie potrafią pomóc samym sobie, a cóż dopiero innym. Dlatego potrzeba wielkiej modlitwy, aby ratować tych biednych duszpasterzy. Dlatego też wzywam was do modlitwy za nich.

Oto czas jest krótki, i tak wiele zła jest na tym świecie, i tak wielu ludzi zatraciło się w grzechu. Kto ich uratuje? Dlatego Ja mówię do was, aby was uczulić na potrzeby biednych, zagubionych ludzi. Oto czas jest krótki. Zło króluje. A tak mało jest tych, którzy walczą z tym złem. Dlatego wzywam was uczyńcie wszystko, co w waszej mocy, aby wyciągnąć pomocną dłoń do wszystkich zagubionych. Oto czas się wypełnia a Ja jestem tuż, tuż o krok, tak jestem blisko, stoję i kołaczę do ludzkich serc mówiąc: otwórzcie Mi. Nie zatwardzajcie waszych serc. Ja tak bardzo was kocham.

O Moi przyjaciele, któż zdoła pojąć tę wielką Miłość, która jest w Moim Serduszku. Tak bardzo pragnę, aby wszyscy poznali tę Moją wielką Miłość. Jednak nie wielu jest takich, którzy jej doświadczają, a to dlatego, że się nie modlą, albo źle się modlą. Dobrze można się modlić jedynie z otwartym sercem. Kto ma serce zamknięte ten nie może otrzymać nowych łask. Pamiętajcie o tym, abyście z otwartymi sercami, trwali w zjednoczeniu ze Mną. Ten, kto wytrwa do końca będzie zbawiony.

Oto Ja jestem z wami i błogosławię was: Błogosławieństwem Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

13.03.2006.

Pamiętajcie o tym, kult Eucharystii jest najważniejszy, bez tego nie ma Kościoła...

 

Oto Ja Wasza Mama jestem pośród was. Tak bardzo raduje się Moje Serce, widząc was tu zgromadzonych, to szczególna łaska i Moje Błogosławieństwo. Oto Ja Wasza Mama przyszłam do was, aby zapewnić was o Mojej Miłości. Jestem z wami, tu pośród was. Dotykam waszych serc i daję wam tak wiele łask, płynących od Boga Samego, płynących przez Moje Serce. Przychodzę do was ze szczególnym wezwaniem. Tym wezwaniem jestem Ja jako Pani i Królowa Polskiego Narodu. Oto Ja mówię do was, a tym samym do całego Polskiego Narodu. Doskonale wiecie, że Naród Polski został wybrany już przed wiekami, aby stać się Królestwem Mojego Syna i Moim. To była ciernista droga, ale innej być nie może, albowiem każda świętość kształtuje się na drodze krzyżowej. Oto teraz, w tym czasie nastąpi Moje szczególne działanie w całym narodzie, albowiem bez Mojej interwencji, nic się nie zmieni w waszym narodzie.

Oto Mój Syn zlecił Mi szczególne zadanie, aby budzić was z uśpienia i tak też będę czynić. Ten czas jest czasem szczególnym, gdyż Ja Wasza Mama jestem tu pośród was. I tak samo pragnę dotrzeć do każdego serca w waszym narodzie, aby tam niepodzielnie królować. Oto wybrałam was jako narzędzia Mojej Miłości, abyście zanieśli Moje Słowa wszędzie tam, gdzie ludzkie serca oczekują Mojej Miłości. Tak wiele jest tych serc. To są dusze, które tak bardzo pragną Mojej bliskości. Ja jestem, aby dać każdemu to czego pragnie, tak aby każde serce było złączone z Moim Niepokalanym Sercem. Jestem, aby do was mówić, aby was umocnić, aby wskazywać drogę, którą macie iść, aby wypełnić Świętą Wolę Bożą. Oto szczególna łaska dotyka waszych serc. Ja tak bardzo pragnę, abyście byli szczęśliwi, aby każdy z was mógł doświadczyć Mojej Miłości, Mojej szczególnej opieki, Mojego Błogosławieństwa. Jestem, aby do was przemawiać, aby pociągnąć was ku wyżynom świętości. Jest to szczególny czas - czas Mojego Nawiedzenia. Ja naprawdę jestem z wami, oto szczególny moment Mojej obecności tu pośród was, albowiem teraz podchodzę do każdego z was, dotykam waszych serc i zlewam Moją Miłość. O jak wielkie łaski spływają na was! Wasze serca upodobniają się do Mojego Niepokalanego Serca. Jestem, aby was błogosławić. Moje kochane dzieci wiem, że bardzo Mnie miłujecie, pragnę wam podziękować za tę waszą miłość. Moim szczególnym podziękowaniem jest to niezwykłe spotkanie.

Oto Ja, Pani Nieba i Ziemi, Królowa Polskiego Narodu przyszłam do was. Tak bardzo blisko jestem was i nagradzam was za waszą wierność, miłość, za te wszystkie pielgrzymki, które tak bardzo radują Moje Niepokalane Serce. Obdarowuję was Moim szczególnym Błogosławieństwem. Oto Ja wasza Mama daję wam Siebie, to znaczy Moją Miłość, a Moja Miłość wyraża się w tym, że jestem blisko was i prowadzę was jak małe dzieci za rękę. Bądźcie radośni, bo Ja jestem z wami. Oto Ja wasza Mama przygarniam was do Mojego Niepokalanego Serca. Oto Moje Serce otwarte na oścież, z Niego wypływają strumienie łask. Jak jest to piękny widok, musicie Mi uwierzyć, to się naprawdę dokonuje. Jestem z wami. Jest Mi z wami dobrze. Ten dom, w sposób szczególny błogosławię a wszystkich, którzy tu przybędą pokrzepię na duchu, umocnię i będę prowadzić według świętej Woli Bożej.

Ja Wasza Mama jestem zatroskana o losy waszego narodu. Jestem, aby wam wskazać drogę, którą macie iść, aby duchowa odnowa Polskiego Narodu stała się rzeczywistością. Nie lękajcie się, Ja wprawdzie wymagam, ale daję siłę i moc do wypełnienia tych zadań. Jest to Moje szczególne Błogosławieństwo dla każdego z was, aby wasze serca poszły za Moim wezwaniem. Ufajcie Mi, Ja jestem z wami i chcę wam powiedzieć, że zadania są już wyznaczone. Jednak od was zależy, na ile Mi w tym pomożecie. Dlatego tak bardzo was proszę, abyście przyjęli te słowa i żyli według nich, a nade wszystko, abyście trwali w nieustannej łączności ze Mną. Oto Ja jestem, jest ze Mną Mój Syn, Jezus Chrystus, Który pragnie do was przemówić.

Oto przychodzę do was, Ja Jezus Chrystus. Oto zlewam na was nowe łaski i wzywam was do świętości. Trwajcie niezłomnie przy Mnie, łączcie się ze Mną przez wasze serca. Jest to czas szczególny, w którym Ja Jezus Chrystus namaszczam was do szczególnych zadań. Bądźcie gotowi na Moje polecenia, aby Moja Święta Wola wypełniła się. Oto teraz wzywam was i proszę a zarazem umacniam i mówię, aby każdy z was podjął się trudu budowania Mojego Królestwa, tu na tej ziemi, na tej polskiej ziemi. Chcę, abyście zrozumieli, że zostaliście wybrani, aby w sposób szczególny uwielbiać Moje Imię, adorować Mnie w sposób szczególny w Najświętszym Sakramencie. Tak bardzo pragnę, abyście byli żywymi świadkami, że Ja naprawdę jestem obecny w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajcie o tym, kult Eucharystii jest najważniejszy, bez tego nie ma Kościoła. Kiedy Ja jestem zapomniany, kiedy jestem zepchnięty na bok, kiedy tak niegodnie jestem przyjmowany - jakże cierpię. Dlatego pragnę, abyście chociaż wy oddali Mi cześć. Czyste serca i zgięte kolana, czy to tak dużo? Tak wiele mówiłem na ten temat i jeszcze powiem, chcę abyście zrozumieli, że to jest dla waszego dobra. Jeżeli Mnie uczcicie, to Ja wam pobłogosławię. Pamiętajcie o tym.

Jestem jak ten żebrak, który szuka miłujących dusz. Dlatego mówię do was, gdyż Moja Mama wstawia się za wami. Gdyby nie Jej interwencja... Ona bardzo was kocha, ale bardzo pragnie, abyście wy pokochali Mnie, w sposób szczególny utajonego w Najświętszym Sakramencie. Oto Ja Jezus Chrystus wzywam was, abyście dawali świadectwo, że jestem żywy i prawdziwy w Najświętszym Sakramencie. Na waszych oczach dokonują się tak wielkie zmiany, które idą ku zatraceniu wiary. Nie możecie być obojętni, każdy na swoim posterunku powinien świadczyć. To świadectwo jest bardzo ważne. Jestem, aby wam wskazywać drogę waszej doskonałości. Ja Jezus Chrystus mówię do was, chociaż wiem, że jesteście zmęczeni, ale ofiarujcie Mi to, a Ja przemienię to zmęczenie w wielkie Błogosławieństwo. Jestem z wami i pragnę pozostać na wieki. Ufajcie Jam zwyciężył świat, szatana, grzech i śmierć.

A teraz Moi przyjaciele, pragnę was pobłogosławić. Oto Ja Jezus Chrystus, namaszczam was szczególnym Błogosławieństwem, abyście byli Moimi światłami w dziele budowania Mojego Królestwa na ziemi. Abyście byli świadkami Mojej Eucharystycznej Obecności. Błogosławię was, aby wasze serca i umysły nie przelękły się tych, którzy Mnie nie czczą, a wręcz Mnie znieważają. Bądźcie wierni na wszystkich Moich drogach. Oto Ja Jezus Chrystus umacniam was Moim Błogosławieństwem: Błogosławieństwem Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

Oto Ja wasza Mama błogosławię was: Błogosławieństwem Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen. Ufajcie jestem z wami.

 

Warszawa 25.04.2008.

O Moi kapłani, mówię do was - przyjmijcie te Słowa...

 

Oto jestem z wami, Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus, przyszedłem, aby was błogosławić, aby umocnić was na wszystkich waszych drogach. Oto zebrałem was tutaj, aby poprowadzić was ku wiecznej chwale. Jak bardzo Moje Najświętsze Serduszko się raduje, widząc, że tu jesteście, że wasze serca otwierają się na Moją Miłość i Ja was nagradzam w wybitny sposób, w tym szczególnym dniu, Moim dniu, pamiątce Moich Narodzin.

Oto Ja jestem i prowadzę was i pragnę przyprowadzić do Mojego Królestwa, ale zanim to się dokona, oczekuję od was wypełnienia Mojego Dzieła - Dzieła Duchowej Odnowy Polskiego Narodu. Oto jesteście zebrani, aby wypełniając Moje Polecenia, doprowadzić do takiego momentu, w którym Ja będę mógł przyjść i zakrólować w was, w całym Polskim Narodzie i na całym świecie. Oto Ja wybrałem was i oczekuję posłuszeństwa, całkowitego zawierzenia i podążania za Mną do końca. Ufajcie, jestem z wami i błogosławię was. Oto jesteście zebrani, aby wypełnić wszystko to, co wam poleciłem i jeszcze polecę. Oto Naród Polski potrzebuje ratunku, pilnego ratunku. Wrogowie Polski już liczą łupy, aby rozedrzeć Polskę na kawałki, to się już dokonuje. Dlatego Ja wzywam was, abyście otworzyli swoje serca, przyjęli Moje Słowo i głosili je wszędzie dokąd was poślę, a Ja posyłam was do Moich pasterzy, jeżeli oni się nie obudzą, to nic nie pomoże. Módlcie się za kapłanów, Ja wzywam was i proszę, abyście im przekazali, że Ja ich proszę, aby oni zechcieli Mnie przyjąć, Mnie jako Najświętsze Dzieciątko Jezus. Jeżeli to uczynią, otrzymają wielkie łaski, będą głosić z mocą Moje Słowa, będą przemieniać ludzkie serca, będą nawracać tysiące, bo Ja będę działał przez nich. Otrzymają szczególną łaskę trwania przy Mnie, podążania za Mną Moimi drogami. Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus dzisiaj wam to obiecuję i wszystkim kapłanom, którzy Mnie przyjmą, to jest Moja wielka łaska dla nich, aby oni doświadczyli Mojej Miłości.

