Spowiedź Święta – Sakrament Pojednania

fragmenty objawienia Matki Bożej: „Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej” - Ks. Stefano Gobbi (1973-1997r)

spowiedz, sakrament pojednania

112

i Nigdy nie udało się demonowi tak was zwieść jak dzisiaj.

j Zwodzi was pychą i sprawia, że usprawiedliwiacie, a nawet legalizujecie nieporządek moralny. Po upadkach udaje mu się stłumić w was wyrzuty sumienia, będące prawdziwym darem Ducha Świętego, przynaglającego was do nawrócenia. Jakże liczni stają się obecnie Moi biedni synowie Kapłani, już od lat się nie spowiadający!

120

c Przychodzę z Nieba, by wskazać wam drogę, którą macie iść: drogę modlitwy i pokuty. Moje chore dzieci, przychodzę z Nieba, aby dać wam lekarstwo potrzebne do odzyskania zdrowia: idźcie obmyć się w źródle!

d Obmyjcie się w źródle Wody Żywej – tryskającej z przebitego Serca Mojego Syna Jezusa. Kościół daje wam ją dzisiaj w sakramentach, a zwłaszcza w sakramencie pojednania.

e Obmywajcie się często w tym zdroju! Potrzeba wam tego dla oczyszczenia się z grzechu i dla uzdrowienia z ran, które zło pozostawiło w waszym życiu.

f Obmywajcie się w tym zdroju, by stawać się coraz czystszymi. Wasza Niepokalana Mama, synowie najmilsi, okrywa was niebiańskim płaszczem i łagodnie pomaga wam żyć cnotą czystości.

g Chcę, byście byli czyści umysłem, sercem i ciałem.

176

l Pomagajcie wszystkim, aby zbliżali się w sposób godny do Jezusa w Eucharystii. W tym celu wyrabiajcie u wiernych świadomość grzechu, proście ich, by przystępowali do Komunii sakramentalnej w stanie łaski. Uczcie ich częstej spowiedzi. Dla duszy znajdującej się w stanie grzechu śmiertelnego jest ona konieczna do przyjęcia Komunii świętej.

m Najmilsi synowie, powstrzymajcie wzrost świętokradztw! Nigdy tak często jak dziś nie przystępowano do Komunii św. w sposób tak niegodny.

n Kościół doznaje głębokich ran przez mnożenie się świętokradzkich Komunii! Nadszedł czas, kiedy wasza Niebieska Mama mówi: «Dosyć już tego!»

180

b Oto godzina walki i dlatego należy używać broni, którą wam specjalnie przygotowałam: poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu, częste odmawianie Różańca Świętego, praktykowanie pięciu pierwszych sobót miesiąca w celu wynagrodzenia zniewag doznawanych przez Moje macierzyńskie Serce.

c Zapraszam was, byście w te soboty łączyli się ze Mną przez odmawianie Różańca, rozważanie jego tajemnic, spowiedź św., uczestnictwo we Mszy św. i przyjęcie Komunii św. wynagradzającej.

d Za pośrednictwem Mojej córki Łucji obiecałam specjalną opiekę w godzinie śmierci tym dzieciom, które słuchając Moich próśb, spełnią pobożnie praktykę pięciu pierwszych sobót miesiąca. Obiecałam im też uzyskanie łask koniecznych do wiecznego zbawienia.

200

h Przeciwnik (szatan) wprowadził zamieszanie w Dzieło Ducha Świętego, gasząc skutecznie – poprzez grzech – światło życia Bożego w licznych duszach. Wielu z łatwością popełnia grzech, a nawet go usprawiedliwia, niektórzy już się więcej z niego nie spowiadają.

271

b Powierzono wam (kapłanom) cenne zadanie udzielania chrztu i przebaczania grzechów, głoszenia Ewangelii, odnawiania Ofiary dokonanej na Kalwarii przez celebrowanie Mszy św. Zlecono wam przekazywanie łaski w Sakramentach ustanowionych przez Jezusa.

