OSTRZEŻENIE OD BOGA i NOWE JERUZALEM

fragmenty z objawień Vassuli Ryden, Ks. Gobbiego

OSTRZEŻENIE

zapowiedziane w Garabandal różnie jest nazywane w różnych objawieniach.

U Vassuli: Mały Sąd, Ostrzeżenie, Oczyszczenie przez ogień, Wielki Powrót,  Boskie Nawiedzenie, Dzień Pana, Dzień Pański, Dzień Nawiedzenia Boga, Chrzest Oczyszczenia, Chrzcielny Pocałunek, Ogień Miłości…

U Ks. Gobbiego: Sąd w Pomniejszeniu, Miłosierna Kara, Wielkie Odrodzenie…

NOWE JERUZALEM

zapowiedziane w Biblii i u Vassuli, także jest różnie przez nią nazywane: Nowa Era, Era Miłości i Pokoju, Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia…

U Ks. Gobbiego: Nowe Jeruzalem, Nowa Era, Nowe Niebo i Nowa Ziemia, Nowa Epoka Pokoju, Nowa Epoka Światła, Chwalebne Królestwo, Nowa Epoka sprawiedliwości i świętości…

 

Ks. Stefano Gobbi - ORĘDZIA: http://www.voxdomini.com.pl/gobbi/introd01.htm OFICJALNA: http://www.msm-mmp.org

383 MARYJA:

d Przyjdzie Duch Święty, aby wprowadzić chwalebne królowanie Chrystusa. Będzie to królowanie łaski, świętości, miłości, sprawiedliwości i pokoju. Swą Boską Miłością otworzy drzwi serc i oświeci wszystkie sumienia. Każdy człowiek zobaczy sam siebie w płonącym ogniu Jego Boskiej Prawdy. Będzie to jakby sąd w pomniejszeniu. Potem Jezus rozszerzy Swe chwalebne królowanie na świecie.

e Duch Święty przyjdzie przez tryumf Mojego Niepokalanego Serca. Dlatego właśnie proszę dziś was wszystkich, byście weszli do Wieczernika Mojego Serca. Dzięki temu będziecie przygotowani na przyjęcie daru Ducha Świętego. On was przemieni i uczyni narzędziami, za pomocą których Jezus ustanowi Swe królestwo.

521

d Możecie wejść do niego przez akt poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

e Proszę, by to poświęcenie się – o które nalegam z pełną niepokoju uporczywością – zostało dokonane przez Biskupów, Kapłanów, osoby zakonne i wiernych. Niech dokonają go wszyscy, aby został skrócony czas wielkiej próby, który właśnie nadszedł.

478

f To, co nadejdzie, będzie nadzwyczajne. Nic podobnego nie zdarzyło się od początku świata. Będzie to jakby sąd w pomniejszeniu i każdy zobaczy – w Świetle samego Boga – swe własne życie oraz wszystkie swoje czyny.

579

f Zwycięstwo nadejdzie wraz z upadkiem ateizmu praktycznego w całym świecie, wraz z pokonaniem sił masońskich i szatańskich, ze zniszczeniem wielkiej mocy zła i z pełnym tryumfem Boga w świecie – już całkowicie oczyszczonym przez wielką miłosierną karę.

521

j Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Mojego Niepokalanego Serca.

k Moja godzina jest godziną Ducha Świętego. Tryumf Mojego Niepokalanego Serca nastąpi równocześnie z wielkim cudem drugiej Pięćdziesiątnicy.

l Z Nieba zstąpi nowy ogień. Oczyści on całą ludzkość, która popadła powtórnie w pogaństwo. To będzie jakby sąd w pomniejszeniu i każdy ujrzy samego siebie w świetle samej Prawdy Bożej. Dzięki temu grzesznicy powrócą do Łaski i do świętości; zagubieni – na drogę dobra; oddaleni – do domu Ojca. Chorzy doznają całkowitego uzdrowienia. Pyszni zaś, nieczyści, źli współpracownicy szatana zostaną na zawsze zwyciężeni i potępieni.

546

h Języki ognia zstąpią na was wszystkich, Moje biedne dzieci, tak zwiedzione i oszukane przez szatana i przez wszystkie złe duchy, które w tych latach odniosły swój największy tryumf. Zostaniecie oświeceni tym Bożym światłem i ujrzycie samych siebie w zwierciadle Bożej prawdy i świętości.

i Będzie to jakby sąd w pomniejszeniu, który otworzy wasze serca na przyjęcie wielkiego daru Bożego Miłosierdzia.

j Wtedy Duch Święty dokona nowego cudu powszechnej przemiany w sercach i w życiu wszystkich: grzesznicy się nawrócą, słabi zostaną podtrzymani, chorzy zostaną uzdrowieni, oddaleni powrócą do domu Ojca, ofiary podziału i rozdzielenia odnajdą pełnię jedności.

k Dokona się tak cud drugiej Pięćdziesiątnicy. Nadejdzie on poprzez tryumf Mojego Niepokalanego Serca w świecie.

575

h Mój matczyny plan polega na chronieniu całej ludzkości w bolesnym czasie jej zbawienia. Bliska jest godzina, w której Sprawiedliwość zaślubi Boże Miłosierdzie dla oczyszczenia ziemi. Przygotujcie się do zniesienia cierpienia wielkiej oczyszczającej próby. Jesteście promieniami miłości, która zstępuje z Mojego Niepokalanego Serca dla oświetlenia bolesnych godzin miłosiernej kary.

577

i To dlatego jedynie cierpienie miłosiernej kary będzie mogło uwolnić tę biedną ludzkość od wielkiego zła ateizmu praktycznego, rozszerzonego wszędzie.

j Moja matczyna rola polega na udzielaniu wam pomocy w godzinach wielkiej oczyszczającej próby.

584

e Popatrzcie też dzisiaj na Mnie z ogromną nadzieją.

f – Spoglądajcie z ogromną nadzieją w tych dniach, kiedy ludzkość przeżywa bolesne doświadczenie swego oddalenia od Boga, po zbudowaniu cywilizacji bez Boga, w której Jego Prawo jest stale gwałcone i otwarcie odrzucane. Przyszły dla niej godziny wielkiej próby i miłosiernej kary. Jako Mama jestem więc tu w sposób stały i pełen mocy, aby jej pomagać na jej drodze nawrócenia i powrotu do Pana. Całej ludzkości otwieram drzwi Mego Niepokalanego Serca, bezpiecznego schronienia, do którego powinna ona wejść dla swojego zbawienia.

357

To są czasy wielkiego powrotu. Tak, po okresie wielkiego cierpienia nadejdzie czas wielkiego odrodzenia i wszystko na nowo zakwitnie! Ludzkość znowu stanie się ogrodem życia i piękna, a Kościół – rodziną jaśniejącą Prawdą, karmioną Łaską, pocieszaną obecnością Ducha Świętego. Jezus ustanowi Swe chwalebne Królestwo. Będzie z wami i poznacie nowe czasy, nową epokę. Zobaczycie wreszcie nową ziemię i nowe niebiosa.

To są czasy wielkiego Miłosierdzia. Ojciec drży z zapału i chce wylać na tę biedną ludzkość potoki Swej Nieskończonej miłości. Ojciec pragnie uformować Swoimi rękami nowe stworzenie, w którym Jego Boskie odbicie stanie się bardziej widoczne, przyjmowane i akceptowane, a Jego Ojcostwo będzie przez wszystkich wychwalane i wielbione. Oddechem tego nowego stworzenia będzie tchnienie miłości Ojca. Zostanie On uwielbiony przez wszystkich, a pełnia Jego Boskiej miłości będzie się wszędzie rozlewać w sposób coraz silniejszy, jak woda wypływająca z żywego i niewyczerpanego zdroju.

q Jezus będzie królował: ten Jezus, przez którego wszystko zostało stworzone, który stał się człowiekiem, waszym Bratem, żył pomiędzy wami; Jezus, który cierpiał i poniósł śmierć na Krzyżu, aby odkupić ludzkość i uczynić ją nowym stworzeniem, aby stopniowo Jego Królestwo mogło rozrastać się w sercach i w duszach, w rodzinach i w całym społeczeństwie.

r Jezus – który nauczył was modlitwy błagalnej o nadejście Królestwa Bożego na ziemię – zobaczy w końcu spełnienie się tego błagania, ponieważ ustanowi On Swe Królestwo. Stworzenie stanie się na nowo ogrodem, w którym Chrystus będzie przez wszystkich wielbiony, a Jego Boska władza Królewska będzie przyjmowana i wychwalana. Nastanie powszechne królestwo łaski, piękna, harmonii, wspólnoty, świętości, sprawiedliwości i pokoju.

s Wielkie Miłosierdzie zstąpi na was jak palący ogień miłości i zostanie udzielone przez Ducha Świętego – zesłanego wam przez Ojca i Syna – aby Ojciec mógł ujrzeć Siebie uwielbionym, a Pan Jezus czuć się kochanym przez wszystkich Swoich braci.

t Duch Święty zstąpi jak ogień, ale inaczej niż w czasie Swego pierwszego przyjścia. Będzie to ogień, który pali i przemienia wszystko, który uświęci i odnowi ziemię – od jej fundamentów. Otworzy serca na nową rzeczywistość życia i poprowadzi dusze do pełnej świętości i łaski. Poznacie wielką miłość i doskonałą świętość – taką, jakiej nigdy dotąd nie znaliście. W tym Duch zostanie uwielbiony, że doprowadzi wszystkich ludzi do największej miłości ku Ojcu i Synowi.

NOWE JERUZALEM

453 Nowa Epoka

a Dziś, najmilsi synowie, kontemplujecie Mnie we wspaniałości Mojego chwalebnego Ciała, wyniesionego do chwały Raju. Żyjcie w radości i ufności ostatnich czasów waszego drugiego Adwentu, patrząc na Mnie jako na znak nadziei i pocieszenia.

Nowa czekająca was epoka to szczególne spotkanie miłości, światła i życia pomiędzy Rajem – w którym znajduję się w doskonałej szczęśliwości z aniołami i świętymi – a ziemią, na której żyjecie wy, Moi synowie, pośród tylu niebezpieczeństw i niezliczonych ucisków. Niebieskie Jeruzalem zstępuje z Nieba na ziemię, aby ją całkowicie przekształcić i przez to uformować nowe niebiosa i nową ziemię.

Nowa epoka, ku której właśnie idziecie, skłania całe stworzenie do doskonałego uwielbienia Trójcy Przenajświętszej. Ojciec otrzymuje w niej Swą największą chwałę od każdego stworzenia, które odbija Jego światłość, Jego miłość i Jego Boską wspaniałość. Syn ustanawia Swe królestwo łaski i świętości, wyzwalając wszelkie stworzenie z niewoli zła i grzechu. Duch Święty udziela w pełni Swoich świętych darów, prowadzi do zrozumienia całej Prawdy i odnawia oblicze ziemi.

W nowej epoce, którą wam ogłaszam, wola Boża wypełniana jest całkowicie. Realizuje się w niej wreszcie to, o co Jezus nauczył was prosić Ojca Niebieskiego: «Bądź wola Twoja jako w Niebie tak i na ziemi». Jest to czas, w którym wypełnia się – w odniesieniu do stworzeń – Boska wola Ojca, Syna i Ducha Świętego. Przez doskonałe wypełnienie woli Bożej cały świat jest odnawiany i Bóg znajduje w was jakby nowy ogród Edenu, w którym może przebywać z miłymi Mu stworzeniami.

Nadchodząca nowa epoka prowadzi was do pełnej wspólnoty życia z tymi, którzy was poprzedzili i tu, w Raju, cieszą się doskonałym szczęściem.

Zobaczcie wspaniałość Niebieskich Zastępów, łączcie się ze świętymi w Raju, przynoście ulgę duszom cierpiącym i oczyszczającym się jeszcze w Czyśćcu. Doświadczajcie w sposób silny i widoczny pocieszającej prawdy o świętych obcowaniu.

Nowa epoka, którą wam przygotowuję, łączy się z klęską szatana i jego powszechnego panowania. Cała jego potęga ulega zniszczeniu. On zaś wraz ze wszystkimi złymi duchami jest związany i zamknięty w piekle, z którego nie będzie mógł wyjść, by szkodzić w świecie. Panuje w nim Chrystus w blasku Swego chwalebnego Ciała i tryumfuje Niepokalane Serce waszej Niebieskiej Mamy – w blasku Jej Ciała wyniesionego do chwały Raju.

g Moje święto – które zaprasza was do popatrzenia na Niebieską Mamę wziętą do Nieba – stanowi dla was powód głębokiej radości i wielkiej ufności.

h Pośród licznych cierpień czasów, w których żyjecie, widzicie Mnie jako znak pewnej nadziei i pocieszenia, ponieważ jestem promienną Bramą, otwierającą się na nową epokę, przygotowaną dla was przez Trójcę Przenajświętszą.