O Moi kapłani, mówię do was - przyjmijcie te Słowa i zapragnijcie żyć w prawdzie, albowiem sami nic nie jesteście w stanie uczynić. Jedynie Ja mogę dokonać zwycięstwa, zwycięstwa w ludzkich sercach, w rodzinach, w Polsce i na całym świecie. Chcę się wami posłużyć w tym Dziele Duchowej Odnowy Polskiego Narodu i całego świata. Oto Ja przychodzę do was z orędziem Miłości i wzywam was: otwórzcie swoje serca i zapragnijcie się połączyć ze Mną. Oto Ja posłany z Woli Ojca przyszedłem do Polskiego Narodu, aby przypomnieć o Mojej Miłości, o Mojej wielkiej Miłości do każdego człowieka i oto Ja wzywam was stańcie w prawdzie. Uczyńcie wszystko, aby przyjąć Moje Słowa, aby żyć w duchu dziecięctwa duchowego, aby przyjąć Moją Naukę. Jakie bardzo potrzeba pokory, uniżenia, zapomnienia o sobie, zejścia z piedestału, aby przyjąć Mnie w takiej Postaci. Oto Ja przychodzę do was i mówię: uczyńcie wszystko cokolwiek wam powiem, a będziecie szczęśliwi, doznacie wielkiej łaski zwycięstwa -zwycięstwa nad grzechem, nad szatanem, nad duchem tego świata. Otrzymacie światło, w jaki sposób prowadzić powierzone wam dusze, otrzymacie Moją Miłość, która jest ponad wszystkim, bez Mojej Miłości nic nie jesteście w stanie uczynić, wszelkie wasze działania spełzną na niczym, ale umocnieni Moją łaską, Moją mocą, a nade wszystko Miłością poprowadzicie wybrane dusze do świętości.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus, wzywam was kapłani: stańcie w prawdzie o sobie i podejmijcie się tego Dzieła. Oto Ja wzywam was, abyście się podjęli trudu przemiany ludzkich serc według Moich wskazówek, one są doskonałe. Dzięki tym wskazówkom będziecie w stanie kierować duszami ludzkimi. Takie wskazówki Ja wam udzielę, już wiele zostało udzielonych przez 10 lat Mojego przemawiania do Polskiego Narodu. I teraz będę udzielał w sposób szczególny wszystkim tym, którzy otworzą swoje serca, aby Mnie przyjąć. Oto Ja wzywam was, przyjmijcie Moje Słowa a radości waszej nie będzie końca, zobaczycie owoce waszej pracy, waszej posługi w Moim Królestwie. To wam zapewniam i miejsce w wiecznej chwale. Ten czas jest czasem szczególnym, czasem napaści szatana na dusze ludzkie, czasem ataków na każde ludzkie serce. Dlatego Ja przychodzę, aby ochronić każdego człowieka przed nienawiścią szatana. I oto Ja, wzywam was, abyście stanęli w prawdzie i uznali swoją słabość. Pamiętajcie, że bez Mojej pomocy nic nie jesteście w stanie uczynić. Oto Ja proszę was moi słudzy, słudzy ołtarza, kapłani - wypełnijcie Moje Słowa treścią swojego życia. Pierwszym waszym krokiem będzie przyjęcie Mnie do waszych serc poprzez akt ofiarowania się, kolejnym codzienna modlitwa o Duchową Odnowę Polskiego Narodu, następnym krokiem głoszenie Mojej Miłości, że oto Ja przyszedłem do Polskiego Narodu i pragnę jego ratunku, pragnę ocalić was przed zbliżającą się zagładą. Te Słowa są prawdą, uwierzcie w nie i głoście je ludowi mojemu.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus pragnę wskazać wam tę drogę, którą macie podążać. Jeżeli to wypełnicie, otrzymacie wielkie Błogosławieństwo i wielkie łaski, aby trwać przy Mnie i podążać za Mną do końca. Oto ludzie, którzy będą słyszeli te Słowa, mówiące o Mnie z waszych ust, naprawdę będą się nawracali, zrozumieją, ze Bóg ich nie opuścił, że przyszedł do nich Bóg, Zbawca, Najświętsze Dzieciątko Jezus, Emanuel -Bóg z wami, Książe Pokoju, Który przychodzi, aby dać wam pokój. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus proszę was kapłani, przyjmijcie Mnie do swoich serc a odniesiecie zwycięstwo, to Ja wam obiecuję, Ja Który Jestem Bogiem Wszechmogącym a przyszedłem pod tą postacią Dzieciątka, aby wskazać wam drogę duchowego dziecięctwa, tylko w ten sposób osiągniecie świętość. Czyż nie powiedziałem w Ewangelii: jeśli się nie staniecie jako te dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego? Tak powiedziałem i tak mówię, to się tyczy wszystkich chrześcijan a w sposób szczególny kapłanów, którzy są wybrani z wybranych i mają stać na czele mojego ludu i prowadzić ku zbawieniu wiecznemu.

Oto Ja jestem z wami, Bóg Wszechmogący, Zbawca całego świata, Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus przekazuję moją Miłość, przekazuję moje dary i moje szczególne łaski dla wszystkich tych, którzy Mnie przyjmą do swoich serc. Oto przemawiam teraz, do was tu zebranych i mówię wam o Swojej Miłości, tym że was wybrałem i że pragnę was prowadzić drogą ku świętości, ku zbawieniu wiecznemu. Ufajcie Moi przyjaciele, nie poddawajcie się wszelkiemu złu, ale podążajcie za Mną tą drogą, którą Ja wam wskazuję. Moja Miłość jest wielka, w tej Miłości dokona się wielkie zwycięstwo, ale potrzebuję waszego posłuszeństwa, waszego zdania się na Mnie, całkowitego zaufania, zawierzenia do granic możliwości.

Oto Ja jestem pośród was, dotykam waszych serc, udzielam wam swojego Błogosławieństwa, umacniam was szczególnymi łaskami i tą łaską, którą wam obiecałem. Wszyscy ci, którzy zrobili rachunek sumienia otrzymują tę łaskę uwolnienia was od wszelkich przywiązań, od naleciałości grzechu, od wszelkiego zniewolenia. To jest łaska, którą wam dzisiaj daję. To się teraz dokonuje: przemieniam was i czynię was zdolnymi do przyjęcia Moich Słów, Mojego wezwania do świętości. Ja was błogosławię i daję wam Siebie, w tym czasie kiedy zło opanowało tak wiele ludzkich serc. Oto Ja wzywam was, podążajcie za Mną tą drogą, którą Ja was prowadzę. Ufajcie, Ja udzielam wam swojej szczególnej łaski, tą łaską jest Moja Miłość, oraz te dary łaski, których potrzebujecie do waszego wzrostu duchowego. Jestem, aby was prowadzić, wskazując drogę ku wiecznej chwale.

Ufajcie Moi przyjaciele, wzywam was i proszę: zanieście te słowa kapłanom. Jeżeli je przyjmą - Duchowa Odnowa Polskiego Narodu będzie przebiegać według Mojego Planu. Jeżeli nie przyjmą, biada wam, albowiem sami nic nie możecie zrobić. Ja nadzieję pokładam w kapłanach, w tym, że otworzą swoje serca i przyjmą Mnie i będą głosić Moją Miłość na ołtarzach.

Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus ogarniam wszystkich Moją Miłością, was tu zgromadzonych i kapłanów w sposób szczególny. Moja Miłość rozlewa się na każde ludzkie serce. To jest Mój szczególny dar w tym dniu, dniu Mojego Święta, Pamiątki Mojego Narodzenia, którą obchodzicie każdego miesiąca. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus błogosławię was Moim Błogosławieństwem. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus błogosławię was: Błogosławieństwem Boga Ojca, Boga Syna i Boga Duch Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki.

 

Rozdział IV

Różaniec Święty ratunkiem dla naszego Narodu i całego świata

 

Potęga Różańca Świętego jest znana od wieków. To przez Różaniec dokonywały się wielkie zwycięstwa nad wrogami Kościoła, nad tymi, którzy chcieli zniszczyć chrześcijaństwo. Przez całe wieki, wszyscy ci, którzy pokładali nadzieję w Najświętszej Maryi Pannie nie zostali zawiedzeni. Zwracając się do Matki Boga, możemy być pewni wysłuchania naszych próśb, jeżeli tylko będziemy się modlić z pokorą i ufnością zgodnie z Wolą Bożą. A Wolą Bożą jest, abyśmy się modlili w intencji ocalenia naszego Narodu i jego duchowej odnowy. Matka Boża przestrzega nas przed grożącą nam rewolucją i wzywa do wielkiej narodowej modlitwy. Kto odpowie na to wołanie? Kto zechce upaść na kolana i wołać o ratunek dla ginącego Narodu Polskiego? Serca pokorne i oddane Bogu są gotowe na wszystko, aby mogło dokonać się wszystko to, czego oczekuje Bóg. Oto zostaliśmy wybrani do wielkiej misji głoszenia prawdy o Naszym Panu Jezusie Chrystusie i jako Naród musimy stać na straży Praw Bożych, które są deptane przez tak liczne narody. Jeżeli obronimy Dekalog i Ewangelię Jezusa Chrystusa, otrzymamy nagrodę przygotowaną dla tych, którzy do końca wytrwają i będą przyjęci do Niebieskich Przybytków.

Oto stajemy w obliczu zmasowanych ataków na nasz Naród i państwo, to się nasila z dnia na dzień, albowiem jako Naród katolicki jesteśmy solą w oku dla tych, którzy dążą do zniszczenia chrześcijaństwa. Jednocześnie w Bożych Planach jesteśmy Narodem wybranym do wielkiej misji ustanowienia Królestwa Bożego na polskiej ziemi. To wielkie zadanie i wielka odpowiedzialność, dlatego też musimy mieć świadomość wybrania i zarazem ciążących na nas obowiązków. Poddajmy się prowadzeniu przez Ducha Świętego a wówczas doświadczymy ogromu łask i będziemy gotowi podjąć skuteczną walkę z nieprzyjaciółmi naszego zbawienia.

Polski Naród potrzebuje apostołów Bożej Miłości, którzy zaniosą światło Ducha Świętego tym, którzy żyją w ciemnościach grzechu, aby łaska Bożej Miłości rozprzestrzeniła się na cały Polski Naród, aby miliony ludzkich serc zapragnęły żyć w prawdzie i całkowitym oddaniu się Bogu.

 

25.05.2000 r.

Matka Boża wzywa cały Polski Naród do wielkiej modlitwy Różańcowej w intencji ocalenia Polskiego Narodu

 

Przychodzę do was Ja Bogurodzica Dziewica Maryja i pragnę obdarować was Moim błogosławieństwem. Ja jestem tu pośród was. Jestem, aby umocnić. Ja czuwam nad wami, żadne zło was nie zmoże, bo Ja jestem z wami. Oto Ja przychodzę do was, jako Królowa Nieba i Ziemi, jako Pośredniczka Wszelkich Łask, jako wasza Mama. Ja się wami nieustannie opiekuję i pragnę, abyście byli szczęśliwi. Jesteście wezwani do wielkiej świętości. Oto Ja przyszłam dzisiaj do was, aby przygotować was na zupełnie nowe działanie. Ja potrzebuję was jako ludzi czynu. Oto zbliża się czas szczególnego Mojego działania. Dlatego też chcę, abyście byli gotowi na to Moje działanie. Jestem Królową Polski i Ja będę działać w waszym Narodzie. Nie pozwolę, aby szatan zagnieździł się u was. Przychodzę jako Niewiasta Apokaliptyczna, aby zetrzeć głowę szatana. Oto Ja przygotowuję zastępy anielskie do stoczenia bitwy z szatanem i jego sługami.

Wy jesteście narodem wybranym przeze Mnie. Oto Ja Królowa Polski przychodzę, aby wam powiedzieć, że pragnę wielkiej modlitwy Różańcowej w waszym narodzie. Jeżeli ta modlitwa będzie ogłoszona, to żadne zło was nie tknie. Jakiekolwiek zwycięstwo, jeżeli przyjdzie, to przyjdzie przeze Mnie. Takie są postanowienia Trójcy Przenajświętszej. Oto Ja jeszcze raz wzywam, aby został ogłoszony Różaniec w waszym narodzie, w całym Kościele Katolickim w Polsce, we wszystkich parafiach, przez cały miesiąc niech będzie odmawiany Różaniec w intencji ocalenia Polskiego Narodu.

To jest czas Mojego działania. Ja pragnę, aby ta modlitwa zorganizowana była jak najszybciej. Jest Moją Wolą również, aby ta modlitwa różańcowa nie pokrywała się z miesiącem październikiem, to ma być dodatkowo. To jest wezwanie do wszystkich biskupów Polski. Posłuchajcie Mnie, to mówię Ja wasza Królowa. Jeżeli wypełnicie Moją Wolę, to nastąpią tak głębokie przemiany w waszym narodzie i państwie, że zmieni się zupełnie oblicze Polski i Duch Święty zstąpi na was. Przecież Wikariusz Mojego Syna Jan Paweł II, Mój umiłowany Syn wzywał Ducha Świętego, aby zstąpił na wasz naród i tak też się stanie, jeżeli tylko wypełnicie Moje polecenie.

Oto nieuchronnie zbliża się konfrontacja pomiędzy sługami szatana, a Moimi dziećmi. Ja pragnę, aby odbyło się to w sposób bezkrwawy, dlatego też wzywam do Różańca. W przeciwnym razie, krew poleje się i to wielkimi strumieniami. Przecież Ja chcę, abyście żyli w pokoju, abyście dawali świadectwo Prawdzie. Bądźcie posłuszni swojej Królowej, a zwycięstwo stanie się rzeczywistością. Cały świat jest w mocy złego, jednak wszystko to się dzieje z dopustu Bożego. Szatan doświadcza ludzkość, gdyż odeszła od Boga. Ja przemawiam w wielu miejscach do swoich wybranych, jednak niewielu słucha Mojego głosu. Chociaż wy Polacy Mnie posłuchajcie. Czyżbyście zapomnieli o ślubach, jakie złożył Jan Kazimierz, które były ponowione przez Mojego wielkiego syna. To do czegoś zobowiązuje, przede wszystkim do posłuszeństwa. Przez posłuszeństwo ocalicie Polskę, a Polska stanie się światłem dla narodów całego świata.

