Eucharystia - Komunia Święta

fragmenty objawienia Matki Bożej: „Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej” - Ks. Stefano Gobbi (1973-1997r)

Eucharystia - Ciało i Krew Chrystusa

 

4

f Widzisz, że Mnie już nie kochają, że Mnie już nie chcą? Czy widzisz, że nie słuchają już słów Mojego Syna, że często Go zdradzają? Jak bardzo Jezus – obecny w Eucharystii – jest przez wielu zapomniany, pozostawiony samotnie w Tabernakulum. Często obrażają Go świętokradztwami i łatwo popełnianymi zaniedbaniami.

25

j Powinni pozwolić Mi kierować sobą jak małe dzieci. Mają znowu więcej się modlić, bardziej kochać Jezusa i bardziej czcić Go w tajemnicy Eucharystii, by stał się Słońcem rozjaśniającym całe ich życie. Jak wielkiej radości i jakiego daru miłości udzieli Jezus Eucharystyczny tym wiernym, którzy Mnie się poświęcą! 

103

h Przede wszystkim pociągam was łagodnie ku Boskiej Osobie Mego Syna Jezusa, obecnego – jak w Niebie – w Sakramencie Eucharystii. Uczycie się ode Mnie coraz większego zamiłowania do modlitwy: modlitwy adoracji, modlitwy dziękczynienia, modlitwy wynagrodzenia.

i Im bardziej chłód opuszczenia i milczenie otaczają Mojego Syna Jezusa, obecnego wśród was w Eucharystii, tym bardziej zbieram głosy Moich umiłowanych synów, aby – zjednoczone z Moim głosem – tworzyły na ziemi melodię miłości dla ofiarowania jej Sercu Mojego Syna, aby Go pocieszyć.

130

i – Chcę, byście byli umartwieni w waszych zmysłach, wytrwali w modlitwie, zgromadzeni wokół Jezusa w Eucharystii jak żywe lampy miłości. Jedynie wtedy odczujecie Mnie blisko siebie.

141

b Adorujmy Go wspólnie, bo jest prawdziwym Synem Bożym!

c Kocham was szczególną miłością, ponieważ jesteście Jego Kapłanami. Otrzymaliście władzę, która tak bardzo was upodabnia do waszej Niebieskiej Mamy.

d Kiedy celebrujecie Mszę świętą, również i wy rodzicie Mojego Syna. Staje się On rzeczywiście obecny w Hostii konsekrowanej przez słowa Kapłanów.

e Gdyby nie było was, Moi najmilsi synowie, Mój Syn nie mógłby stawać się obecny w Sakramencie Eucharystii.

f W Eucharystii Jezus jest prawdziwie obecny ze Swoim Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem.

g Wy, Kapłani, odnawiacie rzeczywistość Jego narodzenia w czasie.

h Również dziś – jak wtedy – to przyjście odbywa się w ukryciu.

i Wtedy przyjęła go grota, dziś – kamień ołtarza. W przeszłości delikatne ciało małego Dziecka zakrywało Jego Bóstwo, dziś ukrywa Je biała postać chleba.

j Jednak jak wtedy w małym Dziecku, tak teraz w konsekrowanej Hostii jest rzeczywiście obecny Syn Boży.

k W tę Świętą Noc Moje matczyne Serce jest na nowo rozdzierane. Widzę bowiem, że nawet wśród samych Kapłanów szerzą się wątpliwości co do Boskiej obecności Mego Syna Jezusa w tajemnicy Eucharystii.

l Przez to szerzy się obojętność wobec Sakramentu Eucharystii, zanika adoracja i modlitwa. Mnożą się z dnia na dzień świętokradztwa popełniane przez tych, którzy zbliżają się do tego Sakramentu w stanie grzechu śmiertelnego.

m Niestety, wzrasta liczba Kapłanów, którzy sprawują Eucharystię, chociaż już w nią nie wierzą. Jedni z nich przeczą rzeczywistej obecności Mojego Syna Jezusa, inni chcieliby tę obecność ograniczyć tylko do czasu celebrowania Mszy św. Jeszcze inni sprowadzają ją do obecności czysto duchowej i symbolicznej.

n Błędy te szerzą się, mimo że właściwa nauka została jasno potwierdzona przez nauczanie Kościoła – szczególnie przez Papieża.

o Niestety przyjdzie czas, że ten błąd będzie miał jeszcze więcej zwolenników, a w Kościele prawie zaniknie woń adoracji i Najświętszej Ofiary. Przez to ohyda spustoszenia – która już weszła do Świętej Świątyni Bożej – osiągnie swój szczyt.

p To jest powód, dla którego w tę Świętą Noc pragnę zgromadzić w Moim Niepokalanym Sercu wszystkich Moich najmilszych synów, rozproszonych po całym świecie.

q Zapraszam was do pochylenia się wraz ze Mną nad ołtarzem, na którym również wy rodzicie Jezusa w tajemnicy Eucharystii. Adorujcie Go ze Mną. Razem ze Mną okażcie Mu bezgraniczną miłość. Ze Mną Go pocieszajcie, ze Mną Mu dziękujcie, ze Mną wynagradzajcie Mu zniewagi, oziębłość i wielką obojętność, która Go otacza. Ze Mną brońcie Go swoim życiem – gotowi przelać za Niego własną krew.

148

c Poświęciliście Mi również swoje Kapłaństwo. Biorę więc na Siebie zadanie czynienia go z każdym dniem bardziej zgodnym z planem miłości Eucharystycznego Serca Jezusa.

m Nie zaniedbujcie nigdy modlitwy Liturgii Godzin, codziennego rozmyślania, częstego nawiedzania Jezusa obecnego w Eucharystii.

n Ofiarę Mszy św. przeżywajcie wewnętrznie – w życiu oraz w czasie jej sprawowania. To przede wszystkim na ołtarzu dokonuje się zjednoczenie każdego z was z Jezusem Ukrzyżowanym.

150

c Na początku tego Wielkiego Tygodnia wypowiedzcie dziś i wy wasze «tak» woli Ojca. Wypowiedzcie je z Jezusem, Jego Synem a waszym Bratem, który co dzień nadal składa Siebie w ofierze za was.

l Codziennie odnawiacie ofiarę Eucharystyczną, sprawujecie Sakramenty, rozszerzacie jego zbawcze posłanie...

156

l Przy was stoi zawsze Mój Syn Jezus. Patrzy na was ze szczególnym umiłowaniem. To Jezus obecny pod białą postacią chleba w Eucharystii.

m Wasz Wieczernik był prawdziwym Wieczernikiem Eucharystycznym. Do Jezusa w Eucharystii kierowała się wasza modlitwa, wasza miłość, wasze życie.

n Macie coraz bardziej stawać się apostołami i nowymi męczennikami Jezusa obecnego w Eucharystii. Takie jest wasze powołanie.

o Dlatego powinniście pogłębiać wasze wynagrodzenie, adorację i życie modlitewne.

p Eucharystyczne Serce Jezusa dokona wielkich rzeczy w każdym z was.

157

c Patrz, jak Kościół tu (Częstochowa) żyje i kwitnie, choć od tylu lat i na tyle sposobów jest prześladowany! Seminaria nie mają już dosyć miejsc, by przyjąć młodzieńców pragnących zostać Kapłanami. Kościoły są pełne wiernych. Duchowieństwo nosi szaty kapłańskie. Ośrodkiem wszelkiej modlitwy jest Jezus w Eucharystii – otaczany czcią, miłowany i wystawiany do publicznej adoracji.

176

b Wspierajcie Moje przemieniające działanie, które uczyni was wszystkich Kapłanami według Eucharystycznego Serca Jezusa.

c Moje Niepokalane Serce może odnieść tryumf jedynie wtedy, kiedy zatryumfuje Mój Syn Jezus. Zakróluje On ponownie w sercach, duszach i w życiu poszczególnych ludzi i narodów całej ludzkości.

d W Eucharystii Jezus jest tak samo prawdziwie obecny na ziemi jak w Niebie: ze Swoim Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem.

e Jego Chwalebne Królestwo zajaśnieje przede wszystkim w tryumfie eucharystycznym, gdyż Eucharystia stanie się ponownie sercem i centrum całego życia Kościoła.

f Jezus w Eucharystii stanie się szczytem każdej waszej modlitwy, która powinna być modlitwą adoracji, dziękczynienia, uwielbienia i przebłagania.

g Jezus w Eucharystii stanie się ponownie centrum całej działalności liturgicznej, która rozwinie się – jak hymn na cześć Trójcy Przenajświętszej – dzięki nieustannej funkcji kapłańskiej Chrystusa, aktualizującej się w misterium eucharystycznym.

h Jezus w Eucharystii stanie się ponownie centrum waszych kościelnych zgromadzeń, ponieważ kościół jest Jego świątynią, Jego domem – zbudowanym przede wszystkim po to, by mogła jaśnieć pośród was Jego Boska obecność.

i Synowie najmilsi, dziś ciemność ogarnęła nawet Tabernakulum. Wokół niego istnieje tak wielka pustka, tak wielka obojętność, tak wielkie lekceważenie! Z każdym dniem wzrastają wątpliwości, zaprzeczenia i świętokradztwa. Eucharystyczne Serce Jezusa jest na nowo ranione przez swoich we własnym domu: w miejscu, w którym ustanowił Swoją Boską siedzibę wśród was.

j Stańcie się na nowo doskonałymi czcicielami i gorliwymi sługami Jezusa Eucharystycznego, który za waszym (kapłanów) pośrednictwem staje się znów obecny, składa Siebie w ofierze i oddaje duszom.

k Prowadźcie wszystkich do Jezusa w Eucharystii, prowadźcie wszystkich na adorację, do Komunii świętej, do coraz większej miłości!

l Pomagajcie wszystkim, aby zbliżali się w sposób godny do Jezusa w Eucharystii. W tym celu wyrabiajcie u wiernych świadomość grzechu, proście ich, by przystępowali do Komunii sakramentalnej w stanie łaski. Uczcie ich częstej spowiedzi. Dla duszy znajdującej się w stanie grzechu śmiertelnego jest ona konieczna do przyjęcia Komunii świętej.

m Najmilsi synowie, powstrzymajcie wzrost świętokradztw! Nigdy tak często jak dziś nie przystępowano do Komunii św. w sposób tak niegodny.

n Kościół doznaje głębokich ran przez mnożenie się świętokradzkich Komunii! Nadszedł czas, kiedy wasza Niebieska Mama mówi: «Dosyć już tego!»

o Ja sama wypełnię wielką pustkę otaczającą Mego Syna Jezusa obecnego w Eucharystii. Zbuduję barierę miłości wokół Jego Boskiej obecności. Wzniosę ją przy waszej pomocy, umiłowani synowie. Pragnę was postawić jako straż miłości przy wszystkich Tabernakulach ziemi.

