SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Fragmenty objawienia Najświętszej Trójcy „Prawdziwe Życie w Bogu” – Vassula Ryden (1985-2003r)

Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005

 

19.06.95 JEZUS: – Pokój niech będzie z tobą... Opatrz Moje Rany miłością zrodzoną przez Mojego Świętego Ducha. Szukaj zawsze Mojego Świętego Ducha. Pójdź i dowiedz się:

Dla zachowania duszy od wszelkiego złego nastawienia i ulegania pokusom, proś Mojego Świętego Ducha, Dawcę Życia, aby panował nad tobą w świętości. Proś, aby pomagał ci wzrastać w łasce i mądrości, by również i ciebie nie uniosły błędy, które coraz bardziej szerzą się w Moim Kościele.

DAR POZNANIA

Proś Mojego Świętego Ducha Poznania, abyś nie uległa zniekształceniom, jakich doznaje Moje Słowo, lecz żebyś przyszła do Nas [Do Najświętszej Trójcy] poznać Nas jako Trzykroć Świętych; a znając Nas, abyś poznała w sobie samej Nasze Odbicie, Nasz Obraz.

Powiedziałem: «również i ty», ponieważ wielu z tych, których podniosłem, osłabło i upadło... Porzucili Moje święte zasady, jakie im powierzyłem. Zawiedli Mnie, ulegli bowiem swym własnym skłonnościom... Nie postawili Mnie na pierwszym miejscu.[Zrozumiałam: „Nie postawili Miłości na pierwszym miejscu”] Na pierwszym miejscu postawili swe własne sprawy, a nie Moje.

1.12.95 JAHWE: Ufaj i przyjdź prosić Naszą Trynitarną Świętość o Ducha Poznania. Proś o poznanie odnoszące się do tego, jak posiąść Mnie, twego Boga; o poznanie dotyczące zbliżania się do Mnie tak, jak to czynią Moi aniołowie. Jeśli wasze kraje ogarnia ogień, to dzieje się tak z powodu waszej małej wiedzy o tym, Kim Jestem. Tak, niegodziwość pali jak ogień.

 

DAR MĄDROŚCI

19.06.95 JEZUS: Proś Mojego Świętego Ducha Mądrości o szukanie Mojego Niebieskiego Winnego Krzewu, by twoja dusza tęskniła za jego owocami. Przyjdź i błagaj Mego Świętego Ducha Mądrości, aby cię nawiedził w twym ubóstwie i nędzy. On nie umknie, lecz potraktuje cię jak przyjaciela. Porwie cię i Swoim nieskalanym wpływem sprawi, że twój duch zwróci się wyłącznie ku rzeczom niebieskim, prosząc Nas [Najświętszą Trójcę] o to co święte i niezniszczalne. Mój Święty Duch Mądrości ukaże ci Nasze Królestwo:[Należące do Najświętszej Trójcy] Królestwo pobożności zachowane dla prawych i świętych.

Nie bądź więc jak ci, którzy codziennie ranią Moje Serce i nieprzerwanie zasmucają Mego Ducha, stając się stałymi buntownikami, bezlitosnymi Kainami. Niech twoje serce będzie prawe. Niech Mój Duch Mądrości będzie twoim przewodnikiem i kierownikiem, aby doprowadzić cię do Naszego Królestwa, które zostało przygotowane od założenia świata.

 

DAR ZROZUMIENIA (ROZUMU)

Błagaj, a Mój Święty Duch Zrozumienia zstąpi na twoją nicość jak świecące słońce, z promieniami uzdrowienia, i – na twoich oczach – wszystkie rzeczy, które wydają ci się zaciemnione i niedostępne, zostaną ujawnione. W twej nicości Mój Duch Zrozumienia poprowadzi cię ku tajemnicy Bożej Prawdy. Nie pozwól, by Mój Duch znalazł cię nie przygotowanym lub zbuntowanym. Pozwól Mu oświecić twój umysł, a przez kontrast z twoją nicością Mój Święty Duch Zrozumienia stanie się wszystkim, czego ci brak. Towarzysz i Przyjaciel nie ukryje przed tobą żadnej tajemnicy, lecz udzieli ci pouczeń, jakich żaden umysł nie pojął, przekraczających ludzką inteligencję; pomoże ci wniknąć w to, co nieprzeniknione i niezniszczalne, dosięgnąć głębokości Boga.