Ja schodzę na ziemię, aby ratować was przed zbliżającą się zagładą. Wielu nie wierzy Moim Słowom i mówią sobie, przecież to niemożliwe, aby Niebo kogokolwiek straszyło. Ja nikogo nie straszę, Ja tylko was napominam. Moje napomnienie powinno być dla was rozkazem. Czyż Królowa nie może wydawać rozkazów? Przecież Ja jestem po to, aby uchronić was przed zgubnym działaniem szatana. Kto Mi zaufa ten zwycięży.

A teraz przyjmijcie Moje Błogosławieństwo: Błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

25.09.2003 r.

Przez Różaniec Polska może być uratowana...

 

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem tu pośród was i błogosławię. Moje Serduszko raduje się bardzo z tego, że was tu widzę, że zgromadziliście się tutaj pomimo przeszkód i trudności, ale Ja was błogosławię i dlatego was tu zgromadziłem. Oto Ja do was przemawiam i błogosławię was. Tak bardzo was kocham Miłością odwieczną. Oto czas Mojej Łaski. Oto Ja jestem tu pośród was i przemawiam do waszych serc, albowiem pragnę uczynić was świętymi. Oto Ja jestem i błogosławię was. Oto Moje Serduszko otwarte na oścież ku wam. Wypływają z Niego promienie, są to promienie Mojej Miłości, przenikają wasze serca. Ufajcie Mi, Ja jestem i działam tu pośród was otrzymujecie wszystkie te łaski, albowiem Ja tu jestem. Oto szatan chce zniszczyć Polski Naród, to wszystko zostało przygotowane. Cały ten plan jest realizowany krok po kroku. Polski Naród w planach masonerii jest przeznaczony do zniszczenia.

Mają zostać zniszczone wszystkie większe zakłady pracy, ma być zniszczone całkowicie rolnictwo, ludzie mają być uzależnieni całkowicie od obcego kapitału. Ten plan jest realizowany i będzie tak długo dopóki naród się nie obudzi. Jest to dopust na Polskę albowiem odeszła ode Mnie. O Polacy opamiętajcie się. Czy nie widzicie, co z wami się dzieje? Oto wasz wróg chce was zniszczyć, nie pozwólcie mu na to. To od was będzie zależeć czy będziecie istnieli jako państwo.

Oto Ja wzywam was do obrony Polskiego Narodu. Stańcie mężnie w obronie Praw Bożych w waszej Ojczyźnie. Nie poddawajcie się złu, ale zło dobrem zwyciężajcie.

Oto czas jest krótki, ale Boża sprawiedliwość dopełnia się. Nie zwlekajcie z waszym nawróceniem się. Mówię to do całego Narodu Polskiego. Oto ja wzywam was, trwajcie w zjednoczeniu ze Mną. Wzywajcie Imienia Najświętszej Maryi Panny waszej Królowej, Ona wam pomoże i uratuje was. Przez Różaniec Polska może być uratowana. Dlatego jeszcze raz wzywam hierarchów kościoła katolickiego w Polsce, aby wprowadzili dodatkowy miesiąc Różańca w intencji ocalenia Polskiego Narodu. To jest Moje kolejne wołanie. Czy ten głos zostanie wysłuchany? Ile razy będę jeszcze powtarzał? O kapłani oto Ja mówię do was. Nie lekceważcie tych słów albowiem są to słowa Moje, to mówię Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus, który przyszedłem do Polskiego Narodu jako jego Odnowiciel. I pragnę go odnowić, a wami chcę się posłużyć. Dlatego nie lekceważcie tych słów, wprowadźcie ten Różaniec. Tak bardzo jest to ważną rzeczą, abyście jako cały Naród upadli na kolana przed Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym i błagali przez pośrednictwo Niepokalanej Bogurodzicy Dziewicy Maryi o ratunek dla was. My wysłuchamy tego błagania, będziecie ocaleni, ale uczyńcie to. Oto czas się wypełnia, tak mało jest czasu, nie lekceważcie tego. Oto Ja przemawiam do was i wzywam, przyjmijcie Moje wezwanie. Oto masoneria przygotowała plan eksterminacji Polskiego Narodu. Chcą was wymordować. To nie są żarty, oni chcą was wymordować i do tego są przygotowani. Dlatego nie możecie czekać, aż oni tego dokonają. Te plany od dawna były przygotowywane a teraz w sposób szczególny są realizowane. Oto czas jest krótki, oto Ja wzywam was, nie lekceważcie Moich słów, bo przyjdzie kara, przyjdzie zagłada. Waszym jedynym ratunkiem jestem Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus, albowiem to Ja was wybrałem i pragnę was odnowić, uczynić moim ludem, na własność Mi poświęconym. Nie opierajcie się Mojej łasce, albowiem ona spływa na was i przemienia, ale zapragnijcie tego, tej przedziwnej przemiany. Jedynie przez wasze pragnienie może się to dokonać. Dlatego otwórzcie swoje serca i wzywajcie Mojego Imienia. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus Odnowiciel Ducha Narodu Polskiego przemawiam do was i wzywam was - ratujcie siebie, ratujcie wasze rodziny i cały Polski Naród. Jeżeli Mnie posłuchacie, będziecie ocaleni i postawię was na świeczniku jako przykład dla innych narodów. Będę pokazywał was jako przykład do naśladowania, co znaczy posłuszeństwo dla Mnie. Bądźcie posłuszni a będziecie się radować. Ten, kto słucha Mojego Głosu może być pewien - odniesie zwycięstwo. Dlatego nie zatwardzajcie swych serc, ale otwórzcie je na oścież, oto Ja wzywam was, bądźcie wspaniałomyślni, oddajcie Mi wszystko i pójdźcie za Mną. To mówię Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus Odnowiciel Ducha Narodu Polskiego. Tak bardzo was kocham i pragnę, abyście byli świętymi. Aby cały Naród był Narodem ludzi świętych. Ufajcie Mi, a żyć będziecie.

A teraz przyjmijcie Moje Błogosławieństwo. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus umacniam was Moim Błogosławieństwem. Błogosławieństwem Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

Rozdział V

Niebo przygotowuje Polski Naród i cały świat na zbliżające się apokaliptyczne wydarzenia. Sąd Ducha Świętego. Znaki. Oczyszczenie. Erę Pokoju i Miłości.

 

Oto zbliża się czas decydującej walki dobra ze złem. Każdy z nas jest wezwany do obrony Praw Bożych, do osobistego nawrócenia się i życia według Ewangelii. Miliony ludzi na całym świecie zupełnie się zagubiło, zatraciło obraz Boga w swoim sercu. Konsekwencje tego są przerażając, oto widzimy co dzieje się na świecie: przemoc, nienawiść, okrutne morderstwa, zamachy terrorystyczne, bezbożne prawa, atakowanie tego co święte. Jest to bardzo trudna sytuacja dla człowieka, gdyż jest stworzony do życia w Prawdzie, Pokoju i Miłości, a doświadcza zupełnie czego innego. Dlatego tak bardzo trudno jest odnaleźć się człowiekowi w tej rzeczywistości. Z każdej strony jest atakowany, zarówno jego umysł, duch i ciało ze swoimi zmysłami, tak bardzo często nie służy Stwórcy, ale temu, który sprzeciwia się odwiecznym Prawom Bożym, to jest Lucyferowi. Odrzucenie Boga, a pójście za podszeptami szatana, kończy się dla człowieka bardzo tragicznie. Dlatego, że człowiek stworzony, aby wielbić Boga, sprzeciwiając się Bożym postanowieniom skazuje siebie na karę.

Oto żyjemy w czasach, kiedy to miliony ludzi, żyjąc w grzechu, odwracając się od Boga zatraca swoje człowieczeństwo, upodabniając się do tego, który jako pierwszy zgrzeszył pychą i nieposłuszeństwem. W człowieku zatraca się obraz Boga, a kształtuje się obraz demona. Kiedy człowiek jest już tak bardzo upodlony i oddalony od Boga, że żadne słowa nie są w stanie go zmienić, Pan Bóg musi zainterweniować, aby o ile to możliwe, uratować duszę od potępienia wiecznego. Ta interwencja bardzo często jest bolesna dla człowieka, ale bardzo pożyteczna dla jego duszy. Pan Bóg, karząc człowieka wyświadcza mu dobrodziejstwo, gdyż jest to chłosta zbawienna. Pedagogika Bożego działania jest zdumiewająca, ale bardzo skuteczna wobec tych, którzy widząc karanie nawracają się, stając się dziećmi Bożymi. Tego Bóg oczekuje uderzając tych, których musi uderzyć.

Oto jesteśmy świadkami, kiedy to całe narody odeszły od Boga, a przyjęły za pana, władcę tego świata. Jest to tragiczny wybór, skazujący tych ludzi na zagładę, o ile wcześniej nie nawrócą się. Pan Bóg nie może pozwolić, aby zło królowało na ziemi, dlatego też ostrzega ludzkość przed tym, co sama na siebie ściąga. W tak wielu miejscach na świecie Pan Jezus i Matka Boża objawiają się, wzywając do nawrócenia i pokuty. Gdyby wszyscy ludzie posłuchali, nie trzeba byłoby kar. Jednak upór ludzi jest zdumiewający i zupełnie niezrozumiały, gdyż ciągle trwają w swoich grzechach, odrzucając Boże napomnienia. Dlatego też, to co mówi Bóg przez swoich wybranych na całym świecie będzie realizował. Najpierw będą znaki i ostrzeżenia bardzo widoczne dla wszystkich ludzi na całym świecie, a później przyjdą kary tak bardzo straszne, jak straszne są grzechy na całej Ziemi.

Jednak Pan Bóg, do końca prosi całą ludzkość o nawrócenie i daje środki ludziom, na uśmierzenie Swojego gniewu. Maryja w tak wielu objawieniach płacze krwawymi łzami i prosi o Różaniec Święty, wzywa do pokuty i nawrócenia. A kto słucha tego głosu? Tylko nieliczni, cisi, pokorni, oddani Bogu, słudzy Jezusa i Maryi. Jesteśmy wezwani do tego, aby być takimi i w ten sposób przyczynić się do ratowania dusz ludzkich, które giną. W sposób szczególny, my Polacy jesteśmy wezwani, aby usłuchać głosu Królowej, wzywającej nas do wielkiej modlitwy Różańcowej w intencji ocalenia Polskiego Narodu. Jesteśmy wezwani do pokuty, ofiary, kultu Eucharystii, życia sakramentalnego na każdy dzień naszego życia. Jeżeli odpowiemy na to wezwanie jako cały naród, będziemy ocaleni.

 

25.04.1998 r.

Najświętsze Dzieciątko Jezus przygotowuje nas na wydarzenia apokaliptyczne.

 

Przychodzę do was Ja Dziecię Jezus. Dobrze Mi tu z wami i dlatego nawiedzam was swoją obecnością. Przychodzę do was bo jesteście Mi bliscy. Tak jak już wam to powiedziałem. Jesteście w Naszej Rodzinie. W Naszej Świętej Rodzinie. I dzisiaj przychodzę do was żywy i prawdziwy. Przychodzę, aby dotknąć każdego serca, wszystkich was tu zgromadzonych. Pragnę przemieniać was nieustannie, abyście się stali świętymi i mogli wejść do mieszkań, które wam przygotowałem od wieków. Oto pochylam się nad wami, aby przemieniać was. Teraz jest czas Mojego działania. Udzielam wam swojej mocy. Dotykam was Moją Miłością i wzywam was otwórzcie swoje serca, abym mógł w nich działać swobodnie, gdyż tylko w ten sposób będę mógł was przemienić. Pragnę abyście byli dobrzy jak chleb, bo Ja przecież stałem się Chlebem i jako taki przychodzę do was, aby umacniać was na drodze ziemskiego bojowania o prawdę, sprawiedliwość i pokój. Przychodzę, aby być z wami nieustannie, gdyż tego właśnie Ja pragnę. Nieustannego przebywania z wami w waszych sercach tego pragnę, tak bardzo pragnę. Czy wy również tego pragniecie? Więc powtórzcie Mi to głośno wszyscy. /modlitwa nasza głośna, wspólna/.