180

c Zapraszam was, byście w te soboty łączyli się ze Mną przez odmawianie Różańca, rozważanie jego tajemnic, spowiedź św., uczestnictwo we Mszy św. i przyjęcie Komunii św. wynagradzającej.

216

e W godzinie, w której wszystko wyda się stracone, wszystko zostanie ocalone przez miłosierną miłość Ojca. Stanie się ona widoczna przez największe ukazanie się Eucharystycznego Serca Jezusa.

223

j «Tak» dla Twojej woli, Ojcze, kiedy Twoja Miłość jest lekceważona, Twoja obecność – znieważana, a Twe Słowo – odrzucane.

259

j Przyjdźcie do Mnie, gdyż pragnę doprowadzić was wszystkich razem, zjednoczonych, do Mego Syna obecnego w Eucharystii. Jezus jest obecny w tym sakramencie, aby wam pomagać budować waszą jedność i dać wam przykład, jak powinniście się kochać – w doskonałym darze z siebie, udzielanym wszystkim waszym braciom.

k Przyjdźcie zatem do Mnie wszyscy razem, abym was mogła doprowadzić do Jezusa w sakramencie Eucharystii. On czeka na was w Swej milczącej ofierze – prawdziwie obecny wśród was, we wszystkich Tabernakulach ziemi.

261

m Dzieło Odkupienia zaczyna się w chwili Wcielenia Jezusa, trwa przez całe Jego życie i osiąga szczyt w Ofierze z Jego Ciała, wydanego za was, i Jego Krwi za was przelanej. Ofiara ta dokonuje się na szczycie Kalwarii i odnawia się ciągle mistycznie na ołtarzu.

271

b Powierzono wam (kapłanom) cenne zadanie udzielania chrztu i przebaczania grzechów, głoszenia Ewangelii, odnawiania Ofiary dokonanej na Kalwarii przez celebrowanie Mszy św. Zlecono wam przekazywanie łaski w Sakramentach ustanowionych przez Jezusa.

c Sprawcie, aby Jego Krew zstępowała nadal dla obmywania wszystkich grzechów świata. Sprawujcie codziennie Ofiarę Mszy św., z miłością i bólem uczestnicząc w niej głęboko swoim życiem. Ma ona zdolność wynagradzania i niszczenia ogromu zła w świecie.

281

h Jego Ofiara odnawia się mistycznie w czasie każdej celebrowanej Mszy św.

j Niewinna Krew prawdziwego Baranka Bożego, który gładzi wszystkie grzechy świata, jest dziś na nowo ofiarowywana Bożej Sprawiedliwości jako odpowiedź na szerzący się grzech i zło.

k Odpowiedzią na zagrożenie wojną i zniszczeniem jest pewność rzeczywistej obecności wśród was Jezusa w Eucharystii. Jest On Życiem, które na zawsze zwyciężyło grzech i śmierć.

294

c Ileż siły dodacie Mojemu macierzyńskiemu dziełu wstawiennictwa i wynagradzania, gdy będziecie odmawiać wspólnie Liturgię Godzin, Różaniec Święty, a zwłaszcza – gdy będziecie składać Ofiarę nowego i wiecznego Przymierza przez waszą codzienną celebrację eucharystyczną.

l – Pustka, opuszczenie i lekceważenie otaczające Jezusa obecnego w Eucharystii. Wiele świętokradztw popełniają ci, którzy już nie wierzą w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii oraz ci, którzy przyjmują Komunię Świętą w stanie grzechu śmiertelnego i już się nie spowiadają.

p Bądźcie gorejącymi płomieniami w adoracji i wynagradzaniu Jezusowi obecnemu w Eucharystii. Sprawujcie Mszę św. z miłością i włączajcie w nią jak najgłębiej swoje życie. Często się spowiadajcie i również wiernym pomagajcie często przystępować do sakramentu pojednania. Organizujcie wiele godzin adoracji eucharystycznej i doprowadźcie wszystkie dusze do Serca Jezusa, który jest źródłem łaski i Bożego miłosierdzia.

299

g Kiedy zdarzy się wam jeszcze popełnić grzech, Jego miłosierdzie uwalnia was i przywraca wam w sakramencie Pojednania życie łaski oraz ścisłą jedność z Nim. Kiedy ogarnia was zniechęcenie, więź z Nim – zbudowana na modlitwie, a zwłaszcza przez Eucharystię – umacnia was i napełnia nowymi siłami dobra. Kiedy zagraża wam oschłość, jedność z Nim otwiera was na nowe i głębokie doświadczenie miłości i radości.

307

a Najmilsi synowie, przeżyjcie te godziny jak najbliżej Mego Niepokalanego Serca, aby móc wniknąć – wraz ze Mną – w gorejące ognisko nieskończonej miłości i miłosierdzia Mojego Syna Jezusa. Jakże On czekał na tę chwilę przez całe życie! «Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał». Jest Wielki Czwartek.

b To dzień ustanowienia Eucharystii. Ten wielki Sakrament pozwala Mu być prawdziwie obecnym pośród was, odnawiać w sposób mistyczny Swą ofiarę nowego i wiecznego przymierza i oddawać Siebie dla tworzenia osobowej wspólnoty życia z wami.

c To jest również dzień ustanowienia sakramentu kapłaństwa. Uwiecznia się ono przez Jego nakaz dany Apostołom i tym, którzy po nich nastąpią w celu wykonywania ich świętej posługi: «To czyńcie na Moją pamiątkę».

f Zaraz po ustanowieniu Eucharystii nastąpiła straszliwa i krwawa agonia w Getsemani. Jezus został sam właśnie wtedy, gdy najbardziej potrzebował pomocy i umocnienia. Doświadczał goryczy opuszczenia przez Swoich. Został zdradzony przez Judasza. Piotr się Go zaparł.

322

a Dziś jest wasze święto, synowie umiłowani, ponieważ to wasza Pascha. Wspominacie ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Jak bardzo Jezus pragnął spożyć przed Męką tę Paschę ze Swymi uczniami! Pragnijcie i wy – przede wszystkim z miłości – spełnić tajemnicę waszej kapłańskiej Paschy.

330

a Najmilsi synowie, jaką radością napełnia Moje Serce wasz widok. Przybyliście tutaj z kapłańską pielgrzymką adoracji, miłości, wynagrodzenia i dziękczynienia Jezusowi, Mojemu Synowi i Mojemu Bogu, obecnemu w Eucharystii. Pragniecie Go pocieszyć w wielkiej pustce, niewdzięczności i obojętności, którą liczne Moje dzieci – zwłaszcza Moi najmilsi synowie Kapłani – otaczają Jego rzeczywistą obecność miłości w wielu Tabernakulach na ziemi.

b Dziękuję za radość, jaką dajecie Sercu Jezusa. Uśmiecha się ono do was radośnie i drży, pełne czułości do was! Dziękuję za radość, której Mi udzielacie w głębokiej boleści Niepokalanego Serca waszej Niebieskiej Mamy.

c Jestem Matką Najświętszego Sakramentu. Stałam się nią przez Moje «tak», gdyż w chwili Wcielenia dałam Słowu Ojca możliwość spoczęcia w Moim dziewiczym łonie. Jestem także Matką Boga, ponieważ Jezus jest prawdziwym Bogiem. Moja współpraca przejawiła się w daniu Słowu ludzkiej natury, która pozwoliła Mu – drugiej Osobie Przenajświętszej Trójcy, współwiecznemu Synowi Ojca – stać się w czasie także Człowiekiem i być waszym prawdziwym Bratem.

d Dzięki przyjęciu ludzkiej natury stało się dla Niego możliwe zrealizowanie dzieła Odkupienia. Jak jestem Matką Wcielenia, tak jestem również Matką Odkupienia – Odkupienia, które dokonywało się od chwili Wcielenia aż do momentu śmierci Jezusa na Krzyżu. Dzięki przyjętej ludzkiej naturze Jezus mógł dokonać tego, czego nie mógł uczynić jako Bóg: cierpieć i umrzeć, składając Siebie Ojcu jako doskonały okup i okazując Jego sprawiedliwości godne i słuszne zadośćuczynienie.

e On naprawdę cierpiał dla was wszystkich. Przez to odkupił was z grzechów i dał wam możliwość otrzymania Bożego życia, które zostało dla wszystkich stracone w chwili grzechu pierworodnego, popełnionego przez naszych pierwszych rodziców.

f Aby zrozumieć, w jakim stopniu jestem Matką Jezusa, Kapłana, patrzcie na Jezusa w Jego nieustannym, kapłańskim działaniu – kochającego, działającego, modlącego się, cierpiącego, składającego Siebie w ofierze od chwili zstąpienia w Moje dziewicze łono aż do wywyższenia na Krzyżu.

g Jestem też prawdziwą Mamą Najświętszej Eucharystii. Nie dlatego, że rodzę Go w tajemniczej rzeczywistości ołtarza, gdyż jest to zadanie zarezerwowane jedynie dla was, umiłowani synowie! To zadanie jest jednak tak bardzo podobne do Mojej macierzyńskiej funkcji. Wy (kapłani) bowiem też – w czasie Mszy Świętej, mocą słów konsekracji – naprawdę rodzicie Mojego Syna. Ode Mnie przyjął Go lodowaty żłób ubogiej i nędznej groty, od was przyjmuje Go zimny kamień ołtarza. Wy także, podobnie jak Ja, rodzicie Mego Syna. Oto powód, dla którego jesteście synami szczególnego upodobania, wyjątkowego upodobania ze strony Matki, prawdziwej Matki Jezusa – Mojego Syna.

h Jestem prawdziwą Matką Eucharystii, ponieważ Jezus staje się rzeczywiście obecny w chwili konsekracji, dzięki waszemu kapłańskiemu działaniu. Dzięki waszemu ludzkiemu «tak» – wobec silnego działania Ducha, który przemienia substancję chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa – sprawiacie, że staje się możliwa nowa i rzeczywista obecność Jezusa wśród was.

