Czy wystarczy czytać samą Biblię ?

fragmenty objawienia Najświętszej Trójcy : „Prawdziwe Życie w Bogu” - Vassula Ryden (1985-2003r)

Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005

 

Orędzie z 18.08.1994r

MARYJA mówi: Vassulo, tym, którzy twierdzą: «Żadne prawo kanoniczne nie zobowiązuje nas do słuchania jakichkolwiek proroctw»,[26] przekazuj następujące słowa z Pisma, które nigdy nie kłamią i mówią: «Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z Nieba przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem»
(Hbr 12,25-26).

Przypisy: [26] Maryi chodzi tu o proroctwa dawane w naszej epoce.

 

Orędzie z 2.01.1988r

Vassula: Panie Wszechmogący, zachowaj nas od popadnięcia w błąd. On pustoszy, niszczy całe narody. Wystarczy jeden błąd taki jak ten, który został popełniony na Początku.

JEZUS:– Tak, Vassulo, lękaj się tej Plagi, bo Błąd jest zaraźliwą Plagą.

Vassula:Mój Boże, czytałam gdzieś, że jeśli Kościół nie przyjmował chętnie objawień prywatnych to dlatego, że wszystko, co należy wiedzieć, znajduje się już w Biblii. Kościół boi się, aby nie został zwiedziony...

JEZUS: – Vassulo, czy będę tylko siedział i patrzył, kiedy zauważam, że Moje stworzenie prawie wpada w zasadzkę Mego wroga? Czyż nie zapragnę pośpieszyć mu na ratunek? Czy przypominasz sobie, jak uzdrowiłem chorego na wodną puchlinę w dzień szabatu? O co zapytałem faryzeuszów?

Vassula:Panie, muszę sprawdzić w Biblii.

JEZUS: – Idź więc po Moje Słowo.

Vassula: Uczyniłam to i sprawdziłam.

JEZUS: – Tak, córko, zapytałem: «Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie?» Powiedziałem: «Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu?»[4] W owym dniu nie mogli znaleźć odpowiedzi.[5] Dziś stawiam to pytanie tym, którzy odrzucają to objawienie: Czy jest niezgodne z Moim Prawem wybawić – przez Moje dzisiejsze Opatrznościowe Dzieła – Moje stworzenie od upadku w waszej erze? Vassulo, Ja jestem Jezusem, a Jezus znaczy Zbawiciel.

Vassula:Powiedz im, Panie, przypomnij im to wszystko, Panie.

JEZUS: – Umiłowana, oni nałożyli na Moje Serce koronę cierniową, Moje Najświętsze Serce krwawi.

Vassula:Jezu, czy oni są tego świadomi?

JEZUS: – Podejdę cicho do ich drzwi i bez pukania wejdę do ich domu i ukażę im Moje Najświętsze Serce. Ci, którzy są szczerzy, uświadomią sobie swój Błąd. Pójdź, córko. My?

Vassula:Tak, Panie, zjednoczeni.

 

Przypisy: [4] Łk 14,1-6. [5] Zdanie symboliczne dla naszej epoki.

 

Orędzie z 13.09.2002r

Vassula:Poznać Boga i pojąć Go tylko na podstawie Pisma nie wystarczy. Trzeba wniknąć w Boga, aby być zdolnym rozumieć i znać Go. To nazywamy „kosztowaniem Boga”.