Przyjmuję waszą modlitwę, to jest modlitwa z serca. Takiej modlitwy pragnę od was zawsze. Teraz działam w cichości waszych serc. Przychodzę do waszych serc i je przemieniam. Powołuję was wszystkich do Legionu Najświętszego Dzieciątka Jezus. Chcę, abyście Mi wiernie służyli, właśnie w tym Legionie, abyście byli dobrze zorganizowani i wypełnili dokładnie wszystko to co wam polecę. Chcę się wami posłużyć w sposób bardzo praktyczny. Każdy z was ma jakieś talenty i chcę aby nimi służył dla Mnie, służąc drugiemu człowiekowi. Legion Najświętszego Dzieciątka Jezus będzie brygadą szturmową w zdobywaniu ludzkich serc. To Ja będę te serca zdobywał, ale wami się posłużę, gdyż takie są prawa Mojego działania. Rozleję łaski Moje na całą Polskę, posłużę się wami. Jesteście zaczynem i przez was chcę rozpocząć to wielkie dzieło odnowy Polskiego Narodu. Niech was nie dziwi, że tak wielkie rzeczy chcę dokonać przez was, to nieważne przez kogo, ważne jest to, kto to czyni. A czynię to Ja, Bóg Wszechmogący. Więc mogę to uczynić i czynię, gdyż wybrałem was sobie i przeznaczyłem, abyście szli i owoc przynosili - owoc zbawiennych łask. Bądźcie gotowi, będę was posyłał w różne miejsca, gdyż potrzeba, abyście czynili dzieła, które wam zlecę. Zaufajcie Mi do granic możliwości, gdyż tylko w ten sposób będziecie mogli zwyciężać w Moje Imię. Wykonajcie tylko to, co wam polecę, nic ponadto. To jest gwarancja waszego sukcesu. Dokładnie wypełnić to, co wam polecę.

Przygotujcie się na Moje działanie z wielką mocą, ono niebawem nastąpi. Będzie to polegało na tym, że przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy, aby osądzić ziemię. Będą się działy rzeczy straszne: kataklizmy, wojny, przewroty, rewolucje. Z niektórych miast kamień na kamieniu nie pozostanie, a i całe państwa legną w gruzach. Was Polaków jednak pragnę oszczędzić. Wstawia się za wami Moja Mama. Nieustannie błaga przed Moim Tronem o miłosierdzie dla was i to miłosierdzie roztacza się nad całą Polską, ale musi przyjść prawdziwe nawrócenie Polskiego Narodu. W przeciwnym razie i wy nie będziecie oszczędzeni. Dlatego też działam w taki, a nie inny sposób. Oto przychodzę do was i mówię wam o tych wszystkich rzeczach i polecam wam, abyście uczynili wszystko to, co wam mówię.

Czas jest niezwykły i Moje działanie jest niezwykłe. Macie stać się tym zapłonem dla całego Polskiego Narodu. Prawdziwa wiara musi zakrólować na polskiej ziemi. Wiara w to, że Ja jestem żywy i prawdziwy, że króluję nad całą ludzkością, że każdego znam po imieniu, że o każdym z was wszystko wiem, nic przede Mną nie jest zakryte. Jestem mocen w jednej chwili zniszczyć cały świat ale tego nie uczynię, gdyż jestem Bogiem miłosiernym i zanim przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy, ostrzegę całą ludzkość przed zbliżającą się karą. To właśnie będzie Sąd Ducha Świętego. Wszyscy zostaniecie osądzeni. Najmniejszy grzech nie ujdzie waszej uwadze. Wszystko to zobaczycie jak na filmie, całe wasze życie. Trzeba być naprawdę dobrze przygotowanym na ten moment, bo rzeczywiście będzie to straszne przeżycie, szczególnie dla tych, którzy tkwią w swoich grzechach od lat i nie zmieniają się i nie zamierzają się zmienić. To będzie wielkie Ostrzeżenie dla całego rodzaju ludzkiego. Wszystko się zatrzyma. Staną pociągi, samoloty, wszelki transport. Czas stanie w miejscu. Zawiśnie niejako w próżni i wtedy dokonam przeglądu ludzkich sumień. Będą ludzie, którzy nie wytrzymają tego. Umrą z przerażenia, ale to dopiero początek boleści. Po Sądzie świat dozna wstrząsu. Dla wielu ludzi będzie to czas na opamiętanie się i rzeczywiście wiele milionów ludzi nawróci się, ale niestety będą i tacy, którzy nadal będą tkwić w swoich grzechach i to właśnie oni podpiszą wyrok Mojej Sprawiedliwości. Ściągną karę na ziemię, bo liczba tych ludzi będzie przeważająca. Przerażenie ogarnie wiele milionów, a nawet miliardów ludzi na całym świecie, kiedy to ukażą się pierwsze znaki zapowiadające te kataklizmy.

_____ Pierwszym z nich będzie Krzyż na niebie, świetlisty Krzyż, Mój Krzyż znak Mojego zwycięstwa, ale i zarazem znak Mojego Sądu dla bezbożnych. To będzie zapowiedź wielkiego oczyszczenia. Dalej wypadki potoczą się błyskawicznie. Seria kataklizmów doprowadzi do zniszczenia wielu państw. Morza wystąpią z brzegów i zaleją całe państwa. Trzęsienia ziemi spowodują zapadanie się całych miast. Erupcja wulkanów będzie tak wielka, że dymy wydobywające się z nich przyćmią słońce. Tego nie można sobie wyobrazić, ale tak się stanie. To sami ludzie zgotują sobie ten los. To grzechy ludzi ściągną na nich karę.

_____ Wybuchnie wojna. Trzecia wojna światowa. Najstraszniejsza z wojen. Narody wystąpią przeciwko sobie, aby niszczyć, zabijać i grabić. Szatan będzie królował niepodzielnie. Nie będzie żadnych granic w jego działaniu. Wszędzie tam gdzie będzie nienawiść, on będzie królował, a w sposób szczególny przez Antychrysta, który już jest i sposobi się do przejęcia władzy na świecie. Antychryst będzie chciał zagrabić wszystko to, co jeszcze zostanie na ziemi. Będzie miał władzę, gdyż będzie mu ona dana na ten czas, aby doświadczył ludzkość, która tonie w grzechach i nie chce przyjąć Mnie, Prawdziwego Chrystusa. Przyjdzie taki czas, że będzie on miał kontrolę nad całym światem i tylko najwierniejsze dzieci nie poddadzą się mu, gdyż My sami będziemy was chronić przed działaniem Antychrysta i jego zwolenników. Całe Niebo zejdzie na ziemię, aby pomagać swoim wybranym. To będzie czas wielkiego ucisku i udręczenia, ale nie obawiajcie się, jeżeli trwać będziecie przy Mnie, to nic złego on wam nie uczyni.

_____ Upadnie światowa gospodarka. Przemysł załamie się, handel przestanie funkcjonować, zostaniecie zdani sami na siebie, to znaczy ci co ocaleją będą pomagać sobie wzajemnie. Tam, gdzie najwięcej ludzi zostanie, tam też będzie największa pomoc, bo wraz z ludźmi zostaną dobra materialne, które będą im służyły. Będzie to czas służenia sobie w pokorze i miłości. To będzie początek prawdziwej przyjaźni międzyludzkiej. W tym wielkim zamieszaniu, chaosie ludzie stracą orientację co też się dzieje na świecie, nie będą wiedzieli co się dzieje wokół nich. Lęk, przerażenie, osamotnienie. To będzie udziałem ludzi przeżywających tę gehennę i tylko najgorliwsi z gorliwych będą spokojni, bo Ja będę z nimi. Ja będę ich zabezpieczeniem.

______ Całe narody przestaną istnieć, a państwa legną w gruzach, albo też zaleje je woda. Polska ostoi się jak brama ze spiżu, bo tam będę Ja i Moja Mama. Jednak, aby tak się stało musi nastąpić odnowa Polskiego Narodu.

Więc do dzieła Moi legioniści. Oto zadania stoją przed wami, bądźcie Mi wierni każdego dnia, każdej chwili, a Ja dochowam wierności względem was i poprowadzę was pewną ręką do przystani prawdy, sprawiedliwości i pokoju. Bądźcie gotowi na wszystko. Umacniam was Moim Błogosławieństwem: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

06.09.2007.

Najważniejszym zwycięstwem będzie zachowanie czystości duszy, bez względu na to czy ciało będzie żyło, czy też będzie martwe...

 

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem tu pośród was. Pragnę obdarować was Moim łaskami i poprowadzić was ku wiecznej chwale. Oto Ja was błogosławię i wzywam, abyście w oparciu o Moje Słowa wiernie wypełniali Moją Świętą Wolę. Oto czas jest krótki i bliskie jest Moje przyjście, dlatego tez bądźcie gotowi, aby wypełnić wszystko to, co wam polecam.

Oto przemawiam do was i pragnę, aby Moje Słowa dotarły do całego Polskiego Narodu. Aby ludzkie serca przyjęły Mnie, abym Ja mógł dokonać zwycięstwa w waszym narodzie. Zwycięstwa nad wszelkim złem, które pragnie zawładnąć ludzkimi sercami. Ta walka wchodzi teraz w decydującą fazę, dlatego też potrzeba wzmożonej czujności, całkowitego zdania się na Mnie i życia w zjednoczeniu ze Mną. Oto zbliża się ten czas, w którym zostaniecie postawieni do walki o dusze ludzkie. Ta walka nieustannie się toczy, ale w zbliżającym się czasie nastąpi przełom. Każdy człowiek będzie musiał podjąć decyzję, po której stronie stoi, czy przyjmuje Mnie, czy tez wybiera szatana. Tak też się stanie; powstaną dwa obozy, jeden obóz ludzi Boga, a drugi ludzi szatana. Stanie się tak, gdyż każdy ma wolną wolę i będzie mógł podjąć decyzje. Ci którzy opowiedzą się za Mną, otrzymają szczególną moc do walki ze sługami szatana. Ta walka będzie miała dwa oblicza: z jednej strony ludzie Boży będą musieli bronić swojego życia, swojej wiary, a z drugiej strony podniosą oręż, aby zniszczyć wszelkie zło. Ta walka rozegra się nie tylko na ziemi, ale przede wszystkim na wyżynach niebieskich. Nastąpi potężne starcie wojska niebieskiego z mocami piekielnymi. W tej walce dokona się oczyszczenie rodzaju ludzkiego ze wszystkich tych, którzy poszli za szatanem. Dlatego Ja pragnę, abyście mieli świadomość, że stoicie w obliczu tak potężnej walki. Walka duchów pociągnie za sobą walkę ludzi, którzy będą musieli przelewać krew, aby odnieść zwycięstwo. Najważniejszym zwycięstwem będzie zachowanie czystości duszy, bez względu na to czy ciało będzie żyło, czy też będzie martwe.

Ten świat leży w mocy złego, ale Ja pragnę zmienić tę sytuację i to się niebawem dokona. Dlatego Ja wzywam was, abyście byli wierni Moim Słowom, abyście przemieniali się, stając się świętymi. Ja jestem tu pośród was i pragnę być w każdym ludzkim sercu. Bądźcie wierni a Ja będę działał i uratuję wasz naród przed szatanem i jego sługami. Oto Ja jestem aby wam wskazać drogę do zwycięstwa. Ufajcie jestem z wami i błogosławię was, trwajcie w Mojej Miłości.

A oto i Moje Błogosławieństwo: Błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

07.07.2010 r.

Zbliża się czas konfrontacji dobra ze złem, dlatego też pragnę was przygotować...

 

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem i błogosławię was. Dotykam waszych serc i przemieniam je, uzdalniam was do wypełnienia Mojej Świętej Woli, byście idąc za Mną, osiągnęli zbawienie wieczne.

Oto jest czas szczególny, czas Mojego nawiedzenia, czas Mojego błogosławieństwa, czas wielkich łask dla was i dla całego Polskiego Narodu, albowiem Ja działam nie tylko na was, ale również na tak wiele ludzkich serc w całym Polskim Narodzie.

Oto jestem z wami, aby was prowadzić, aby wskazywać wam drogę, aby umacniać was, aby was wychowywać, abym mógł w was zakrólować. Oto stoicie w obliczu kolejnych doświadczeń, jakie się zbliżają, albowiem ludzkie serca są zamknięte. Tak wiele tych ludzkich serc jest zamkniętych, dlatego Ja muszę działać z mocą, aby te wszystkie serca poznały, że Ja jestem Bogiem również sprawiedliwym. Chcę wam o tym powiedzieć, abyście byli przygotowani na wszystko to, czego niebawem będziecie świadkami.

Oto Ja jestem i pragnę was błogosławić. Ufajcie, jestem z wami i pragnę prowadzić was nieustannie drogami Mojej Miłości. Ten czas jest czasem bardzo trudnym, przede wszystkim dlatego, że wielkie ciemności spowiły całą ziemię. Są to ciemności spowodowane ludzkim złem, odrzuceniem Boga, a przyjęciem złego ducha, który jest pośród ludzi, niszczy ludzkie sumienia, dokonuje spustoszenia w ludzkich sercach, zawładnął tak wieloma sercami i niestety tam króluje. Tak wielu ludzi jest opanowanych przez złe moce, tak wielu ludzi jest całkowicie zaślepionych przez wszystko to, co sprzeciwia się Mojej Świętej Woli. Tak wielu ludzi zagubiło się całkowicie w materializmie, we wszelkiej nieprawości, w odstępstwie od Boga, przyjmując jako pana lucyfera. Niestety tak jest. Dlatego Ja wzywam was do modlitwy, szczególnie za Polski Naród, albowiem ten naród wybieram sobie i chcę tutaj królować.