Nie bądź więc jak erudyci i filozofowie waszego czasu, którzy wyjaśniają swą filozofię, bazując na racjonalistycznym duchu. Ciało i krew nie mogą objawić tego, co pochodzi od Ducha. Ja mogę ofiarować ci Moje Królestwo i Mój Duch może poprowadzić twoje kroki do Mego Królestwa. Przyjdź więc odziedziczyć to, co trwa na zawsze. Pozwól, by Mój Duch Zrozumienia oświecił Swoim Boskim Światłem twojego ducha i ciało. Pozwól Mu ożywić twą duszę zażyłością, jakiej My [Liczba mnoga oznacza zawsze Trójcę Przenajświętszą] pragniemy od ciebie wobec Nas.

Moi synowie, Moje córki, przyjdźcie do nas w ciszy, aby otrzymać dary, jakie możemy wam ofiarować. Trzykroć święte jest Nasze Imię.

Nie bądź filozofem, który opiera się wyłącznie na ludzkim intelekcie, wtedy bowiem żmija ma w tobie schronienie. Przyjdź raczej do Nas i przyjmij Dary Ducha, które mogą przeobrazić twoją duszę w Nasze Niebo. Proś Nas sercem, a otrzymasz. Rozpoznaj Nas w Naszej Świętości Trójjedynej, a zostaniesz nazwany «Naszym dzieckiem, należącym do Nas». Uczynimy bowiem z twej duszy żyjące odbicie Naszej Świętości, widzialny obraz Niewidzialnego, przyciągający wszelkie rzeczy święte, które zostały wam ogłoszone dla waszego zbawienia od początku Czasów.

1.12.95 JAHWE: – I Moje Królestwo [To mówi Ojciec Przedwieczny] rozpoczyna się wtedy w tobie, a wraz z nim podąża Mój Duch Zrozumienia. Dla zapewnienia cię o Trzykroć Świętej Boskości twego Ojca Mój Duch ustanowi twe fundamenty na Prawdzie, ukazując twojemu duchowi to, co mądrzy i filozofowie nazywają szaleństwem i głupstwem. On da światło oczom twego ducha, udzielając ci ducha dostrzegania nieskończenie bogatego, abyś wniknęła w pełnię tajemnicy naszej Boskości. Ujrzysz wtedy rzeczy, jakich ani żadne oko nie widziało, ani żadne ucho nie słyszało, rzeczy przekraczające ludzkie pojmowanie, bo twój duch zostanie naznaczony pieczęcią Mego Świętego Ducha. Wszelkie rzeczy, które dla twego poznającego umysłu wydawały się nieosiągalne i nie do przeniknięcia, staną się jasne w Naszym Boskim Świetle. A Ja i Mój Duch Zrozumienia uczynimy twój umysł jakby umysłem Mego Syna Jezusa Chrystusa. Wtedy, w pełni Prawdy, duch twój osiągnie pełnię samego Chrystusa, ujawniając ci, że Kościół, który jest Jego Ciałem na ziemi, wypełnia całe stworzenie.

Pójdź, ty, który kręcisz się w koło bez celu i budzisz litość swym żałosnym wyglądem i nagością. Przyjdź do Mnie i proś prostymi słowami o Ducha Rozumu, a udzielę ci Go. Gdy zaś On przyjdzie, wtedy ukaże tobie, dopiero co narodzonemu, że przestałeś żyć... Chociaż wydawało się, że żyjesz, od dawna byłeś martwy i odór twojej śmierci dotarł do Moich nozdrzy. Mój Duch pouczy cię, jak masz poznawać siebie samego i słuchać Moich Wezwań. A kiedy to uczynisz, wtedy światłość zabłyśnie w tobie i ukaże Mnie w całej Mojej Chwale: twego Boga Trójosobowego, kochającego człowieka, Niezrównanego, Sprawiedliwego i Świętego.

 

DAR RADY

19.06.95 JEZUS: Posłuchaj i zrozum: czy chcesz być spokrewniony ze Świętym Duchem Rady i mieć pewność, że osiągniesz Niebo? Uznaj Nas w Naszej Świętości Trójjedynej, a wzniosą cię Nasi Aniołowie, byś odkrył Tego-Który-Jest. Proś o radę, a otrzymasz ją, aby czynić dobro przez wszystkie dni życia. Królestwo jest przygotowane dla ciebie, który czynisz dobrze. Naucz się odpłacać miłością za zło. Znasz Przykazania i wiesz również, że na dwóch największych opiera się całe Prawo i Prorocy. Nie musisz być bogaty ani wykształcony, żeby wejść do Mego Królestwa. Moje Królestwo dawane jest ubogim w duchu i tym, którzy wołają: «Boże, udziel mi Twego miłosierdzia, mnie, grzesznikowi». Moje Królestwo dawane jest dzieciom prostym i pokornym, które potrafią wołać: «Abba!». Szukaj Mnie, Mnie – twego Pana. Ja jestem Miłością. Szukajcie Miłości, wy, wszyscy pokorni tej ziemi, którzy jesteście posłuszni Moim Przykazaniom. Proście Mego Ducha Rady, by sprawił, że zapragniecie doskonałości, pokory, wierności i dobroci, aby wasze kroki nie zwodziły was, prowadząc ku czynieniu zła.