278

c Jestem waszą Mamą, całą piękną, i w ten sposób Mnie wzywacie. Chcę was okryć Moim pięknem, dlatego upominam was, abyście szli za Mną drogą łaski i świętości, czystości i dziewictwa.

d Jedynie grzech narusza wasze wewnętrzne piękno, dlatego wzywam dziś wszystkich do codziennej walki z tym wielkim złem.

e Grzech jest następstwem pierwotnego nieporządku, który niestety przeszkodził, byście byli poczynani i rodzili się nieskalani jak Ja.

f Wszyscy urodziliście się pod jarzmem ciężkiego i złego dziedzictwa. Zostaliście z niego uwolnieni w chwili waszego chrztu, ale pozostały w was jego następstwa, które czynią was bardzo słabymi. Nadal jesteście łatwo pociągani przez grzech. Często w życiu stajecie się jego ofiarami.

g Pierwsza rzecz, którą powinniście uczynić, to uznać grzech za zło i natychmiast żałować za niego aktem czystej i nadprzyrodzonej miłości.

h Ileż Moich dzieci nie uznaje już grzechu za zło. Często przyjmują go jako dobro i przez to pozwalają mu wniknąć do swoich dusz, serc i życia. Potem stają się już niezdolne do żalu i żyją stale zarażone tą poważną chorobą.

i Powinniście się uciekać do lekarstwa przygotowanego wam przez miłosierdzie Jezusa: do sakramentu pojednania.

j Częste spowiadanie się nigdy nie było tak konieczne, jak w tych czasach. Dziś spowiedź znikła z życia wielu Moich dzieci, które utraciły zwyczaj spowiadania się. Jest to znakiem kryzysu, przez który przechodzi Kościół.

k Także za waszym pośrednictwem, Moi najmilsi synowie, chcę doprowadzić w Kościele sakrament pojednania do jego pierwotnej wspaniałości. Chcę, aby wszystkie Moje dzieci przychodziły licznie do tego źródła łaski i Bożego miłosierdzia. Was, Moi umiłowani, zapraszam do częstej spowiedzi, o ile możliwe – do cotygodniowej.

l Proszę was o wchodzenie do konfesjonału, aby być do dyspozycji wszystkich potrzebujących tego sakramentu.

m Pouczajcie wszystkich wiernych o konieczności korzystania z tego sakramentu, szczególnie gdy znajdują się w stanie grzechu śmiertelnego.

n Oto lekarstwo, którego potrzebujecie, jeśli chcecie kroczyć drogą łaski Bożej i świętości. Dzięki niemu pójdziecie za Niebieską Mamą, pociągającą was śladem Swego niebiańskiego zapachu.

o Zostaniecie też przyobleczeni w Mój blask, a życie Jezusa będzie mogło zakorzenić się głęboko w waszym istnieniu.

294

l – Pustka, opuszczenie i lekceważenie otaczające Jezusa obecnego w Eucharystii. Wiele świętokradztw popełniają ci, którzy już nie wierzą w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii oraz ci, którzy przyjmują Komunię Świętą w stanie grzechu śmiertelnego i już się nie spowiadają.

p Bądźcie gorejącymi płomieniami w adoracji i wynagradzaniu Jezusowi obecnemu w Eucharystii. Sprawujcie Mszę św. z miłością i włączajcie w nią jak najgłębiej swoje życie. Często się spowiadajcie i również wiernym pomagajcie często przystępować do sakramentu pojednania. Organizujcie wiele godzin adoracji eucharystycznej i doprowadźcie wszystkie dusze do Serca Jezusa, który jest źródłem łaski i Bożego miłosierdzia.

299

f …Jeśli kochacie Jezusa i idziecie za Nim, zawsze będziecie kroczyć drogą nieskalanej czystości i wielkiej świętości.

g Kiedy zdarzy się wam jeszcze popełnić grzech, Jego miłosierdzie uwalnia was i przywraca wam w sakramencie Pojednania życie łaski oraz ścisłą jedność z Nim. Kiedy ogarnia was zniechęcenie, więź z Nim – zbudowana na modlitwie, a zwłaszcza przez Eucharystię – umacnia was i napełnia nowymi siłami dobra. Kiedy zagraża wam oschłość, jedność z Nim otwiera was na nowe i głębokie doświadczenie miłości i radości.

