Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

 

Kyrie eleison
Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże


Matko pięknej miłości, módl się za nami
Matko miłosierdzia
Matko litości i łaski
Matko ofiarności i dobroci
Matko poświęcenia i służby
Wszechmocy błagająca
Szafarko Bożego miłosierdzia
Ucieczko grzeszników i winowajców
Wspomożycielko głodnych i spragnionych
Schronienie bezdomnych i tułaczy
Opiekunko ubogich i uciśnionych
Obrończyni wdów i sierot
Drogowskazie błądzących i zagubionych
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych
Ostojo cierpiących i konających

Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego, usłysz nasze błagania
Matko Jednorodzonego Syna Bożego
Oblubienico Ducha Świętego

Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością
Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści
Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módl się za nami Matko Miłosierdzia
Aby Bóg okazał nam Swoje miłosierdzie

Módlmy się: Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia - przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu.  Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą z niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków Amen.

 

Źródło: http://angelus.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=427%3Alitania-do-matki-boiej-misosierdzia&catid=67%3Alitanie&Itemid=818

-------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com