The Great Crusade of Love

Catalina Rivas

Jezus potwierdza przez Catalinę Rivas że Vassula Ryden jest prawdziwym prorokiem !

 

I Want Your Thoughts to Come Quickly towards Me

CL-28

9-Jan-96

Jesus

(After seeing a videotape of Vassula Ryden)

She is the messenger of My Peace, you are the messenger of My Love. (I write this because Jesus insists that I do).

I have chosen you because you are loyal and sincere, because even in your idle pursuits you guarded in your heart that sweet and tender devotion to My Heart.

So many times I have taken your tears that welled up in your heart since you were a child. They came tenderly to your eyes at the thought of Me. When you went to a theater to see a representation of My Passion, I collected your tears on the tip of one finger and I would take them to My lips. When whatever would come over you, you would abandon yourself to My Will without reproach, being grateful for the pain; and for Me you forgave and distanced yourself from the resentment. Through all that My eye lovingly followed you when it seemed that I had abandoned you. My hand held you even though you did not feel its pressure. In one way or another, I tried to call you to the right path; I reminded you that you belonged to Me, that My Heart awaited the reflections of your heart which was turning into hard stone.

In the same peril, contemplating your deafness to My voice, I protected you. My poor little one, like a dove searching for the true light, you confused it with foolish fires. The pureness of your intentions and the eagerness to love spiritually, took you by erroneous paths, without thinking that it was throwing immaculate white flowers into muddy puddles.

The sacrifices that you will now make in My memory, were then relief to My saddened Heart… There is no time nor space in the things of Heaven. I want your thoughts to come quickly towards Me, considering yourself with Me in My painful path. This way I will not be so alone and I will feel the comfort of your company. When the one who suffers is near someone who loves and shares in her heart, her company and even her silence is enough to console him. So, My daughter, even if you only tell Me that you love Me, I know what love there is in your soul.

Plead for all those souls that are being attacked and tortured, so that they will know how to resist the pain and torture, and the horrendous solitude in which they find themselves. Plead for those battling between life and death, doubt and certainty, and flattery and lies against their feelings of confidence in Me and My eternity; debilitated by long days of physical and moral sufferings... without hearing one word of encouragement, without being able to receive the sacraments, and without being able to unburden themselves of their immense pain.

These souls suffer for Me as I suffered for them, but strength is missing from many of them in the trial; they are weak and could succumb. It is necessary to pray much for them so that they will not give in to their pain and sorrow, to not lose hope, and to know that their weakness is what assures them everlasting glory.

The sacrifices that are asked of you are caresses of God, just as the paintbrush is happy in the hands of the artist. It knows that the beauty that blossoms under its strokes is not its own work.

My daughter, love of My pains, let Me nail you with Me on My Cross… I need for you to be thus nailed for love.

 

TŁUMACZENIE  GOOGLE :

Chcę swoje myśli ku mnie Come Quickly

CL-28

9-Jan-96

Jezus

(Po obejrzeniu taśmy wideo Vassuli Ryden)

Ona jest posłańcem mój spokój, jesteś posłańcem miłości mojej. (piszę to bo Jezus podkreśla, że ja) .

Wybrałem cię, bo jesteś wierny i szczery, bo nawet w swoich jałowych poszukiwań można strzeżony w sercu, że słodkie i czułe nabożeństwo do Mojego Serca.

Tak wiele razy brałem się łzy, które wezbrały w sercu, gdy byłeś dzieckiem. Przybyli czule do oczu na myśl o Mnie. Kiedy poszedłem do teatru, aby zobaczyć przedstawienie Mojej męce, zebrałem swoje łzy na końcu jednym palcem i chciałbym brać je do ust. Po co by się z tobą, możesz oddać się mojej woli, bez zarzutu, jest wdzięczny za ból, a dla mnie jesteś przebaczył i zdystansował się od urazy. Przez to wszystko Moje oko pięknie za tobą, kiedy wydawało się, że opuścił cię.Moja ręka trzymałem cię, nawet jeśli nie czuje presję. W taki czy inny sposób, próbowałem zadzwonić na właściwą drogę; przypomniałem wam, że należał do mnie, że moje serce czekało odbicia serca który stawał się twardy kamień.

W tym samym niebezpieczeństwie, kontemplując swoją głuchotę mojego głosu, ja cię chronić. Moje biedne maleństwo, jak gołąb w poszukiwaniu prawdziwego światła, można pomylić go z głupich pożarów. Czystość swoich intencji i pragnienie miłości duchowo, wziął cię błędnymi ścieżkami, nie myśląc, że rzucał nieskazitelne białe kwiaty w błotnistych kałużach.

Ofiary, które będą teraz zrobić w mojej pamięci, były następnie ulga Mój zasmucony Serca ... Nie ma czasu ani miejsca na rzeczy Nieba. Chcę twoje myśli szybko przyjść do mnie, biorąc pod uwagę sam ze mną w bolesnej drodze. W ten sposób nie będę się tak samotny i czuję komfort Twojej firmy. Kiedy, kto cierpi jest blisko ktoś, kto kocha i akcji w jej sercu, jej firma i nawet jej milczenie wystarczy go pocieszyć. Tak, Moja córko, nawet jeśli tylko powiedz mi, że kochasz mnie, wiem, co kocham jest w twojej duszy.

Powoływać się dla tych wszystkich dusz, które zostały zaatakowane i torturowani, tak że będą one wiedzieć, jak oprzeć się ból i tortury, i przerażające samotności, w którym się znajdują. Powoływać tych, walcząc między życiem i śmiercią, zwątpienia i pewności, i pochlebstwo leży na ich uczucia zaufania do mnie i mojego wieczności; osłabionych przez długie dni cierpień fizycznych i moralnych ... bez wysłuchania jednego słowa zachęty, bez możliwości przyjmowania sakramentów, a nie będąc w stanie odciążyć się od ich ogromnego bólu.

Te dusze cierpią dla mnie, jako dla nich cierpiał, ale siła brakuje wielu z nich w badaniu, są słabe i mogą ulegać. Konieczne jest, aby modlić się za nich, tak wiele, że nie da się na ich ból i smutek, by nie tracili nadziei, i wiedzieć, że ich słabością jest to, co zapewnia im wieczną chwałę.

Ofiary, które są zadawane z was są pieszczoty Boga, tak jak pędzel jest szczęśliwy w rękach artysty. Wie, że piękno, które kwiaty pod jego uderzeń nie jest jego własna praca.

Moja córka, miłość mojego bólu, pozwól mi paznokci cię do mnie na krzyżu ... Muszę na ciebie w taki sposób zostać przybity do miłości.

 

               Całość: www.duchprawdy.com/catalina_rivas_the_great_crusade_of_love.pdf

            Źródło: http://www.greatcrusade.org/greatcrusade/Love/Love-1.htm

---------------------------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com