Mój Święty Duch Rady da wam poznać w sposób pewny Swe Prawo i udzieli wam rady. Powie wam: «Nie stawiajcie nikogo na równi z Bogiem; służcie sprawie dobra; przynoście ulgę uciśnionym; nikogo nie rańcie, lecz kochajcie się i pomagajcie sobie wzajemnie. Nie zasmucajcie ani nie nękajcie wdowy, nie okazujcie się zatwardziali wobec sieroty. Praktykujcie dobro i nie bądźcie jak przestępcy lub złoczyńcy, którzy doprowadzają swe dusze do ruiny, niszcząc bezbronnych. Nigdy się nie buntujcie przeciw waszemu Bogu, lecz pochylcie głowy i zegnijcie kolana w Jego Świętej Obecności. Nie zamieniajcie nigdy Jego Nieustannej Ofiary na nic, nawet na wszystkie królestwa świata i ich blask».

Bądźcie uważni na Jego rady, a ogarnie was woń i wasze szczęście będzie jak rzeka rozdzielająca się na wiele strumieni udzielających innym rady i ogłaszających, aby szukali Królestwa Niebieskiego i chwały Naszej Trójjedynej Świętości, która może przyozdobić waszego ducha w Nasz Blask teraz i na wieki.

1.12.95 JAHWE: Och! Czegóż nie poradziłbym tobie? Twoim celem powinno być trwanie w Prawdzie. Dlatego duch twój powinien być oddany Najświętszej Trójcy. Mój Duch Rady pomoże ci prowadzić święte życie, gdyż twą jedyną radością będzie trwanie w Moim Prawie błogosławionym i trzykroć świętym. Mój Duch Rady poradzi twemu duchowi, jak być dzieckiem niewinnym, przybiegającym do Mnie, by rozmawiać ze Mną serdecznie, nie okazując Mi żadnej nieufności. Wtedy i ciebie zaliczę w poczet Moich dzieci odbijających Mój Obraz. Światłem twoich oczu będzie wówczas Mój Syn Jezus Chrystus i zostanie ci przeznaczone miejsce pomiędzy świętymi.
            Znajduj Mnie w prostocie serca i przylgnij swym sercem do świętości, doskonałości i miłości. Pragnij Mnie, twego Boga, a twoja miłość zburzy bariery przeszkadzające ci Mnie dosięgnąć. Wtedy ukaże się twoim oczom Ten, za którym tęskniła twoja dusza, który jest Ci droższy nad wszystkie bogactwa świata i nad twoje własne życie: Błogosławiony, jedyny Pan wszystkiego, Jeden, bo choć w trzech Osobach, to jednak jeden co do jedności istoty, Niepokonany i pełen Chwały, Niezrównany. Ukaże się, by cię przyjąć do Swego Królestwa. Proś Mego Ducha Rady, abyś nie odeszła od Prawdy.

DAR MOCY (MĘSTWA)

19.06.95 JEZUS: Czyż nie mam mocy ocalić? Jednym słowem błogosławię i zbawiam. Nie leż więc, odrzucając pomoc. Mogę dać ci Ducha Mocy. On nie jest udzielany tylko Moim aniołom, lecz również wam. Mogę sprawić, że będziecie głosić Moje Słowo i Moją Tradycję, trzykroć błogosławioną, wykorzystując wszelkie wasze zdolności dzięki potędze Mojego Ducha Mocy. Błogosławiony jesteś ty, który otrzymasz Mój Dar,[Czyli Ducha Męstwa] bo dzięki Niemu otrzymasz siłę, by żyć w posłuszeństwie wiary, w prawości, w radości i pokoju. Nie leż więc jakby w grobie, bez sił i zalękniony.