Oto Ja jestem z wami i pragnę was prowadzić, drogami Mojej miłości. Oto jest czas szczególny, czas Mojego nawiedzenia, czas Mojego szczególnego Błogosławieństwa, czas Moich pouczeń i wskazywania drogi. Ja jestem z wami, aby was prowadzić, aby umacniać, abyście nie osłabli na drogach Mojej Miłości. Jesteście powołani, aby Mi służyć, by służyć w Moim Królestwie. Pamiętajcie o tym, to jest pierwsza służba i najważniejsza.

Oto Ja chcę wam powiedzieć, że przychodząc do was i przemawiając, chcę was jednocześnie upewnić, że idąc za Mną, jesteście pod Moją szczególną opieką, że idąc za Mną, doświadczacie tak wielu łask, że idąc za Mną, macie wielką ochronę aniołów i świętych. Tej ochrony teraz wam szczególnie potrzeba, kiedy moce piekielne wyszły, aby niszczyć, aby prześladować wszystkich tych, którzy idą za Bogiem. Zbliża się czas konfrontacji dobra ze złem, dlatego też pragnę was przygotować, abyście mieli pełną świadomość, że niebawem staniecie wobec zła, które będzie was atakować, ale nie lękajcie się, Ja jestem z wami i będę was prowadził. Gdy Ja wybieram duszę ludzką, to Ja ją prowadzę i żadne przeciwności jej nie zmogą. Ale taka dusza musi być pokorna, całkowicie Mi oddana. Dopiero wtedy może liczyć na Moją opiekę, na Moje prowadzenie, na to, że Ja sam będę Ją chronił i wybawię od wszelkiego zła. Ufajcie jestem z wami i przemawiam do was, abyście mieli pełną świadomość - Ja jestem Bogiem Wszechmogącym, Który do was przychodzi pod postacią Najświętszego Dzieciątka Jezus.

Oto Ja widzę wasze Serca, widzę wszystko to, co się w nich dzieje, znam wasze myśli , wasze pragnienia, wasze zamiary. To wszystko jest Mi znane, dlatego też pragnę, abyście zwrócili swoje serca całkowicie ku Mnie, aby one były nieustannie zjednoczone z Moim Najświętszym Serduszkiem, a wówczas doznacie pełni Moich łask, pełnego pokoju i Błogosławieństwa, albowiem wszyscy Ci, którzy są ze Mną zjednoczeni, otrzymują wszystko to, o czym Ja mówię. Ale pamiętajcie, być zjednoczonym ze Mną, to znaczy zawierzyć Mi całkowicie, to rozeznawać Moją Świętą Wolę w waszym życiu. To podejmować wszystkie swoje decyzje, pytając się Mnie, jaka jest Moja Wola. Tak czyniąc, możecie być spokojni o wasze życie, ale jeżeli będziecie działać na swoją rękę, to niestety Ja nie będę mógł wam pomóc, bo przecież nie chcę was zmuszać, abyście szli za Mną. Chcę, abyście szli za Mną z miłości, nie z obowiązku, nie z przymusu, ale z miłości. Dlatego daję wam wolność i oczekuję od was, że właściwie wykorzystacie ten wielki dar. Dlatego bądźcie wierni każdego dnia, w każdej chwili waszego życia, a za tę wierność Ja was nagrodzę naprawdę po królewsku. I kiedy zakończy się wasze życie, wprowadzę was do niebieskiej chwały. To jest największa nagroda, jaką możecie otrzymać. Czyż nie warto poświęcić wszystkiego, aby tę nagrodę nieprzemijającą naprawdę otrzymać? Pamiętajcie o tym, życie jest tak kruche. Człowiecze, dzisiaj jesteś, a jutro? Tego nie wiesz, dlatego bądź gotowy na spotkanie ze Mną w każdej chwili. Jeżeli tak będziesz czynić, możesz być spokojny o swoje życie wieczne, gdyż Ja jestem z tobą i Ja ciebie prowadzę, dlatego też śmierć nie zaskoczy ciebie. Pamiętajcie o tym, by każdy dzień zawierzyć Mi, oddać Mi wszystko przez Niepokalane Serce Mojej Mamy. To jest najdoskonalszy akt zawierzenia - oddanie się Mnie przez Niepokalane Serce Maryi. Pamiętajcie o tym, a żyć będziecie, bo Moja Mama będzie was prowadzić. Ona się będzie wami opiekować, abyście idąc tą drogą, nie zbłądzili, ale osiągnęli zbawienie wieczne.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus - Odnowiciel Ducha Narodu Polskiego, tak bardzo pragnę przemienić wszystkie ludzkie serca, aby one były zjednoczone z Moim Najświętszym Serduszkiem. Tak bardzo pragnę, aby każda dusza ludzka zapragnęła świętości. Tak bardzo pragnę błogosławić was wszystkich, prowadzić i umacniać. Tak bardzo pragnę, abyście doświadczyli pełni Moich łask.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus przyszedłem do was, aby was umocnić, aby wskazać wam drogę, aby przestrzec was, aby ukazać wam Moją Miłość. Tego wszystkiego teraz doświadczacie, bo Ja jestem z wami i tak bardzo pragnę, aby wasze serca były nieustannie otwarte na Moją Miłość, abyście w tej miłości nieustannie wzrastali, doszli do pełni waszej świętości. I na tę drogę błogosławię was Błogosławieństwem Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

Rozdział VI

Pouczenia dotyczące czasów ostatecznych w jakich obecnie żyjemy

 

Stoimy u progu wydarzeń apokaliptycznych, które zmienią oblicze tej ziemi. Miliony ludzkich serc jest zupełnie nieprzygotowanych na to wszystko, czego doświadczymy, dlatego też Najświętsze Dzieciątko Jezus i Matka Boża ukazują nam drogę, którą mamy podążać, aby dokonało się wszystko to, co jest odwiecznym planem Bożym. W tym planie Naród Polski ma szczególne zadanie do wypełnienia - stać się światłem dla narodów całego świata. Wielka to misja, wymagająca od nas głębokiej pokory i całkowitego zdania się na Boga, aby Jego plany stały się rzeczywistością. Poddając się Bożemu prowadzeniu stajemy się uczestnikami zbawczego planu Bożej Opatrzności. Ludzkie serca poszukują prawdy, nigdzie jej nie znajdą, jeżeli nie zwrócą się ku Bogu. Pragnienie miłości, głęboko zakorzenione w każdym ludzkim sercu jest wołaniem do Boga, gdyż On jest prawdziwą Miłością. A Miłosierny Bóg pragnie przygarnąć każdą duszę ludzką, aby ją uświęcić, obdarowując pełnią Swoich łask. Potrzeba nam zaufania do Boga i zawierzenia swojego życia, aby mogło się dokonać całkowite zwycięstwo w naszym życiu, aby Jezus Chrystus mógł nas wprowadzić do Domu Ojca gdzie radości nie będzie końca.

 

07.03.1998r.

Ja Jestem Panem, Ja Jestem Królem Wszechświata, Ja Jezus Chrystus

 

MARYJA: Przychodzę aby dotknąć was Swoją Miłością. Ona wylewa się na was. Jesteście mili Mojemu Sercu, tak bardzo was kocham. Widzę wasze utrudzenie, wasze łzy, wasze cierpienie. Ja Wasza Matka, Ja to wszystko widzę i pragnę dodać wam sił i mocy od dźwigania wszystkich krzyży. Dzisiaj przychodzę do was w sposób szczególny. Mój dzień I-a sobota miesiąca. Obdarowuję was Swoimi szczególnymi łaskami w tym dniu, gdyż jest to mój dzień. Mój Syn dał mi ten dzień. Ja Króluję w tym dniu. Tak wielkie łaski spływają na całą ludzkość właśnie w ten dzień pierwszą sobotę miesiąca. O dzieci wybrane, bardzo was kocham, Ja wasza Matka. Pragnę, abyście jeszcze bardziej zjednoczyli się z Moim Synem Jezusem Chrystusem. Wypełnijcie wszystko cokolwiek wam powie Mój Syn. On chce wasz wszystkich uczynić świętymi. Bądźcie Mu poddani we wszystkim. On jest Królem i Panem nieba i ziemi. On też chce niepodzielnie królować w waszych sercach. Dlatego złączcie się sercem z Moim Synem i ze Mną waszą Matką. Modlitwa sercem przebija niebiosa, ta jest dopiero prawdziwą modlitwą. Dlatego uczyńcie wszystko, aby w ciszy waszych serc odnaleźć Jezusa. On tu jest obecny pośród was: żywy i prawdziwy.

JEZUS: Tak moje dzieci. Przyszedłem tu z Moją Mamą Ja Jezus Chrystus. Nawiedziłem was przyszedłem do tego domu. Moja miłość rozlewa się na was. Moja Moc dotyka waszych serc. Ja Jezus Chrystus udzielam wam łask ze Swego Najświętszego Serca. One spływają na was. To moja Miłość dotyka was. Bądźcie Mi wierni jak i Ja byłem wierny Swojemu Ojcu do końca aż po Krzyż. Takiej wierności oczekuję od was. Ten czas, który się zbliża, będzie czasem wielkich prób i doświadczeń. Ostaną się tylko ci, którzy całą swoją nadzieję położą we Mnie i Mojej Mamie, Maryi Bogurodzicy Dziewicy. Pragnę aby wasze serca były czyste nieskalane zjednoczone ze Mną. Zanurzcie się w Mojej Miłości, a wtedy wszystkie cierpienia, które was spotkają będą lekkie. Moja Miłość to sprawi. Ja wasz Zbawiciel przychodzę do was moje dzieci z tym posłaniem Miłości. Kiedy tak zjednoczycie się ze Mną w Mojej Miłości, to choćby całe piekło wystąpiło przeciwko wam to i tak was nie pokona. Ja Sam was bronię, Ja, Bóg Wszechmocny, Wszechpotężny, wiecznie panujący. Otwórzcie wasze serca na oścież. Pozwólcie abym mógł w was działać do końca a doświadczycie Mojej Mocy, gdyż Moja Moc pochodzi z Prawdy. Dlatego też musicie żyć w absolutnej Prawdzie. Tą Prawdą Jestem Ja, Jezus Chrystus. Jeżeli prawda, Droga i Życie niepodzielnie zakróluje w waszych sercach, to wtedy doświadczycie pełni, to dopiero wtedy zasmakujecie niebiańskich rozkoszy których chcę wam udzielić już tu na ziemi. Tak zawsze czyniłem z moimi wybranymi doświadczałem ich cierpieniem, a innym razem udzielałem pociech. W jakiejś części objawiłem im Swoją Chwałę, tak też chcę postępować z wami ale muszę niepodzielnie królować w waszych sercach, gdyż dopiero wtedy będę mógł się wami posłużyć w sposób dowolny. Tak moje dzieci, zbliża się czas bezpośredniej konfrontacji z szatanem. On otrzyma pełnię władzy. Będzie królował na ziemi i w przestworzach, ale nie nad tymi którzy należą do Mnie. Jedynie nad tymi, którzy odejdą ode Mnie bądź też nie będą chcieli przyjść. Dlatego nie lękajcie się, Ja Jestem Panem Ja Jestem Królem Wszechświata, Ja Jezus Chrystus. We Mnie złóżcie całą swoją nadzieję a żyć będziecie. Oto jestem z wami. Módlcie się! Ja jestem obecny stale pośród was pragnę was błogosławić. Teraz otrzymacie Moje Błogosławieństwo. Błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech spocznie na was i pozostanie na wielki. Amen.

 

27.12.2003 r.

Tak wielu ludzi nie chce Mnie przyjąć, tak jak tam w Betlejem...

 

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus, jestem tu pośród was, przyszedłem wraz z Moją Mamą, Aniołami i Świętymi. Oto wielkie łaski spływają na was, oto Ja was błogosławię, przemieniam wasze serca, uzdalniam do wypełnienia Mojej Świętej Woli. Bardzo was kocham i pragnę, abyście byli szczęśliwi. Ten czas jest czasem łask, oto Ja jestem, aby was uświęcać i prowadzić ku wiecznej szczęśliwości. Tak wielu odeszło ode Mnie, tak wielu nie chce Mnie słuchać, a Ja kocham was wszystkich i pragnę zbawienia każdego człowieka, pragnę otworzyć każde ludzkie serce, aby wlać w nie Moje Łaski. Tak wielu ludzi nie chce Mnie przyjąć, tak jak tam w Betlejem, pozamykane gospody, zamknięte ludzkie serca. Tak samo i teraz i jeszcze na większą skalę, pomimo że jestem już tak długo, tyle wieków minęło od Mojego przyjścia na ziemię, tyle ludzi już Mnie poznało, a tak wiele ludzkich serc jest zamkniętych na Moją Miłość. Jakże jest to wielki Mój ból. Ja tak bardzo kocham każdego człowieka, pragnę go uświęcić, pragnę dać mu prawdziwe szczęście. O ludzkie stworzenia, dlaczego nie chcecie Mnie przyjąć? Dlaczego nie chcecie przyjąć Boga Miłości. Oto Ja jestem i mówię do ciebie, a ty człowiecze co czynisz, idziesz swoją drogą, nie chcesz iść Moją. Ta droga prowadzi ku zbawieniu, a twoja ku potępieniu. Dlaczego wszedłeś na tę drogę, dlaczego nie chcesz iść Moją drogą? O biedne zagubione dzieci, Ja tak bardzo was kocham i otwieram Swoje Ramiona ku wam.