306

j Proszę was o post duszy. Dzięki niemu zachowacie ją z dala od wszelkiego, nawet najmniejszego grzechu i będzie się ona karmić jedynie życiem Łaski i Światłością Boga.

k Uciekajcie przed grzechem śmiertelnym jak przed największym złem! Każdego dnia róbcie rachunek sumienia. Pozwólcie się ulegle prowadzić Duchowi. Powróćcie do tak pożytecznego zwyczaju częstej spowiedzi. Unikajcie bliskich okazji do grzechu. W tym celu proszę was o zamknięcie oczu i uszu na telewizję i kino, aby wasze dusze zostały zachowane w świetle czystości i łaski.

313

i Bądźcie dziś odważnymi świadkami w walce z grzechem. Niech dzięki wam na nowo rozbłyśnie w Kościele wielki dar, udzielany wam przez Jezusa w sakramencie pojednania. Zacznijcie znowu często się spowiadać i więcej się modlić! Módlcie się ze Mną, odmawiajcie Różaniec Święty!

321

i Jest wolą Bożą, abyście płonęli wielką gorliwością o zbawienie dusz i abyście byli zawsze gotowi do poważnego zadania, spoczywającego na was (kapłanach) jako na sprawujących posługę pojednania. Obecnie w dużej części Kościoła ten jakże konieczny sakrament prawie już zanikł, ponieważ wielu Kapłanów nie siada już w konfesjonale, by oddać się do dyspozycji dusz ogromnie potrzebujących tego sakramentu Bożego miłosierdzia.

322

f Doskonałość modlitwy zawiera się szczególnie w waszej uległej i wielkiej gotowości, by odpowiedzieć na potrzeby dusz. Prowadzi was (kapłanów) ona do częstego udawania się do konfesjonału. Sprawując posługę sakramentu pokuty, możecie uleczyć głębokie rany wielu grzechów. Niech dzięki waszemu dobremu przykładowi zostanie przywrócone w Kościele częste korzystanie ze spowiedzi! Zrealizujecie w ten sposób to, o co w tym dniu prosi Mój pierwszy umiłowany syn, Papież Jan Paweł II, w liście adresowanym do wszystkich Kapłanów.

327

u Wnikajcie w tajemnicę Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa, dziś podzielonego i porozrywanego. Powinniście przywrócić mu jedność. To Ciało jest dziś znieważane, wciąż biczowane przez coraz bardziej szerzące się grzechy. Wynagradzajcie za wszystkie grzechy i pomagajcie wielu Moim dzieciom wyzwolić się z nich, dzięki sakramentowi Pojednania, który – za waszym pośrednictwem – powinien na nowo zajaśnieć w całym Kościele.

332

i Popełnia się coraz częściej grzech i już się go nie uważa za zło. Szuka się go i pragnie dobrowolnie i już się go nie wyznaje. Nieczystość i rozwiązłość pokrywa domy zbudowane przez wasz bunt.

j Oto dlaczego krwawi Moje Serce: z powodu waszego uporczywego niedowiarstwa i zatwardziałości waszych serc.

k Moje Serce krwawi, widząc was zamkniętych i niewrażliwych na Moje pełne niepokoju matczyne wołanie.

l Moje Serce krwawi, bo widzę, jak wasze drogi już pokrywają się krwią, a wy żyjecie w uporczywej nieświadomości tego, co was czeka.

