Koronka 10 cnót ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny

 

Modlitwa przekazana przez mariańską tradycję, zawarta w pierwotnej regule Marianów – „Regule 10 Cnót NMP”. Do prywatnego odmawiania na paciorkach różańca.

 

Najpierw czynimy znak krzyża świętego, następnie odmawiamy:

 

1 x Ojcze nasz

10 x Zdrowaś Maryjo 
a za każdym razem po słowach: Święta Maryjo, Matko Boża... wymieniając jedną cnotę w następującej kolejności:

 

1.      Najczystsza,

2.      Najroztropniejsza,

3.      Najpokorniejsza,

4.      Najwierniejsza,

5.      Najpobożniejsza,

6.      Najposłuszniejsza,

7.      Najuboższa,

8.      Najcierpliwsza,

9.      Najmiłosierniejsza,

10.  Najboleśniejsza,

          ...módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę 
          śmierci naszej. Amen.

 

Prowadzący: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Wszyscy: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

P. W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś była.

W. Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła. 

P. Módlmy się. Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen.

P. Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy.

W. Niech nam będzie zbawieniem i obroną.

   

Źródło: http://www.marianie.pl/index.php?page=pages&text=107

----------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com