Wzywam was, chodźcie do Mnie, Ja przygarnę was do Mojego Najświętszego Serduszka. Ufajcie Mi, Ja jestem z wami. Ja oddałem za was życie, ale zanim to się stało przyszedłem jako Dziecię, aby was zbawić. Przyszedłem tak niepostrzeżenie, tak cichutko, że tylko nieliczni się o tym dowiedzieli, tylko pasterze, oni się pierwsi dowiedzieli. Dlaczego oni? Dlatego, że byli pokorni, z drżeniem serca czcili każde Boże Słowo. Ja przychodzę do pokornych, a pysznym się sprzeciwiam. Pokornym daję wszystko, a tym którzy nie chcą Mnie przyjąć, nie chcą zgiąć kolan przede Mną nie daje nic. Albowiem oni mają zamknięte serca. Tak więc widzicie, jak ważną rzeczą jest mieć otwarte serce, to jest podstawą kontaktu ze Mną. Dlatego wy wszyscy powinniście uczynić wszystko, aby wasze serca były nieustannie otwarte, wtedy Ja przyjdę i udzielę wam tych łask, których tak bardzo pragniecie. Musicie być czujni i gotowi, albowiem Ja przychodzę niepostrzeżenie.

Oto Ja wzywam was chodźcie za Mną, Ja was poprowadzę pewną drogą ku zbawieniu. Oto czas się wypełnił i bliskie jest Moje przyjście. Tak Ja już wkrótce przyjdę, aby oczyścić rodzaj ludzki. Musicie być gotowi na ten moment, aby wasze serca nie zgnuśniały wskutek trosk tego świata. Abyście nie zapomnieli o Mnie, bo Ja jestem i nagradzam czuwających. Pamiętajcie, bądźcie czujni, oto Ja przychodzę, tak wiele razy przychodzę w ciągu każdego dnia. Czy Mnie widzicie? Ja jestem w drugim człowieku, tam na pewno jestem i sprawdzam was, czy przyjmiecie Mnie? Czy okażecie mi Miłość? Czy pochylicie się nad nędzą drugiego człowieka? Ja tam jestem. Ja jestem tym nędzarzem, tym głodnym, spragnionym, tym zagubionym, tym potrzebującym pomocy. Ja jestem, tam często Mnie widzicie, a tak mało uświadamiacie sobie, że Ja jestem w drugim człowieku, szczególnie tym cierpiącym. Oto Ja przemawiam do was, aby uświadomić wam tę prawdę. Oto Ja Najświętsze Dziecię Jezus mówię do was tu zgromadzonych na tym świętym miejscu. Wskazuję wam drogę do Mnie przez drugiego człowieka szczególnie cierpiącego. Oto udzieliłem wam wielu łask, otrzymaliście tak wiele, dobra duchowe i materialne. Powinniście tym służyć, albowiem to zostało wam dane, aby służyć drugiemu człowiekowi. Każdy z was zda rachunek z tego, w jaki sposób używał tych dóbr, czy tylko dla siebie? Czy potrafił podzielić się z innymi?

Ufajcie, Ja jestem, przemawiam teraz do was, pragnę wam uświadomić tę wielką prawdę, Bóg jest Miłością. I każdy kto otwiera swoje serce przyjmuje Boga, Który wypełnia go tą Miłością, a człowiek napełniony Miłością czyni Moją Świętą Wolę. Albowiem to w Miłości dokonuje się wszelkie dobro. Człowiek nie mający Miłości nie jest w stanie czynić dobra, on jest egoistą, myśli tylko o sobie, bo jego serce jest zamknięte, Ja tam nie mogę wejść i nie mogę go obdarować Moją Miłością. Oto Ja przemawiam do was i pragnę was uświęcić, pragnę wskazać wam drogę, którą macie iść każdego dnia. Ta droga prowadzi do Mnie. Nie jest to łatwa droga, jest to droga ciernista, wyboista, ale jedyna, która prowadzi do Mnie, innej nie ma. Ja taką samą drogą szedłem, gdy byłem na ziemi. Ta droga zaprowadziła Mnie na Golgotę. Tak, do końca wytrwałem i oddałem wszystko dla was i za was do ostatniej kropli krwi. Tak było na Golgocie, tam się dokonała pełnia ofiary, którą szedłem od momentu Mojego Narodzenia się. Cierpiałem od samego początku, aż po ostatnie tchnienie. Widziałem tak wiele zła na tym świecie, to Mi sprawiało największy ból, szczególnie wtedy, gdy zło popełnili ci, którzy powinni Mi służyć, ci którzy znali Moją Naukę. Patrzcie i wy, abyście nie byli tymi, którzy odchodzą ode Mnie, albowiem to jest Moim największym bólem, kiedy Moi wybrani ranią Moje Serce, Ono wtedy krwawi, tak jak na Golgocie. Nie czyńcie Ran na Moim Sercu, albowiem Ono i tak jest zranione tak wieloma grzechami całej ludzkości. Od Moich wybranych oczekuję bycia Świętymi, przepełnionymi Moją Miłością. A Miłość jest balsamem na zbolałe serce. Wasza Miłość jest balsamem na Moje zranione Serce, dlatego miłujcie pełnią Miłości, którą wam daję. Nie zostawiajcie nic sobie, ale wszystko Mi ofiarujcie, a będziecie szczęśliwi.

Oto Ja wzywam was, abyście oddali Mi wszystko, jedynie w ten sposób będziecie mogli doskonale Mi służyć. Ufajcie Mi Moje dzieci, Ja jestem z wami. I pozostanę tak długo, jak długo będą otwarte wasze serca. Jeżeli one się zamkną, Ja będę musiał odejść, dlatego trwajcie w Miłości do Mnie, oczekujcie na Moje działanie. Nie lękajcie się, Ja jestem z wami i będę wam wskazywał drogę waszego marszu. Oto Ja jestem i Błogosławię was: Błogosławieństwem Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

Medziugorje, Kaplica Najświętszego Dzieciątka Jezus 27.06.2006r.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus, Zbawiciel Całego Świata, pod takim tytułem tutaj przychodzę...

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus, jestem z wami i błogosławię was, ufajcie. Tak bardzo się raduje Moje Najświętsze Serduszko, widząc was tu zgromadzonych. To jest szczególne miejsce, wybrane przeze Mnie, aby błogosławić was, polski naród i cały świat.

Ufajcie Moi przyjaciele, oto Ja przekazuję wam specjalne Orędzie dla całego świata, podkreślam to, że dla całego świata, nie tylko dla Polski. To jest miejsce Mojego królowania. Obrałem Sobie Tron tutaj, aby nauczyć was prawdziwej miłości, ofiary, a nade wszystko bezgranicznej ufności. To stawiam przed wami, przed całym rodzajem ludzkim. Ufajcie Moi przyjaciele, Ja Jestem Królem całego Wszechświata i tak bardzo pragnę, aby wasze serca były całkowicie otwarte na Moją bezgraniczną Miłość. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus w tak nie zwykły sposób przychodzę do was, aby dać wam ogrom Mojej Miłości. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus tak bardzo pragnę, aby Moja Miłość dotarła do ludzkich serc. Oto stoję i kołaczę, ciągle pukam do waszych serc, otwórzcie je, a doznacie szczęścia, otwórzcie je, a dam wam wszystko, tak abyście byli szczęśliwi.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus błogosławię was szczególnym błogosławieństwem. A oto i Moje szczególne błogosławieństwo:

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus zlewam na was swoje łaski, przemieniam wasze serca i uzdalniam was do wypełnienia Mojej Świętej Woli. Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus obdarowuję was Moim wejrzeniem. Spoglądam na was, na wasze otwarte serca i daję wam Samego Siebie. Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus przygarniam was i namaszczam do posługi w Moim Królestwie. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus obdarowuję was niebieskim światłem, aby wasze serca i umysły napełniły się Moją Mądrością.

To jest Moje błogosławieństwo, ono spłynie na każdego kto przybędzie na to święte miejsce i odmówi koronkę o następującej treści:

Na początku: Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo ... Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach: Najświętsze Dzieciątko Jezus, bądź moim zbawieniem

Na małych paciorkach: Najświętsze Dzieciątko Jezus, odnów cały świat

Na koniec: Najświętsze Dzieciątko Jezus, oto my Twoi czciciele, błagamy Cię gorąco, ratuj dusze, albowiem jesteś Bogiem Wszechmocnym, Wiecznie Miłującym. Ulituj się nad biednymi grzesznikami, ratuj ich i bądź naszym zbawieniem. Amen.

Tę koronkę należy odmówić na tym świętym miejscu, wówczas otrzymacie Moje błogosławieństwo i zleję na was ogrom łask. Obiecuję również, że każdy kto odmówi tę koronkę dozna łaski pokoju i uzdrowienia według Mojej Świętej Woli. To są Moje Słowa i pragnę, aby były rozpowszechnione na całym świecie. Tu jest szczególne miejsce, dlatego zapraszam was, abyście Mnie odwiedzali i powierzali Mi wszystkie wasze problemy, trudności i cierpienia, a Ja będę je przemieniał. To jest Moja obietnica dana wam dzisiaj, aby wasze serca otworzyły się na Moją Miłość, na Moją Dobroć, oraz na to wszystko co chcę wam ofiarować.

Ufajcie, Ja jestem z wami i błogosławię was, bądźcie Mi wierni a Ja będę obdarowywał niebiańskim pokojem, albowiem jestem Księciem Pokoju. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus, Zbawiciel Całego Świata, pod takim tytułem tutaj przychodzę i pragnę, aby to Moje Orędzie dotarło do tych wszystkich ludzi na całym świecie, którzy pragną Pokoju, Miłości i budowania Królestwa Bożego na Ziemi. To jest szczególna łaska dla tych wszystkich, którzy pragną, aby cała ludzkość żyła w przyjaźni z Bogiem, a wszystkie ludy i narody żyły w harmonii i pokoju, aby się rozwijały, pomnażając Moje dary, abyście wszyscy dostąpili zbawienia.

A teraz przyjmijcie Moje błogosławieństwo. Błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

Medjugorie, Kaplica Najświętszego Dzieciątka Jezus 25.06.2007.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus schodzę na to miejsce, aby przekazać całej ludzkości Mój Apel...

 

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus obdarowuję cię ogromem Moich łask, aby umocnić cię do wypełnienia misji jaką jest przekazanie całemu światu Mojego Orędzia o Mojej Miłości. Ja Najświętsze Dzieciątko obdarowuję cię łaską nieustannej łączności ze Mną i przyjęcia Mojej Świętej Woli. Tylko w ten sposób będziesz mógł przyjąć Moje wezwanie. Tym wezwaniem jest ofiarowanie się Mojej Miłości i przyjęcia Mnie jako Pana i Zbawcę. Chcę, aby twoja miłość była odbiciem Mojej Miłości, aby Twoje serce było przeniknięte bojaźnią Bożą gorącym pragnieniem uświęcenia się, a nade wszystko twoje życie powinno być świadectwem Mojej obecności w twoim sercu. Jeśli tak będziesz postępować, doświadczysz Mojego niezwykłego działania, które będzie potwierdzeniem wybrania przeze Mnie. Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus umacniam ciebie i obdarowuję łaską wiernego wypełniania Mojej Świętej Woli.

Oto czas jest krótki i bliskie jest Moje przyjście, albowiem Miłosierdzie kończy się a przychodzi sprawiedliwość. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus schodzę na to miejsce, aby przekazać całej ludzkości Mój Apel, nieustanne wołanie, aby każdy człowiek zapragnął przyjąć Mnie. Powiadam wam, że Ja pragnę zamieszkać w każdym ludzkim sercu. Tam jest miejsce spotkania Boga i człowieka. Ja Jestem Bogiem Wszechmogącym, który przychodzi do swoich dzieci i mówię wam: otwórzcie swoje serca, zapragnijcie Mojej Miłości, a Ja udzielę wam wszystkiego czego potrzebujecie, aby osiągnąć zbawienie wieczne. Jedynie w łączności ze Mną możecie dokonać tych rzeczy, których po ludzku nie jesteście w stanie zrozumieć. Ufaj Mój ludu, bo Ja Jestem twoim Bogiem, który dokonuje rzeczy niemożliwych, ale czynię to wtedy, kiedy widzę waszą wiarę, albowiem bez wiary nic się nie dokonuje. Tylko w wierze, nadziei i miłości dokonują się rzeczy przedziwne, które wykraczają poza ludzki rozum. Ja działam cudownie i pragnę abyście to zrozumieli, przyjmując Moje Słowa.

Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus oczekuję od was wspaniałomyślności, zaufania bezgranicznego, otwarcia się na Moją Miłość i przyjęcia Mnie do waszych serc. Mówię wam o tym, gdyż pragnę, aby Moje wołanie dotarło do szerokich rzesz ludzi, którzy potrzebują Mojej opieki. Ja Jestem Bogiem, Który mówi, poucza, napomina, karci, ale i nagradza. Chciałbym, aby każdy z was doświadczył Mojej obecności w swoim sercu, aby przyjął Moje wołanie i głębokie pragnienie nieustannego trwania w zjednoczeniu ze Mną.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus obdarowuję was Moim wejrzeniem, gdyż Ja pochylam się nad każdym człowiekiem. Nie zapominajcie o tym, gdyż Ja pragnę zbawić wszystkich ludzi, ale potrzebuję waszej ofiary, modlitwy i bezgranicznej ufności w Moją Miłość. Tylko w ten sposób będziecie mogli doświadczyć Mojego działania. Nie obawiajcie się, oto Ja mam plan ratowania ludzkości, w tym planie jest miejsce dla każdego. Jednak nie wszyscy odpowiadają na Moje wezwanie, dlatego tak wielu ludzi żyje tak jakby Mnie nie było. Dlatego Ja Jestem zmuszony wstrząsnąć całą ludzkość, aby obudzić ją z szatańskiego uśpienia. To niebawem nastąpi. Jednak oczekuję od was współpracy w tym dziele budzenia ludzkich serc. Każdy z was powinien być Moim apostołem gotowym do posługi w Moim Królestwie. Oczekuję od was życia według Moich Słów, ofiarowania się Mojej Miłości, naśladowania Mnie we wszystkim.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus błogosławię was na tę drogę codziennego uświęcania się i życia według Mojej Świętej Woli. Błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego niech spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

Medjugorie 26.06.2007.

Ja przychodzę tutaj, aby przygotować świat na przyjście Mojego Syna...

 

Oto Ja wasza Mama przychodzę do was, aby zapewnić was o Mojej Miłości. Jesteście powołani, aby w oparciu o naukę Jezusa Chrystusa urzeczywistniać Jego Królestwo. Dostępujecie dziś wielkiej łaski, albowiem jestem z wami. To miejsce wybrane, podwójnie wybrane. Pragnę, abyście mieli świadomość, że Ja troszczę się o was, o wszystkie wasze potrzeby. Tak bardzo pragnę, abyście Mi zaufali bezgranicznie, to jest jedyna droga wiodąca ku zbawieniu. Bez ufności nie ma zbawienia. Oto Ja wasza Mama jestem z wami. Dotykam waszych serc, obdarowuję was szczególną łaską. Tą łaską jest Moja obecność w waszych sercach. Oto przychodzę do was z orędziem Miłości. Ta Miłość rozlewa się na was. O, jak wielkie łaski spływają na was, albowiem pragnę, abyście byli umocnieni w tym jakże trudnym czasie. Ja wasza Mama wstawiam się nieustannie za wami i pragnę waszego zbawienia.

Ten czas, w którym żyjecie jest czasem szczególnym, albowiem Ja pragnę uratować każdego człowieka. Dlatego przychodzę tu w Medjugorie z przesłaniem pokoju, gdyż nie ma pokoju w ludzkich sercach. Pokój Boży, który chcę ofiarować światu jest przyjmowany przez nielicznych. Zaledwie garstka przejmuje się Moim przesłaniem. Tak wielu ludzi przyjeżdża na to Święte Miejsce, jednak ich serca nie zawsze są otwarte. A Ja przecież nie mogę wejść do zamkniętego serca. Dlatego ciągle przekonuję: otwórzcie wasze serca. Nie bądźcie obojętni na Moje wołanie, przecież Ja chcę waszego szczęścia. Jedynie w zjednoczeniu ze Mną, w oparciu o Ewangelię możecie zostać świętymi. Nie ma innej drogi. Mówię o tym przypominam, napominam i przestrzegam przed karą jaka zawisła nad całą ludzkością. Jestem Królową Pokoju, która przychodzi do was z orędziem Miłości. Bądźcie wierni tym słowom a otrzymacie nowe łaski. Trwajcie w zjednoczeniu ze Mną, gdyż Ja jestem waszą Mamą, Która tak bardzo troszczy się o swoje dzieci. Jesteście powołani do świętości, ale świętość kosztuje. Tu nic nie ma za darmo. Potrzeba waszej ofiary, waszego spalania się z miłości do Mojego Syna. On tak bardzo pragnie uczynić was świętymi, ale to od was zależy czy tak się stanie. Jesteście powołani, jednak czy odpowiecie na to powołanie zależy od was. Ja wasza Mama tak bardzo pragnę, abyście zrozumieli Moje działanie w waszych sercach. To jest działanie szczególne, przez to działanie pragnę, abyście doświadczyli, że Ja naprawdę jestem w waszych sercach. Ufajcie Moje dzieci, przez to doświadczenie chcę nauczyć was obcowania ze Mną. Ja pragnę przystawać z każdą duszą ludzką, bo jestem waszą Mamą, Która pragnie waszego szczęścia.

Oto Ja pragnę działać w nowy sposób, posługując się wami. Jesteście wybrani do szczególnej misji w Moim Królestwie. Bądźcie wierni, a będę was prowadzić i wskazywać wam drogę. Jeszcze raz podkreślam - jest to droga bezgranicznego zaufania. Dlatego ludzkie kalkulacje należy odrzucić. Moje działanie jest inne. Jestem z wami, gdyż pragnę prowadzić was za rękę, pokazując wam jak dobrze mieć Maryje za Przewodniczkę.

Ten czas jest czasem szczególnym z wielu względów, przede wszystkim ludzkość stoi na skraju przepaści. Dlatego Ja przychodzę tutaj, aby wskazać drogę zagubionej ludzkości. Ten kto przyjmie Moje orędzie będzie uratowany. Ja widzę wasze otwarte serca, dlatego przemawiam do was, dlatego was tu zgromadziłam. Jestem Drogą, która wskazuje Mojego Syna. To On jest Zbawicielem Świata. Moj Syn - Jezus Chrystus pragnie każdego ludzkiego serca, pragnie tam zamieszkać. Ja przychodzę tutaj, aby przygotować świat na przyjście Mojego Syna.

Jestem z wami i nawiedzam was swoją obecnością. Tak samo pragnę przebywać w każdym ludzkim sercu. Moja Miłość ku wam jest wielka, tak moje drogie dzieci, Moja Miłość nie zna granic. To jest ocean miłości, który się wylewa na całą ludzkość. Tylko w Miłości może dokonać się ocalenie dusz ludzkich. Dlatego bądźcie pochodniami Mojej Miłości. Pochodniami, które zapalają innych tą Moją Miłością. Jakże bardzo pragnę, aby ta Moja Miłość rozpaliła każde ludzkie serce. Oczekuję od was współpracy w tym dziele Mojej Miłości. Oto Ja wasza Mama pragnę teraz przemawiać w ciszy waszych serc./chwila ciszy/

To wielka łaska kiedy tak jestem z wami, Ja was błogosławię i pragnę, aby to błogosławieństwo spłynęło na każdą duszę ludzką. Drogie dzieci, Moje Serce raduje się, widząc wasze otwarte serca. Jestem z wami i pozostanę tak długo jak wy trwać będziecie w zjednoczeniu ze Mną. To jest moment niewielkiej chwili, która może zadecydować o wieczności.

To Ja przychodzę do duszy ludzkiej, aby pomóc jej w uświęceniu się, a tym samym w osiągnięciu wiecznej chwały i na tę drogę błogosławię was: Błogosławieństwem Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen

 

Oto Ja jestem z wami, gdyż pragnę, aby wasze serca przyjęły Mnie jako Dziecię...

 

Ufajcie jestem z wami. Przychodzę do was, aby dać wam Siebie. Tak bardzo pragnę, aby wasze serca były nieustannie otwarte na Moją Miłość. To wielka łaska, że tutaj jesteście. Oto Ja jestem z wami, gdyż pragnę, aby wasze serca przyjęły Mnie jako Dziecię. Świat potrzebuje Mojej Miłości. Ja jestem Miłością. Oto Miłość przychodzi do ludzi. Czy zostanie przyjęta? Wasze serca mówią tak, dlatego Ja jestem z wami, aby obdarować was ogromem Moich łask. Jestem tutaj z Moją Mamą. Są też Aniołowie i Święci. To miejsce jest naprawdę wybrane. Takie rzeczy mogą się dziać tam, gdzie jest Moje szczególne wejrzenie. Ja spojrzałem z wysokości niebios i dlatego jestem.

Teraz jest czas Mojego działania. Moja Mama przygotowuje świat na Moje przyjście. Ja już przyszedłem i pukam do tak wielu ludzkich serc. Widzę wasze serca otwarte, dlatego zlewam na nie łaski, szczególne dary i Moje Błogosławieństwo. Oto wzywam was, abyście się podjęli trudu kroczenia za Mną, drogą którą Ja wam wyznaczam. Ta droga to droga krzyża, ale nie lękajcie się, bo Ja jestem z wami. Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus dotykam waszych serc i błogosławię was. Ten czas jest czasem szczególnym, to czas Mojej Miłości, która jest Miłością bezgraniczną i w tej Miłości pragnę dokonać przemiany ludzkich serc. Tak wiele jest tych serc, które czekają na Moją Miłość, ale nie wiedzą o tym, że ta Miłość istnieje.

Ja przychodzę i pukam do ludzkich serc i mówię: otwórz, bo Ja jestem Bogiem Miłości, Ja przychodzę do ciebie człowiecze, aby dać ci Siebie i poprowadzić ku wyżynom świętości. Nie lękaj się Mnie, bo Ja jestem cichy i pokornego Serca i pragnę, aby twoje serce było takie. Jeżeli Mnie przyjmiesz bądź pewien, że doświadczysz Mojej obecności w swoim sercu. Ja działam z wielka miłością, łagodnością i pragnę nauczyć ciebie takiej postawy. Czy chcesz Mnie przyjąć? To pytanie zadaję każdemu człowiekowi.

Jestem i błogosławię was, abyście wiernie wypełnili Moją Świętą Wolę. A oto i Moje Błogosławieństwo: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

Medjugorie 25.06.2009r.

Orędzie Matki Bożej i Najświętszego Dzieciątka Jezus przekazane w Medjugorie

 

Oto Ja wasza Mama jestem z wami błogosławię, oto zebraliście się tutaj, aby przyzywać Imienia Mojego Syna, który przychodzi do was jako Boża Dziecina. Oto Ja wasza Mama wstawiam się nieustannie za wami i wypraszam wszystkie te łaski dla was i dla całego Polskiego Narodu. Oto przybyliście do Mnie do tego Świętego miejsca gdzie schodzę tu na ziemię, aby udzielać wam tak wielu łask i oto jestem z wami tutaj teraz przychodzę do was, aby udzielić wam tego wszystkiego, czego tak bardzo potrzebujecie. Dotykam waszych serc, waszych umysłów i daję wam wszystko to, co jest dla was potrzebne, dla waszego duchowego rozwoju. Ten czas jest czasem szczególnym, czasem Mojego Nawiedzenia. Oto jesteście tutaj i Ja jestem z wami. Tak bardzo Moje Niepokalane Serce się raduje, że jesteście, że modlicie się, że pragniecie uczcić ten dzień, szczególny dzień - Pamiątkę Narodzenia Mojego Syna i zarazem jest to dzień Mój, gdyż Ja stałam się Matką Boga Samego.

