NOBOŻEŃSTWO INTRONIZACYJNE
JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

do odprawiania indywidualnego, w rodzinach, wspólnotach, parafiach


Siedmiodniowe Nabożeństwo w PDF - na email: anulcia-1986@o2.pl

Jezus Król Polski

 

Dla potrzeb Biura Postulacji S.B. Rozalii Celakówny

opracował w 2003 r. zespół:

 

Grażyna Berger

ks. Tadeusz Kiersztyn

Agnieszka Kotaś

Marcin Majewski

Barbara Pasternak

Michał Rogoda

Piotr Stępień

ks. Przemysław Szewczyk

Ewa Wieczorek

Michał Zmuda

ZANIM STANIEMY PRZED KRÓLEM

 

Umiłowane Dzieci Narodu Polskiego, pragnę zwrócić się do Was w imieniu Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, wielkiej apostołki Jezusa Króla Polski. Jej misją było głosić nam, Polakom, zadanie, które Bóg nam zleca: Polska pierwsza z wszystkich narodów świata ma dokonać Aktu Intronizacji – uznać Jezusa swym Królem w całym tego słowa znaczeniu.

W objawieniach udzielonych S.B. Rozalii Celakównie zostało wyjaśnione, że żądana Intronizacja ma być dokonana przez władze duchowne i państwowe, i przez cały Naród. Ma pociągnąć za sobą głęboką odnowę życia duchowego naszego społeczeństwa, a także w życiu państwa ma polegać na uszanowaniu praw Bożych i na zaprowadzeniu rządów w prawdzie i sprawiedliwości.

Pan Jezus zapewnił Rozalię Celakównę, że za przykładem Polski pójdą inne narody i w ten sposób wiele z nich się ocali od nadchodzącej na cały świat zagłady.

Czyżby więc światu groziła zagłada?

Uczeni upatrują końca naszej ziemi w czasie ogromnie odległym, gdy na przykład wyczerpie się energia cieplna słońca. Jednakże Pismo Święte, zawierające Boże Objawienie co do przyszłych wydarzeń zagrażających ziemi, przedstawia zgoła inny scenariusz. Pismo Święte ostrzega nas, że Jezus Król, który po swym Wniebowstąpieniu zasiadł na królewskim tronie po prawicy Ojca w chwale Nieba, powróci na ziemię nagle. Tak jak potrzask nagle chwyta swą ofiarę, całkowicie ją zaskakując, tak podobnie będzie z powrotem na ziemię Jezusa Króla (por. Łk 21,34-35). Wydarzenia na ziemi, jakie wtedy nastąpią, będą miały wymiar katastroficzny: Słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi… (Mk 13,24-25; Łk 21,25-26). To, że wielki kataklizm dotknie ziemię w chwili najmniej spodziewanej i nagle, nie ulega wątpliwości.

Gdy piszę te słowa, do wschodnich wybrzeży Ameryki zbliża się kolejny, straszliwy w swej niszczącej sile huragan nazwany Izabela. Ludzie przezornie zabezpieczają się na ten stan klęski. Mają na to kilkanaście godzin czasu; wykupują baterie, świece, żywność, zabijają deskami okna i drzwi swych domostw, dla siebie szukając miejsca w schronach.

Rozalia pouczona przez Boga ostrzega Polskę i świat o przerażających wydarzeniach, które nadchodzą na całą ziemię. Rozalia w swych notatkach pisze: W tej chwili powstał straszliwy huk. Owa kula (ziemia) pękła. Z jej wnętrza wybuchnął ogromny ogień; za nim polała się obrzydliwa lawa jak z wulkanu, niszcząc doszczętnie wszystkie państwa, które nie uznały Chrystusa.

Według słów Bożych, przekazanych światu przez Rozalię, zbliża się straszna w skutkach katastrofa, która sprawi, że z powierzchni ziemi zniknie wiele narodów. Czy ostrzeżenie podawane nie przez stacje meteorologiczne, ale przez kandydatkę na ołtarze możemy zlekceważyć? Czy pozostaniemy na jej głos głusi i nie podejmiemy odpowiednich przygotowań, by uniknąć zagłady? Od śmierci S.B. Rozalii Celakówny upłynęło 60 lat. Ile zatem mamy jeszcze czasu, by wypełnić zadanie, które Bóg zlecił Polsce, a od którego spełnienia uzależnione jest nasze ocalenie? Wszystko wskazuje na to, że tego czasu pozostało już naprawdę niewiele.