Mówię ci, nie lękaj się drwin ludzi ani niech cię nie przerażają ich zniewagi. Mole zjedzą ich jak ubrania, od początku bowiem byli w łączności z szatanem. To Ja będę twą Siłą i nigdy nie będziesz kroczyć sama. Ja i ty, ty i Ja, poniesiemy razem wszystkie krzyże, które są ci dawane dla twego uświęcenia. Mój Duch Mocy może cię przyodziać Moją Siłą do dawania gorliwie i odważnie świadectwa o Prawdzie, Alfie i Omedze. Mój Duch Mocy może ci pomóc pokonać wszelkie przeszkody, stające na twojej drodze i przeszkadzające ci Mnie dosięgnąć. W mocy Mego Ducha staniesz się jak wojownik pełen męstwa i siły. Wzmocniona Jego mocą umocnisz Moją Świątynię przeciw nieprzyjacielowi i przeciw naruszaniu prawa. Zabłyśniesz jak słońce w Naszej Trzykroć Świętej Obecności. Twoje słowa będą płonąć jak ogień, jak pochodnia. Twoje proroctwa uderzą jak miecz, który ucina i przenika, obalając królestwa świata aż do ich zniszczenia. W mocy Mojego Ducha osiągniesz to, co niedostępne, dotrzesz do tego, co nieosiągalne. Każde z twoich osiągnięć ukaże Naszą wspaniałość w Naszej Trójjedynej Chwale.

Nie mówcie: «Gdzież więc, gdzie znajdziemy dość mocy i siły, aby uwielbić Boga?». Moje Cuda mieszczą się w Duchu, który – choć Niewidzialny – uwidacznia się jednak w Swoim potężnym działaniu. Chociaż nie można Go dotknąć, jest jednak wokół was i w was. Kto może usiłować zrozumieć sposób, w jaki działa Mój Duch? Proś Mego Świętego Ducha Męstwa, aby udzielił ci Swej promieniejącej Siły dla Moich Spraw i dla Mnie, a Ja udzielę ci bez ograniczeń wystarczającej mocy, abyś połączyła się ze Świętym Michałem Archaniołem w bitwie waszego czasu i abyś zwalczała zło i bluźnierstwo, zniekształcanie Mojego Słowa i bunt wobec wszystkiego co święte. Zechciej Mnie prosić o udzielenie ci Ducha Męstwa, aby umożliwił ci dosięgnięcie ręką kielicha, jaki ci ofiarowuję. O to wszystko powinnaś prosić w obliczu Moich Świętych i Naszej Trynitarnej Świętości. Wtedy również i ty będziesz mieć wytrwałość w bitwie Wielkiego Dnia,[Ap 16,14] ażeby bronić Prawdy i doprowadzić wszystkich do uznania Nas jako Trzykroć Świętych, lecz stanowiących Jedno, w jedności istoty. Zaprosimy wtedy wszystkich do wejścia w tajemnicę Prawdziwego Poznania Naszej Trójjedynej Świętości, przyoblekając ich w łaskę i piękno oraz świąteczne szaty, Nasze najbogatsze szaty:

Boskość, która z Nas promieniuje, prowadząc ich ku Życiu Wiecznemu;

Światłość Trzykroć Świętą, iskrzącą się w ich duszach i ciałach, aby żyli w Nas teraz i na zawsze;

Prawdę i Miłość dla poznania Prawdziwego Boga, Trzykroć Świętego;

Wiarę, zwycięstwo nad całym światem, żniwo Życia Wiecznego.

1.12.95 JAHWE: Pragnij zdecydowanie otrzymać od Mego Ducha Mocy siłę, która uzdolni cię do wytrwania w pokusach, jakie pojawią się na twojej drodze. Proś też Mego Ducha Mocy o udzielenie ci serca wojownika, abyś z odwagą i stałością walczyła z wszelką przeszkodą, która mogłaby cię pozbawić Mojego nie gasnącego Światła. Takie serce pozwoli ci prowadzić dobry bój o wiarę i sprawiedliwość oraz przyłączyć się do duchowej walki Moich Archaniołów Michała i Rafała, wojowników sprawiedliwości odznaczających się siłą i walecznością. Obserwują oni za sprawą światła Mojego Świętego Ducha każdy aspekt ludzkiego zachowania. Otwórz swe usta i proś. Ten, który żyje odwiecznie i który stworzył cały wszechświat, mówi ci: otwórz usta i proś, a udzielę ci pomocy. Dzień nawiedzenia jest w zasięgu waszej ręki. Ukorzcie się i proście Mojego Świętego Ducha Męstwa o udzielenie wam mocy i siły, byście nieśli wasz krzyż z godnością i żarliwością. Wtedy poprzez wasze cierpienia i dzięki waszej wspaniałomyślności staniecie się uczestnikami tryumfu Mego Syna Jezusa Chrystusa.