Oto jest szczególny czas Mojego działania tu pośród was. Tak bardzo pragnę, aby wasze serca były nieustannie otwarte na Moją wielką Miłość, aby wszyscy ci, którzy przybywają do Mnie tu do Medjugorie, aby zapragnęli życia w prawdzie i w miłości w całkowitym oddaniu się dla Mnie i Mojego Syna. To jest tak bardzo ważne, abyście przybywając tutaj, przyjmując wszystkie te łaski, których wam tak hojnie udzielam, abyście szli nadal każdego dnia w waszym codziennym życiu i tam na nowo zgłębiali tajemnicę Mojej obecności tu pośród was. Abyście idąc za Moim wezwaniem, nieustannie się nawracali, przyjmując wszystko to, co Ja przygotowałam dla was, tak, aby dokonało się wszystko to, co jest odwiecznym Planem Bożym. Oto Ja przychodzę dzisiaj do was i proszę o to, abyście nie ustawali, każdego dnia na nowo podejmowali trud waszego uświęcania się, aby poprzez to wasze uświęcanie się inni mogli zbliżyć się do Mnie. Abyście wypraszali wszystkie te łaski, których potrzebują inni. Dlatego nie ustawajcie, ale módlcie się nieustannie, przyzywając Mojego Imienia, a Ja będę się za wami nieustannie wstawiała do Mojego Syna. Ja jestem z wami, jest też i Mój Syn, Który pragnie do was przemówić.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus dotykam waszych serc i przemieniam was. Oto jestem wraz z Moją Mamą i tak bardzo Moje Najświętsze Serduszko raduje się z waszej obecności. To jest szczególny czas Mojego nawiedzenia. Czas Mojego działania tu pośród was. Oto Ja jestem z wami i tak bardzo pragnę, aby te wszystkie plany, które mam wobec waszego Narodu, mogły się zrealizować. Dlatego proszę was o nieustanną modlitwę. Tak bardzo potrzeba modlitwy, wielkiej modlitwy całego Polskiego Narodu. Od tego zależą wasze losy, właśnie od tej modlitwy. Jeżeli Mnie uczcicie, jeżeli przyjmiecie Moje wezwanie, to Ja wówczas będę mógł działać i udzielę wam tych wszystkich łask, do tego, aby uchronić was przed wszelkim złem, aby poprowadzić was drogą ku zbawieniu wiecznemu.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus, wskazuję wam drogę - drogę ku wiecznej chwale. Idźcie tą drogą a radości waszej nie będzie końca. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus obdarowuję was pełnią Moich łask. Jestem, aby was błogosławić, aby was wspierać w tym pielgrzymowaniu. Jestem z wami i pozostanę. Oto jestem w waszych sercach. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus chcę wam powiedzieć o Mojej wielkiej Miłości, o Moim wielkim pragnieniu ratowania dusz ludzkich. Ja tak czynię nieustannie, jednak ciągle was proszę o modlitwę, o post, o podejmowanie ofiar za grzeszników, za biednych grzeszników. Tego oczekuję od was, módlcie się i proście Mnie a Ja udzielę tego wszystkiego, czego tak bardzo potrzebujecie i zatroszczę się o wszystkich tych, którzy staną na waszej drodze, polecajcie ich Mojej Miłości a wówczas doświadczycie tego wszystkiego na drodze zbliżania się ku Mnie.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus błogosławię was, wasze rodziny, cały Polski Naród i cały świat. Oto Moje Najświętsze Serduszko jest na oścież otwarte i z Niego spływają łaski. Oto Ja jestem, aby was poprowadzić do Domu Mojego Ojca, gdzie mieszkań wiele. Ufajcie jestem z wami, nie opuszczę was i nie pozostawię, bo Ja jestem Bogiem miłującym każde stworzenie. Tak bardzo pragnę, aby wasza miłość była balsamem na Moje zbolałe Najświętsze Serduszko, Które jest tak bardzo zranione ludzkimi grzechami. Dlatego Ja proszę was, aby wasze serca były nieustannie czyste, abyście w ten sposób mogli zadośćuczynić za grzechy innych ludzi. Trwajcie w tej Miłości a Ja będę was prowadzić. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem z wami, jak również z tymi wszystkimi, którzy wzywają Mojego Imienia, którzy czczą Mnie. Oto Ja jestem i tak bardzo pragnę ludzkich serc, tak bardzo pragnę, aby te wszystkie serca otworzyły się na Moją wielką Miłość. Jakąż to radość spotkać się ze Mną, niepojęta to radość. Dlatego Ja proszę was uczyńcie wszystko, co w waszej mocy, aby iść tą drogą - drogą świętości, drogą zawierzenia, drogą ofiary. Trwajcie w Mojej Miłości a Ja udzielę wam tych wszystkich łask, których tak bardzo potrzebujecie. Oto jest szczególny czas - czas Mojego nawiedzenia.

Oto jestem z wami, Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus udzielam wam tych wszystkich łask i proszę o to, aby każdy z was czynił wszystko, aby odpowiedzieć na Moje wezwanie. To jest tak bardzo ważne, słuchać Mojego Głosu i wiernie Go wypełniać. To jest podstawa waszego uświęcania się. Ten, kto nie słucha Mojego Głosu zaprzepaszcza tak wiele łask, nie ma światła płynącego ode Mnie i jest człowiekiem zagubionym. A Ja pragnę, abyście byli tymi, którzy podążają za Mną, abyście byli tymi, na których Ja mogę polegać, abyście byli tymi, którzy zaniosą Moją Miłość wszędzie tam gdzie jej nie ma. Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem z wami i zapewniam was o Mojej Miłości, o Moim szczególnym Błogosławieństwie, którego teraz pragnę wam udzielić.

Oto Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus błogosławię was, Błogosławieństwem Boga Ojca Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

Oto Ja Wasza Mama błogosławię was: Błogosławieństwem Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, niech to Błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki. Amen.

 

Zakończenie

 

Drogi przyjacielu Słowa, które otrzymałeś w tej publikacji są wyrazem wielkiej troski Najświętszego Dzieciątka Jezus o nasz Naród i nasze państwo. Są zarazem wezwaniem dla każdego z nas, abyśmy z otwartymi sercami zapragnęli służyć Bogu, wypełniając Jego Świętą Wolę. Odpowiedzmy na to wezwanie włączając się w Dzieło Ocalenia i Duchowej Odnowy Polskiego w trzech wymiarach: modlitwy, formacji i czynu.

Modlitwa: włączenie się w Wielkie Dzieło modlitwy w intencji ocalenia i duchowej odnowy Polskiego Narodu za przyczyną Maryi Królowej Polski, odmawiając modlitwy z książeczki o takim tytule jak wyżej.

Formacja: podjęcie się pogłębionej refleksji nad drogą duchowego dziecięctwa ukazaną nam w sposób szczególny przez Świętą Teresę od Dzieciątka Jezus a zawartą w „Dziejach Duszy" autorstwa tej Świętej, w oparciu o Słowa Pana Jezusa: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego./ Mk 10,14-16/

Czyn: podjęcie działań w oparciu o wskazania Najświętszego Dzieciątka Jezus i Matki Bożej przekazanych nam do realizacji.

Modląc się, formując i działając wchodzimy na drogę ufności i zawierzenia, które są konieczne w naszym codziennym uświęcaniu się. Najświętsze Dzieciątko Jezus potrzebuje apostołów gotowych przyjąć to wezwanie i stać się prawdziwymi świadkami Obecności Boga pośród nas. Najświętsze Dzieciątko Jezus zaprasza nas wszystkich do podjęcia tych zadań, aby Jego Plany mogły być zrealizowane. Jeżeli w swoim sercu usłyszysz to wezwanie i zapragniesz modlić się, formować i działać jesteś proszony, aby zgłosić ten fakt, telefonując pod wskazany nr telefonu: 600 337 595. W zamian otrzymasz niezbędne informacje w tym Dziele Bożej Miłości, które przyczynią się do realizacji Bożych zamierzeń względem naszego Narodu i państwa.

 

Drogi przyjacielu!

Przekazuję Ci te oto pozycje, które są konieczne, aby podjąć to Dzieło. Dlatego też, zamów je, abyś mógł uczestniczyć w pełni w tym wielkim Dziele Ocalenia i Duchowej Odnowy Polskiego Narodu. Pomyśl też o innych, bądź apostołem Najświętszego Dzieciątka Jezus, głosząc Jego Orędzie, Jego modlitwy i wezwanie do czynu a wówczas otrzymasz Jego Błogosławieństwo i łaskę trwania do końca.

1.       „Wielkie Dzieło Modlitwy w intencji Ocalenia i Duchowej Odnowy Narodu Polskiego za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski" - to wielkie ostrzeżenie przed grożącym nam niebezpieczeństwem i zarazem ukazany ratunek dla naszego Narodu przez ufną modlitwę do Najświętszego Dzieciątka Jezus za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski.

2.      „Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić" - to zbiór modlitw, rozważań i wielu cennych wskazówek potrzebnych każdemu katolikowi, który pragnie godnie uczcić Naszego Pana i Króla, Wszechpotężnego Boga, ukrywającego się w Hostii a obecnego na Ołtarzach całego świata. Modlitewnik zawiera tekst Mszy Świętej w rycie trydenckim, po łacinie i po polsku, jak również wiele innych modlitw eucharystycznych i nie tylko, które zbliżą nas do Serca Boga.

3.      „Obrzęd Wieczerzy Wigilijnej przekazany nam przez Najświętsze Dzieciątko Jezus" - to modlitwy, życzenia, błogosławieństwo pokarmów a nade wszystko Orędzie Najświętszego Dzieciątka Jezus przekazane w dniu 24.12.2009 roku do odczytania podczas każdej Wieczerzy Wigilijnej wraz z kolędami i Słowem Bożym o Narodzeniu Bożego Dzieciątka.

 

Spis treści:

 

Wprowadzenie........................................................................................ 1

Rozdział I - Intronizacja Jezusa Chrystusa w Polskim Narodzie i

państwie przychodzi przez Najświętsze Dzieciątko Jezus..................... 5

Rozdział II - Polski Naród wybrany przez Najświętsze Dzieciątko

Jezus do dziejowej misji wśród narodów całego świata...................... 15

Rozdział III - Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie, tak bardzo

cierpiący, zapomniany przez wielu...................................................... 64

Rozdział IV - Różaniec Święty ratunkiem dla naszego Narodu i całego

świata................................................................................................... 75

Rozdział V - Niebo przygotowuje Polski Naród i cały świat na zbliżające

się apokaliptyczne wydarzenia. Sąd Ducha Świętego. Znaki.

Oczyszczenie. Erę Pokoju i Miłości..................................................... 80

Rozdział VI - Pouczenia dotyczące czasów ostatecznych w jakich

obecnie żyjemy..................................................................................... 88

Zakończenie....................................................................................... 101

 

 

....Oto Ja z Woli Boga Samego przekazuję ci tę modlitwę, oto ona:

O Jezu Chryste umęczony na Drzewie Krzyża, odwołujemy się do Twoich Świętych Ran, do Twojej Przenajdroższej Krwi, do Twojej Agonii na Drzewie Krzyża, do ogromu Twojego cierpienia, racz wysłuchać naszego wołania i spraw, aby zło modernizmu w Kościele raz na zawsze zostało strącone do czeluści piekielnych. Ulituj się nad nami i nie pozwól, aby Twój Kościół, Który nabyłeś Swoją Krwią, został zniszczony. Dopomóż nam Panie Jezu w walce z piekielnym przeciwnikiem i spraw, aby nasze serca były przepełnione ogniem Twojej Miłości, aby w tej Miłości dokonało się nasze zbawienie.

Boże Miłosierny, okaż Swoją łaskę i spraw, aby Twój Kościół na nowo rozjaśnił się blaskiem Twojej Chwały, aby wszystkie ludzkie serca rozpaliły się Miłością płynącą z Krzyża. O Jezu Chryste, uczyń nas wolnymi od wszelkiego zła i spraw, aby Dar Twojej Obecności pośród nas w Najświętszym Sakramencie był przyjmowany przez nas wszystkich ludzi z największą czcią, uwielbieniem i dziękczynieniem, aby wszystkie ludzkie serca zapragnęły życia w Prawdzie i Miłości.

Nasz Panie i Zbawicielu, racz wysłuchać naszego wołania, przyjmij tę modlitwę i spraw, aby łaska Twojego Błogosławieństwa spłynęła na cały Kościół, na wszystkich jego członków, abyś Ty Panie Jezu mógł się radować z jego blasku, płynącego z Prawdy, którą jesteś Ty, Nasz Najukochańszy Zbawicielu. Wysłuchaj naszego wołania i spraw Swoją Mocą triumf Prawdy, zwycięstwo nad wszelkim złem i pokój każdej duszy ludzkiej. Amen.

Oto otrzymałeś modlitwę, z tą modlitwą są związane wielkie łaski: przede wszystkim dzięki tej modlitwie, tak wiele ludzkich serc otworzy się na Prawdę, dzięki szczególnej łasce płynącej od Naszego Pana i Zbawcy, jak również otrzymacie szczególną łaskę łączności z Panem Jezusem, Który będzie wskazywał w jaki sposób należy podjąć duchową walkę ze złem. Każdy odmawiający tę modlitwę otrzyma potężne wsparcie wszystkich Aniołów i Świętych, aby skutecznie przeciwdziałać wrogom Kościoła Świętego. I jeszcze jedna obietnica, polegająca na otrzymaniu łask potrzebnych do uczczenia Pana Jezusa Obecnego w Najświętszym Sakramencie, zgodnie z Jego Wolą. Oto otrzymaliście obietnice, aby zaangażować się w tej walce z mocami piekielnymi, aby Królestwo Pana Naszego Jezusa Chrystusa stało się rzeczywistością na polskiej ziemi i na całym świecie.

Oto Ja Li, posłana przez Pana Jezusa, chcę wam powiedzieć o konieczności podjęcia skutecznych działań w dziele odnowy Kościoła. Dlatego też, Pan Jezus życzy sobie, aby wszyscy włączający się w to dzieło, oprócz tej modlitwy, podjęli się nade wszystko oddawania wielkiej czci Panu Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie poprzez przygotowanie się do Mszy Świętej - odpowiednie modlitwy będą przekazane - jak również godne przyjmowanie Komunii Świętej: tylko na klęcząco i do ust z rąk kapłana. Dziękczynienie po Komunii Świętej przynajmniej przez 15 minut. Tak czyniąc, wypełnicie wszystko to, co jest konieczne, aby być blisko Boga... / fragment orędzia przekazanego przez chińską Męczennicę Li, która oddała swoje życie w obronie czci do Najświętszego Sakramentu z dnia 31.03.2009r./

 

Wersja do druku broszury w doc

 

Inne Orędzia Proroka "Bożego Posłańca" :

Orędzia 2012r

Wielkie Dzieło Modlitwy w Intencji Ocalenia i Duchowej Odnowy Narodu Polskiego za Wstawiennictwem Maryi Królowej Polski

Obrzęd Wieczerzy Wigilijnej

-----------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com