i Staje się On obecny, aby kontynuować dzieło Wcielenia i Odkupienia i aby spełniać w tajemniczy sposób ofiarę Kalwarii, którą mógł złożyć Ojcu dzięki Swojej ludzkiej naturze, przyjętej w ciele, jakie Mu dałam. Tak więc w Eucharystii Jezus staje się obecny ze Swym Bóstwem i ze Swym chwalebnym Ciałem – z tym ciałem, które Mu dała wasza Niebieska Mama: prawdziwym ciałem zrodzonym z Dziewicy Maryi.

j Moi synowie, Jego Ciało jest ciałem uwielbionym, lecz nie jest jakimś innym ciałem. Nie chodzi więc o jakieś nowe narodzenie. Jest to bowiem to samo ciało, jakie Mu dałam, zrodzone w Betlejem; ciało, które umarło na Kalwarii, zostało złożone w grobie i zmartwychwstało. Przyjmuje ono jednak formę nową, Boską – formę chwały.

k W Raju Jezus ze Swym chwalebnym Ciałem pozostaje Synem Maryi. Ten więc, którego rodzicie z Jego Bóstwem w chwili konsekracji eucharystycznej, jest zawsze Synem Maryi. Dlatego jestem Matką Eucharystii.

l Jako Matka jestem zawsze obok Mojego Syna. Byłam przy Nim na tej ziemi i jestem obok Niego teraz w Raju, dzięki przywilejowi wzięcia Mnie z ciałem do Nieba. Jestem tam, gdzie Jezus jest obecny – przy wszystkich Tabernakulach ziemi.

m Jego uwielbione Ciało, będąc poza ograniczeniami czasu i przestrzeni, pozwala Mu być tu przed wami, w Tabernakulum tego małego górskiego kościółka oraz we wszystkich Tabernakulach, rozsianych po całym świecie. Podobnie i wasza Niebieska Mama – dzięki Swemu chwalebnemu ciału, pozwalającemu Jej być tu i wszędzie – znajduje się naprawdę przy każdym Tabernakulum, w którym przebywa Jezus.

n Moje Niepokalane Serce ofiarowuje Mu Tabernakulum żywe, gorejące i matczyne – Tabernakulum miłości, adoracji, dziękczynienia i nieustannego wynagradzania.

o Jestem radosną Matką Eucharystii.

p Wiecie, synowie najmilsi, że tam, gdzie znajduje się Syn, jest również zawsze Ojciec i Duch Święty. W chwale Raju Jezus siedzi po prawicy Ojca, w najgłębszej jedności z Duchem Świętym. Kiedy Jezus, wzywany przez was, staje się obecny w Eucharystii i przebywa w Tabernakulum – otoczony miłością Mojego Matczynego Serca – obok Syna zawsze jest prawdziwie Ojciec i Duch Święty: zawsze jest więc Boska i Przenajświętsza Trójca.

q Jak w Raju, tak i przy każdym Tabernakulum jest również obecna – w radosnej ekstazie – wasza Niebieska Mama. Znajdują się tu również Aniołowie, ustawieni w dziewięciu świetlistych chórach. Wyśpiewują wszechmoc Przenajświętszej Trójcy w różnych tonach melodii chwały, ukazując jakby w różnym stopniu Jego ogromną i Boską moc. Wokół chórów anielskich są wszyscy święci i błogosławieni. Dzięki światłu, miłości, nieustannej radości i ogromnej chwale, którą promieniuje Przenajświętsza Trójca, stale rośnie ich wieczne i ogromne szczęście.

r Na ten szczyt Raju wznoszą się również głębokie pragnienia, oczyszczające cierpienia i nieustanna modlitwa wszystkich dusz czyśćcowych. Dusze te kierują się tu przez pragnienie oraz przez coraz większą miłość. Jej doskonałość proporcjonalna jest do ich stopniowego wyzwalania się z wszelkiego długu, należnego z powodu ich słabości i win. Trwa to aż do chwili, gdy – doskonale odnowione przez Miłość – mogą przyłączyć się do niebiańskiego śpiewu wokół Przenajświętszej Boskiej Trójcy. Znajduje się Ona w Niebie i każdym Tabernakulum, w którym obecny jest Jezus, w najbardziej oddalonych i najbardziej opuszczonych częściach świata.

s Oto dlaczego przy boku Jezusa jest radosna Matka Eucharystii.

t Jestem również bolesną Matką Eucharystii.

u Wraz z Kościołem tryumfującym i cierpiącym – żyjącym wokół centrum miłości, którym jest Jezus w Eucharystii – powinien się gromadzić też Kościół wojujący. Powinniście się gromadzić wy wszyscy, umiłowani synowie, osoby zakonne i świeccy, aby tworzyć z Niebem i Czyśćcem nieustanny hymn adoracji i uwielbienia.

v Niestety, Jezusa w Tabernakulum otacza dziś wielka pustka, opuszczenie i niewdzięczność. Przepowiedziałam te czasy w Fatimie za pośrednictwem Anioła ukazującego się dzieciom. On nauczył je takiej modlitwy: «Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wielbię Cię w głębi duszy i ofiarowuję Ci drogocenne Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo naszego Pana, Jezusa Chrystusa, obecnego we wszystkich Tabernakulach na całej ziemi, jako zadośćuczynienie za obrażające Go zniewagi, świętokradztwa i obojętność...»

w Ta modlitwa została dana dla waszych czasów.

x Jezusa otacza dziś pustka wywoływana przede wszystkim przez was, Kapłanów. W waszym apostolskim działaniu często bowiem działacie bezużytecznie i w sposób bardzo powierzchowny. Kierujecie się ku rzeczom mniej ważnym, drugorzędnym, zapominając, że centrum waszego kapłańskiego dnia powinno być tu, przed Tabernakulum, gdzie Jezus jest obecny i przechowywany, szczególnie dla was.

y Jezusa otacza obojętność tylu Moich synów, żyjących tak, jakby Go tam nie było. Wchodząc do kościoła, dla sprawowania czynności liturgicznych, często nawet nie zauważają Jego Boskiej i rzeczywistej obecności wśród was. Jezusa Eucharystycznego umieszcza się często w niewidocznym kącie, gdy tymczasem powinien znajdować się w centralnym punkcie kościoła – w centrum waszych kościelnych zgromadzeń – ponieważ kościół jest Jego świątynią, zbudowaną przede wszystkim dla Niego, a potem dla was.

z Sposób, w jaki w wielu kościołach traktuje się Jezusa obecnego w Tabernakulum, głęboko zasmuca Moje Serce Mamy: usuwa się Go do kąta, jakby był tylko jakimś przedmiotem używanym w czasie waszych kościelnych zgromadzeń.

A Jednak bolesną koronę cierniową wokół Mego Niepokalanego Serca tworzą dziś przede wszystkim świętokradztwa. Ileż jest dziś świętokradzkich Komunii! Można powiedzieć, że nie ma dziś celebracji eucharystycznej, w której nie byłoby świętokradzkich Komunii. Gdybyście mogli dostrzec Moimi oczyma rozmiar tej plagi, która zaraziła cały Kościół. Paraliżuje Go, czyni nieczystym i bardzo chorym! Gdybyście to widzieli Moimi oczyma, wylewalibyście ze Mną obfite łzy.

B Umiłowani synowie poświęceni Memu Sercu, bądźcie dziś potężnym wołaniem o pełny powrót całego Kościoła walczącego do Jezusa obecnego w Eucharystii, gdyż tylko tam znajduje się źródło wody żywej! Oczyści ona Kościół, usunie jego suszę i odnowi pustynię, w którą się zamienił. Jedynie tam znajduje się tajemnica Życia, które otworzy dla niego drugą Pięćdziesiątnicę łaski i światła. Tylko tam znajduje się zdrój odnowionej świętości – Jezus w Eucharystii!

C To nie wasze duszpasterskie plany ani dyskusje, to nie ludzkie środki – które dają wam tyle nadziei i pewności – lecz jedynie Jezus w Eucharystii da całemu Kościołowi siłę do całkowitej odnowy. Uczyni go ubogim, ewangelicznym, czystym, pozbawionym wszelkiego oparcia, w którym pokładałby swą ufność; uczyni go świętym, pięknym, bez skazy i bez zmarszczki – na podobieństwo waszej Niebieskiej Mamy.

D Pragnę, aby to przesłanie zostało opublikowane i dołączone do tych, które zawarte są w Mojej książce. Pragnę, aby zostało rozpowszechnione po całym świecie, gdyż dziś wzywam was z wszystkich stron świata, abyście byli koroną miłości, adoracji, dziękczynienia i wynagradzania na Niepokalanym Sercu Tej, która jest prawdziwą Matką, Matką Najświętszej Eucharystii – radosną, lecz także bardzo bolejącą. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

340

m Wy, Moi najmilsi synowie, bądźcie Moim lekarstwem na zło, tak poważne i szerzące się. Pomagajcie Moim dzieciom iść drogą czystości i świętości. Na nowo nauczajcie wszystkich prawdziwej moralności katolickiej. Podajcie ręce Moim biednym dzieciom grzesznikom, aby doprowadzić je do zachowywania Bożego Prawa. Pomóżcie im zrozumieć konieczność częstej spowiedzi. Ten, kto znajduje się w stanie grzechu śmiertelnego, musi do niej przystąpić, jeśli chce przyjąć Komunię eucharystyczną. Świętokradzkie Komunie bardzo ranią Kościół.

348

c Zapraszam was dziś wszystkich do odnowienia ze Mną waszego zobowiązania do największej wierności. Trwajcie w wierności Jezusowi i Jego Ewangelii. Okazujcie wierność Papieżowi i Kościołowi z nim zjednoczonemu. Bądźcie wierni sprawowaniu Eucharystii i jej przeżywaniu oraz udzielaniu sakramentów, szczególnie sakramentu pojednania. Zachowujcie wiernie przyjęte zobowiązanie świętego celibatu. Bądźcie wierni modlitwie, apostolstwu oraz praktykowaniu coraz doskonalszej miłości. Wówczas będziecie mogli pocieszyć Boskie, Kapłańskie Serce waszego Brata Jezusa za tak wielkie opuszczenie i za tak ogromną zdradę, która się dzisiaj ponawia.