JAHWE:– Tak, Ja muszę się ukształtować w największej głębi twego serca, jak i ty musisz się przekształcić w Moich głębinach. Dziecko, Ja jestem Jahwe i rozkoszuję się, nawiedzając cię w twym ubóstwie. Daliśmy ci wolność, uwalniając cię z mrocznej doliny, abyś żyła w Naszym promiennym Świetle. Uświadom sobie teraz, że jesteś na służbie swego Króla. Czy sobie uświadamiasz, że Ja cię przyoblekłem Moją chwałą, nasyciłem Moimi promieniami, abyś miała wolny dostęp do Moich Królewskich Dziedzińców? Zachowaj ufność, gdy ze Mną rozmawiasz, i przyjmij radośnie Moją łaskę! Błogosławieni, którzy mają serce dziecka i w żaden sposób nie wątpią i nigdy nie zwątpią o tych Orędziach pochodzących od Mądrości. Oni otwarli się na łaskę i otrzymali do swego wnętrza Moje Światło. Ten, który się ujawnia ludzkości w sposób tak niewysłowiony, jest nikim innym jak twoim Stworzycielem, który przez Swe Słowa doprowadza wielu do prawdziwego Życia we Mnie. Ja jestem Tym, który cię błagał, abyś wzniosła oczy ku Niebu i już nie grzeszyła. Powtarzałem się, dając ci pełne poznanie Mnie Samego, abyś – znając Mnie – odziedziczyła też Moje Królestwo. Nigdy nie mówiłem do ciebie surowo, lecz traktowałem cię łagodnie, z taką pobłażliwością, która nie jest z tego świata. Moje Słowa są zgodne z pouczeniami Pisma Świętego. Błogosławieni, którzy przyjmują tę rzeczywistość bez wystawiania Mnie na próbę i nie potraktowali Mojej wysłanniczki lekkomyślnie. Otrzymają zapłatę proroka. Z pewnością już słyszeliście, że Moi wysłańcy przemawiają w Moim Imieniu. Ci zaś, którzy im nie wierzą – traktując ich jak oszustów lub nawet potępiając ich misję – grzeszą przeciw Mnie, który mówię przez nich. Jak podkreśliłem wcześniej, nie powiedziałem nic, co by przeczyło Pismu Świętemu, lecz wszystkie wypowiedziane przeze Mnie Moje Słowa są zgodne z tym, co wam już dałem. Wydaje się jednak, że wielu nie przykłada się w pełni do poznania Mojego Słowa.[21] Gdyby to uczynili, rozpoznaliby Moje dzisiejsze Pieśni.[22] Ujrzeliby Mój Obraz w Moich Pieśniach, które się nie różnią od danego wam Mojego Słowa. W rzeczywistości nikt nie może – przez samo tylko czytanie Pisma Świętego – wniknąć w tę tajemnicę ani pojąć tajemnicy waszego Boga, który mówi i żyje, i jest pośród was za waszych dni. Aby wniknąć w głębię Mojego Słowa, potrzebujecie czegoś więcej: duchowego poznania, otrzymanego od Ducha Świętego, który wam naświetla Pisma. Czy słyszeliście, żeby ktoś czytał nocą, kiedy są zgaszone światła? To tylko wtedy, gdy światła są zapalone, można widzieć słowa i czytać je. Bez światła nic nie ujrzycie. Bez Ducha Świętego, który przekracza myśl i przewyższa wszelkie konstelacje świetlne razem wzięte, oświadczenia i wyrażenia Mądrości w Moim Słowie będą przed wami ukryte. Jedynie Duch Święty daje waszym duchom światło konieczne do zrozumienia niebieskich wyrażeń. Inaczej Moje Słowa pozostaną zapieczętowane i zamknięte. Oto przyczyna, dla której tak wielu nie rozpoznaje Mnie w tej Pieśni Miłości. Pisma, jak powiedziałem, odzwierciedlają Mój Boski Obraz. Jeśli dziś nie widzicie Mnie w Moich Pieśniach, z jakimi się do was zwracam, dawanych wam przez Moje kochające Miłosierdzie, to dlatego że nie doświadczyliście jeszcze Mojej czułości ani nie zakosztowaliście nigdy Mojej słodyczy. Wasza tak zwana wiedza przeszkadza wam Mnie ujrzeć. Błogosławiony