340

l Trzecią ranę zadaje Mi niewierność ujawniająca się w życiu wielu synów Kościoła. Nie idą już za Bożymi przykazaniami i pouczeniami danymi przez Jezusa w Ewangelii. Kroczą drogą zepsucia, zła i grzechu. Często nie uważa się go za zło. Usprawiedliwia się nawet najpoważniejsze grzechy przeciw naturze, takie jak przerywanie ciąży i homoseksualizm. Nie wyznaje się już grzechów w spowiedzi świętej. Do jakiego stanu poważnej choroby doszliście!

m Wy, Moi najmilsi synowie, bądźcie Moim lekarstwem na zło, tak poważne i szerzące się. Pomagajcie Moim dzieciom iść drogą czystości i świętości. Na nowo nauczajcie wszystkich prawdziwej moralności katolickiej. Podajcie ręce Moim biednym dzieciom grzesznikom, aby doprowadzić je do zachowywania Bożego Prawa. Pomóżcie im zrozumieć konieczność częstej spowiedzi. Ten, kto znajduje się w stanie grzechu śmiertelnego, musi do niej przystąpić, jeśli chce przyjąć Komunię eucharystyczną. Świętokradzkie Komunie bardzo ranią Kościół.

348

c Zapraszam was dziś wszystkich do odnowienia ze Mną waszego zobowiązania do największej wierności. Trwajcie w wierności Jezusowi i Jego Ewangelii. Okazujcie wierność Papieżowi i Kościołowi z nim zjednoczonemu. Bądźcie wierni sprawowaniu Eucharystii i jej przeżywaniu oraz udzielaniu sakramentów, szczególnie sakramentu pojednania. Zachowujcie wiernie przyjęte zobowiązanie świętego celibatu. Bądźcie wierni modlitwie, apostolstwu oraz praktykowaniu coraz doskonalszej miłości. Wówczas będziecie mogli pocieszyć Boskie, Kapłańskie Serce waszego Brata Jezusa za tak wielkie opuszczenie i za tak ogromną zdradę, która się dzisiaj ponawia.

351

d Noc grzechu spowiła świat i zło rozprzestrzeniło się wszędzie jak straszliwy rak. Nie chce się jednak uznać grzechu za zło. Przeciwnie, jest on otwarcie usprawiedliwiany i wychwalany jako dobro. Ludzie się już nie spowiadają. Często żyją i umierają w grzechu śmiertelnym. Ileż dusz idzie każdego dnia do piekła, ponieważ nie ma nikogo, kto by się modlił i poświęcał dla ich zbawienia.

352

d Biskupi i Kapłani Świętego Kościoła Bożego, zacznijcie ponownie interesować się duszami – najwyższym dobrem, jakie zostało wam powierzone. Brońcie ich przed atakami drapieżnych wilków, które dziś często przebierają się za nieszkodliwe i łagodne baranki. Patrzcie, jak wzrasta zamieszanie, jak zwiększa się ciemność, jak szerzą się błędy i wszędzie rozlewa się grzech! Troszczcie się o powierzoną wam owczarnię, prowadźcie ją na pewne pastwiska, odżywiajcie ją Słowem Bożym, wzmacniajcie modlitwą, leczcie sakramentem pojednania, udzielajcie pokarmu Chleba Eucharystycznego.

374

b Nawróćcie się i powróćcie do Pana drogą szczerej skruchy i osobistego wyznania waszych grzechów przed Kapłanami.

379

f Dlatego właśnie zapraszam was do ofiarowania Mi go (dnia 1 soboty miesiąca) przez odmówienie Różańca Świętego i rozważanie jego tajemnic, przez spowiedź sakramentalną i wynagradzającą Komunię, przez odnowienie waszego aktu poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Możecie w ten sposób wynagrodzić zadane Mi zniewagi, wywołujące bardzo wielki ból Mojego Serca.

399

i Jezus przychodzi w sakramencie Pojednania, wprowadzającym wszystkich grzeszników do domu Jego Miłosiernej Miłości. «Którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone».

405

E Oto dlaczego formuję wszystkie Moje dzieci do zachowywania dziesięciu przykazań Bożych, do życia dosłownie Ewangelią, do częstego przystępowania do sakramentów – zwłaszcza do sakramentu pokuty i Komunii eucharystycznej. Środki te są niezbędną pomocą, by trwać w łasce Bożej. Pomagam Moim dzieciom, aby mocno ćwiczyły się w cnotach i zawsze kroczyły drogą dobra, miłości, czystości i świętości.