352

d Biskupi i Kapłani Świętego Kościoła Bożego, zacznijcie ponownie interesować się duszami – najwyższym dobrem, jakie zostało wam powierzone. Brońcie ich przed atakami drapieżnych wilków, które dziś często przebierają się za nieszkodliwe i łagodne baranki. Patrzcie, jak wzrasta zamieszanie, jak zwiększa się ciemność, jak szerzą się błędy i wszędzie rozlewa się grzech! Troszczcie się o powierzoną wam owczarnię, prowadźcie ją na pewne pastwiska, odżywiajcie ją Słowem Bożym, wzmacniajcie modlitwą, leczcie sakramentem pojednania, udzielajcie pokarmu Chleba Eucharystycznego.

360

a Najmilsi synowie, cieszę się, że tu przyszliście – jak małe dzieci, pozwalające się nieść w Moich matczynych ramionach. Stawajcie się coraz mniejsi, bardziej ulegli, czyści, prości, bardziej ufni i wierniejsi. Jakże wielkiej radości doświadcza Moje matczyne Serce, kiedy mogę przynieść was wszystkich jako drogocenny i wonny dar na ofiarę Memu Synowi Jezusowi, prawdziwie obecnemu w sakramencie Eucharystii!

b Jestem Matką adoracji i wynagrodzenia. Obok każdego Tabernakulum na ziemi jestem zawsze obecna jako Matka. Wznoszę nowe Tabernakulum miłości dla Mego Syna Jezusa, otoczonego dziś samotnością. Buduję ogród niebiańskiej miłości, który ogarnia Go całym zachwytem Raju w adorujących chórach anielskich, w błogosławionej modlitwie Świętych, w bolesnym pragnieniu wielu dusz oczyszczających się jeszcze w Czyśćcu. W Moim Niepokalanym Sercu wszyscy uczestniczą w koncercie nieustannej adoracji, stałej modlitwy i głębokiej miłości do Jezusa rzeczywiście obecnego w każdym Tabernakulum na ziemi.

c Moje matczyne Serce jest dziś zasmucone i głęboko zranione. Widzę bowiem wokół Boskiej Obecności Jezusa w Eucharystii taką pustkę, tyle opuszczenia, zaniedbania i milczenia!

d Kościele pielgrzymujący i cierpiący, którego jestem Matką, Kościele, rodzino wszystkich Moich dzieci, arko Nowego Przymierza, ludu Boży, musisz zrozumieć, że to Tabernakulum jest centrum twego życia, zdrojem łaski, źródłem twego światła i zasadą działalności apostolskiej. W nim prawdziwie jest obecny Jezus, by uczyć cię wzrastania i pomagać ci chodzić, by udzielać ci siły do dawania świadectwa i odwagi – do ewangelizowania, by podtrzymywać cię we wszystkich twych cierpieniach.

e Kościele pielgrzymujący i cierpiący w obecnych czasach, wezwany do przeżywania konania w Getsemani i krwawej godziny swej Kalwarii, chcę cię tu dziś przynieść. Pragnę, abyś ze Mną – upadającą na twarz przed każdym Tabernakulum w akcie nieprzerwanej adoracji i wynagrodzenia – mógł powtórzyć gest wykonywany ciągle przez twoją Niebieską Mamę.

f Jestem Matką adoracji i wynagrodzenia. W Eucharystii Jezus jest rzeczywiście obecny, ze Swoim Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem. W Eucharystii jest rzeczywiście obecny Jezus Chrystus, Syn tego Boga, którego zawsze w Nim dostrzegałam, w każdej chwili Jego ziemskiego życia, chociaż był ukryty pod osłoną kruchej i słabej natury, rozwijającej się w rytmie jej ludzkiego wzrostu. Ustawicznym aktem wiary zawsze widziałam Boga w Moim Synu Jezusie i adorowałam Go z głęboką miłością.

g Adorowałam Go, gdy był jeszcze ukryty w Moim dziewiczym łonie jak mały pączek. Kochałam Go, żywiłam Go, pomagałam Mu wzrastać, dając Mu Moje własne ciało i Moją własną krew.

h Adorowałam Go po narodzeniu, kontemplując Go w żłobie biednej i pozbawionej wszystkiego groty.

i Adorowałam Mego Boga we wzrastającym Dzieciątku Jezus, w rozwijającym się Młodzieńcu, w młodym Człowieku, pochylonym nad codzienną pracą, w Mesjaszu, wypełniającym publiczną misję.

j Adorowałam Go odrzuconego i odepchniętego, gdy został zdradzony, opuszczony i gdy bliscy się Go wyparli.

k Adorowałam Go skazanego i wyśmianego, ubiczowanego i ukoronowanego cierniem, prowadzonego na śmierć i ukrzyżowanego.

l Adorowałam Go na Krzyżu w Jego niewypowiedzianym cierpieniu oraz niesionego do grobu i złożonego w nim.

m Adorowałam Go po Jego Zmartwychwstaniu, gdy Mnie pierwszej ukazał się w blasku Swego uwielbionego Ciała i w świetle Swego Bóstwa.

n Najmilsi synowie, przez cud miłości, który będziecie mogli zrozumieć dopiero w Raju, Jezus dał wam skarb Swej nieustannej obecności wśród was w Eucharystii.

o W Tabernakulum pod postacią konsekrowanego chleba przebywa ten sam Jezus, którego Ja pierwsza ujrzałam po Jego Zmartwychwstaniu; ten sam Jezus, który w chwale Swego Bóstwa ukazał się jedenastu Apostołom, wielu uczniom, zapłakanej Magdalenie i świętym niewiastom, które poszły do Grobu.

p W Tabernakulum – ukryty pod eucharystyczną zasłoną – obecny jest ten sam Jezus Zmartwychwstały, który ukazał się ponownie przeszło pięciuset uczniom i który poraził prześladowcę, Szawła, na drodze do Damaszku. To ten sam Jezus, który siedzi po prawicy Ojca w chwale Swego uwielbionego Ciała i Swego Bóstwa. On z miłości ku wam ukrywa się po białą postacią konsekrowanego chleba.

q Najmilsi synowie, musicie dziś bardziej wierzyć w Jego obecność pomiędzy wami. Odważnie i z mocą musicie szerzyć wasze kapłańskie zaproszenie do powrotu wszystkich do jednej, silnej i potwierdzanej świadectwem wiary w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Musicie tak kierować całym Kościołem, aby – wraz z waszą Niebieską Mamą – znalazł się przed Tabernakulum, w akcie wynagrodzenia, stałej adoracji i nieustannej modlitwy. Wasza kapłańska modlitwa musi stać się modlitwą całkowicie Eucharystyczną.

r Proszę, żeby powrócono wszędzie do organizowania godzin adoracji przed Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Pragnę, żeby wzrósł hołd miłości wobec Eucharystii i aby ujawnił się w dostrzegalnych i wymownych znakach waszej pobożności. Otaczajcie kwiatami i światłami Jezusa Eucharystycznego. Poświęćcie Mu pełną czułości uwagę. Podchodźcie do Niego z głęboką czcią, przyklękając i adorując Go.

s Gdybyście wiedzieli, jak Jezus Eucharystyczny was kocha, jak mały gest waszej miłości napełnia Go radością i pociechą! Wobec jednej kropli czystej miłości kapłańskiej – którą wkładacie do kielicha Jego Eucharystycznego Serca – Jezus przebacza bardzo wiele świętokradztw i zapomina o całym bezmiarze niewdzięczności.

t Kapłani i wierni należący do Mojego Ruchu, przychodźcie często przed Tabernakulum, módlcie się przed Tabernakulum.

u Niech wasza modlitwa stanie się nieustanną adoracją i wstawiennictwem, dziękczynieniem i wynagradzaniem! Niech będzie modlitwą jednoczącą się z niebiańskim śpiewem Aniołów i Świętych, z żarliwym błaganiem dusz oczyszczających się jeszcze w Czyśćcu. Niech stanie się modlitwą gromadzącą głosy całej ludzkości, która powinna upadać na twarz przed każdym Tabernakulum na ziemi – w akcie nieprzerwanej wdzięczności i codziennego dziękczynienia.

v W Eucharystii Jezus jest rzeczywiście obecny. Pozostaje zawsze z wami i ta obecność będzie coraz mocniejsza, zajaśnieje nad światem jak słońce i zaznaczy początek nowej epoki. Przyjście chwalebnego Królestwa Chrystusa zbiegnie się z największą wspaniałością Eucharystii. Chrystus urzeczywistni Swe wspaniałe Królestwo w powszechnym tryumfie Jego Królestwa Eucharystycznego, które rozwinie się z całą mocą i będzie miało możność zmieniać serca, dusze, osoby, rodziny, społeczeństwo i nawet strukturę świata.

w Po przywróceniu Swego Eucharystycznego Królestwa Jezus doprowadzi was do cieszenia się Jego stałą obecnością: odczujecie ją w nowy i nadzwyczajny sposób. Doprowadzi was do przeżywania drugiego, odnowionego i piękniejszego ziemskiego Raju.

x Niech wasza obecność przed Tabernakulum nie będzie jedynie obecnością modlitewną, lecz również wspólnotą życia z Jezusem. Jezus jest prawdziwie obecny w Eucharystii, ponieważ chce wejść w stałą wspólnotę życia z wami. Kiedy przychodzicie do Niego, On was widzi. Kiedy mówicie do Niego, słucha was. Kiedy Mu coś powierzacie, przyjmuje do Swego Serca każde wasze słowo. Kiedy Go prosicie, zawsze was wysłuchuje.

y Idźcie przed Tabernakulum, by utworzyć z Jezusem wspólnotę życia: życia zwykłego i codziennego. Przychodźcie przed Tabernakulum, aby szukać Jezusa z taką samą naturalnością, z jaką poszukujecie przyjaciela, z jaką idziecie zwierzyć się drogim wam osobom. Jak potrzebujecie pomagających wam przyjaciół, tak odczuwajcie potrzebę Jego. Niech stanie się dla was najdroższym Przyjacielem, Osobą, najbardziej upragnioną i najbardziej kochaną, której okażecie największą wierność.

z Powiedzcie Jezusowi o waszej miłości. Powtarzajcie Mu to często, bo to jedyna rzecz, która czyni Go niezmiernie szczęśliwym, pociesza Go za liczne niewdzięczności i wynagradza Mu za wiele zdrad: «Jezu, Ty jesteś naszą miłością. Jezu, jedynie Ty jesteś naszym wielkim Przyjacielem. Jezu, kochamy Ciebie. Jezu, jesteśmy zakochani w Tobie.»