Vassula Ryden – ORĘDZIA: http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all  OFICJALNA: http://www.tlig.org

15.09.91 JEZUS:

– Wesprzyj się na Mnie. Błogosławiona Mojej duszy, daję ci Mój Pokój. Napisz: O, Jeruzalem! [1] Zwróć oczy na wschód i na zachód, zwróć je na północ i na południe, a tam Ja Jestem! Zaprawdę powiadam ci, że Mój Duch jeszcze jeden raz zostanie wylany na ciebie i Mój Obraz zostanie rozprzestrzeniony po całej ziemi. To, co postanowiłem, nadejdzie i to, co ci powiedziałem, wypełni się. Podejdź blisko Mnie i słuchaj uważnie: Przychodzę dziś na sam próg twoich drzwi, przynosząc sztandar Pokoju. Przychodzę cię uratować, Jeruzalem. Napisane jest: Wierny i Prawdziwy (Ap 19,11), KRÓL KRÓLÓW i PAN PANÓW (Ap 19,16).

Czy usłyszę teraz od ciebie, Jeruzalem: “Królu mój, Ty jesteś tym, którego mam uwielbiać”? A może nadal będziesz ignorować Tego, który ofiarowuje ci teraz Swój Pokój?... Czy rozpoznasz w tych ostatnich dniach, przed Dniem Zapłaty, Mojego Świętego Ducha, który zstąpił z Wysoka w całej Swojej Chwale, aby prowadzić dom z tobą?

W czasie całego twojego życia, pokolenie, Moje Prawo było przez ciebie wyśmiewane. Odwróciliście się i zbuntowaliście się. Czy wreszcie zaczniecie się przygotowywać na spotkanie ze Mną waszym Bogiem? Zamierzam wkrótce przejść przez twoje Miasto,[2] a będzie to wcześniej niż myślisz! To będą Moje ostatnie ostrzeżenia. Mówię ci z powagą:

Przebudź się z twojego głębokiego snu! Idziesz ku swojej ruinie. Strząśnij kurz, który cię pokrywa, wskrześ umarłych. Koniec Czasów [3] jest bliższy, niż myślisz.

(1) Niebawem, już wkrótce, otworzę nagle Moją Świątynię w Niebiosach i odsłoniętymi oczami ujrzysz tam jakby tajemne objawienie: miriady Aniołów, Tronów, Panowań i Potęg, Mocy. Wszyscy upadają na twarz wokół

Arki Przymierza.

Potem Tchnienie muśnie twoje oblicze i Potęgi Niebios zadrżą. Po błyskawicach nastąpi huk grzmotu. “Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały aż do chwili obecnej” (Dn 12,1), bo pozwolę twej duszy dostrzec wszystkie wydarzenia twojego życia: odsłonię je jedno po drugim. Ku przerażeniu swej duszy uświadomisz sobie, w jakim stopniu twoje grzechy spowodowały popłynięcie niewinnej krwi dusz-ofiar. Wtedy każę twej duszy zobaczyć i uświadomić sobie, w jakim stopniu nigdy nie wypełniałeś Mojego Prawa. Jak zwój, który się rozwija, otworzę Arkę Przymierza i uświadomię ci twój brak szacunku wobec Prawa.

(2) Jeśli będziesz jeszcze żył i stał na własnych nogach, oczy twej duszy zobaczą olśniewające Światło, jakby migotanie niezliczonych, drogocennych kamieni, jakby ognie kryształowych diamentów. Światło tak czyste i tak olśniewające, że – chociaż w milczeniu otaczają je miriady aniołów – nie zobaczysz ich w pełni, gdyż to Światło ukryje ich jak złoty pył. Twoja dusza dostrzeże tylko ich sylwetki, nie widząc ich twarzy. Wtedy w tym oślepiającym Świetle twoja dusza ujrzy to, co w ułamku sekundy widziała niegdyś, w samym momencie stworzenia...

Zobaczą: Tego, który jako pierwszy wziął was w Swoje Ręce, Oczy, które jako pierwsze was ujrzały. Zobaczą: Ręce Tego, Który ukształtował was i pobłogosławił... Zobaczą: Najbardziej Czułego Ojca, waszego Stwórcę, przyobleczonego w przerażającą wspaniałość, Pierwszego i Ostatniego, Tego, który jest, który był i który ma przyjść, Wszechmogącego, Alfę i Omegę: Władcę.

Gdy oszołomiony odzyskasz świadomość, twoje oczy będą sparaliżowane strachem, widząc Moje Oczy, które będą jak dwa Płomienie Ognia.[4] Wtedy twoje serce ponownie ujrzy swe grzechy i zostanie ogarnięte wyrzutami sumienia. W ogromnym ucisku i wielkiej agonii będziesz cierpiał z powodu twego braku szacunku dla Prawa, zdając sobie sprawę, w jakim stopniu znieważałeś ustawicznie Moje Święte Imię i jak Mnie odrzucałeś, Mnie, twojego Ojca... W przerażeniu zadrżysz i wzdrygniesz się, gdy zobaczysz samego siebie, jakby rozpadającego się trupa, pożeranego przez robaki i sępy.

(3) A jeśli jeszcze utrzymasz się na nogach, to pokażę ci, czym twoja dusza – Moja Świątynia i Moja Siedziba – żywiła się przez wszystkie lata życia. Ku twemu wielkiemu przerażeniu zobaczysz, że – zamiast Mojej Ustawicznej Ofiary – kochałeś Żmiję i że, w najgłębszej sferze swojej duszy, wzniosłeś Ohydę Spustoszenia, o której mówi prorok Daniel:[5]

Bluźnierstwo.

Bluźnierstwo, które zrywa wszystkie więzy niebiańskie łączące cię ze Mną, twoim Bogiem; które tworzy przepaść między tobą a Mną, twoim Bogiem. Gdy nadejdzie ten Dzień, łuski z twoich oczu opadną, abyś ujrzał, jak bardzo jesteś nagi i jak twoje wnętrze podobne jest do wysuszonej krainy... Nieszczęsne stworzenie, twój bunt i wypieranie się Najświętszej Trójcy uczyniły z ciebie buntownika, odstępcę i prześladowcę Mojego Słowa. Twoje skargi i jęki jedynie ty sam usłyszysz. Powiadam ci: będziesz lamentował i płakał, lecz tylko twoje własne uszy usłyszą twe skargi. Ja mogę tylko sądzić, jak Mi zostało nakazane sądzić, a Mój sąd będzie sprawiedliwy. Jak było za czasów Noego, tak będzie wtedy, gdy otworzę Niebiosa i ukażę wam Arkę Przymierza. “Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego”.[6]

Powiadam wam, gdyby ten czas nie został skrócony, dzięki wstawiennictwu waszej Najświętszej Matki, świętych męczenników i dzięki morzom krwi przelanej na ziemi, od Sprawiedliwego Abla aż do krwi wszystkich Moich proroków, nikt z was by nie ocalał!

Ja, wasz Bóg, posyłam anioła za aniołem, aby głosił, że Mój Czas Miłosierdzia dobiega końca i że Czas Mojego Królestwa na ziemi jest w zasięgu ręki. Posyłam wam Moich aniołów, aby świadczyli o Mojej Miłości “wśród tych, którzy żyją na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu”.[7] Posyłam ich wam jako apostołów ostatnich dni, by głosili, że: “Królestwo na tym świecie stanie się jak Moje Królestwo w górze i że Mój Duch będzie królował na wieki wieków!”[8] wśród was. Na tę pustynię posyłam wam Moje sługi -proroków, aby wołali:

“Ulęknijcie się Mnie i oddajcie Mi chwałę, bo godzina sądu Mojego nadeszła.”[9]

Moje Królestwo zstąpi nagle na was, dlatego powinniście być stali i wierzyć do końca. Moje dziecko, módl się za grzesznika, który nie jest świadomy swego spustoszenia. Módl się, prosząc Ojca o przebaczenie zbrodni, które świat popełnia bez przerwy. Módl się o nawrócenie dusz, módl się o pokój. 

 

PRZYPISY:

[1] To znaczy: „O pokolenie!”

[2] To znaczy: przez nas, którzy jesteśmy miastami Boga.
[3] Koniec Czasów NIE jest końcem świata; to koniec pewnej epoki.
[4] Por. Ap 19,12.
[5] Por. Mt 24,15.
[6] Mt 24,38-39.
[7] Ap 14,6.
[8] Zob. Ap 11,15.
[9] Ap 14,7.

 

19.09.91 

(…)W bardzo krótkim czasie nauczycie się wszyscy, jak żyć 

Prawdziwym Życiem w Bogu 

i jak być ze Mną na podobieństwo Przenajświętszej Trójcy, która jest Jednym i tym samym, ponieważ My wszyscy Trzej jesteśmy zgodni.

Moje małe dzieci, nie będę zwlekał. Jestem już na Drodze Mojego Powrotu. Mówię wam o tym, zanim to wszystko nastąpi, ażebyście – kiedy to nadejdzie – uwierzyli, że ten Głos, który słyszeliście przez te wszystkie lata, pochodził ode Mnie. Mówię wam o tym, abyście się rozradowali, gdyż Ja także raduję się tym Dniem, w którym głowa szatana zostanie zmiażdżona piętą Mojej Matki.

Słuchajcie Mnie: wyleję Mojego Ducha na to złe pokolenie, ażeby przyciągnąć serca i doprowadzić każdego do pełnej Prawdy i Życia 

Doskonałym Życiem we Mnie, waszym Bogu.

Bądźcie jednak odważni, bo przed Moim Dniem przyjdzie jeszcze Ogień. Jednak nie bójcie się i nie smućcie, gdyż bez tego Ognia oblicze tego świata nie może się zmienić... a kiedy On przyjdzie, pokaże światu, jak bardzo był w błędzie. Ukaże mu jego bezbożność, racjonalizm, materializm, egoizm, pychę, chciwość i złośliwość, krótko: wszystkie te wady, które świat wielbi. Nikt nie może powiedzieć, że nie ujawniłem początku Moich Planów.

Nikt nie może powiedzieć, że ukryłem przed wami Moje Plany. 

Ja jestem Prawdą.

Prawda będzie zawsze otwierać Swe Serce i ukazywać wam Swoje żarliwe Plany, takie, jakie one są... Prawda będzie wam zawsze dawać możliwość Wyboru wykazania się przed Nią. Gdybym nie mówił do was, gdybym nie otwarł przed wami teraz Niebios, bylibyście usprawiedliwieni. Jednak Ja wołałem do was w dzień i w nocy, bez przerwy. Posłałem wam Moich aniołów, aby do was mówili. Z nicości wydobyłem nędzne dusze i uczyniłem z nich żarliwych apostołów, ażeby szli pukać do waszych drzwi i aby powtarzali wam Słowa, które Ja Sam im dałem. Nie, oni nie mówili od siebie, lecz jedynie powtarzali Wiedzę, którą Ja Sam im dałem. W swojej nędzy, z bosymi nogami, przyszli do was mówić wam o rzeczach, które mają nadejść, nic nie dorzucając ani nie usuwając czegokolwiek z tego, co Ja im dałem. Wszystko, co powiedzieli, pochodziło od Samej Mądrości.

Teraz mówię wam z powagą, że gdy nadejdzie Dzień Oczyszczenia, wielu będzie śmiertelnie przygnębionych, że nie pozwolili Memu Świętemu Duchowi Prawdy wejść do swoich domów,[10] lecz w Jego miejsce przyjęli Żmiję, Ohydę spustoszenia i dzielili posiłek, siedząc obok Mojego Wroga. Przyjęli do domu tego, który małpuje Najwyższego. Adorowali Oszusta, który nauczył ich błędnego pojmowania 

Mojego Świętego Ducha:

Tego, który daje Życie, Wewnętrzną Moc ich duszy,

Tego, który w nich tchnął działającą duszę i pobudził żywego ducha. Zaprawdę powiadam wam: Mój Ogień spadnie na ten świat szybciej, niż się spodziewacie, aby ci, którzy nie widzą swych grzechów, mogli nagle zobaczyć własne błędy. W Mojej Mocy leży przyśpieszenie tego dnia i w Mojej Mocy leży też skrócenie tej Godziny, bo Godzina ta przyniesie tyle strapienia, że wielu przeklnie dzień swoich narodzin. Będą chcieli, aby doliny się otwarły i pochłonęły ich, aby góry padły na nich i przykryły ich, aby sępy rozszarpały ich szybko. Będą chcieli rozpaść się. Ale nikt nie uniknie tej Godziny.

Ci, którzy kochają Mnie naprawdę, będą cierpieć tylko z tego powodu, że nie uczynili dla Mnie więcej. Oni także będą oczyszczeni; lecz biada tym, którzy odrzucali Mnie i odmawiali rozpoznania Mnie. Ci mają już swojego sędziego: Prawda, która została im dana, stanie się ich sędzią w tym Dniu.