406

m Jezus jest Życiem, ponieważ daje Łaskę. Celem masonerii kościelnej jest usprawiedliwianie grzechu, przedstawianie go nie jako zła, lecz jako wartości i dobra. Doradza się popełnianie go jako sposób zaspokajania wymagań własnej natury i niszczy się przez to korzeń, z którego mogłaby wyrosnąć skrucha. Mówi się, że spowiedź nie jest już konieczna. Zgubny owoc tego przeklętego raka – który rozszerzył się w całym Kościele – to powszechny zanik spowiedzi indywidualnej. Dusze stale żyją w grzechu, odrzucając dar Życia, ofiarowanego nam przez Jezusa.

q Kościół jest życiem, ponieważ daje Łaskę i jedynie on posiada skuteczne środki udzielania łaski – siedem sakramentów. Jest on życiem zwłaszcza dlatego, że jedynie jemu została udzielona moc sprawowania Eucharystii – dzięki kapłaństwu służebnemu, hierarchicznemu. W Eucharystii Jezus Chrystus jest rzeczywiście obecny ze Swoim chwalebnym Ciałem i Swoim Bóstwem.

Masoneria kościelna usiłuje na wiele podstępnych sposobów zaatakować w Kościele kult sakramentu Eucharystii. Uznaje w niej jedynie aspekt Uczty, a usiłuje pomniejszyć jej wartość jako Ofiary i zanegować rzeczywistą i osobową obecność Jezusa w konsekrowanych Hostiach. W tym celu stopniowo zostały zniesione wszelkie zewnętrzne oznaki wyrażające wiarę w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii, np. przyklękanie, godziny publicznej adoracji, święty zwyczaj otaczania Tabernakulum światłami i kwiatami.

v Czynię was sługami Kościoła-Życia, pomagając wam być Kapłanami wiernymi i świętymi. Bądźcie zawsze gotowi zaspokajać potrzeby dusz. Oddawajcie się posłudze Pojednania, zapominając wspaniałomyślnie o sobie. Bądźcie gorejącymi płomieniami miłości i gorliwości wobec Jezusa obecnego w Eucharystii. Niech znów pojawią się w waszych kościołach częste godziny publicznej adoracji i wynagrodzenia przed Najświętszym Sakramentem Ołtarza.

427

i Czcicie Moje Niepokalane Serce, kiedy oddajecie się do całkowitej dyspozycji duszom w ich duchowych potrzebach – szczególnie przez gorliwe wykonywanie kapłańskiej posługi w sakramencie Pojednania.

443

i Nie samym chlebem żyje człowiek.

j Człowiek żyje też łaską Bożą, której udzielił mu Jezus dla zaspokojenia pragnienia jego duszy. Istnieje o wiele większa i bardziej niebezpieczna nędza niż brak dóbr materialnych – nędza moralna. Jest ona ciężkim jarzmem, sprawiającym, że wiele Moich dzieci staje się niewolnikami zła i grzechu, nieuporządkowanych namiętności, szczególnie nieczystości. Jak wielka jest wśród was ta plaga!

k Poprzez podstępne zasadzki Mój przeciwnik często doprowadza was do wypełniania kapłańskiej posługi w taki sposób, że zapominacie o patrzeniu szczególnie na głębokie rany grzeszników i ludzi czyniących zło. Udzielajcie pokarmu Bożej łaski umierającym z głodu duszom. Pomagajcie grzesznikom powrócić do źródła Bożego Miłosierdzia, oddając się do ich dyspozycji w Sakramencie Pojednania.

l Obecny czas sprzyja temu – to czas nawrócenia i powrotu do Pana. Najmilsi synowie, wy (kapłani) sami stawajcie się zatroskanymi szafarzami pojednania dla zbawienia wielu dusz, którym zagraża niebezpieczeństwo potępienia.