Umiłowane Dzieci polskiej ziemi, śpieszcie się, bardzo się śpieszcie spełnić Boże żądanie, by inne narody miały jeszcze szansę zdążyć przed czasem, idąc w nasze ślady. Oby Jezus Król mógł rozpocząć od Polski swe władanie światem. Obyśmy uratowali naszą Ojczyznę i pomogli uratować się innym krajom.

 

MARYJA KRÓLOWA POLSKI

 

Zanim ukażę, w jaki sposób możemy odpowiedzieć na Boże żądanie dotyczące Intronizacji, w kilku słowach wyjaśnię, dlaczego właśnie Polska ma dokonać pierwsza tego Aktu. Odpowiedź na to pytanie można znaleźć tylko w świetle Jasnej Góry. Maryja, Matka Wielkiego Króla, stojąca pod krzyżem, doznała w swym Niepokalanym Sercu okrutnego bólu z powodu odrzucenia przez naród żydowski Jezusa. Ona, przynosząc światu Jezusa Króla, wraz z Nim przyniosła na świat Jego Królestwo. Matka Najświętsza całą swą miłością Niepokalanego Serca zawsze współczuła, współcierpiała i współpracowała z mesjańską misją swego Syna. Teraz, będąc Królową Nieba i Ziemi, Matką Kościoła, jeszcze bardziej zabiega o to, by Jej dzieci uznały Jezusa swym Królem. W tej trosce nie tylko przejawia się miłość do Jezusa, lecz nade wszystko przejawia się staranie o plemię ludzkie powierzone Jej pieczy. Wie Niewiasta obleczona w Słońce sprawiedliwości, że uznanie Jezusa Królem oznacza dla nas ocalenie, zaś odrzucenie Jezusa jako naszego Króla oznacza dla nas zagładę duszy i ciała na całą wieczność! Czy dziwi cię, że Maryja płacze nad grzeszną ludzkością krwawymi łzami? Czy dziwi Cię, że pojawia się na ziemi w tak licznych objawieniach, by skłonić nas do wiary w Jezusa Króla?

W swych planach ratowania ludzkości Maryja wybrała Naród Polski za narzędzie swego działania w świecie. Z Jasnej Góry króluje nad nami w tym celu, by przygotować nas jako pierwszych z wszystkich narodów świata do dokonania Aktu Intronizacji. Jednakże Jej miłość obejmuje wszystkie narody i przykład Polski ma im tylko wskazać drogę ocalenia.

Czy obojętnością lub buntem wobec zleconego nam zadania dokonania Intronizacji zadamy nowy, okrutny cios Jej Niepokalanemu Sercu? Czy raczej przyczynimy się do triumfu Jej Niepokalanego Serca w świecie, pierwsi uznając w pełni, poprzez Akt Intronizacji, Jezusa Królem Polski.

 

JEZUS KRÓL

 

Wielu ludzi jest kuszonych, by wątpić lub by zwalczać królewską godność Boga. Wielu ludzi ulega demonicznej pokusie, by stanąć do walki z Jezusem Królem nie bezpośrednio, lecz w sposób ukryty, zwalczając posłannictwo Rozalii oraz wezwanie do Intronizacji. Czyżby nigdy nie czytali Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu? Przecież Bóg nieustannie w Objawieniu mówi o Sobie: Ja jestem wielkim Królem! (por. Ml 1,14). Ewangelie święte opowiadają o narodzeniu, o działalności i o odrzuceniu przez naród żydowski Króla Boga, Jezusa z Nazaretu. Apokalipsa świętego Jana ukazuje obecny czas walki Bestii (Lucyfera) i ludzi sprzymierzonych ze złem z Jezusem Królem – Barankiem Eucharystycznym: A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii. Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów – a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni (Ap 17,12-14). Natomiast sam Pan Jezus zapowiada swój powrót na ziemię i ukaranie buntowników w bardzo wymownym i jednoznacznym obrazie: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. (...) Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: „Nie chcemy, żeby ten królował nad nami”. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi (...). Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach (por. Łk 19,11nn).