A Obecność Chrystusa w Eucharystii ma sprawić, że wzrośnie w was doświadczenie prawdziwej wspólnoty miłości z Nim, tak byście już nigdy nie czuli się sami. On po to pozostał na ziemi, aby zawsze być z wami.

B Powinniście przychodzić przed Tabernakulum, by zbierać owoce modlitwy i wspólnoty życia z Jezusem, która rozwija się i dojrzewa w waszej świętości. Najmilsi synowie, im bardziej wasze życie toczy się całe u stóp Tabernakulum – w głębokiej jedności z Jezusem w Eucharystii – tym bardziej wzrasta w was świętość. Jezus Eucharystyczny staje się wzorem i formą waszej świętości. On prowadzi was do czystości serca, do poszukiwanej i upragnionej pokory, do życia w ufności, do miłosnego synowskiego oddania.

C Jezus Eucharystyczny staje się nowym wzorem waszej kapłańskiej świętości. Osiągniecie ją przez codzienną i ukrytą ofiarę, przez stałą, pełną miłości obecność przy waszych braciach, przez zdolność przyjmowania na siebie cierpień i krzyży wszystkich ludzi, przez możliwość przemieniania zła w dobro i przez głębokie działanie dla doprowadzenia dusz wam powierzonych do zbawienia.

D Mówię wam: w obecnych czasach pragnę was wszystkich mieć przed Tabernakulum. Chcę tam widzieć przede wszystkim was, najmilszych synów Matki, trwającej zawsze w akcie nieprzerwanej adoracji i nieustannego wynagrodzenia. Pragnę, by przez was kult Eucharystii na nowo i coraz silniej zakwitał w całym Kościele.

E Musi się obecnie zakończyć głęboki kryzys pobożności eucharystycznej, który zaraził cały Kościół i stał się korzeniem bardzo wielkiej niewierności i szerzenia się ogromnego odstępstwa.

F Wraz ze wszystkimi Moimi umiłowanymi oraz z poświęconymi Mi dziećmi, stanowiącymi część Mojego Ruchu, umieszczam was przed każdym Tabernakulum świata, by was złożyć w hołdzie Jezusowi – jako najdroższe klejnoty i najpiękniejsze, najwonniejsze kwiaty.

G Mama Niebieska chce odtąd przynosić Jezusowi obecnemu w Eucharystii coraz większą liczbę Swych dzieci. Są to bowiem czasy, kiedy Jezus Eucharystyczny powinien być przez wszystkich adorowany, kochany, otoczony wdzięcznością i uwielbieniem.

H Moi synowie bardzo umiłowani, razem z Jezusem, który w każdym Tabernakulum znajduje się w stanie nieustannej ofiary za was, błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

367

c Przygotujcie się ze Mną na przyjście Jezusa, które dokonuje się każdego dnia w tajemnicy Jego rzeczywistej obecności eucharystycznej oraz w drugim, spotykanym przez was człowieku. To codzienne spotkanie z Jezusem powinno stać się dla was radosnym i stałym Bożym Narodzeniem.

d Otwórzcie wasze dusze na przyjęcie daru Jego Łaski i Jego Miłości! Kiedy Jezus przychodzi – by osobiście oddać się każdemu z was w chwili Komunii Eucharystycznej – szeroko otwórzcie drzwi waszych serc i ofiarujcie Mu ciepłą siedzibę, uczynioną z miłości. Niech wasze umysły trwają w światłości, aby zawsze umiały Go rozpoznawać w słabości i cierpieniu małych, biednych, chorych, potrzebujących, grzeszników, oddalonych, ludzi z marginesu, uciśnionych, prześladowanych, umierających.

377

a Moi umiłowani Kapłani, dziś jest wasze święto. To dzień przypominający Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie – w Wieczerniku w Jerozolimie – Eucharystii i nowego kapłaństwa. To wasze święto, ponieważ wy, mający udział w służebnym kapłaństwie Jezusa, również byliście duchowo obecni w Wieczerniku.

g Prowadzę was także do stałej zażyłości, miłości, adoracji, dziękczynienia i wynagradzania Jezusowi obecnemu w Eucharystii. Z porywem wiary, która was oświetla, z płomieniem miłości, która was pochłania, z siłą szczerych zakochanych, z czujnością wartowników musicie przechodzić ponad tym, co zewnętrzne, by doświadczyć w duszy obecności Jezusa Eucharystycznego. Pod białą osłoną każdej konsekrowanej Hostii Jezus jest rzeczywiście obecny między wami.

h Nie możecie Go widzieć. To tak, jak gdybyście wy byli tutaj, a On – za zamkniętymi drzwiami. Jedynie ta zasłona przeszkadza wam Go zobaczyć waszymi oczyma, słyszeć Go waszymi uszami, komunikować się z Nim poprzez zewnętrzne zmysły waszego ciała. Powinniście jednak przejść ponad tymi pozorami, aby zdolnościami duszy wejść we wspólnotę z Nim.

i Zdolność poznawania pozwala wam widzieć Jezusa we wspaniałości Jego chwalebnego Ciała, takiego jaki Mi się objawił po Swym zmartwychwstaniu: całego w światłości, z zachwycającym obliczem, złocistymi włosami, oczami w kolorze nieba; ze stopami, które tyle dla was chodziły, promieniejącymi jeszcze zadanymi im ranami; z uśmiechem nieskończonej dobroci i zranionym Sercem, z którego wytrysnął świetlisty zdrój miłości i łaski. W świetle poznania patrzcie na Niego, na wspaniałość Jego Boskości. Jezus objawi się wam jeszcze bardziej, będzie się wam intensywniej udzielał i dzięki temu będziecie Go kontemplować doskonalej, niż gdybyście Go widzieli zmysłami waszego ciała.

j Siła woli kieruje was, byście zawsze pełnili Jego Boską Wolę. Jak igła busoli kieruje się ku biegunowi północnemu, tak Jego Wola przyciąga waszą wolę w sposób nie do odparcia. Kiedy czasem się od niej oddalacie – prawie tego nie zauważając – jest w was siła zwracająca was w dobrym kierunku, ponieważ Jego Boska Wola ustawicznie pochłania waszą wolę. Umysł wasz jest wtedy coraz bardziej oświecony. Myślicie tak, jak On myśli, i pragniecie tego, czego On pragnie. Żyjecie zatem w głębokiej zażyłości z Jezusem. On poprzez wasze kapłańskie życie nadal wypełnia dziś Swą Boską misję wypełniania woli Ojca: «Przychodzę, o Boże, pełnić Twoją wolę. Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie.»

k Siła miłości Jego Boskiego i miłosiernego Serca przyciąga was w sposób nie do odparcia. Moje małe dzieci, niech wasze serca zanurzą się zupełnie w Jego Eucharystycznym Sercu, byście mogli wejść w osobową wspólnotę życia z Nim. Wtedy Jezus weźmie wasze małe serca, otworzy je, powiększy, napełni Swoją miłością. To On kocha przez was, a wy kochacie w Nim. Jesteście zatem coraz bardziej zanurzeni w zdumiewającym ognisku Jego Boskiej i doskonałej miłości. Na wzór Jana – umiłowanego apostoła, powołanego do głębokiej jedności życia z Jezusem żyjącym w Swym ludzkim Ciele – staniecie się nowymi Janami, wezwanymi do głębokiej jedności życia z Jego chwalebnym Ciałem, rzeczywiście obecnym jako ofiara i ukrytym pod postaciami konsekrowanego Chleba, przechowywanego we wszystkich Tabernakulach świata.

Najmilsi synowie, szukajcie Jezusa, aby zaspokoić wasze pragnienie szczęścia. Idźcie do Niego, aby ugasić wasze wielkie pragnienie miłości. Złóżcie również głowę na Jego Sercu, by usłyszeć Jego bicie. Żyjcie zawsze w Nim, zostaliście bowiem wezwani do bycia Janami Jezusa Eucharystycznego.

l Wyrażam wam obecnie Moją matczyną wolę, by Jezus Eucharystyczny znalazł w waszych kościołach Swój królewski tron, przy którym – stale otoczony niezliczonymi zastępami Aniołów, Świętych i dusz czyśćcowych – byłby również czczony i adorowany przez wiernych. Zróbcie tak, by Najświętszy Sakrament był otoczony kwiatami i światłem – znakami wyrażającymi waszą miłość i waszą pobożność. Często wystawiajcie Go, aby doznawał czci ze strony wiernych. Mnóżcie godziny publicznej adoracji dla wynagrodzenia za obojętność, zniewagi, liczne świętokradztwa i straszliwą profanację, będącą celem czarnych mszy, kultu szatana i świętokradztw. Szerzą się one coraz bardziej i osiągają szczyt w ohydnych i bezwstydnych aktach wobec Najświętszej Eucharystii.

379

f Dlatego właśnie zapraszam was do ofiarowania Mi go(dnia pierwszej soboty miesiąca) przez odmówienie Różańca Świętego i rozważanie jego tajemnic, przez spowiedź sakramentalną i wynagradzającą Komunię, przez odnowienie waszego aktu poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Możecie w ten sposób wynagrodzić zadane Mi zniewagi, wywołujące bardzo wielki ból Mojego Serca.

387

l Niech wasza modlitwa zawsze będzie skierowana ku Jezusowi w Eucharystii! Niech stanie się modlitwą nieustannej adoracji, wynagrodzenia, uwielbienia i dziękczynienia składanego Jezusowi Eucharystycznemu! Niech wszędzie rozkwitnie miłość i adoracja Jezusa obecnego w Eucharystii!

m Nadejście chwalebnego Królestwa Chrystusa zbiegnie się z tryumfem Eucharystycznego Królestwa Jezusa. Kochajcie Jezusa, naśladujcie Go, kroczcie drogą pogardy dla świata i dla samych siebie. Kiedy będziecie przeżywać czas wielkiego ucisku, niech Światłość Chrystusa stanie się jedyną światłością oświetlającą was – pod spojrzeniem Moich matczynych i miłosiernych oczu!