Wiele razy przez Moich rzeczników usłyszeliście, jak Ja mówiłem:

Dzień Pana jest w zasięgu ręki

 i że Mój Powrót jest bliski. Gdybyście Mnie kochali, bylibyście szczęśliwi dowiadując się, że Mój Święty Duch zstąpi na was z całą Swą siłą i w całej Swej chwale. Gdybyście Mnie kochali, modlilibyście się stale o nawrócenie wszystkich Moich dzieci, które są nieświadome i żyją ciągle pod władzą szatana. Gdyby ktoś Mnie kochał, jak Ja was wszystkich kocham, słuchałby Mnie i pozostałby wierny aż do końca w swojej posłudze.

Moje małe dzieci, gdybyście Mnie miłowały, wypełniłybyście jeszcze większe dzieła od tych, które Ja wypełniałem, gdy byłem na ziemi. Ale nikt nie wypełnił jeszcze niczego większego z powodu jakże słabej wiary, jaką macie we Mnie, i z powodu mniejszej niż kiedykolwiek miłości, którą macie jedni wobec drugich. Nikt nie umiłował Mnie tak, jak Ja was kocham. W Dniu Oczyszczenia zrozumiecie, jak mało uczyniliście, bo ukażę wam w was Moje Święte Oblicze.

Słyszysz te kroki? To są Moje Kroki. Słyszysz już dźwięk Mojego Oddechu? To słodki odgłos Mojego Świętego Ducha wiejącego na waszej pustyni i poprzez wasze wysuszone ugory. Odczułeś Powiew muskający ci twarz? Nie lękaj się. Jak skrzydłami Gołębicy, Mój Święty Duch dotknął cię lekko, wzlatując ponad tobą.

(…) Zbliża się Godzina, w której świat będzie znajdował się tylko w przygnębieniu i ciemności, w czerni niepokoju i nie zobaczy nic więcej prócz nocy. Oszołomieni będą wołać do Mnie, lecz Ja im nie odpowiem. Nie będę słuchał ich krzyków. W szaleństwie przeklną Moje Objawienie, Mądrość i Prawdę. Cały świat ogarnie przygnębienie na widok

Arki Przymierza, Mojego Prawa.

Wielu upadnie i zostanie wstrząśniętych, złamanych i poruszonych z powodu swojego ducha bezprawia.

Kiedy niebiosa otworzą się jak rozdarta na dwoje zasłona, ukazując im jak odrzucili Moją Chwałę [13] dla bezwartościowej imitacji, upadną tak, jak gwiazdy spadające z nieba. Uświadomią sobie, że Szaleństwo ich zgubiło, a próba wejścia na sam szczyt, aby rywalizować ze Mną, była jedynie szaleństwem!

Gdy przyjdzie ten Dzień, wtedy ukażę światu, jak był zły, jak związał się przyjaźnią z Buntownikiem i z nim raczej rozmawiał, a nie z Najświętszym.

Nadeszła godzina, w której stałość i wiara, modlitwy i ofiary stały się niezbędne, stały się naglącą koniecznością! Moje małe dzieci, ogarnięte teraz smutkiem, wkrótce się rozweselicie.

Chodź, módlmy się:

Ojcze Pełen-Miłosierdzia, wynieś mnie aż do Twojej Piersi. Pozwól mi pić z Tryskających Zdrojów Życia Wiecznego, a w ten sposób się dowiem, że cieszę się Twoją Łaską. O, przyjdź mnie ocalić zanim nadejdzie na mnie Godzina! Uzdrów mnie, bo zgrzeszyłam przeciw Tobie. Ojcze, Twoje Wargi są wilgotne od Łaski, Twoje Serce to gorejące Ognisko Miłości, Twoje Oczy są Dwoma Płomieniami pochłaniającego Ognia. O, Ojcze, Twoje Piękno jest samą Doskonałością, Twój Majestat i Twoja Wspaniałość oślepiają nawet najbardziej jaśniejących aniołów. Bogaty w Cnoty i w Łaskę, nie ukrywaj przede mną Swojego Świętego Oblicza, kiedy nadejdzie Godzina. Przyjdź namaścić mnie olejkiem miłości. Boże, wysłuchaj moją modlitwę, usłysz mój błagalny głos! Muszę wypełnić przyrzeczenia, które Ci złożyłam. Przedwieczny Ojcze, chociaż muszę iść pod prąd, ufam, wierzę, wiem, że Twoje Ramię będzie tam, aby mnie wyprowadzić z tego prądu. Och! Śpieszno mi kontemplować Twoją Świątynię i ujrzeć Twoją Chwałę w Arce Przymierza! Och! Jakże tęskni moja dusza, by kontemplować Niebieskiego Jeźdźca, noszącego Imię: Wierny i Prawdomówny, Tego, który wymiecie nieprawość świata, Tego, który jest Sprawiedliwy. Och! Przyjdź okryć mnie Swoim Płaszczem, bo twoja Miłość znana jest ze wspaniałomyślności. O, Ojcze! Nie odrzucaj mnie, jak na to zasługuję z powodu moich grzechów, ale pomóż mi, daj mi mojego Chleba Powszedniego i zachowaj mnie w bezpiecznym miejscu, z dala od jadu Żmii. Uczyń mnie dziedzicem Twojego Domu. Uczyń mnie Twoim dzieckiem Światłości. Uczyń ze mnie doskonałą kopię Największego Męczennika, abym uwielbiała Cię zawsze, na wieki. Amen. 

Gdy odmówiłam podyktowaną mi modlitwę, Bóg bardzo się wzruszył i pełnym uczucia Głosem powiedział: 

– Niebiosa należą do ciebie, Moje dziecko. Żyj dla Mnie, oddychaj dla Mnie, przyznaj Mi pierwsze miejsce, kochaj Mnie, Moje dziecko. Wszystko, co posiadam, należy do ciebie. Dzięki twojej miłości i wierności Mój Dom będzie też twoim domem. Ufaj naprawdę Mnie, twojemu Abba. Podejdź bliżej Mnie i zajmij miejsce w Moim Najświętszym Sercu. 

 

PRZYPISY:

[10] To znaczy do swoich dusz.
[11] J 7,37.
[12] Jezus dał mi do zrozumienia, że chodzi szczególnie o zabijanie nie narodzonych.
[13] To znaczy Komunię Świętą (aluzja do Dn 8,11-12).

 

12.04.95 Nasza Obecność pośród was jest dobrocią i czułością, lecz wkrótce Mój Głos zostanie usłyszany pośród was jak uderzenie gromu. Mój Głos stanie się głosem Sprawiedliwości. Przybędę oczyścić ziemię. Moje oczyszczenie będzie jak mały Sąd i będzie to słuszne.

25.09.97 Moje Oczy zawsze przyciągał człowiek o duchu pokornym i skruszonym i Ja – który jestem znany z dawania narodzenia – dam wkrótce Mojemu stworzeniu pobłogosławione przez Mego Świętego Ducha odrodzenie, jakiego nigdy dotąd nie widziano w historii. Płomień w Moim Sercu będzie waszym oczyszczeniem, stworzenie, i tak dokona się Mój sąd.[mały sąd] To zostanie dokonane, żeby zdjąć waszą zasłonę i żebyście ujrzeli Mnie obleczonego w chwalebne piękno i świętość. Dokonam Mego aktu miłości,[mały sąd] żeby was zdobyć dla Mnie. Wtedy wy z kolei zwrócicie się ku Mnie.

Rodos, 3.07.88  Mój Panie? – Pokój z tobą, dziecko, Mój Kościół ożyje, ale przed tą odnową, będzie jeszcze bardziej cierpieć.[24] Znajduje się na początku Swych Utrapień. Spójrz, zobacz Mój kielich Sprawiedliwości. Zobaczyłam wspaniały złoty kielich, przyozdobiony drogocennymi kamieniami. Był wypełniony po brzegi. Gdyby go lekko poruszyć, z pewnością by się przelał. – Zobacz, jak jest wypełniony! Prawie się przelewa. Uważajcie! Bowiem gdy wyleje się Moja Sprawiedliwość, spadnie ona na was, stworzenie, ukazując od dawna przepowiadaną klątwę. Zostaniecie pogrążeni w ciemnościach. Przyjdę do was nieoczekiwanie, jak złodziej. Dałem wam ostrzeżenia, dałem wam znaki, abyście czuwali, lecz wy je odrzucacie. Nie chcecie rozpoznać Końca Czasów i cokolwiek robię, próbując was uprzedzić, wasza niewiara we Mnie jest zupełna. Moje ostrzeżenie będzie jak Oczyszczenie, aby was nawrócić. Dokona się w porywie wielkiej litości. Biada tobie, stworzenie! Biada wam, niedowierzający, którzy wzmożecie waszą niewiarę i jeszcze bardziej zwrócicie się przeciwko Mnie. Wasz duch ogarnięty ciemnością zostanie porwany jak prądem przez samą Ciemność.[25] Stworzenia! Jak wielką mam litość nad wami! Jak bardzo cierpię, widząc was straconych na zawsze! Moje dzieci, którym dałem Moje Tchnienie, aby was podnieść do życia, poświęcając was, zanim jeszcze się urodziłyście. Powróćcie do Mnie! Moje Serce rozdziera się widząc, ilu z was zostanie porwanych przez ten prąd w zupełną ciemność i ku wiecznemu potępieniu! Stworzenia, choć wasze grzechy są czerwone jak szkarłat, ciągle tak samo pragnę wam je wybaczyć. Przyjdźcie, przyjdźcie do Mnie, powróćcie do Mnie, waszego Ojca. Przyjmę was i potraktuję z tysiąc razy większym uczuciem niż ojciec syna marnotrawnego. Powróćcie do Mnie, zanim wyleje się Mój Kielich. Powróćcie, nim Moja Sprawiedliwość powieje nad wami, wywołując niezliczone obrzmienia i wysuszając was oraz wszystko, co żyje wokół was. Będziecie chcieli oddychać, ale wdychać będziecie tylko wysuszający wiatr, który będzie was palił wewnętrznie, zamieniając was w żywe pochodnie! Stworzenia, zrozumcie, jak ta Godzina stała się bliska. Dziś widzicie jeszcze drzewa w kwiatach, lecz jutro nie pozostanie z nich ani jedno. Zostaniecie okryci oparami szatana, śmiertelnym całunem. O, zrozumcie więc, że te nieszczęścia i klęski ściągacie na siebie przez wasze złe czyny, odstępstwo i bunt przeciwko Mnie! Nawróćcie się teraz, gdy jest jeszcze czas, nawróćcie się teraz! Jestem gotowy wam wybaczyć.

PRZYPISY: [24] Jeszcze bardziej niż cierpi obecnie. [25] Bóg powiedział to z wielkim smutkiem i cierpieniem.

6.08.88 Kościół potrzebuje ożywienia i czas Jego oczyszczenia wkrótce się skończy. Zstąpi na was Duch Święty, aby dać wam nadzieję, miłość i wiarę, odnowić waszą wiarę i nakarmić wasze dusze. To będzie znane jako Wielki Powrót, jako Wytryśnięcie Żywego Źródła, jako Rozkwit Kwiatów. Oczyszczenie Kościoła przygotuje was wszystkich na spotkanie Nowych Niebios i Nowej Ziemi. Ono przygotuje was do stanięcia w obliczu waszego Boga. Pojmijcie głęboką Miłość, jaką mam do was.