Ludzie obecnie są niezmiernie kuszeni, zwodzeni, ogłuszani, zaślepiani, by nie usłyszeć, by nie zobaczyć i by nie zrozumieć napomnień i znaków ostrzegawczych przed nadchodzącą karą. Jeśli nie uległeś wpływowi Bestii, jeśli poczuwasz się do wiary w Boga i serdecznej więzi z Królową Polski, dokonaj Intronizacji – uznaj, że Jezus jest Twoim Królem, Królem Polski.

 

INTRONIZACJA

 

Intronizacja narodowa w Polsce, według Bożych postanowień, ma być dokonana przez władze duchowne i świeckie. Nie łudźmy się jednak, że Intronizacja o tym wymiarze jest możliwa w obecnej sytuacji. To co teraz można i należy uczynić, to nagłaśniać i szerzyć Dzieło Intronizacji i w ten sposób przygotowywać dusze i serca naszych rodaków, księży i świeckich, na ogólnopolski Akt Intronizacyjny. Zatem, choć Akt Intronizacji narodowej jest konieczny i upragniony, to jednak trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że droga do niego wiedzie poprzez Intronizację dokonywaną przez poszczególnych ludzi, przez rodziny, różne grupy i wspólnoty, a zwłaszcza poprzez Intronizację dokonywaną w naszych parafiach, w naszych kościołach. Zanim wyjdziemy z Intronizacją na place miast, wpierw zaprośmy wszystkich wierzących, dzieci Kościoła katolickiego, do dokonania Intronizacji we własnych środowiskach. Jeśli w tym dziele będziemy gorliwi i niezłomni, bardzo szybko dojdzie do Intronizacji ogólnonarodowej – do ogłoszenia Jezusa Królem Polski, faktycznie królującym nad naszym Narodem. Wtedy Polska stałaby się rzeczywistym Królestwem Boga Króla. W takim Królestwie nie byłoby miejsca dla niesprawiedliwości społecznej, dla okultystów, oszustów, zboczeńców i?sekciarzy. Szatan i ludzie, którzy są z nim sprzymierzeni, doskonale o tym wiedzą. Nie dziw się zatem, że Intronizacja natrafia na tak wielki sprzeciw z ich strony. Nie dziw się także, gdy widzisz, jak bardzo niektórym ludziom zależy, by zniszczyć Polskę jako niezależne państwo. Jak za wszelką cenę chcą pozbawić ją prawa do samostanowienia i samodecydowania o duchowym kształcie naszego Narodu. Jak chcą odebrać Polsce suwerenność i stopić ją w jedno ze złem w tyglu pogańskiej już Europy. Wszystko po to, by udaremnić Boże plany odnośnie do naszej Ojczyzny i nie dopuścić, by z niej wyszła iskra, która płomieniem pokuty ocaliłaby świat.

Wzywam Cię w Imię Tego, który z Ojcem i Duchem Świętym króluje nad całym stworzeniem. Wzywam Cię w Imię Jezusa Króla Polski, który tysiąc lat temu wyzwolił ten kraj z niewoli złego ducha. Wzywam Cię do walki o królowanie Boga nad nami – do walki pod sztandarem naszej Królowej. Włącz się w wielkie dzieło Intronizacji! Wszystko bowiem zaczyna się od Ciebie, od Twojej decyzji, czy dokonasz Intronizacji osobistej, w swojej rodzinie, ze swymi przyjaciółmi, z którymi się modlisz, w swojej parafii, wiosce, mieście...

Do Intronizacji ogólnonarodowej dojdzie, gdy przez ziemie polskie popłynie fala złożona z niezliczonych kropel Intronizacji lokalnych.

 

ks. Tadeusz Kiersztyn
www.duchprawdy.com