388

h Z miłości do was Jezus pozostaje zawsze obecny pośród was – jako Ofiara – w sakramencie Eucharystii.

i Z miłości do was dał wam również Swoją Matkę.

j Moje biedne dzieci, tak doświadczane w tym czasie wielkiego ucisku, gdybyście wiedziały, jak bardzo Serce Jezusa was kocha! Jezus kocha was, a spotyka się z waszej strony z niewdzięcznością, obojętnością i brakiem odpowiedzi. Jezus was kocha, a wy żyjecie tak, jak gdyby On nie istniał. Jezus was kocha i pała miłością do was w Eucharystii, wy tymczasem pozostawiacie Go samego, opuszczonego, otoczonego wielką pustką i ogromnym niedowiarstwem.

399

h Jezus przychodzi przez Ofiarę Eucharystyczną. Odnawia ona Ofiarę złożoną przez Niego na Kalwarii, aby Jego Boską Krwią zmyć dzisiaj wszelki grzech i zło świata. «To czyńcie na Moją pamiątkę».

i Jezus przychodzi w sakramencie Pojednania, wprowadzającym wszystkich grzeszników do domu Jego Miłosiernej Miłości. «Którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone».

j Jezus przychodzi w sakramentach, których jesteście szafarzami, i poprzez waszą osobę, która powinna odzwierciedlać światło Jego ustawicznej Obecności. «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

405

E Oto dlaczego formuję wszystkie Moje dzieci do zachowywania dziesięciu przykazań Bożych, do życia dosłownie Ewangelią, do częstego przystępowania do sakramentów – zwłaszcza do sakramentu pokuty i Komunii eucharystycznej. Środki te są niezbędną pomocą, by trwać w łasce Bożej. Pomagam Moim dzieciom, aby mocno ćwiczyły się w cnotach i zawsze kroczyły drogą dobra, miłości, czystości i świętości.

406

j Jezus jest Życiem, ponieważ – dzięki łasce, którą wysłużył przez Odkupienie – obdarza was samym Bożym życiem. Ustanawia sakramenty jako skuteczne środki udzielania łaski.

q Kościół jest życiem, ponieważ daje Łaskę i jedynie on posiada skuteczne środki udzielania łaski – siedem sakramentów. Jest on życiem zwłaszcza dlatego, że jedynie jemu została udzielona moc sprawowania Eucharystii – dzięki kapłaństwu służebnemu, hierarchicznemu. W Eucharystii Jezus Chrystus jest rzeczywiście obecny ze Swoim chwalebnym Ciałem i Swoim Bóstwem.

Masoneria kościelna usiłuje na wiele podstępnych sposobów zaatakować w Kościele kult sakramentu Eucharystii. Uznaje w niej jedynie aspekt Uczty, a usiłuje pomniejszyć jej wartość jako Ofiary i zanegować rzeczywistą i osobową obecność Jezusa w konsekrowanych Hostiach. W tym celu stopniowo zostały zniesione wszelkie zewnętrzne oznaki wyrażające wiarę w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii, np. przyklękanie, godziny publicznej adoracji, święty zwyczaj otaczania Tabernakulum światłami i kwiatami.

v Czynię was sługami Kościoła-Życia, pomagając wam być Kapłanami wiernymi i świętymi. Bądźcie zawsze gotowi zaspokajać potrzeby dusz. Oddawajcie się posłudze Pojednania, zapominając wspaniałomyślnie o sobie. Bądźcie gorejącymi płomieniami miłości i gorliwości wobec Jezusa obecnego w Eucharystii. Niech znów pojawią się w waszych kościołach częste godziny publicznej adoracji i wynagrodzenia przed Najświętszym Sakramentem Ołtarza.

411

f Wielki jest Mój ból, kiedy widzę, że Jezus prawdziwie obecny w Eucharystii jest coraz bardziej zapominany, porzucany, obrażany i deptany.

j Was, synów poświęconych Mojemu Niepokalanemu Sercu, pytam dziś o to, o co pytałam w tym miejscu troje Moich dzieci, którym się objawiłam: Łucję, Hiacyntę i Franciszka:

k Czy chcecie – na ołtarzu Mojego Niepokalanego Serca – złożyć siebie Panu w ofierze dla zbawienia wszystkich Moich biednych dzieci grzeszników? Jeśli zechcecie przyjąć Moją prośbę, będziecie musieli zrobić to, o co was teraz proszę:

– Modlić się więcej, odmawiając szczególnie Różaniec Święty;

– Organizować częste godziny adoracji i wynagrodzenia eucharystycznego;

– Przyjmować z miłością wszelkie cierpienia, które zsyła wam Pan;

– Szerzyć odważnie Moje orędzia, które wam daję jako Niebieska Prorokini tych ostatnich czasów.

418

b – Wspaniałomyślnie odpowiedziały Mi dzieci, które Mnie kochają i otaczają dziecięcą czułością, gromadzą się w modlitewnych Wieczernikach ze Mną. Razem odnawiają swój akt poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu. Wspaniałomyślna odpowiedź ze strony dzieci daje tyle radości Mojemu Niepokalanemu Sercu i stanowi wielką moc wstawienniczą i wynagradzającą przed Eucharystycznym Sercem Jezusa. Proszę, niech się mnożą we wszystkich częściach świata dziecięce Wieczerniki. Wzywam dzieci do krucjaty modlitwy i poświęcenia się dla zbawienia świata.

e – Wspaniałomyślnie odpowiedziała Mi parafia, wszyscy, którzy ją tworzą: Pasterz i powierzona mu owczarnia. Wspólnota parafialna powierzyła się Mojemu Niepokalanemu Sercu i każdego dnia gromadzi się w Wieczerniku modlitwy ze Mną, na odmawianiu Różańca Świętego, i upada na twarz w adoracji przed Jezusem Eucharystycznym, wystawionym uroczyście na ołtarzu. Jezus może dzięki temu wyzwolić w duszach Swą wielką moc miłości i pozwolić już teraz zatryumfować – w tym biednym i oddalonym miejscu – Swej miłosiernej Miłości, poprzez przyjście do was Jego Eucharystycznego Królestwa.

419

a Jak bardzo jestem zadowolona, synowie najmilsi, z waszego Wieczernika modlitwy i braterstwa, który zorganizowaliście z waszą Niebieską Mamą.

b – Gromadzicie się na modlitwie. Odmawiacie wspólnie Liturgię Godzin i Różaniec Święty. Wieczorem gromadzicie się wokół Jezusa Eucharystycznego – uroczyście wystawionego na ołtarzu, w czasie godziny adoracji i wynagrodzenia. Podczas sprawowania Mszy Świętej zawsze odnawiacie wasz akt poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

421

a Najmilsi synowie, przeżyjcie ze Mną ten dzień Wielkiego Czwartku – zgromadzeni w Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca. To jest dzień waszej Paschy. To jest dzień waszego kapłaństwa.

b Wspominacie go dziś, zgromadzeni wokół waszych Biskupów na Eucharystii, w czasie której odnawiacie obietnice złożone w dniu święceń kapłańskich: obietnice wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi; obietnice dyspozycyjności i posłuszeństwa; obietnice waszej całkowitej i wyłącznej miłości, która zobowiązuje was do kochania Jezusa i dusz wam powierzonych. Wszystkie te przyrzeczenia dotyczą życia, wszystkie zobowiązują do miłości.

c – «Jezus umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował». Tymi słowami Jan, umiłowany Apostoł, poprzedził w Ewangelii opis wydarzeń towarzyszących ustanowieniu Eucharystii, nowej ofiary i nowego kapłaństwa.

d Jezus do końca ich umiłował.

e Do końca ich umiłował, to znaczy aż do zakończenia Swojego życia, ponieważ Ostatnia Wieczerza była ostatnim posiłkiem w Jego ludzkim życiu, przeżytym wśród was: «Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał».

f Do końca ich umiłował, to znaczy aż do szczytu wszelkiej możliwości kochania, ponieważ teraz Jezus ustawicznie uobecnia Ofiarę złożoną jeden jedyny raz na Kalwarii dla zbawienia wszystkich: «Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za tych, których kocha».

g Do końca ich umiłował, to znaczy aż do najwyższego wymagania miłości, którym jest pragnienie przebywania z ukochaną osobą. Dlatego w Eucharystii Jezus zawsze pozostaje z wami. Jest rzeczywiście obecny ze Swoim chwalebnym Ciałem i ze Swoim Bóstwem – tak jak w Raju – choć ukrywa się pod osłoną postaci eucharystycznych: «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

h Do końca ich umiłował, to znaczy aż do zbliżenia się do waszej nędzy i waszego ubóstwa. W sakramencie Eucharystii Jezus jednoczy się z wami. Staje się Ciałem dla waszego ciała, Krwią dla waszej krwi, aby udzielić wam – ziemskim stworzeniom – drogocennego Daru Swego Boskiego Życia: «Ja jestem Chlebem Żywym, który zstąpił z Nieba. Kto spożywa ten chleb będzie żył, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».

i Do końca ich umiłował, to znaczy aż do końca czasów. Obecność Chrystusa jako Ofiary wśród was – we wszystkich Tabernakulach świata – daje wam poczucie bezpieczeństwa i rodzi ufność, radość i nadzieję na Jego powrót w chwale: «Głosimy śmierć Twoją, Panie, wyznajemy Twoje Zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia».

j To właśnie dziś jest dzień nowej ofiary i nowego kapłaństwa. Dziś jest wielki dzień miłości. Boskie Serce Jezusa otwiera się, aby wam dać nowe przykazanie: «Daję wam nowe przykazanie: miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem».

k W tym dniu, synowie najmilsi, proszę was o odnowienie waszego przyrzeczenia miłości do Jezusa obecnego w Eucharystii. Uczyńcie Mszę Świętą centrum całej waszej pobożności, szczytem waszego kapłańskiego dnia, sercem waszej apostolskiej działalności. Odprawiajcie ją z miłością, zachowując ściśle przepisy liturgiczne. Przeżywajcie ją, uczestnicząc osobiście w Ofierze, którą Jezus odnawia za waszym (kapłanów) pośrednictwem.

l Otaczajcie światłami i kwiatami Tabernakulum, w którym przechowywany jest Jezus Eucharystyczny. Przychodźcie często przed Tabernakulum na wasze osobiste, pełne miłości spotkania z czekającym na was Jezusem. Niech On stanie się dla was jedynym i najcenniejszym skarbem, który jak magnes przyciągnie wasze kapłańskie serca. Wystawiajcie Jezusa Eucharystycznego na ołtarzu w czasie uroczystych, publicznych godzin adoracji i wynagrodzenia. Nadejście nowej epoki spowoduje rozkwit kultu eucharystycznego w całym Kościele.

m Nadejście chwalebnego Królestwa Chrystusa zbiegnie się z największą wspaniałością Jego Eucharystycznego Królowania pomiędzy wami. Jezus Eucharystyczny ujawni całą Swoją moc miłości, która przemieni dusze, Kościół i całą ludzkość.

n Eucharystia jest znakiem Jezusa, który również dziś miłuje was aż do końca. On prowadzi was do końca czasów, w których żyjecie, aby was wprowadzić w nową epokę świętości i łaski. Ku tej epoce właśnie kroczycie, a rozpocznie się ona, gdy Jezus ustanowi Swoje Chwalebne Królestwo pośród was.