 

DAR POBOŻNOŚCI

19.06.95 JEZUS: Pójdź, przyjdź ty, który mówisz: «nie mogę osiągnąć zbawienia, bo nie otrzymałem pobożności, by móc wejść do królestwa Bożego». Proś z całego serca o Dar Pobożności, a otrzymasz Go. Powiedz:

MODLITWA O DAR POBOŻNOŚCI: Duchu Święty, Dawco Życia, Duchu Święty, Trzykroć Święty, udziel mi mocy, mnie również, do wzrastania w miłości, bym poznał Boga i otrzymał Jego Królestwo. Udziel mi Ducha Pobożności, aby mój duch wzrastał w zasadach Świętych, aby moje myśli stały się Twoimi Myślami, moje działania, Twoimi Działaniami, całkowicie czystymi i Boskimi. Święty Duchu Pobożności, Boski Przyjacielu, naucz mnie osiągać doskonałość i zapanować nad wszystkim, co jest we mnie złe, dla osiągnięcia Życia Wiecznego. Duchu Pobożności, tak wspaniale przyodziany, przyjdź do mnie i oblecz mojego ducha w czystość, abym ja również mógł być miły w Oczach Bożych. Przyodziej moją duszę Duchem Żyjącym, aby służyła Najświętszej Trójcy ze czcią i wdziękiem. Spraw, bym umarł dla swoich zasad; spraw, bym umarł dla mojej stronniczości, dla mojej letniości, mojego letargu i dla moich ambicji. Przyjdź ożywić mnie Twoją Czystością; Szafarzu owoców z Drzewa Życia, Radości Wieczna, udziel mi również Twojego Ducha, abym miał udział w życiu Najświętszej Trójcy, abym odziedziczył Twoje Królestwo. Niech mój język smakuje to, co najczystsze w Światłości Boga Trzykroć Świętego. Niech spożywa Tego, który powiedział: «Ja jestem Chlebem Życia». Święty Duchu Życia, Trzykroć Święty, daj mojemu duchowi osiągnąć doskonałość w Poznaniu Ducha Pobożności, abym się nauczył, jak z bojaźnią patrzeć na to, co jest prawdziwym Ciałem i prawdziwym Pokarmem, prawdziwą Krwią i prawdziwym Napojem, abym mógł żyć w Ojcu, w Synu i Duchu Świętym, w Trójcy stanowiącej Jedno, jedno co do istoty. Spraw, by moja dusza działała zgodnie z Twoimi zamiarami, które są święte i odkupieńcze, by podobała Ci się w najwyższym stopniu. Wchodząc do mojej duszy Twój Duch Pobożności przemieni mnie w sługę wiernego i oddanego. Boska Światłości mojej duszy, daj mi pobożność Twoich Świętych, abym święcie przestrzegał Twoich Praw. Okaż łaskawość mojej nędznej duszy, aby mi przypomnieć, że nieskazitelność doprowadzi mnie do Boga Trójjedynego, Wszechmogącego i Najświętszego, a wtedy nic nieczystego nie będzie mogło zamieszkać we mnie. Amen. ic

Duch Pobożności sprawi, że staniesz się największą Radością Ojca, zapachem mirry w Mojej Obecności, lilią w Moim Ogrodzie, chlubą wobec aniołów, świętem stałej radości w Moim Sercu, kopią Mnie Samego.

Musisz jedynie tego chcieć, a ja podniosę twoją duszę godną litości! Nie brak Mi środków dla ukazania Mojej Mocy i Mojej Władzy. Przyjdź Mnie szukać w prostocie serca, nie trwaj w długu swego grzechu. Proś o przebaczenie, a Ja ci przebaczę.

1.12.95 JAHWE: Jak to się dzieje, że tak niewielu z was prosi o Mego Ducha Pobożności? Czy to duma waszych serc zatrzymuje was? Czy kiedykolwiek próbowaliście zrozumieć, jak się poruszacie i jak wszystko, co jest stworzone, porusza się w Moim Duchu Trzykroć Świętym? Jeśli będziecie szukać Mojego Ducha Pobożności, zostaniecie uwolnieni, by Mi służyć w nowy duchowy sposób. Odrzucicie wtedy ducha letargu, który rozbił w was namiot, stwarzając przepaść pomiędzy wami i Mną. Jakże byliście nieskorzy do proszenia o Ducha Pobożności, aby dał wam poznanie wszystkich rzeczy świętych i zrozumienie, że pobożność wzrasta w postawie poddania, pokory i wyrzeczenia.