17.08.88 Wielkie jest Moje Miłosierdzie dla was wszystkich! Najdroższe dusze, zbliża się czas waszego oczyszczenia. To, co zrobię, zostanie dokonane z Miłości. Wasze oczyszczenie nadejdzie, by ocalić was od bram piekielnych. Zstąpię na was jak błyskawica i odnowię was Moim Ogniem. Mój Duch Miłości wybawi was, przyciągając do Miłości, i pochłonie was w żywym płomieniu miłości. Wyleję z nieba Mojego Ducha i oczyszczę wasze splamione dusze, czyniąc z nich dusze święte i nieskalane, oczyszczając je, jak złoto oczyszcza się w ogniu. Kiedy zstąpi Mój Duch Miłości, rozpoznacie Czas Zbawienia. Gdyby się to nie stało, nie ujrzelibyście Nowych Niebios i Nowej Ziemi, które wam przepowiedziałem. Moje dziecko, dzięki Mojemu Ogniowi, Miłości i Miłosierdziu, dzięki Mojej Sprawiedliwości Moje ziarna [4] wykiełkują i otworzą się, jak nowe lilie zwrócone do słońca, szukając Mojej Światłości i Rosy. Wyleję z Moich Niebios Moje Światło, by was upiększyć, i Moją Rosę, by was nakarmić, abyście poznali nową erę Miłości. Wymiotę Moją Mocą wszelką nieprawość, zdeprawowanie i niegodziwość. Zstąpię na was jak gwałtowny potok oczyszczających wód, usuwając wszelkie zło. Pozostawię was stojących prosto jak kolumny z czystego złota. Moimi Potokami Płomiennej Miłości wypłuczę wszystko, co jest przewrotne i kłamliwe, całkiem tak, jak kilka kropel deszczu rozpuszcza glinę. W ten właśnie sposób Mój Duch Wzniosłej Miłości obmyje was z grzechów, które splamiły wasze dusze. Ja, wasz Zbawiciel, odnowię was, stworzenia, i ofiaruję wam Mój Dar. Mój Dar zstąpi z Nieba,[5] Nowe, Promieniejące Jeruzalem, Kościół Odnowiony, Czysty i Święty, bo Ja, który byłem, który jestem i który przychodzę, będę żył w Jego wnętrzu i w samej Jego Duszy. Odczujecie Go, jak pulsuje i żyje, bowiem będzie w Nim biło Moje Najświętsze Serce. Ja, Pan Panów, jestem jakby rozpalony,[6] a Moje Najświętsze Serce ogarniają gorejące płomienie, tak nienasycone z pragnienia objęcia was wszystkich i zanurzenia w Moim Ognisku Miłości, by was rozpalić, ogarnąć zupełnym zachwytem i ekstazą miłości do Mnie, waszego Umiłowanego Boga! Tak, każdego z was uczynię żyjącym ołtarzem, ogarniętym Moim Ogniem. O, stworzenie! Kiedy Mój Ogień rozpali wasze serca, w końcu zawołacie do Mnie: «Ty jesteś Jednym-i-Jedynym-Bogiem, Sprawiedliwym. Ty rzeczywiście jesteś Barankiem, Ty jesteś naszym Ojcem Niebieskim. Jak mogliśmy być tak zaślepieni? O, Święty Świętych, trwaj w nas, żyj w nas. Pójdź, o Zbawicielu!» Na wasze wołanie zstąpię na was – bez wahania, szybko jak błyskawica – i będę żył pomiędzy wami, a wy, umiłowani, uświadomicie sobie, że od Początku należeliście do Mnie, byliście Moim Potomstwem. Pozostanę więc wśród was i z odwieczną miłością będę panował nad wami. Będę waszym Bogiem, a wy będziecie należeć do Mnie.

PRZYPISY:

[4] Ziarnami jesteśmy my.
[5] Pan dał mi wewnętrzną wizję: aniołowie zstępujący z Nieba trzymali jakby na tacy nowe miasto. Nowy Błogosławiony Kościół zstępował z Niebios.
[6] Pan wydawał się bardzo niecierpliwy, jakby „na ogniu”, rozpalony.

3.12.88 Wierzcie w Moje Miłosierdzie, nigdy jednak nie zapominając, że jestem też Bogiem Sprawiedliwości. Oczyszczenie, które ześlę, będzie z miłości. Nie zrozumcie tego źle ani źle nie interpretujcie, nazywając to «groźbami Boga». Nie grożę wam, lecz uprzedzam was z miłości. Jak ojciec ostrzega dziecko, próbując mu tłumaczyć, przywracając mu rozsądek, tak i Ja próbuję przekonać was i pokazać, do jakiego stopnia niektórzy z was mylą się i są w błędzie, do jakiego stopnia grzechy mogą zasłaniać Moje Światło. Przychodzę was obudzić, bo wielu z was pogrążonych jest w głębokim śnie. Przychodzę do was ze względu na Moje Nieskończone Miłosierdzie wskrzesić umarłych.

10.09.90 Tak, całe to pokolenie jest wiarołomne... Ale pragnę ocalić to pokolenie, jak ocaliłem ciebie. Nawet jeśli będę musiał wyprowadzić je na pustynię i uczynić z nim to, co uczyniłem z tobą.[ Oczyszczenie podobne do czyśćca, w którym widziałam moje grzechy Oczami Boga.] Ukażę jego oczom jego nagość, ale na pierwszą oznakę skruchy przybiegnę, jak przybiegłem do ciebie. Potem w obecności Moich Aniołów zaśpiewam mu Moją Pieśń Miłości. Zawrócę je z drogi iluzji i udzielę mu łaski Mojego Prawa. Następnie wezmę jego rękę w Swoją Rękę, aby je poprowadzić i zaprowadzę je do Mojego Domu, w którym pokażę mu wszystkie Bogactwa Mego Najświętszego Serca. Moje Serce zachowało te Skarby na koniec Czasów po to, aby ożywić ten migocący, prawie wygasający płomień, zamieniając go w Ogień Gorejący; aby dać światło tym, którzy w mrokach i cieniach śmierci mieszkają.

20.04.93 Posłuchaj Mnie: czas jest niczym i nic dla Mnie nie znaczy. Bądź więc gotowa na spotkanie ze Mną twarzą w Twarz! [ Zrozumiałam, że chodzi o Oczyszczenie.] 

13.12.93 – Spuszczę jej wzrok. – Nie rozumiem, Panie, w jaki sposób spuścisz jej wzrok? – Bardzo dobrze, więc ci powiem: przez blask Mojej wspaniałości.[ Zrozumiałam, że to stanie się przez oczyszczenie, ponieważ kiedy Bóg się objawia i rozbłyska w duszy, kontrast pomiędzy Światłością i ciemnością jest tak wielki, że dusza widzi swoje niedoskonałości w jaskrawy sposób i bardzo z tego powodu cierpi.] Przyjdę wtedy i spocznę w jej sercu... –Panie, ona wciąż żyje w czerni grzechu i w niepokoju. – Ci, którzy poszli w złym kierunku, upadną. Zniszczę Moim Ogniem siły przepychu i pyszni zostaną poniżeni.

15.07.96 To, co wydawało się wam wszystkim nieosiągalne i niedostępne,[31] zostanie zesłane, żeby zstąpić na was dzięki Mojej Dobrej Woli. «Wyzwól nas!» – błagają niektórzy spośród was. «Przyjdź nas umocnić!» – słyszę wołanie Mojego stworzenia. «Ześlij nam szybko z wysokości Twego Świętego Ducha!» – wzywają inni, spragnieni. Albo: «Wstań! Ocal nas!» Na te wołania odpowiadam: Tchnę Woń [32] jak kadzidło [33] na Moje stworzenie. Rozszerzę Mój zapach jak nigdy dotąd w historii. Czy nie czytaliście: «Oto kanał mój stał się rzeką, a rzeka moja – morzem. Teraz sprawię, że nauka świecić będzie jak zaranie i ukaże się jak najdalej i wszędzie. Wyleję naukę jak proroctwo i przekażę ją pokoleniom na wieki.»[34] A naród Mój powie: «Patrzcie! Patrzcie, nasz Ojciec nadciąga jak obłoki! Patrzcie, jak rozszerza Swego Świętego Ducha z Błogosławieństwem.»[35] Chcę was uleczyć z niewierności. Chcę was uzdrowić z odstępstwa i dać wam wszystkim serce czyste, abyście nie musieli unikać Mnie ze wstydem. Wielu z was – zakłopotanych i zaskoczonych – będzie trwało w przygnębieniu. Jedni będą w sercu pielęgnować wątpliwości, inni przyjmą oblicze twardsze niż skała wobec Obecności Mego Ducha. Ja jednak wypełniam jedynie Obietnicę Mego Syna... A kiedy ludzie cię zapytają: «Kim są ci, którzy wznoszą się jak obłoki lub jak gołębie ku swym gniazdom?»,[36] odpowiesz im, mówiąc: «To synowie i córki, którzy odnaleźli wolność w Duchu. To ci, którzy wezwali swego Ojca: “mój Ojcze” i którzy na nowo przyozdobią Jego Świątynię. Oni teraz nakarmią się bogactwami Jego Świętego Ducha. Oni są ludem pobłogosławionym przez Ojca. Tak! Święty Duch, Dawca Życia, będzie ich blaskiem i oni nadal będą się karmić bogactwami Jego Świętego Ducha...» 

PRZYPISY:

[31] Bóg mówi o Swoim Świętym Duchu.
[32] Bóg dalej mówi o Swoim Świętym Duchu.
[33] Przez kadzidło Bóg rozumie oczyszczenie. Szatan boi się kadzidła, wypędzającego złe duchy.
[34] Por. Syr 24,30-33.
[35] Por. Lb 6,22-27: „I mówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami: Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił.” Błogosławieństwem są też łaski specjalne i dary mistyczne otrzymywane od Ducha Świętego.
[36] Por. Iz 60,8.

5.05.2001 Błogosławieni są ci, których serca były otwarte na oczyszczenie i gotowe na przyjęcie Ducha Świętego, dla przemienienia. Zostaną przebóstwieni i nazwani synami i córkami Najwyższego. Zostaną nazwani bogami przez uczestnictwo.

7.02.2002 Oczyszczenie – które spada na ciebie teraz jak plaga, pokolenie – przyciągnie wielu do Mnie, ci zaś, którzy wzgardzili Moimi ostrzeżeniami, powrócą do Mnie w swej rozpaczy. Wtedy więc – kiedy wszystko to będzie się dziać, kiedy każdy, kto nie istniał,[ Martwy duchowo] powróci do istnienia – zapalę ziemię i uwolnię ją od plagi.[10] Kiedy Bóg mówi, Jego Głos wstrząsa ziemią. Moje Królestwo będzie wkrótce z wami, gdyż Moje Boskie Nawiedzenie jest w zasięgu ręki. Wszyscy, którzy zostali wezwani do świadczenia otwarcie wobec wszystkich mieszkańców ziemi, nie będą już więcej tłumieni, lud bowiem będzie jak ziemia wyschła, spragniona rosy Moich Słów. I będą dawać świadectwo o dziełach Boga Najwyższego w Trójcy, którego nigdy wcześniej nie spotkali ani nie widzieli oczyma swej duszy. Błagajcie Niebiosa, aby ten czas oczyszczenia nie był dla was tak ciężki, jak dla Sodomy i Gomory. Mój Kościół zostanie odnowiony.

PRZYPISY:

[10] Por. Ap 11,11: A po trzech i pół dniach duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi.