427

j Czcicie Moje Niepokalane Serce, kiedy stajecie się płomieniami gorejącymi miłością i gorliwością dla Jezusa obecnego w Eucharystii; kiedy przyprowadzacie do Niego wszystkie dusze wam powierzone i kiedy mnożycie uroczyste godziny adoracji i wynagrodzenia, wystawiając na ołtarzu Najświętszy Sakrament, otoczony światłem i kwiatami – widocznymi znakami waszej pobożności.

436

c Przyczynę nadziei powinien stanowić dla was fakt, że wielu weszło już do Królestwa Niebieskiego – po przebyciu tej samej drogi co wy, po zniesieniu tych samych cierpień i po doświadczeniu tych samych trudności. Idźcie więc mężnie naprzód, nigdy nie pozwalając się zniechęcić na drodze doskonałego zachowywania Prawa Bożego, praktykowania wszelkich cnót chrześcijańskich, stałej wspólnoty życia z Jezusem Eucharystycznym, prowadzącym was po drodze świętości.

437

b Gromadzicie się na modlitwie ze Mną, na odmawianiu całego Różańca, na słuchaniu Mojego słowa, na uroczystej godzinie adoracji i na Mszy świętej, której zawsze przewodniczy Biskup. W czasie sprawowania Eucharystii odnawiacie akt waszego poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

c Miła jest Mojemu Sercu wasza nocna adoracja. Błogosławię jej. Chcieliście przez nią powiększyć wasz akt miłości i wynagrodzenia Jezusowi obecnemu w Najświętszej Eucharystii. Przez waszą adorację udzielacie wielkiej pociechy i radości Eucharystycznemu i Kapłańskiemu Sercu Jezusa.

443

m Nie samym chlebem żyje człowiek.

n Człowiek żyje również Chlebem życia zstępującym z Nieba dla nasycenia głodu serca. Iluż żyje dziś w straszliwej niewoli pychy, niepohamowanego egoizmu, chciwości, nienawiści, przemocy, wielkiej niezdolności miłowania. Jedyną drogą wiodącą was do Zbawienia jest komunia i miłość. W tym celu Jezus udzielił wam nieocenionego daru Przenajświętszej Eucharystii.

o Jezus jest obecny w Eucharystii, aby być pokarmem dla waszego duchowego życia i aby kształtować w was prawdziwą zdolność miłowania.

p Jezus udziela się wam w Eucharystii, aby kochać w was, z wami i poprzez was.

q Jezus Eucharystyczny jest żywym Chlebem zstępującym z Nieba. Jest pokarmem usuwającym głód i Napojem, którego picie gasi pragnienie.

r Jezus Eucharystyczny pragnie dziś stać się Dobrym Samarytaninem dla waszego Kościoła, tak podzielonego i tak bardzo cierpiącego, oraz dla waszej ojczyzny – tak chorej i zagrożonej.

s Jezus Eucharystyczny pragnie wprowadzić was wszystkich na drogę miłości, pojednania, wspólnoty, pokoju, miłosierdzia i zbawienia. Uczcie się od Jezusa, który jest cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz.

t W tym roku Brazylia świętuje swój Narodowy Kongres Eucharystyczny. Niech wasz Kościół i wasza ojczyzna upadnie na twarz przed Jezusem Eucharystycznym w akcie głębokiego uwielbienia.

u Proszę dziś wszystkich o otwarcie drzwi przychodzącemu Jezusowi Chrystusowi. Jestem Matką drugiego Adwentu i bramą otwierającą się na nową epokę. W tej nowej epoce nastąpi największy tryumf Eucharystycznego Królestwa Jezusa.

v Dlatego proszę was w tym nadzwyczajnym roku o doprowadzenie wszędzie do rozkwitu kultu Przenajświętszej Eucharystii, polegającego na adoracji, wynagradzaniu i miłości do niej. Wystawiajcie znowu w waszych kościołach Przenajświętszy Sakrament w czasie uroczystych godzin publicznej adoracji. Niech Eucharystia stanie się centrum waszej modlitwy, waszego życia, waszego kultu i waszych kościelnych zgromadzeń.

w Dzięki temu już dziś Jezus Eucharystyczny zaspokoi Swoim Słowem głód umysłów. Głód dusz nasyci Swoją łaską, a głód waszych serc – Swoją Miłością.

x Jezus w Eucharystii udzieli wam wielkiego daru prawdziwego wyzwolenia z wszelkiej formy niewolnictwa fizycznego, duchowego i moralnego.

y Wtedy zabłyśnie w was wszystkich wielka godność dzieci Bożych, stworzonych przez Boga, przez Niego kochanych, odkupionych, uświęconych i zbawionych. Wyjdźcie teraz z tego Wieczernika i stańcie się apostołami nowej Ewangelizacji w całej Brazylii. Towarzyszę wam Moją niepokalaną miłością i podtrzymuję Moim matczynym błogosławieństwem.

444

a Najmilsi synowie, dziś jest wasze święto, ponieważ jest to dzień narodzenia się waszego kapłaństwa. W czasie Ostatniej Wieczerzy przez słowa: «Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest Ciało Moje; Pijcie z tego wszyscy, to jest kielich Krwi Mojej», Jezus ustanowił nową ofiarę, zawarł nowe i wieczne Przymierze. Przez słowa skierowane do apostołów: «Czyńcie to na Moją pamiątkę», ustanowił nowe Kapłaństwo.

d Jakże Jezus czekał na ten dzień! «Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał.»

e To jest Pascha miłości.

f To jest Pascha ustanowienia Ofiary Miłości. To Pascha sakramentu Miłości, nowego przykazania miłości, służby, która powinna być miłością doskonałą. To Pascha modlitwy o jedność was wszystkich, będącą owocem miłości.

g To jest Pascha boleści.

h Zaledwie Jezus wszedł do Ogrodu Oliwnego, ogarnęła Go i prawie sparaliżowała głęboka trwoga. Czuje się niewinną Ofiarą, Barankiem bez skazy, nieskalaną Hostią obciążoną grzechem świata. W jednej chwili ma jasną wizję wszystkich szczegółów Swej bolesnej i haniebnej Męki. Wtedy głosem głębokim, który wydobywa się z całej Jego Boskiej Osoby, powierza się Ojcu:

«Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode Mnie ten kielich».

448

g Dawajcie wszystkim świadectwo, że kroczycie ze Mną drogą świętości. Moje Niepokalane Serce powinno być czczone i wysławiane przez Kościół i całą ludzkość.

Chcę was doprowadzić do wielkiej świętości. Przez was, małe poświęcone Mi dzieci, cały Kościół będzie mógł być oświetlony i doprowadzony do takiej świętości, jaką posiada wasza Niebieska Mama. Prowadzę was na drogę doskonałego naśladowania Jezusa, małości i pokory, pogardy dla świata i dla samych siebie, heroicznego praktykowania wszelkich cnót, wielkiej miłości do Najświętszej Eucharystii. Weszliście już w czasy decydujące, prowadzące do nowej epoki. Żyjecie w czasach należących do Mnie. W tych dniach wielkiej ciemności wasze światło będzie lśnić coraz silniej, aż ogarnie swymi promieniami i oświetli dusze, Kościół i ludzkość.

461

d Jestem Bramą, która otwiera się dla waszego zbawienia, abyście wszyscy przez nią przeszli i aby doszło do waszego osobistego spotkania z Panem. Po to Mój Syn Jezus ustanowił Mnie prawdziwą Matką całej ludzkości. Jeśli przejdziecie przez tę Bramę, wejdziecie do niebiańskiego ogrodu umartwienia i pokuty, wiary i modlitwy, pokory i czystości, miłości i świętości. W tej matczynej własności Jezus doświadcza każdego dnia wielkiej radości spotykania was. Jezus udziela wam Swojej łaski, oświeca was Swoim Słowem, jednoczy się z wami – dzięki Swej rzeczywistej obecności eucharystycznej. Napełnia wasze dusze Swą Boską wspaniałością. Doprowadza wasze serca do pełnej radości i pokoju.

463

b Wraz ze Mną upadnijcie na twarz w akcie głębokiej adoracji przed Jezusem Eucharystycznym. Jego rzeczywista obecność wśród was w Eucharystii – przechowywanej z miłością we wszystkich Tabernakulach świata jest światłem na waszej drodze. Jezus w Eucharystii jest umocnieniem we wszystkich waszych trudach. On jest balsamem na wszelką ranę i radością w każdym bólu. On jest Pokojem uśmierzającym wszelki niepokój i jutrzenką znaczącą początek każdego nowego dnia waszego ludzkiego życia.

465

b Pozwólcie się nieść w Moich matczynych ramionach, które – z miłością i w ogromnym szczęściu – niosły Dziecię Jezus do Jerozolimskiej Świątyni. Przeżywacie dziś ponownie tę tajemnicę w czasie celebrowania Eucharystii.

d Chodźcie ze Mną na spotkanie Pana, który przychodzi w pokoju. Jezus jest waszym pokojem. On was prowadzi do jedności z Ojcem Niebieskim, w Duchu Miłości, i daje wam to samo życie Boże, które wysłużył wam na Kalwarii przez Ofiarę Odkupienia.

e Ten świat nie zna pokoju, ponieważ nie przyjmuje Jezusa. Dlatego Moja matczyna rola polega na otwieraniu serc wszystkich Moich dzieci, aby przyjęły przychodzącego Pana. Dopiero wtedy pokój – tak wzywany i oczekiwany – będzie mógł przyjść na świat.

g Ten świat nie potrafi kochać, ponieważ nie przyjmuje Jezusa. Jezus jest Miłością. Jezus, który przychodzi, doprowadzi was wszystkich do doskonałej Miłości. Wtedy świat stanie się nowym ogrodem życia i piękna, będzie jedną rodziną, zjednoczoną słodką więzią Bożej miłości.

h Chodźcie ze Mną na spotkanie Pana, który przychodzi w radości. Tylko Jezus może otworzyć wasze serca na wspaniałe przeżycie szczęścia i radości.