Proście! Proście, a ześlę wam z wysoka Mojego Ducha, aby przyszedł spocząć na was. Od tej chwili staniecie się radością Moich Oczu i płomieniem Oczu Mego Syna, będziecie jak światło gwiazd dla waszego ogarniętego mrokiem otoczenia. Poprzez wasze oddziaływanie staniecie się – dla tego bardzo zepsutego społeczeństwa – powabem, który przyciągnie je do Mnie. W waszym promieniowaniu zalśni obraz Mego Syna Jezusa Chrystusa. Ja napełnię wasze ręce niezliczonymi bogactwami, abyście rozradowali Moją Duszę służąc Mi: Mnie, waszemu Bogu Trójosobowemu, a jednak Jednemu w jedności istoty.

 

DAR BOJAŹNI

19.06.95 JEZUS: Proś Ducha Bojaźni, aby cię ćwiczył w zachowywaniu Świętości Mojego Imienia. Niech Mój Duch przyoblecze cię w cześć i szacunek – dar i rzadki skarb, znak miłującej wierności. Naucz się nisko pochylać głowę, abym Ja mógł być widziany. Naucz się ściszać swój głos, abyś zaczął słyszeć Mój Głos i abyś odkrył Moje zamiary, Moje pragnienia i Moją Wolę. Naucz się wznosić głos jedynie dla uwielbiania Mojej Obecności pełnej Chwały. Naucz się podnosić głowę jedynie w poszukiwaniu Mnie i tego, co niebieskie... Wielu wpływowych ludzi zostało poniżonych za to, że nigdy Mnie nie uczcili ani nie okazali Mi szacunku.

Czy chcesz wiedzieć, co oznacza «Bojaźń Pana»? Bojaźń Pana jest początkiem Mądrości; Bojaźń Pana jest koroną Mądrości. Ma ją ten, kto – uznając Nas za Trzykroć Świętych – przyjmuje Mnie z dziękczynieniem, ze czcią, wiernością i szacunkiem. Bojaźń wobec Mnie polega na uniżeniu samego siebie w Naszej Obecności, na błaganiu Mnie o przebaczenie, abym uczynił z ciebie wieczny ołtarz, na którym złożę całą Moją Wiedzę, Moje Zasady i Moje Prawo. Na twojej świętej Bojaźni złożę Moją ufność, Moje skarby wraz ze świętymi przysłowiami odkrywającymi Moje tajemnice i Moje sekrety. W twojej świętej Bojaźni ukażę ci tajemnice Mojego Serca – te ukryte skarby – i wtedy dowiesz się, że Ja jestem Bogiem, dzięki któremu możesz otrzymać Wieczne Życie, Radość i Pokój. Dowiesz się od Mego Ducha Bojaźni, że poddanie Mi się jest czymś, co Mnie urzeka. Choć może się to wydawać surowe, to jest ono Otwarciem, dzięki któremu mogę wejść do twego serca i urzeczywistniać Moją Wolę. Przyjmę twoje poddanie się ze świętą Bojaźnią, podobnie jak przyjmuje się wspaniałą królewską koronę. Wtedy My – Bóg Trójjedyny –przyobleczemy cię Naszą niezwyciężoną świętością w taki sposób, że każdy ślad anarchii, który jeszcze w tobie pozostaje, rozproszy się jak poranna rosa.

Zrodzony i odnowiony przez Mojego Ducha, ty, który – ku Mojej wielkiej boleści – przestałeś żyć, będziesz żył na nowo. Wielu umarłych będzie na ciebie patrzeć nie rozumiejąc, że ty, niegdyś umarły, teraz żyjesz i działasz tak, jak My tego chcemy, z bystrością i świętą Bojaźnią. Naucz się, że Pan wszystkiego ofiarowuje łaskę i miłosierdzie tym, którzy się Go boją i mają w bojaźni Jego Imię. Otrzymam cześć, jeśli uwielbisz Moje Imię Trzykroć Święte wszędzie, dokąd pójdziesz, i jeśli kadzidło,[To znaczy modlitwy] które ofiarowujesz Mi z twego serca w Moje Imię, będzie jak czysta ofiara dla Mnie.

Teraz jest chwila szukania tego daru Mojego Ducha Bojaźni – broni dla zwalczenia buntu, która przeszkadza upaść berłu Mego Królestwa. Upadnij przede Mną na twarz, a Ja podniosę cię z miłością. Uniż się, abym w Moim Miłosierdziu otoczył cię Moimi Ramionami. Jak ktoś, kto podnosi dziecko do policzka, tak Ja cię podniosę, pogłaszczę, okażę ci miłość i nigdy się z tobą nie rozłączę.