Zeszyt 107 Ja wam udzielę wizji waszego Boga, który mówi do was dzisiaj – wizji, której nigdy nie zapomnicie. W tej zachwycającej kontemplacji, wasz duch, w ogniu,[1] ogarnięty wyrzutami sumienia, wykrzyknie do Mnie: „Wiesz, mój Panie, wewnętrznie jestem teraz zdruzgotany, ale równocześnie, Panie, ogarnia mnie płomień. Spojrzałem na Ciebie i rozpaliła mnie Boska Miłość, która po trochu mnie pochłania. Promieniejące Słońce, Ty mnie przyciągnąłeś, mnie, obrzydliwego grzesznika, blisko Ciebie, nie zastanawiając się nad tym, że mógłbym poniżyć wartość Twego Berła. Pozwoliłeś moim grzesznym oczom kontemplować Twój Majestat, Twe Piękno, przewyższające najpiękniejszych Aniołów. Odkąd ujrzałem ten Cud, zraniłeś mnie niewypowiedzianie. Niezdolny do zaspokojenia mojego pragnienia płaczę, a moja rozterka mnie unieszczęśliwia. Twoja chwalebna obecność pobudza mnie do jeszcze większej tęsknoty za tym, by nauczyć się Ciebie kochać i być z Tobą połączonym na zawsze. Moje cierpienie wzrosło i błagałem Twoich Aniołów, aby mi przynieśli ulgę, lecz drugą myślą było, aby tego nie czynili. Niechaj ten ogień nadal mnie rani. Niechaj moje pragnienie Ciebie, o Miłujący ludzkość, ogarnie całą moją istotę. Niechaj Twe Boskie nawiedzenie wzmoże moje łaknienie Ciebie, abym Cię jeszcze bardziej pragnął. Twe Panowanie nie ma sobie równych! Spojrzałeś na mnie i nasze oczy się spotkały. Twe Oczy, błyszczące bardziej niż dwa klejnoty, przyciągnęły moje. Wtedy dwa promienie światła ukazały się z Twoich Oczu i rozjaśniły moją duszę, oświetlając ją jakby blaskiem tysiąca konstelacji, i w mojej duszy rozwiała się każda ciemność, każdy posępny cień. Zmieszało mnie nagłe otrzymanie Światła Twej Łaski. Twa chwała była nie do zniesienia dla ciała i krwi. Wtedy mrugnąłeś do mnie i omdlałem. To było tak, jakby ziemia zakołysała się pod moimi stopami. Przejawy Twej Miłości do mnie sprawiają, że drży moje serce, gdyż są one, mój Panie, zbyt przygniatające, aby moja biedna dusza mogła je znieść. Czy ktoś może zmierzyć wspaniałość Twej Szlachetności i Twej niewyrażalnej Wielkości? Kto spoglądał na Jahwe, nie omdlewając z wielkiej miłości? Jestem bezsilny wobec tak ekstatycznego Piękna...” Powiedz Mi zatem, stworzenie, które miłuję i którym się rozkoszuję, jak to jest odkryć Mnie w tobie? Jak to jest wpaść w Ręce Wszechmogącego Boga? Jak to jest? Powiedz Mi, umiłowany Mojego Serca, jak to jest usłyszeć swego Stwórcę śpiewającego dla ciebie – dla ciebie samego – Pieśni i Ballady, kiedy Mnie kontemplujesz? Jak to jest, kiedy się wie, że Ten, który śpiewa i żyje w niedostępnej Światłości, trzymający wszystko w Swej Ręce, jest w twym sercu, a jednak ono Go nie ogranicza? Jak to jest zanurzyć się we Mnie i zostać obmytym Moimi oczyszczającymi wodami?  (…) O, Dniu Sądu, w którym Mój Syn zabłyśnie w górze, na Niebiosach! Błogosławiony, kto wierzy w Moje Słowo, kto wierzy, że ten Dzień nie jest jedynie symbolicznym słowem dla jego uszu! Błogosławiony, kto nie przeklina tego, co pochodzi od Ducha, ani tego nie ośmiesza, kiedy Mój Duch zapowiada „Ogień”, który wkrótce przyjdzie na grzeszników. Ileż jeszcze mam dokonać cudów, aby was zadowolić i usłyszeć od was: „Przykro mi, że grzeszyłem”. Pozwólcie Mi usłyszeć te słowa: „Moja dusza pragnie Boga, lecz mój język doprowadził mnie do grzechu. Teraz jednak moje serce zostało oświecone i ogień tli się w nim, odkąd mnie nawiedziłeś. Ty, który jesteś najpiękniejszy pośród wszystkich ludzi i wszystkich aniołów, doskonale piękny i zdumiewający wdziękiem, odziany w blade szafiry, niechaj Twe płomienie uświęcą wszystkich, którzy się do Ciebie zbliżają. Obmyj mnie z mojej winy i niech Twe Święte Oblicze zabłyśnie nade mną. Oczyść mnie z grzechu i otwórz moje ucho, aby słyszało i pojęło Twe Pieśni, które nam śpiewasz. Amen.” A na to Ja odpowiem: „Nigdy cię nie zawiodę, Moje dziecko. Przyjdź do Mnie i odpocznij we Mnie. Czyś nie zrozumiało, że Ja jestem Ogniem, Ogniem trawiącym wszystko, czego dotykam? Kogo pochwycę, ten chwieje się w płomieniach Boskiej Miłości. Czyż nie zapowiedziałem Mojego Ognia w Pismach? Czy o nim nie mówiłem kilka razy w tej Pieśni? [Orędzie z 15 września 1991] Choć twój grzeszny duch będzie usychał z lęku i z nieznośnego cierpienia, kiedy Mnie rozpozna, choć [duszę] ogarnie przerażenie na widok siebie nagiej i rozkładającej się z powodu grzechu i przestępstwa – bo nie podążała za Moim Prawem Miłości – Ja roztoczę Mój zapach i twoja dusza w Mojej Obecności rozraduje się z tego, że Ja, jej Stwórca i Bóg, ją nawiedzam. Kiedy nadejdzie ten dzień na ciebie – dzień, który nazywam „Dniem Pana” – wtedy spadną łuski zakrywające ci oczy i ujrzysz swe prawdziwe ja. Mój ogień strawi cię całkowicie, ku twemu przerażeniu. Niech cię jednak nie dławi lęk, bądź radosny. Jak inaczej mógłbyś ujrzeć siebie u Mojego boku? Wszelkie pozostające złe skłonności zostaną uwięzione. To oczyszczenie jest dla przemienienia twej duszy, aby się nie wałęsała tu i tam bez celu, lecz żeby przyszła do Mnie, twego Boskiego Oblubieńca. Nie sądzę, by wielu z was zrozumiało, co oznacza „Dzień Pana”. Kiedy głos ptaka umilknie i kiedy nuty śpiewu ucichną, wiedz, że w tej ciszy Ja przywołam na sąd wszystkie twe ukryte czyny – dobre lub złe. Dzień Pana można porównać do małego sądu. To oczyszczenie przez Ogień, który wprowadzi twoją duszę do Mojej Chwały i [doprowadzi] do doskonałej jedności ze Mną. Duszę – straszliwie skalaną przez grzech, odrażającą dla Mnie i dla Moich aniołów, dla Świętych i błogosławionych – Moja wizyta wprowadzi w cierpienia agonii i nie ucieknie ona przed Moim Dniem. Jak inaczej mógłbym sprawić, by twoja dusza nie ulegała zepsuciu i uwolniła się od grzechu? Jak inaczej miałbym doprowadzić te dusze do skruchy? Dopiero wtedy, gdy je ogołocę Moim Ogniem i gdy same ujrzą, w jakim są stanie, dopiero wtedy uświadomią sobie, w jakim stopniu władał nimi szatan. Pochłonę te [dusze], które ogarnie Mój Płomień, oczyszczając je niematerialnym ogniem. Obudzę je, uświadamiając im w końcu, jak są przekształcane, przemieniane – w bólu, lecz i w radości – przez Miłość Mojego przemieniającego Ognia. Na tego, kto w ciele i w duszy już Mnie posiada, Dzień Pański nie nadejdzie ani go on nie doświadczy. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty już dał odczuć w nim Swoje przejście. Dzień Pański już nad nich przyszedł. Możecie również nazywać ten Dzień Moim „Dniem Nawiedzenia.” Po tym dniu skrucha i posłuszeństwo Mojemu Prawu Miłości będą tematem tych, którzy zostali odrodzeni Moim Ogniem. Zmiękczę dusze, które są teraz jak skała, i rozgrzeję serca, które są jak lód, i nagle Moja Obecność stanie się odczuwalna w ich zmartwychwstaniu.[6]

PRZYPISY:
[1] Cierpienie z powodu niecieszenia się w pełni Wizją Uszczęśliwiającą i nieprzebywania w Niebie.

30.09.2002 Oczyszczenie już się rozpoczęło i niektórych z was już nawiedziłem. Czy zapomniałaś o swych słowach, kiedy ze strachu, w agonii, zawołałaś: „Pochwycił mnie Twój Ogień, Panie!”, i z jękami skruchy uznałaś w końcu swoją winę? Co do tych, których jeszcze nie nawiedziłem, to czeka ich wiele udręk. Dzień Pana przyjdzie też na nich i jaki to będzie dzień! Będę skory okazać Swoje Miłosierdzie, obyście tylko wyrazili żal... Ukażę Moje Miłosierdzie i zgromadzę was wszystkich z każdego krańca ziemi. Jednak Ja, Autor Hymnu Miłości, mówię wam: jeśli świat w swej niegodziwości nie zwróci się do Mnie – żałując, odpłacając miłością za zło – to wtedy wszystko, co może się przydarzyć każdemu z was, przekroczy wszelkie historyczne rekordy oczyszczenia! – Panie, nie wiem, co powiedzieć! – Nie ma płomiennego żalu ani rzeczywistej skruchy... Zgiełk panuje w narodach, a ich działania są na miarę ich bezbożności... Cała ziemia będzie cierpieć, chyba że usłyszę prawdziwy krzyk nawrócenia. Ach! Jakże mogą w ich głowach rodzić się myśli, że do pokoju doprowadzą ci, którzy stają wyprężeni na trybunach, ogłaszając pokój. A w jakiż to sposób, jaką drogą wprowadzą pokój między sobą, skoro sami przekraczają Moje Przykazania i są w stanie wojny ze Mną? Nie traćcie jednak nadziei. Na koniec bowiem przyjdzie ocalenie od Boga w Trójcy – od Tego, którego nadal odrzucasz, bezbożne pokolenie. Na koniec będziesz żyć w pokoju. Bóg, który siedzi wysoko na tronie, zalesi was, a Mój Duch będzie stale płynął jak lśniąca rzeka na wysuszonych ziemiach. Napełnię wszystko Moim Światłem. W tym Świetle oddzielę chwast od pszenicy. Jak ci powiedziałem, oddzielę owieczki od kozłów. Dla tych, którzy się znajdą poza Moim Boskim Światłem, będę nieosiągalny i niewidoczny, a ich mieszkaniem będzie tylko ciemność. Ci natomiast, którzy się znajdą w Moim Boskim Świetle, zostaną pobłogosławieni i oni sami staną się światłem w Mojej Światłości. Ja ich ogarnę, przekazując im Mój blask. Im czystsza będzie ich dusza, tym bardziej będzie jaśnieć. Szczęśliwy człowiek, którego wina została przebaczona, a grzech – zmazany. Szczęśliwy człowiek, którego nie oskarżam o żadną winę, którego duch nie jest zdolny do oszustwa! Powiedz twemu pokoleniu, że Bóg jest tu, z wami wszystkimi... ic

22.07.94 Otwórzcie serca, a ocalę was! Pozwólcie Mi wejść do Mojej siedziby,[4] abym mógł ją upiększyć. Kiedy to uczynię, rzucę was – tak jak zarzuca się sieci – na tę pustynię i do doliny śmierci, abyście wołali w Moim Imieniu: «Miłość jest na Drodze Swego Powrotu. Dzień Pana jest bliski, bliższy niż myślicie! Nawracajcie się! Nawracajcie się i bądźcie szczęśliwi. Trąba szóstego anioła zostanie wkrótce usłyszana, by wypełniły się Boże ostrzeżenia. Nawracajcie się śpiesznie, by otrzymać Pieczęć Anioła na czole». To właśnie powiecie.

PRZYPIS:
[4] Czyli do naszych serc.

19.08.96 A co do tych, których serce podobało się Bogu i którzy do Niego wołali: «Ty jesteś moim Ojcem, moim Bogiem, Skałą mego zbawienia!» – ci staną się synami pierworodnymi Boga i nie będą musieli się lękać w dniu, w którym On przyjdzie w ogniu. Jahwe zamierza wkrótce przejść pomiędzy wami, poprzez was. Sprawcie, że usłyszę żarliwe modlitwy, a potem zapytajcie siebie: «Co dla mnie oznacza Dzień Pański 

1.06.2002 Kiedy Kroki Boga się zbliżają i dają się słyszeć, cnotliwi się cieszą, wydając okrzyki i śpiewając z radości. Mówią: „Zbudujcie drogę dla Jeźdźca z Chmur. Cieszcie się w Chrystusie, radujcie się na Jego przyjście!” W czasach Noego niebiosa spadły w potopie na Twoje przyjście... na przyjście Boga... lecz nie ujrzeli Ciebie w ciele i kościach... A teraz ziemię ogarną płomienie – przy powrocie Twego Syna – przy powrocie Boga... Chrystus zstąpi z wyżyn, jak tysiące miriad Bożych rydwanów. Ty, Panie, opuściłeś Synaj dla Twojej Świątyni. Tak Dawid powiedział: „Wstąpiłeś, Boże, na wyżynę, wziąłeś jeńców do niewoli, przyjąłeś ludzi jako daninę, nawet opornych – do Twej siedziby, Panie!...” Nie widzieli Ciebie w ciele i kości... jednak Ty byłeś tam... Kiedy podchodzisz do cnotliwych i kiedy się radują, też nie widzą Cię w ciele i kości... lecz jesteś tam. Kiedy stanąłeś na czele Twego ludu i kiedy szli przez pustynię, nie przyszedłeś w ciele i kości... a jednak byłeś tam... I tak będzie z bliskim powrotem Chrystusa za naszych dni, ogłoszonym przez Niego... Niebo i ziemia staną w płomieniach, a On zwróci serca ojców ku ich dzieciom, a serca dzieci ku ich ojcom... Jednak nikt nie ujrzy Cię w Ciele i Kości... Miłość powróci jako miłość... gdyż będziemy wszyscy w Prawdziwym Bogu, w Pochłaniającym Ogniu, Troistym i Świętym... – Dałaś teraz duchowy testament.[15] To będzie droga Mojego bliskiego powrotu... Mój powrót odnowi was i uwolni wielu z was od grzechu. Kiedy dokona się odnowa, wielu przyoblecze się we Mnie i wszyscy święci i aniołowie podziękują za dar Mojego Świętego Ducha. Co to jest Dzień Pana? Ci, którzy się zbuntowali i buntują się w uporczywy sposób przeciwko Mnie, zakosztują tego Dnia i wszystkiego, co on zawiera. Przyjdzie on na tych grzeszników tak nagle jak błyskawica i jak groźny ogień i przemienią się w ludzkie pochodnie. Tak, ziemia – jak powiedziałaś – zapłonie, a ich sumienia zostaną im ukazane jak objawienie. W Moim Dniu Mój Boski ogień przemieni nieugięte serca w serca wspaniałomyślne. Ziemia w agonii pozna całkowicie, w sumieniu i w duszy, swe porażki i swe braki, swe zepsucie i bezprawie, i – delikatnie to wyrażając – haniebne odrzucenie Mojego Zmartwychwstania oraz Mojej Wszechobecności w waszym życiu codziennym. Niebiosa otworzą się w Moim Dniu i ci, którzy Mnie odrzucali, ogłaszając się bogami, zostaną surowo osądzeni. Czy może ktoś powiedzieć, że nie pouczałem każdego z was przez te wszystkie lata? Czy przez te lata nie potwierdzałem cudami Mojej potęgi? Czy kiedykolwiek zmierzyliście wspaniałość Mojej Trynitarnej Świętości i niewyrażalną wielkość Mojego Imienia? Czy kiedykolwiek broniliście Mojej wielkości lub głosiliście Mój straszliwy blask i moc? Powiadam wam: biada tym, którzy w Moim Dniu będą pozbawieni Mojego Światła... tych oczyszczę Moim Ogniem. Co się tyczy tych – którzy zachowali Moje przepisy i Moje Prawo oparte na miłości i którzy są solą ziemi – to nie zostaną doświadczeni ogniem. Ja bowiem jestem ich Bogiem i oni uznali Mnie za przywódcę swego życia. Już zostali doświadczeni i teraz są częścią Mnie. Trwają stale w Mojej Boskiej Światłości, w jedności z Bóstwem. I – jak powiedziałaś, córko – w czasach Noego niebiosa spadły w potopie na Moje przyjście. A teraz ziemia zostanie doświadczona i ogarnięta płomieniami ognia. Mój Dzień jest bliski i biada trupom w Dniu Mojego Powrotu.[16] Kiedy nadejdzie Mój Dzień, biada również tym, którzy skupili swe życie na sprawach materialnych. Moim znakiem będzie ogień. Już dają się słyszeć Moje Kroki i wielu widzi Ślady Moich Stóp. Jak ujawniam się tym, którzy Mnie nie rozpoznali, jak w tym czasie łaski ukazałem się jako Miłosierdzie i jako Lampa, tak wtedy ukażę się jako pochłaniający Ogień. Dlaczego ktoś uważa, że przejdę niezauważony? I nadal sądzicie, że Nauczyciel przejdzie przed wami bez jakiejkolwiek kary? Dobrze jest żałować każdego dnia. 