ten, kto otwarł przede Mną swe serce, przyjmując Mnie w prostocie serca. Nie ujrzy Moich Pieśni jako prostych słów, lecz – jako moc i jako Ducha Świętego, i jako absolutną pewność. I dodałbym jeszcze, że Moje wyśpiewywane ci Pieśni są żyjącą mocą pośród was, którzy w nie wierzycie. Pragnę, stworzenie, abyście Mnie wszyscy widzieli. Oto dlaczego stale ukazuję Moją Miłość do was – od pierwszego dnia, w którym zaistnieliście. Czy któregoś dnia usłyszę od was: „Chwała bądź Bogu za to, że ukazał nam Swe nieskończone Miłosierdzie, i za to, że nam pozwolił zakosztować Swej Dobroci? Bez Niego kto nam ukaże Jego Świętą Twarz w naszych sercach? Należeliśmy do tych, którzy uwierzyli, że mogą Cię odkryć przez samą tylko swoją świecką wiedzę i jedynie przez własne dociekania. Twój skarb, Panie, jest ukryty przed mądrymi z ich uczonymi studiami, przed tymi, którzy się chełpią, że znają Twoje tajemnice i Twoje duchowe sprawy, choć w rzeczywistości nie znają Ciebie.” Pouczałem was, abyście ukazując wasze nowe ja skupiali myśli tylko na sprawach niebieskich, aby się wam dobrze powodziło. Z radością głosiłem to całemu światu, bez czynienia różnic. Moim zamiarem jako Ojca było upiększenie i odnowienie Mojego stworzenia przez przemianę waszego życia w stałą modlitwę. Po cóż więc wszystkie te krzyki wokół Mojego Imienia? Dlaczego pozwalacie sobie na utratę waszego spokoju i na to, by świat wami kierował? Waszą boską rzeczywistością powinien być Bóg Trójosobowy, a wasze życie powinno się toczyć wokół niebieskich natchnień i powinno być głęboko ukryte w Moim Synu, Jezusie Chrystusie. Czy ktoś może o własnych siłach odkryć Moje niezgłębione Skarby? Pozostanie w ciemności, chyba że zostanie mu dane wewnętrzne światło pojmowania. Powtarzam: Błogosławieni ci, którzy wierzą w Moje Miłosierne Wezwanie. Zyskają Moją przyjaźń i Moją zażyłość. Kto jest Źródłem chrześcijańskiego Poznania, Źródłem Proroctwa? To Duch Święty, który uczy i posługuje się wszelkimi sposobami, aby przemienić i odnowić Moje stworzenie. A tych, którzy zapadli w sen i zaprzeczają proroctwu w waszych czasach, zapytajcie, czy pojęli Pisma i ich słowa. Namaściłem proroków, aby głosili Moje Słowa aż do końca Czasu. Wyposażyłem ich w ducha Eliasza. Czyż nie czytaliście o „proroku, następcy po nim”? [23] Kto otwarł przede Mną dobrowolnie swe serce, pozwalając Mi je ogarnąć, ten zebrał żniwo życia. Pisma stają się dla niego nie zapieczętowaną i Boską Pieśnią, Słowem żyjącym, wizją Boga, Boską szatą dla duszy. Moja obecność w nim oświeca go i wznosi Moje Królestwo w jego sercu. Cała tajemnica, która wydawała się zakryta, zostanie ujawniona, a Pisma staną się jak kantyk brzmiący i słyszalny dla waszych uszu. To Ja, wasz Oblubieniec,[24] wychodzący ze Swych Królewskich Dziedzińców, aby zwrócić wasze serca do Mnie, przez Mój plan miłości. Bądźcie świadomi, że wasze pokolenie stale Mnie obraża i demon poucza je o posłuszeństwie wszystkiemu, co się przeciwstawia Mojemu Prawu Miłości i nie pochodzi od Boskiej Prawdy. To tak złe pokolenie poddaje się każdemu podmuchowi wiatru i idzie za każdą drogą wytyczoną przez szatana. Mój Syn i Ja daliśmy wam wszystkim teraz dość okazji do tego, byście do Nas powrócili przez skruchę, gdyż jesteśmy współczujący i miłosierni, ale, ach! Tak wielu z was zwiodło własne zarozumialstwo... Jest napisane:[25] „Serce uparte dozna na końcu klęski, a miłujący niebezpieczeństwo w nim zginie.” Dziś świat ofiarowuje wam wiele zniszczeń. Jest więc dla was lepiej wesprzeć się na Mnie, który jestem waszą Tarczą, i powiedzieć: „Wpadnijmy raczej w ręce Pana niż w ręce ludzi: jaka jest bowiem Jego wielkość, takie też i miłosierdzie.”