Dziś stoję wobec grzechu tych, którzy Mnie uderzają, i wobec niegodziwości tych, którzy posługują się oszustwem. Mówię: “Nie popełniajcie tej ohydy spustoszenia, o której mówił prorok Daniel”. Jednak wasze kroki podążają z uporem za Oszustwem. Twoja era przeciwstawia się Mojej Mocy. A więc dobrze, ponieważ twoim zamiarem, pokolenie, jest zdeptanie Mojej Nieustannej Ofiary i usunięcie Jej, powiadam ci:

Uczynię z tobą to, co uczyniłem z Sodomą i Gomorą, lecz stokroć więcej, na miarę twoich grzechów. Czy widzicie tych dziesięć Wież, które zbudowaliście jako Loże dla siebie? O, nigdy w nich nie zamieszkacie, wasze mocarstwo upadnie razem z wami. A te kamienie szlachetne, które tak ceniliście? Nigdy nie będziesz ich posiadać, pokolenie, ponieważ przygotowuję się do przejścia poprzez ciebie, aby ci przypomnieć, że od Początku Moje Imię Trzykroć Święte powinno było być czczone i zachowywane w świętości i że twą powinnością wobec Mnie była bojaźń.

1.12.95 JAHWE: Umieszczę w tobie Mojego Ducha Bojaźni, dlatego odtąd ogarnie cię obawa, że Mi się nie podobasz. Przychodząc do Mnie, za każdym razem uklękniesz przed Moim Majestatem zdumiona, bo duch twój zakosztuje owoców Mojej Mądrości. Bojaźń wobec Mnie jest naprawdę koroną Mądrości, ta bojaźń jest koroną drzewa życia. Przyjdź oddychać Moim Duchem. Przyjdź poruszać się w Moim Duchu, a Ja ujawnię największym głębinom twego serca przepaści Mnie Samego, abyś i ty mogła Mnie posiąść.

Duch z wysoka zaprasza was wszystkich do wniknięcia w tajemnicę siedmiu Darów Mojego Świętego Ducha. Przyjdźcie i bądźcie błogosławieni. Przyjdźcie i niech światło będzie w waszych duszach. Rzeczy niewidzialne są wieczne. Przyjdźcie otrzymać od Ducha to, co niewidzialne, abyście żyli z Nami i byli jedno w Nas.

19.06.95 JEZUS: Przyjdź, ty, który błąkasz się jeszcze na tej pustyni, słaby i niezdecydowany! Przyjdź i proś o siedem darów Mojego Świętego Ducha, a Ja, Stwórca Nieba i ziemi, Słowo i Bóg, udzielę ci tych darów. Ofiaruję ci, aby cię zbawić, Moich siedem darów. Nauczę cię umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa, abyś wzrósł jak wyborna winorośl. Przyjdź do Mnie, do Mnie, który jestem Trzykroć Święty. Przyjdź, a mocą Mojego Tchnienia przemienię cię w nieskalane zwierciadło do odbijania w tobie i na tobie Naszej Boskości i będziesz żył w Nas, Trzykroć Świętych, teraz i na zawsze.

Duszo [Bóg zwrócił się nagle do mnie] wystawiona teraz na niesprawiedliwość świata, przyjmij Nasz Pokój i Naszą Miłość. Ja Jestem jest z tobą. Czy pragniesz wciąż pracować dla pokoju, jedności i miłości?

– Tak, pragnę pracować dla pokoju, jedności i miłości.

– Bądź więc uważna na Moje wskazania... Bądź cierpliwa, przypomnij sobie i pamiętaj, co Ja zniosłem. Bądź zadowolona z tego, co już ci dałem, i nie szukaj więcej. Nadal bądź sumienna w twej pracy.

Na początku Mojego Orędzia powiedziałem: «Opatrz Moje Rany miłością». Jestem zraniony w takim stopniu, że nie można Mnie rozpoznać. Wznieś twoje oczy ku Niebu, a ujrzysz, jak płaczą Moi aniołowie... Ach, pokolenie! Sprowadzasz na siebie gniew Mojego Ojca, ściągasz Jego gniew, który rozpali się i wybuchnie płomieniem. Kiedy się to stanie, On przyjdzie do ciebie w płomieniu pochłaniającego ognia. Spłoniesz i zamienisz się w popiół, ty i twój bunt wraz z całym złem przebranym za dobro. Biada wam, którzy przebraliście się za sługi prawości [Dzisiejsi Kainowie, odstępcy, którzy wszędzie szerzą błędy; ci, którzy pragną znieść Nieustającą Ofiarę; ci, którzy sprzeciwiają się Papieżowi, bo chce on zachować Tradycję Kościoła taką, jaka była w pierwotnym Kościele] i pełnicie służbę w Moim Kościele, lecz wy jedynie naśladujecie sługi, służąc zgodnie ze wskazaniami Bestii. Mówię wam: ściągniecie na siebie gniew Mojego Ojca i również skończycie w płomieniach, chyba że się nawrócicie.