PRZYPISY:
[15] Teraz mówi Chrystus.
[16] Ten Powrót nie jest Paruzją. Dzień Pana ma być rozumiany jako mniejszy sąd przed Dniem Sądu. To rodzaj Oczyszczenia dla Odnowienia. Rozpoczął się małymi fazami. 

13.03.88 Chciałem natchnąć Mojego Jana [Papieża Jana XXIII] do modlitwy o Nowe Zielone Świątki. To natchnienie pochodzi od Mądrości. Ja, Pan, ustanowię Nowe Zielone Świątki na samych podstawach Mojej Fundacji. Zjednoczę was wszystkich pod Jednym Pasterzem. Zgromadzicie się, stworzenia, a Ja ustanowię Moje Królestwo. W Moim Domu zapanuje Pokój i Miłość. Odrodzi się Moje stworzenie i stanie się ponownie podobne do niewinnych dzieci – bez złośliwości. To będzie Wielki Powrót, Odrodzenie, Wołanie Pasterza, Nowe Zielone Świątki. Będzie jak na początku, kiedy powstawało chrześcijaństwo – niewinne dziecko, bez własnych interesów. Ach, stworzenie! Zaczekaj tylko, a zobaczysz. 

31.03.88 Bliski jest czas ukazania im Mojej chwały, a wskaże go Znak. Wielki Znak, aby mogli zrozumieć, jak bardzo się pomylili. Ten Znak będzie wam dany, aby wielu mogło uwierzyć. Módlcie się, czas bowiem jest bliski, módlcie się o Wielki Powrót Pokoju i Miłości.

5.04.88 Ja jestem Panem i dzięki Mojej Sile odbudujecie te starożytne ruiny i upiększycie Moją Dawną Fundację. Odnówcie Jej mury, a Ja wezwę do życia wszystkich umarłych. Obudzę te trupy i wskrzeszę je. Taki będzie Wielki Powrót, Wielki Powrót do Życia, bo upiększy was Moja promieniejąca Rosa. Stworzenie! Rozszerzę Moje Królestwo i całe Niebo się rozraduje! Zaniedbaliście Mój Ogród, ale Ja, Pan, jego Stróż, kocham was do szaleństwa i nie mogę znieść widoku cierni i kolców duszących nieliczne kwiaty, które Mi jeszcze pozostały. Nadszedł czas, aby o nie zadbać i wyrwać te ciernie i kolce, aby pozwolić Moim pączkom rozwinąć się i upiększyć Mój Ogród. SPRAWIEDLIWOŚĆ zwycięży. Ja, Pan, pozwolę na to, by zawarli ze Mną Pokój. Szczerzy przyjdą do Mnie, okazując skruchę.

18.04.88 Módl się o zbawienie dusz, módl się za Światową Radę Kościołów, módl się o Wielki Powrót. Wasza era jest martwa. Módl się o odnowienie waszej ery, o jej odrodzenie, o Nową Erę. Módl się o to, co – z natchnienia Mojego Świętego Ducha – rozpoczął Mój umiłowany Jan.[ Papież Jan XXIII] Mój Kościół będzie tylko jeden. Odnowiony przeze Mnie, przyciągnie w Moje Ramiona wiele dusz.

29.08.89 Pokój wam.[9] Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem i obiecuję wam, że Dzień Pobożności [Wielki Powrót] nie jest już daleko. Wasi umarli powrócą do życia, a wszystkich tych, którzy – zasypani własnymi grzechami – spoczywają jeszcze pod ziemią, Ja przywrócę do życia. Powiększę Moje Królestwo i odnowię wasze ziemie, jałowe obecnie i przedstawiające żałosny widok. Powtórzę ten fragment Pisma: “Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie.”[ Iz 49,15] Przygotowuję wam Nowe Niebo i Nową Ziemię, a Miłość powróci do was i będzie żyła jako miłość pośród reszty z was. I wskrzeszę wszystkie te trupy, które spotykacie na każdym rogu ulic. Jak wiatr popchnę waszych pasterzy, prowadząc ich na Nowe Pastwiska, a laską pasterską poprowadzą Moje stado, żeby się pasło jak niegdyś, bo – pomimo ich niegodziwości, która wniknęła do Mego Własnego Domu i zmyliła wielką liczbę, pomimo ich grzechów, które spowodowały rozszerzenie się bezbożności na całej ziemi – jestem gotowy wybaczyć i zapomnieć.

PRZYPISY:
[9] Orędzie na spotkanie 15.09.89 w kaplicy klasztoru ojców kapucynów (St. Marice).

19.12.90 W Mojej Szkole przygotowuję waszego ducha na Mój Wielki Powrót i dzięki Mojej Łasce rozmawiam z wami czasem o rzeczach przyszłych, aby dać wam poznać ich zakończenie.(…) Powiedziałem, że jak źródło wody tryskające w ogrodzie przygotowuję się, aby zrosić Moje orchidee. Pragnę nawodnić Moje kwietniki. Zobaczcie, Moje źródło wody stało się rzeką, a Moja rzeka stanie się morzem.[10] Mówię wam dziś: wasz Pasterz będzie wkrótce żył pomiędzy wami i będzie pasł Swoje stado w ogrodach Swego Miasta. Nie, nie, nie jesteście jeszcze jednym stadem, ale Ja przyjdę was odszukać, aby was przyprowadzić, każdego z osobna, z pustyni. Moja mała trzódko, kiedy zobaczycie z daleka waszego Pasterza powracającego z pustyni, wiedzcie, że będę miał ze Sobą resztę Moich baranków. Wszystko, co uczyniłem dla ciebie, córko, uczynię też dla twoich braci. Ocalę was. Zjednoczę was z waszymi pozostałymi braćmi i Mądrość stanie się waszym Świętym Towarzyszem, aby was nieustannie pouczać. Wkrótce zdejmę klątwę i wasze wielkie odstępstwo zakończy się. Modlitwa, którą wam dałem, wypełni się. Moja Wola będzie wypełniana na ziemi jak w Niebie. Pod Moim Uświęconym Imieniem wiele narodów przyjdzie z daleka, z wszystkich krańców ziemi, aby mieszkać blisko Mego Świętego Imienia, wychwalając Moją Wielkość przebóstwieniem, którego wam ponownie udzielę. Przyjdzie Moje Królestwo, bo z Wysoka zstąpi Mój Tron do Mego Świętego Miasta. Będę królował pomiędzy resztą, która przetrwa, która oglądać Mnie będzie twarzą w Twarz. Miłość powróci jako miłość. Moja Wola będzie wypełniana na ziemi tak jak w Niebie, ponieważ będziecie jedno, uwielbiając Mnie – z miłością w sercach i z Ogniem gorejącym w was – wokół jednego, jedynego Tabernakulum. Wypełnię Moją modlitwę arcykapłańską.[11] Na ziemi, podobnie jak w Niebie, wasze dusze będą zakorzenione we Mnie, w Miłości, w Jedności i przepełnione absolutną pełnią Mojego Ducha. Tak, Moi umiłowani, dam wam nie tylko chleb powszedni, ale też ukryty Skarb, pochodzący z Mego Serca: Niebieską Mannę, która przemienia, wznosi waszego ducha, aby stał się kopią Mojego Ducha. Zostaniecie przemienieni przez wylanie Mojego Ducha, abyście umieli w pełni wybaczać tym, którzy wobec was zawinili. Wleję w was Ducha Zrozumienia i Miłosierdzia, abyście pojęli, co znaczy ‘bojaźń Pana’. Tak, umiłowani, gdy dowiecie się i zrozumiecie, wtedy dam wam Mądrość, aby stała się waszym Towarzyszem drogi i przewodnikiem, aby prowadziła was w świętości, w tej świętości, która sparaliżuje szatana na tysiąc lat, przeszkadzając mu wejść pomiędzy was oraz między was a Moją Miłość. Gdy więc ujrzycie niebo topiące się w płomieniach i wszystkie rzeczy rozpadające się w żarze, wiedzcie, że to jest znak początku realizacji Mojej Obietnicy, Nowych Niebios i Nowej Ziemi: Odnowienia Mojego Kościoła, Odrodzenia Mojego Kościoła, Odrodzenia waszych serc. A wam, duszom Mnie poświęconym, wam, którzy Mnie reprezentujecie, mówię: Czy przypominacie sobie, jak usłyszałem skargę, dotyczącą zachowania Izraela, z którą zwrócił się do Mnie Eliasz,[12] gdy sądził, że zabili wszystkich Moich proroków i zburzyli wszystkie Moje ołtarze? Czy pamiętacie, jaką otrzymał ode Mnie odpowiedź? Powiedziałem: “Zostawię jednak w Izraelu siedem tysięcy takich, których kolana nie ugięły się przed Baalem”.[13] A dziś, umiłowani bracia, mówię wam: zachowałem dla Siebie resztę wybraną i przemienioną Moją Łaską, aby pozostała Mi wierna. Tę resztę wychowuję, aby odbudować dawne ołtarze i odnowić Moje Sanktuarium.

PRZYPISY:
[10] Por. Syr 24,30-31. [11] J 17,1-26. [12] Por. 1 Krl 19,10-18. [13] 1 Krl 19,18.

5.02.99 Te czasy są czasami Mojego Dnia i pożerającego ognia, o którym mówią Pisma. Od niego zapalą się Niebiosa i biada nie skruszonym sercom! Ileż jeszcze razy mam cię ostrzegać, pokolenie? Moje Boskie nawiedzenie jest bliskie i Ogień Oczyszczenia się zbliża. W jego żarze wasze dusze stopią się jak wosk. Ofiarowałem ci, pokolenie, i nadal ofiarowuję łaskawość Mojej Przyjaźni, zażyłej i boskiej, lecz tyś jej nie przyjęło i wielu z was nie pojęło tego, co Małżonek wam dawał. 

1.12.95 Dzień nawiedzenia jest w zasięgu waszej ręki. Ukorzcie się i proście Mojego Świętego Ducha Męstwa o udzielenie wam mocy i siły, byście nieśli wasz krzyż z godnością i żarliwością. Wtedy poprzez wasze cierpienia i dzięki waszej wspaniałomyślności staniecie się uczestnikami tryumfu Mego Syna Jezusa Chrystusa.