468

n Otwórzcie drzwi przychodzącemu Jezusowi. W tym celu głoście konieczność modlitwy i pokuty, odważnego praktykowania wszystkich cnót, powrotu do doskonałego kultu opartego na miłości, adoracji i wynagradzaniu Jezusowi obecnemu w Eucharystii. Twórzcie wszędzie Wieczerniki modlitwy, o które prosiłam: wśród dzieci, młodzieży, Kapłanów, wiernych. Szerzcie wszędzie zwłaszcza Wieczerniki rodzinne. Proszę o nie, o ten silny środek, który ocali chrześcijańskie rodziny od wielkich zagrażających im nieszczęść.

476

g – Bądźcie wierni posłudze Modlitwy.

Jezus składa Siebie w ofierze i wstawia się bez przerwy u Ojca dzięki waszemu pośrednictwu. Iluż Moich synów Kapłanów bardzo zaniedbuje dziś modlitwę! Gdybyście zobaczyli Moimi oczyma, jak szeroka i głęboka jest wewnętrzna rana Kościoła, wylewalibyście wraz ze Mną obfite łzy.

Już się nie modlą, pochłania ich działanie. Całą skuteczność apostolską widzi się w działaniu i programach duszpasterskich. Zapominacie, że sami nic uczynić nie możecie i że to Jezus Chrystus działa i zbawia poprzez was. Zapominacie, że jesteście sługami nieużytecznymi, nędznymi i grzesznymi. Powróćcie do modlitwy! Uczyńcie Jezusa Eucharystycznego centrum modlitwy, tajemnicą życia, duszą apostolskiego działania.

496

b Wszędzie zgromadziliście się na modlitwie ze Mną – przed Jezusem Eucharystycznym, wystawionym uroczyście na ołtarzu – i odnowiliście wasze poświęcenie się Memu Niepokalanemu Sercu. Wszędzie podziwiałeś cuda miłości, łaski i miłosierdzia Niebieskiej Mamy.

498

g – Powierzona wam przeze Mnie misja polega na tym, byście szli wszędzie, niosąc zbawienie Chrystusa ludzkości, która – po prawie dwóch tysiącach lat od pierwszego ogłoszenia Ewangelii – stała się pogańska. Dajcie dzisiejszemu światu Jezusa - jedynego Odkupiciela, jedynego Zbawiciela. Dajcie Go poprzez wierne wypełnienie waszego kapłaństwa, którym służycie duszom; przez udzielanie sakramentów, jakie zostały wam powierzone.

h Bądźcie szczególnie gorliwi w modlitwie; zatroskani – w waszym apostolstwie; płonący miłością – w czasie celebracji Eucharystii; wytrwali i stale gotowi służyć w sakramencie pojednania, tak dziś zaniedbanym przez wielką liczbę Moich synów Kapłanów. Pomożecie w ten sposób powierzonym wam wiernym iść drogą świętości, łaski Bożej, miłości, czystości, praktykowania wszelkich cnót.

505

g – Chwalebne Królestwo Chrystusa zbiegnie się z tryumfem Eucharystycznego Królestwa Jezusa. W świecie oczyszczonym i uświęconym, zupełnie odnowionym Miłością, ukaże się Jezus – przede wszystkim w tajemnicy Swej eucharystycznej obecności. Eucharystia rozszerzy wszędzie Swoją Boską Moc i stanie się nowym słońcem, odbijającym Swe świetliste promienie w sercach i duszach, a następnie w życiu jednostek, rodzin i narodów. Uczyni ze wszystkich jedną owczarnię, uległą i spokojną, której Jedynym Pasterzem będzie Jezus.

514

e Uczyńcie z Jezusa Eucharystycznego centrum waszej modlitwy, słońce waszego życia, miłość całego waszego kapłańskiego istnienia. Powróćcie do godzin publicznej adoracji Eucharystycznej, aby za sprawą Jezusa Jego królestwo świętości i życia zstąpiło w serca i dusze.

532

g Jesteście źrenicą Moich oczu dzięki wielkiej miłości, jaką darzycie Jezusa w Eucharystii. Z jak wielką radością patrzę na was, kiedy idziecie przed tabernakulum, by oddać Jezusowi wasz kapłański hołd miłości, adoracji i wynagrodzenia.

h Obecnie wielka pustka i obojętność otacza Jezusa w Eucharystii, wy zaś szerzycie wciąż uroczyste godziny adoracji eucharystycznej. Otaczacie Jezusa w Eucharystii kwiatami i światłem – znakami ukazującymi waszą miłość i pełną serdeczności pobożność.

544

b Niech radość wasza zespoli się z radością wszystkich zastępów anielskich, które upadają na twarz, adorując Mego Syna Jezusa, stającego przed nimi w oślepiającej wspaniałości Swej Boskości!

555

k Otacza Mnie chwała, bo w czasie – gdy szerzy się coraz bardziej lekceważenie, zapomnienie, obojętność i letniość wobec Jezusa rzeczywiście obecnego w Eucharystii – Jezus Eucharystyczny otrzymuje tu stały hołd miłości, adoracji, dziękczynienia i wynagrodzenia.

l Jezus w Eucharystii jest uroczyście wystawiany na ołtarzu przez cały dzień, a Moje małe dzieci upadają na twarz w akcie miłosnej adoracji przed tronem Tego, który stał się Ofiarą złożoną dla waszego zbawienia.

m Jakże Serce Jezusa drży tu z radości, pociechy, umocnienia i wdzięczności!

568

c Wspominacie z radością i wdzięcznością ustanowienie nowego kapłaństwa i nowej ofiary, dokonane podczas Ostatniej Wieczerzy.

d To uczta miłości: «umiłowawszy Swoich na świecie, do końca ich umiłował» (J 13,1).

e To Wieczerza ustanowienia Sakramentu miłości: «Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest Moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów» (Mt 26,26-28).

583

i Przede wszystkim proszę was, Moi umiłowani synowie, abyście byli gorliwi w kapłańskiej posłudze, wytrwali w modlitwie, żarliwi w miłości do Jezusa Eucharystycznego, który musi się stać centrum waszego apostolstwa i wielką miłością waszego życia. Bądźcie otwarci na potrzeby ubogich, pokornych, małych, a zwłaszcza tych Moich dzieci, które żyją w ciemnościach pogaństwa i nie znają jeszcze światła prawdy i zbawienia danego wam przez Mojego Syna Jezusa.

590

a Moi najmilsi synowie, wejdźcie do Wieczernika Boskiego Serca Jezusa. Dzisiaj jest wasze święto. Dziś jest wasza Pascha. Wspominacie ustanowienie nowej Ofiary i nowego Kapłaństwa.

b Wejdźcie ze Mną do Wieczernika Jego Boskiej Miłości.

«Gorąco pragnąłem spożywać tę Paschę z wami, przed Moją męką.» (Łk 22,15)

c Pragnąłem gorąco.

Całe Jego życie zawsze było podporządkowane tej niewyrażalnej chwili. Jezus był nastawiony myślą i pragnieniem ku szczytowi tego świętego wzniesienia Syjon, gdzie miała się dopełnić Jego Pascha. «Pragnąłem spożywać tę Paschę z wami

d Wejdźcie do Wieczernika Jego Boskiej Miłości, aby zasmakować całej słodyczy tej ostatniej wieczerzy. Jezus daje Swe ciało i krew jako pokarm i napój duchowy dla waszego nowego życia. Pragnie zjednoczyć się głęboko z każdym, aby być w jedności z wami.

e Miłość wymaga zjednoczenia, miłość dąży do jedności.

Jezus dochodzi w ten sposób do głębokiej jedności z wami, aż do stania się ciałem z waszego ciała i krwią z waszej krwi. Jak Jezus jest w Ojcu, a Ojciec jest w Nim, tak za pośrednictwem Komunii eucharystycznej wy jesteście w Nim, a On – w was.

f Wejdźcie do Wieczernika Jego Boskiej Miłości, aby zrozumieć, w jaki sposób Jezus jest Miłością, która się oddaje; Miłością, która się składa w ofierze za was.

Po Wieczerzy paschalnej spożytej z Apostołami następuje agonia Getsemani, zdrada Judasza, porzucenie przez uczniów, zdrada połączona z zaparciem się Piotra, znieważenie i lekceważenie przez sługi Arcykapłana.

g Nikt nie kocha bardziej od tego, kto oddaje życie za tych, których miłuje. Jezus oddaje życie z miłości do was.

602

g Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Otwórzcie drzwi waszych dusz, by przyjąć Go w godny sposób, w chwili gdy udziela się wam pod postacią Eucharystii. To Jezusa – w Jego Boskiej Osobie, z Jego chwalebnym ciałem i w Jego Bóstwie – przyjmujecie, przystępując do Komunii św. Powinniście przygotować w waszych duszach mieszkanie godne Jego.

h To dlatego zachęcam was do unikania grzechu. Nie pozwólcie się opanować grzechowi, ażebyście zawsze żyli w łasce i miłości Boga. Gdyby wam się zdarzyło popaść w grzech śmiertelny, przed przyjęciem Komunii eucharystycznej jest konieczna spowiedź sakramentalna. Dziś Moje Serce krwawi, bo widzę, że coraz więcej jest komunii świętokradzkich. Wiele bowiem osób przychodzi przyjąć Jezusa w Eucharystii w stanie grzechu śmiertelnego, bez wyspowiadania się.

i Niech więc wasze dusze wypełni łaska i świętość, byście przyjmowali Jezusa godnie, gdy On daje się wam w sakramencie Swej miłości.

 

 Całość Orędzi Matki Bożej: „Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej” - Ks. Stefano Gobbi:

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/gobbi/introd01.htm

Strona oficjalna po angielsku : http://www.msm-mmp.org


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!