Nie jesteście zadowoleni z tego, który zasiada na tronie Piotra i który stale przypomina wam o świętym wypełnianiu Moich przykazań, gdyż one są święte. Jesteście niezadowoleni z jego wezwań do zachowywania Tradycji Kościoła i do życia codziennie życiem Eucharystycznym. Wasze obawy budzi zbliżenie się Kościoła Wschodu do Kościoła Zachodu i urzeczywistnienie się Jedności!

Pokolenie niegodziwe i zepsute! Jak długo mam znosić twój bunt? Jednak mówię ci: to, czego się boisz, dokona się. To, czego się lękasz, urzeczywistni się. Na koniec Mój Kościół się zjednoczy i będzie jeden. Moja Modlitwa do Ojca zostanie wysłuchana.

Czy obecnie będziecie wciąż trwać w waszych złych zamiarach? Słudzy Bestii, pewnego dnia – razem z Fałszywym Prorokiem, czyli drugą Bestią – poniesiecie jarzmo waszych win jak Śmierć. Dziś, jeszcze w tajemnicy, bierzecie [Bestia i jej zwolennicy] za cel Tron Piotra, posługując się waszymi ludźmi, których umieszczacie na najwyższych stanowiskach, by zamieniać Prawdę w liberalizm lub w coś innego. Fałszujecie Moje Święte Prawo i niszczycie je, aby usunąć Moją Tradycję. To dlatego Mój Ojciec pozbawi was wszystkiego, co posiadacie, podkładając ogień pod waszych dziesięć Wież i obnażając ich fundamenty. Wszystkie wasze drogocenne kamienie zostaną rozbite, a was samych pochłonie ogień. Jeśli nie usłyszę waszego krzyku nawrócenia, wykonam wszystkie te rzeczy w krótkim czasie. Kościół ożyje!

Mój kwiecie, jestem z tobą. Stoję przed tobą i błogosławię cię. Każdy wysiłek, każdy krok do przodu uczyniony dla jedności jest trzykroć błogosławiony przez Ojca, przeze Mnie i przez Ducha Świętego. Niech to będzie wiadome. Powiedz o tym wszystkim, którzy pracują dla jedności i modlą się o nią.

Jeśli ktoś przychodzi do ciebie i pyta, co podoba Mi się najbardziej, powiedz: «Uczta w Królestwie Niebieskim jest w zasięgu ręki. Bądźcie więc gotowi kierować do Boga wasze modlitwy dla zbawienia zagubionych dusz. Gromadźcie się i módlcie się, aby Kościół był jeden. Módlcie się z przekonaniem, a Bóg was wysłucha. Nie ma takiego, kto modliłby się, poświęcał, pościł ze względu na Królestwo Niebieskie, a nie zostałby wysłuchany i nie otrzymał stokroć więcej obecnie oraz przyszłym świecie i kto nie odziedziczyłby Życia Wiecznego».

Przekaż im te słowa i poproś ich, by przypomnieli sobie Moje Słowa z Pisma: «Z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony» (Mt 12,34-37).

Ukazuj Moją Świętość i służ Mi gorliwie tak jak teraz. Kocham cię, Ja, twój Nauczyciel, ale również Przyjaciel i Umiłowany twego serca! Przyjmij Mój Pokój i Moje błogosławieństwa. Na razie to wszystko. Ja Jestem jest z tobą. Pójdź. My? Jezus jest Moje Imię, strzeż Jego świętości. ІΧΘΥΣ

Całość Orędzi Św. Trójcy "Prawdziwe Życie w Bogu": www.tlig.pl

Strona oficjalna po angielsku: www.tlig.org


ORĘDZIA TE POSIADAJĄ APROBATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR

Nihil obstat (łac. nic nie przeszkadza) – oznacza, iż publikacja została sprawdzona i zatwierdzona przez cenzora diecezji, który określił ją jako wolną od błędów doktrynalnych i moralnych; cenzor jest wyznaczany przez biskupa i współpracuje z autorem w celu usunięcia ewentualnych błędów.

Imprimatur (łac. niech będzie odbite) – oznacza, że publikacja została zatwierdzona do druku przez biskupa diecezji lub inna władzę kościelną.

------------------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com