 11.02.92 Wkrótce Moja Światłość przeszyje was jak Ogień, aby oczyścić wasze dusze z nieczystości. Wejdę do Moich miast [To znaczy do naszych dusz] i zalśnię w nich. To nie będzie oznaczać ciemności, lecz światło. To będzie przepełnienie Światłością. Wtedy wasze miasta będą odnowione i święte dzięki Mojemu Transcendentnemu Światłu i wtedy... Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia zstąpią na was, a świat dzisiejszy odejdzie, zwijając się jak pergamin. I jak kwiaty czerpią życie ze światła, tak i was, umiłowani, zaleje Moje Światło, abyście doznali ożywienia. Czy kwiaty mogą przeżyć bez wody? Dlaczego więc dzisiaj tylu z was odrzuca wylanie Mojego Świętego Ducha i wątpi, że ta Woda tryskająca z Mojego Tronu (Ap 22,1) pochodzi ode Mnie? Czyż nie czytaliście: “I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą cześć Mu oddawali. I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego – na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi...”[15] Jeszcze nie zrozumieliście? Mój Duch jest jak Rzeka i wszędzie, gdzie ta Rzeka płynie, wszyscy, którzy tam się gromadzą (Ez 47,9), chorzy, kalecy, niewidomi,[16] zostaną uleczeni i staną się świadkami Najwyższego. Jak z drzewami owocowymi – których liście nigdy nie więdną i którym owoców nigdy nie zabraknie (Ez 47,12) – tak też będzie z wami wszystkimi. Będziecie przynosić owoc każdego miesiąca, bo ta Woda – Mój Duch Święty – pochodzi z Mojej Świątyni, w której wasz duch uczyni sobie Mieszkanie. Pragnę was wyrwać ze szponów demona i przywrócić pamięć waszym duszom. Pragnę, aby otworzyły się kamienne serca i zaczęły odtąd wyśpiewywać wzniosłe pochwały dla Mnie, waszego Boga.

PRZYPISY:
[15] Ap 22,3-5. [16] W sensie duchowym.

25.02.98 (…) I jak powiedziałem to niegdyś wobec was wszystkich, tak mówię to na nowo: przyjdzie czas – i godzina ta jest bliska – że choć będziecie jeszcze pośród ludzi, to wasz duch będzie w Niebie, wychwalając Naszą Najświętszą Trójcę. Wasze ciało będzie się poruszać pomiędzy ludźmi, a wasza dusza i wasz duch – ogarnięte Moją wolą, napełnione dostojeństwem Mojego Światła – będą jak [duchy] aniołów. Będziecie jak kroczący po Edenie, w Raju, pomiędzy Moimi aniołami i Moimi świętymi, gdyż wasz związek ze Mną będzie pełny... Ach! Będziemy się cieszyć dostrzegając, że jesteśmy w was. Będziecie mieć podobieństwo Boga nigdy nie widziane; w was będziemy widzieć Niebo.[11] Wy, którzy Nas posiądziecie, będziecie zdolni prowadzić taki styl życia, jakiego od was oczekujemy. [Będzie to] życie, które osiągnie – dzięki doskonałej mądrości i duchowemu pojmowaniu – najpełniejsze poznanie Mojej Bożej Woli. Życie, które będziecie prowadzić, Moje ukochane dzieci, stworzone dla Naszych Królewskich Dziedzińców, będzie pod każdym względem zgodne z Moją Myślą. Ja was uświęcę i otrzymacie moc stania się w pełni pobożnymi. Gdy wszystkie te rzeczy [12] były ogłaszane w Moim Orędziu Prawdy,[13] bardzo niewielu z was zrozumiało Moje Słowo. Dziś świat słyszy, lecz nic nie rozumie. Widzi, ale stwarza sobie obrazy, które do niczego nie prowadzą. Co do tych, którzy wydają się być blisko Mojego Serca i którzy rozporządzają kluczami Mojego Królestwa, to nawet oni nic nie zrozumieli. Jednak gorąco dążą do ofiarowywania Mi pobożnych praktyk, dziękczynienia, traktują surowo swe ciała, dorównując tym, których ukoronowałem chwałą.[14] Kiedy jednak tchnie na nich wonią Moje Boskie Tchnienie, słodki zapach dla odnowienia was... Tak, kiedy Mój Święty Duch zstępuje z Nieba dla ogarnięcia ziemi jakby chrzcielnym pocałunkiem, oni czynią wszystko co możliwe, żeby zgasić Ogień Mojego Świętego Ducha. Kiedy dziś Mój Głos jest słyszalny, przeraża ich ponad wszelkie wyobrażenie i natychmiast robią wszystko, co w ich mocy, żeby nad Nim zapanować. Ja, który jestem Autorem nieocenionych cudów, właśnie mam otworzyć Niebiosa i dać wam poznać tajemnicę Mojego planu: wylanie Mojego Świętego Ducha. On jest obietnicą zapisaną w Pismach i ma zadziałać nad Moim stworzeniem jak nigdy dotąd w historii. Wzniesie je na wszelkie sposoby ku Niebu, prowadząc też wszystko, co jest na ziemi, do Nieba, wszelkimi możliwymi sposobami. Vassulo, Ja, który prowadzę wszystko i decyduję Moją własną Wolą, nigdy nie złamałem przyrzeczenia, lecz znany jestem z obalania wszelkich przeszkód [wywołujących] podział. To dlatego powinniście we Mnie złożyć wasze nadzieje, gdyż – jak powiedziałem – mam właśnie zamiar roztrzaskać przeszkody waszego podziału mocą i łaską Mojego Świętego Ducha i zjednoczyć was dla Mojej chwały, w jedno Ciało. Wtedy, wasze pokolenie – odzyskawszy świadomość – zawoła do Nas: Godna uwielbienia Trójco! Spraw, żeby nasze oczy były na uwięzi Twego Jedynego Serca, i zapewnij naszym duszom to, czego im brak. Namaść nas, o Święta i Boska Trójco, wylewając Twój olej na nas, abyśmy stali się nierozerwalnie połączeni z Tobą w Twojej Woli. Przygotuj nas do Twego chwalebnego królestwa na ziemi, w którym Twoja Wola stanie się istotą naszego codziennego życia i godłem na naszych czołach, a Miłość, sztandarem ponad naszymi głowami. Ach! Moja lilio, twój Stworzyciel mówi ci to, abyś poszła powiedzieć Moim: «Jahwe, mój Pan i bardzo łaskawy Ojciec, przyozdobi nas Swymi Królewskimi Szatami, a ziemia będzie zdobna w ukryte bogactwa, które tak życzliwie zachował dla naszego czasu.» Ja przyozdobię tę ziemię Wiosną, Moją Wiosną. Co to jest Wiosna Jahwe? Moja Wiosna, Moi umiłowani, nastanie wtedy, kiedy całe Moje stworzenie zabłyśnie olśniewającym światłem. Chrzest Oczyszczenia naprawi w was wasz pierwszy obraz. W tym oczyszczeniu każdy będzie tęsknił za jak najbliższą jednością miłości ze Mną, a wasze serca będą gorliwie poszukiwać Prawdy, Drogi i Życia. W Prawdzie zaś, kosztując upajających smaków, wasza dusza wyposażona w Mojego Ducha Łaski stanie się doskonała. Nie będzie już waszego mrocznego obrazu, gdyż Ja, wasz Małżonek i najłagodniejszy z ojców, zabłysnę nad wami.[15] Miłość jest na drodze powrotu w celu odbudowania Swego Królestwa. To będzie panowanie Mego Królestwa na ziemi, a Moja Wola będzie wypełniana na ziemi jak jest w niebie. Teraz zatem jest czas nawrócenia. To zła epoka, lecz wasze życie musi ją ocalić. Odrzućcie waszą wolę, a znajdziecie łaskę przy Mnie, rozpoznając to, co jest Moją Wolą.(…)

PRZYPISY:
[11] Niebo duchowe. [12] To, co Bóg nam obecnie mówi. [13] W Piśmie Świętym. [14] Świętym. [15] Ap 22,5.

 

NOWE JERUZALEM

26.07.88  Pan? – Jestem. Prowadzę cię, aby ci pokazać, w jakim stanie znajduje się Mój Kościół. Mój Kościół doznał brutalnego zranienia... i w bardzo krótkim czasie zadrżą Fundamenty Kościoła. Następnie zostaną usunięci wszyscy, którzy spowodowali Jego Rany i którzy zgromadzili się w Moim Ciele po to, by zadawać Mu ból. Jego Utrapienia dopiero się zaczynają. Runą mury Jeruzalem, zamieniając się w stertę prochu, aby mogło zostać zbudowane Moje Nowe Jeruzalem. To Ja, Pan, odbuduję Je. Odnowię Jego mury, upiększę Je, abyście wszyscy mogli żyć pod Jego Nowym Dachem, pod Nowym Niebem i na Nowej Ziemi. Miłość powróci do was, aby żyć między wami jako miłość. Będę waszym Bogiem i pod Moim Imieniem będziecie wszyscy żyli w pokoju. Wasz duch zostanie napełniony świętością i czystością. Zstąpię z wysoka jak błyskawica, aby Je całkowicie odnowić. Nastaną liczne udręki, bowiem z Domu Mego uczyniono pustynię, ograbiono Go. Czy rozumiesz? Dzieje się tak, jak ze sługami, którym Pan Domu powierzył swą własność. Chociaż otrzymali ścisłe polecenia, aby pilnować porządku w Jego Domu i strzec Go przed złodziejami, byli nieposłuszni Jego Rozkazom z powodu niedbałości i beztroski. Kiedy Pan powróci, znajdzie Swe sługi śpiące. W czasie gdy spali Dom został splądrowany, a cenne przedmioty – skradzione. Nieposłuszni słudzy, którzy zbuntowali się przeciw Rozkazom Pana, zostaną surowo potraktowani po Jego powrocie. Kiedy powrócę,[8] znajdę Mój Dom w ruinie, a Moje Podstawowe Zasady usunięte, Moje baranki – rozproszone i zagłodzone na śmierć. Ach, Vassulo, ileż będę musiał naprawiać... Ciernie i kolce zastępują lilie i róże zasadzone Moją własną Ręką. Zadusiły one Moje kwiaty, jeden po drugim. Z pomocą szatana wzrosły, aby otoczyć i wziąć w pułapkę Mój Kwiat.[9] Zbliżają się każdego dnia coraz bardziej i teraz są już całkiem blisko, aby mu się naprzykrzać i dać mu odczuć swe zatrute ukłucia. Te ciernie go zaduszą. Piotr znajduje się w pułapce i jest wśród nich bezsilny. – Vassulo? – Słucham, Najświętsza Matko. – Wierz, wszystko to bowiem właśnie nadchodzi. Ciało Mego Syna będzie krwawić jeszcze bardziej obficie. Koniec Piotra jest bliski... Brakuje Miłości.

18.04.88 (…) Zbieraj plon z tego, co ci dałem. Naucz Moje dzieci, naucz je, aby przestały się buntować przeciw Mnie, naucz je wzajemnej miłości. Módl się o zbawienie dusz, módl się za Światową Radę Kościołów, módl się o Wielki Powrót. Wasza era jest martwa. Módl się o odnowienie waszej ery, o jej odrodzenie, o Nową Erę. Módl się o to, co – z natchnienia Mojego Świętego Ducha – rozpoczął Mój umiłowany Jan.[20] Mój Kościół będzie tylko jeden. Odnowiony przeze Mnie, przyciągnie w Moje Ramiona wiele dusz. Wszystkie Moje owieczki zabłąkały się. Gniew szatana spadł na was, dzieląc was, rozdzierając, rozpraszając i doprowadzając do zamieszania... Piotrze! O, Piotrze, rozpoznaj Koniec Czasów. Jak to się dzieje, że większość z was nie potrafi rozpoznać Czasów?(…)

22.09.89 (…)Stwórca przygotowuje was, abyście weszli w Nową Erę Miłości. Patrzcie na waszego Stworzyciela jak na waszego Świętego Towarzysza, waszego Ojca, waszego Małżonka, waszego Odkupiciela, waszego Doradcę. Uwielbiajcie Pana za Jego Miłosierne Wezwania, ponieważ On powiedział: “Moje Wołania wzrosną i nie zmniejszą się. Przyciągnę Moje dzieci bardzo blisko Siebie, aby nakarmić je Moją Własną Ręką. Złożę Moje Prawo w ich sercach, zamieszkają i znajdą schronienie w Mojej Miłości. Pokrzepię je, przyprowadzając do Mnie, do Prawdy. Odstawię je od piersi dla Prawdziwego Pokarmu. Martwe staną się dni, kiedy żadne błogosławieństwo nie zostało przyjęte. Zdejmę całun przykrywający martwych i Moją Światłością ich wskrzeszę.” Miłość powróci do was jako Miłość i będzie żyła wśród was.(…)