[26] Ach! Zła skłonności! Pomimo tych wszystkich Pieśni i ostrzeżeń, ludzie ziemi nie nawracają się ani nie porzucają swych grzechów. Niewielu podąża za Moim Prawem Miłości i niewielu czyni to, co Mi się podoba. Jestem stale pochylony nad wami z Moich Niebieskich Dziedzińców, pokolenie, aby was wyciągnąć z waszego błota. Wysyłałem wam Moich, przygotowanych przez aniołów posłańców, pachnących mieszaniną kadzideł, aby na swych skrzydłach zanieśli Moje Boskie Pieśni. Ci, którzy skosztowali Moich Słów, weszli na dobrą drogę. Jakże byli wspaniali po zakosztowaniu Moich Słów, które były słodkie jak miód w ich ustach! Przygotowałem i ukazałem przez te wszystkie lata cudowną ucztę z duchowych potraw. Dla sprawy Prawdy podniosłem cię, pokolenie, Moim Berłem. Czy wasze serce nigdy nie zadrżało? Melodia tej szlachetnej Ody jest słodka, lecz czy ją usłyszeliście? Czy Mnie nie słyszeliście, jak do każdego z was z osobna zwracałem się z Moim Miłosnym Tematem, z olejem radości? Czy nie pojęliście, jak was namaszczałem przez te wszystkie lata? Czy się na chwilę zatrzymacie, aby nad tym pomyśleć i pojąć, że Ja jestem Bogiem w majestacie i blasku? Biada obojętnemu sercu, które nie ma wiary, gdyż takie serce nie będzie mieć ochrony w Moim Dniu. I biada tobie, który utraciłeś wolę wytrwania w cnocie i prawości. Cóż uczynisz w czasie nawiedzenia Pańskiego? Co będziesz miał do powiedzenia w Dniu Pana? Czy będziesz zdolny znosić doświadczenie ognia? Teraz jesteś przykuty łańcuchem – ciałem i duszą – do tego świata. Szatan w swej wściekłości nie puszcza cię, lecz trzyma w więzieniu swych lochów, aby cię pozbawić – ciebie upadłego – łaski nawrócenia. Stałeś się jego zabawką, okryty jego zasłoną. Twój żal rozerwie twe łańcuchy i przegoni hordy złych duchów, z których jedne się w tobie gnieżdżą, podczas gdy inne unoszą się nad twoją tak godną pożałowania duszą. W twej nędzy brakuje ci woli i siły, aby pokonać twego wroga i odrzucić łańcuchy ciała, które cię łączą z tym światem.

 

Przypisy: [21] Pismo Święte. [22] Ang. My Odes. Oda to utwór poetycki o charakterze uroczysto-patetycznym, opiewający zwykle wielkie idee, symbole, znakomitych ludzi, ważne wydarzenia. Z gr. aoide, oide znaczy pieśń; śpiew; poemat. Ponieważ oda jest słowem rzadziej używanym, w tłumaczeniu przyjęto słowo pieśń. [23] Syr 48,8nn. [24] Iz 54,5. [25] Syr 3,26. [26] Syr 2,18.
Całość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/

ORĘDZIA TE POSIADAJĄ APROBATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR

Nihil obstat (łac. nic nie przeszkadza) – oznacza, iż publikacja została sprawdzona i zatwierdzona przez cenzora diecezji, który określił ją jako wolną od błędów doktrynalnych i moralnych; cenzor jest wyznaczany przez biskupa i współpracuje z autorem w celu usunięcia ewentualnych błędów.

Imprimatur (łac. niech będzie odbite) – oznacza, że publikacja została zatwierdzona do druku przez biskupa diecezji lub inna władzę kościelną.


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!