31.01.90 (…) Wielu z was widziało liczne znaki. Te znaki powinny być respektowane. To są znaki końca Czasów. Nie są to znaki końca świata, lecz znaki końca epoki. Jezus i Ja przygotowujemy was do wejścia w Erę Miłości i Pokoju, Nowych Niebios i Nowej Ziemi, co było wam przyobiecane od dawna. Błagam zatem o wasze nawrócenie, zanim nadejdzie Dzień oczyszczenia, bo czas nagli. Mówię wam, że zanim przeminie to pokolenie, spełni się wszystko, co powiedziałam wam przez Moje wybrane dusze od czasu Fatimy aż do dzisiejszego dnia.(…)

7.12.88 (…) Małe kwiaty, dni są tak bliskie, te dni, o których wam mówiłem, dni Nowej Ziemi i Ery Miłości zstępującej z wysoka. Wszystko to nadejdzie, aby wypełniły się Pisma. Umiłowani, dzieci Mojej Światłości, bądźcie zjednoczeni i zawsze blisko Mnie. Bądźcie ze Mną i módlcie się za waszych zagubionych braci. Módlcie się za te dusze kapłańskie, które ranią Moje Najświętsze Serce przez odrzucanie Moich Znaków.(…)

24.10.91 (..) Przemienię wasze nędzne ciała w podobizny Mojego uwielbionego Ciała. Zobaczycie kiełkujące nowe niebo i nową ziemię. Pierwsza ziemia i pierwsze niebo przeminą, to znaczy przeminie dawne miasto – znane pod symbolicznymi nazwami Sodomy i Egiptu – ponieważ w nim Moje Słowo zostało na nowo ukrzyżowane,[25] ponieważ na nowo ludzie świata nie rozpoznali Mnie. Chociaż przyszedłem do Mojej Własności, znowu Mój własny naród Mnie nie przyjął, ale potraktował Mojego Świętego Ducha według własnego upodobania, pozwalając Bestii wydać wojnę tym, których posłałem. Te dwa miasta w jednym przedstawiają to samo odrzucenie Moich Posłańców, jakiego doznali oni w Sodomie i Egipcie. Ich całkowita głuchota jest podobna do zatwardziałości Faraona. Zastąpi je nowe Miasto, Nowa Jerozolima. Zamiast Sodoma i Egipt, będziecie nazwani Nowe Jeruzalem – Miasto Jedności, Miasto Świętości. A gdy to nastąpi, ci, którzy przeżyją, przejęci strachem, będą Mnie tylko uwielbiać.[26](…) I jeśli oni ukrzyżowali znowu kogoś, między tymi dwoma miastami – o symbolicznych nazwach Sodomy i Egiptu – to Moje Słowo ponownie ukrzyżowali. Ale po trzech i pół dniach [27] Moje Dwa Świeczniki zabłysną najbardziej olśniewającym Światłem, ono bowiem pochodzić będzie z blasku, który otacza Ducha. Moje dziecko, zachowaj nadzieję. Obietnica Mojego Ducha Świętego dotyczy waszego czasu. Należycie do Moich Domowników. Kościół ponownie ożyje.

30.04.90 (…) Powrócę do was jako Miłość, a Mój Ogień oczyści was wszystkich. – Obiecałeś nam Panie, Nowe Niebo i Nową Ziemię.[7] – Obiecałem wam więcej niż to, Moja mała. Obiecałem wam nowe Jeruzalem i obiecałem, że Ja zamieszkam wraz z wami. Ustanowię między wami Mój Przybytek. Widzisz? Już niedługo będę z wami. – Zatem pośpiesz się, Panie, pośpiesz się. Czekamy wszyscy niecierpliwie na drugie Zesłanie Ducha Świętego, na wylanie Twego Świętego Ducha, na drugie Przyjście. – Czy jesteście wszyscy gotowi Mnie przyjąć?... Dlaczego milczysz? – Ponieważ, mój Panie, trudno mi wypowiedzieć te słowa: wielu nie jest przygotowanych, aby Cię przyjąć... – Zatem módl się za tych, którzy Mnie lekceważą. Módl się za bezbożnych. Módl się za tych, którzy nie są gotowi, aby Mnie przyjąć. Przygotujcie się! Figowiec dojrzał i wkrótce będziecie spożywać jego owoce. (…)

24.01.91 (…) Pisma właśnie się wypełniają, istotnie bowiem zapowiedziały One, iż w dniach ostatnich pojawią się ludzie, którzy wyśmieją się z Mojej Obietnicy.[13] Ponieważ wiedziałem, że ludzie mają nieskończoną zdolność grzeszenia i że na końcu Czasów Nieprzyjaciel zasiądzie na tronie w Mojej Świątyni, dlatego zachowałem dla Siebie resztę, aby stała się budowniczym Mojego Nowego Sanktuarium, Pierwocinami Mojego Ducha. Jak pozostawiłem sobie kiedyś siedem tysięcy mężów, którzy w czasach Eliasza nie zgięli kolan przed Baalem,[14] tak samo dziś zachowałem dzięki Mojej Łasce tę resztę: sto czterdzieści cztery tysiące.[ Liczba symboliczna: lud doskonały, pochodzący z całego świata.] Wszyscy noszą Moje Imię oraz Imię Mojego Ojca wypisane na czołach.[16] To są ci, którzy nigdy nie splamili swych warg kłamstwem.[17] Oni są pierwocinami Nowych Niebios i Nowej Ziemi.(…)

6.06.91 (…) Napisz: “Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!”[7] Moje Królowanie już się zaczęło w wielu sercach. Poślubiłem te dusze, czyniąc je nowymi [8] i mówię wam: Mój Duch Prawdy będzie nadal rozlewał się na całe Moje stworzenie i oblegał Miasto za Miastem,[9] a Ja Moją Własną Ręką wykorzenię niemoralność, nieprawość i wszystkie nieczystości, które w nich się znajdują. Wszystko, co zasiało Szaleństwo, Ja wykorzenię Ogniem, który ześlę z Nieba. Córko, pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminą,[10] a każdy z was zostanie odnowiony Miłością Mego Świętego Ducha. Przemienię oblicze tej ziemi. – Czy przez odnowę naszego Kościoła rozumiesz odnowienie nas samych, ponieważ to my jesteśmy Kościołem, Nowym Jeruzalem? – Uczennico, dobrze powiedziałaś: wy wszyscy jesteście Moim Kościołem, Moją świątynią-twierdzą,[11] Moją Posiadłością, Moim Miastem, Moją Własnością, Moim Jeruzalem. Odnowię Miasto za Miastem [12] Moim Ogniem Miłości.(…)

5.10.88 (…) Wiele z Moich Tajemnic pozostaje jeszcze ukrytych, a można je odkryć w Moich Księgach Mądrości.[11] Obiecuję wam, że Miłość powróci jako Miłość i będzie żyła między wami wszystkimi. Odbuduję Mój Dom, przyniosę wam Nowe Jeruzalem, Miasto Doskonałości, Miasto Wierne, bo Sprawiedliwość odniesie zwycięstwo.(…)

FILOZOFOWIE

2.06.88 (…) Chcę ci pokazać w 1 i 2 Liście do Tymoteusza wszystko, co zostało przepowiedziane o tych ostatnich dniach waszej ery. Moje stworzenie zwyrodniało i upadło niżej niż mieszkańcy Sodomy. Nadciągnęły nad nie Ciemności jak zesłany przez szatana śmiertelny całun. Szatan wysłał wielu fałszywych nauczycieli, fałszywych proroków, którzy pojawiają się dziś jako filozofowie nauczający dogmatów nie pochodzących ode Mnie, waszego Pana. Moje dzieci zaślepione swą niewiedzą wpadają w te zasadzki przygotowane przez szatana. Pragnę, aby fragmenty z Listu do Tymoteusza były czytane publicznie jako ostrzeżenie: 1 Tm 4,1-16; 6,20-21 i 2 Tm 2,14-26. Te proroctwa zostały wypowiedziane przede wszystkim dla waszego czasu. Fragment 2 Tm 3,1-17 przepowiada stan waszej epoki, taki jaki jest obecnie, są to bowiem ostatnie dni przed Końcem Czasów. Proszę was wszystkich z powagą o podwojenie waszych modlitw o «powrót».(…)

PRZESLADOWANIE OBJAWIEN

29.08.89 (…) Mój Święty Duch Łaski stanie się jak mgła i okryje całą ziemię. Mówię wam bardzo uroczyście, że pomnożę Moje Łaski nad wami.[przez objawienia] Moje Słowo będzie objawione i usłyszane przez wielu i pomnożę wasze wizje. Tak więc osoby lekceważące Mojego Świętego Ducha Łaski i próbujące Go ugasić będą jedynie wierzgać przeciw ościeniowi. Wszystkie ich wysiłki staną się daremne, bowiem Ja, Pan, pragnę waszego zmartwychwstania i uprawiania tej pustyni, na której żyjecie. Pragnę z mylących was złud uczynić oazy. Ja, wasz Bóg, stoję przed wami i pytam wszystkich tych, którzy nadal gaszą Mojego Świętego Ducha: “Jak to się dzieje, że nie możecie rozpoznać Czasów? Jak to się dzieje, że postanowiliście, by Moje Znaki i Moje Cuda pozostały nierozpoznane? Dlaczego nie przestajecie tłumić Mojego Głosu i prześladować Moich proroków? Dlaczego boicie się i bardziej niż kiedykolwiek śpieszycie się, aby zgasić dostrzegany przez was maleńki płomyk oświetlającywasze ciemności? Dlaczego śpieszycie się zdeptać i unicestwić każdy kwiat, który wyrasta dzięki Mojej Łasce na waszej pustyni i na waszej jałowości? Jak to się dzieje, że pragniecie, abym Ja, wasz Bóg, był milczący i martwy? Pozwólcie Mi powiedzieć i przypomnieć wam, Kim Ja Jestem: Ja Jestem Słowem i Żyjącym, Ja będę działał.(…)

6.09.89 (…) Dziś także jeśli ktoś – mówiąc w Moim Imieniu – podnosi głos, by ogłosić Moje Orędzie, ma pewność, że będzie prześladowany przez Kainów. Wzywam ich, ale oni odmawiają słuchania. Daję im znak, ale nie zwracają na niego uwagi, odrzucają z pogardą wszystkie Moje ostrzeżenia, kpią sobie z obietnicy. Czyż nie zapowiedziałem, że w tym czasie wyleję Ducha Mego na ludzkość, że włożę Moje Prawa bezpośrednio w wasze serca i wyryję Je w waszych umysłach? Żadne proroctwo nie pochodzi z ludzkiej inicjatywy. Jakże mogłoby tak być? Moje Słowo udzielone zostało przez Mojego Świętego Ducha uczącego ludzi mówienia o Mnie. Ja, Pan, obiecałem wam Nowe Niebo i Nową Ziemię i, Moja Vassulo, właśnie Je przygotowuję! Ale dziś ludzie skierowani są na samych siebie, niereligijni, bez serca, wolą własną przyjemność niż Boga. Dni jednak uciekają i wkrótce zło osiągnie kres, zmiecione i oczyszczone Moim Ogniem Miłości. Zatem odwagi, maleńka, zawsze będą doświadczenia, ale Moja Siła zawsze cię podtrzyma. Wkrótce zobaczycie Moje Nowe Niebo i będziecie żyć na Nowej Ziemi, bowiem Moja obietnica wkrótce się wypełni. Przygotowuje się odnowienie Mojego Kościoła. Przeżywacie już właśnie pierwsze bóle jego rodzenia, zatem odwagi, Moi umiłowani. Miejcie odwagę wy, którzy nosicie Moje Imię i jesteście Moim potomstwem. Nie traćcie nadziei, Moje Słowo zaczyna się właśnie wypełniać. Powiedziałem, że Ja-Będę-Z-Wami i że będę żył z wami. Będziecie karmić się bezpośrednio Mną. Darmo ofiarowuję wam – każdemu spragnionemu – wodę ze Źródeł Życia. Mój Ogień zstępuje już na was z Nieba i ogarnia was Moją Wielką Miłością. Rozszerzę ten pożerający Ogień na wszystkie narody, przekształcając w miłość waszą niegodziwość, zdobywając wasze skamieniałe serca – pozostawiając je rozpalone – i zmieniając wasz letarg w gorliwość dla Mnie, waszego Boga. Ta Święta Godzina Mojego Ognia rozszerzy się jak rozpalony żar i zostaniecie napełnieni Moim Ogniem Miłości, Ogniem Mojego Świętego Ducha, podobnym do Płomienia z pierwszych Zielonych Świąt. Odnowię was, rozszerzając Moje Królestwo Prawdy, Jedności, Sprawiedliwości, Pokoju i Miłości. Zatem radujcie się! Radujcie się z całego waszego serca, Moi umiłowani! Przyjdę usunąć wszystkich waszych pysznych zarozumialców, którzy byli jedną z przyczyn waszego rozproszenia i upadku. Ci, którzy tłumią Mojego Ducha, zostaną zwyciężeni Moim Tchnieniem. Zostaniecie oczyszczeni Moim Ogniem Miłości.(…)

 

------------------------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com