476

f – Bądźcie wierni posłudze Łaski.

Jezus włączył was głęboko w wykonywanie Swego wiecznego i najwyższego Kapłaństwa po to, by Boży dar Łaski mógł zstępować w dusze wszystkich odkupionych. Wypełniajcie to powołanie poprzez udzielanie Sakramentów, które Chrystus ustanowił jako skuteczne środki udzielania Łaski.

Bądźcie wierni posłudze sakramentalnej, szczególnie zaś udzielaniu Sakramentu Pojednania. Jego zadanie polega na przywracaniu łaski tym, którzy ją utracili popełniając grzechy śmiertelne. Dziś jednak stopniowo zanika ten tak cenny i konieczny Sakrament.

Pasterze Kościoła, Biskupi postawieni przez Chrystusa na czele Jego owczarni, otwórzcie oczy na zło rozszerzające się wszędzie w Kościele jak straszliwy rak! Działajcie odważnie i gorliwie, aby Sakrament Pojednania mógł na nowo rozkwitnąć w całej pełni! Dzięki niemu dusze będą żyły w łasce, a Kościół zostanie uzdrowiony z krwawych ran grzechów i bluźnierstw, które okrywają go tak, jakby cały był trędowaty.

486

j Jeśli żyjecie w grzechu, wpadacie na nowo w niewolę szatana – poddani jego diabelskiej mocy. Wtedy dar Odkupienia dokonanego dla was przez Jezusa staje się bezużyteczny. Znika też pokój z waszych serc, z waszych dusz i z waszego życia. Moje dzieci, tak zagrożone i tak chore, przyjmijcie Moje macierzyńskie zaproszenie do powrotu do Pana – drogą nawrócenia i pokuty.

k Uznajcie grzech za największe zło, za źródło wszystkich osobistych i społecznych nieszczęść. Nigdy nie żyjcie w grzechu. Jeśli zdarzy się wam go popełnić – z powodu waszej ludzkiej słabości lub z powodu podstępnych pokus Złego – natychmiast biegnijcie do spowiedzi. Częstej spowiedzi używajcie jako lekarstwa przeciw szerzeniu się grzechu i zła. Będziecie wtedy żyć w wielkiej wspólnocie miłości i życia z Przenajświętszą Trójcą, ustanawiającą w was Swoją siedzibę. Będzie w was Ona coraz bardziej otaczana chwałą.

488

b – Najpoważniejsze zagrożenie to uleganie pokusom świata, w którym żyjecie, niebezpieczeństwo stania się ofiarą grzechu i zła, wpadnięcia ponownie w niewolę szatana i jego diabelskiej władzy.

Objawiłam się wam jako Niepokalane Poczęcie, to znaczy jako jedyne stworzenie, które nigdy nie znało cienia grzechu – nawet grzechu pierworodnego, który każdy zaciąga w chwili swego poczęcia. Zwróciłam się do was z Moim matczynym zaproszeniem do kroczenia drogą dobra i łaski, czystości i pokory, miłości i coraz większej świętości. Prosiłam was również o posługiwanie się środkami niezbędnymi do kroczenia tą trudną drogą: pokutą i sakramentem pojednania.

498

h Bądźcie szczególnie gorliwi w modlitwie; zatroskani – w waszym apostolstwie; płonący miłością – w czasie celebracji Eucharystii; wytrwali i stale gotowi służyć w sakramencie pojednania, tak dziś zaniedbanym przez wielką liczbę Moich synów Kapłanów. Pomożecie w ten sposób powierzonym wam wiernym iść drogą świętości, łaski Bożej, miłości, czystości, praktykowania wszelkich cnót.

506

h Przyprowadźcie do domu Ojca Moje biedne zagubione dzieci. Dlatego też bądźcie wiernymi szafarzami łaski i świętości, udzielając sakramentów, które Jezus wam powierzył – zwłaszcza sakramentu Pojednania.

i Oddajcie się do dyspozycji wiernym, aby wprowadzić ich na drogę dobra i miłości, czystości i łaski, pokoju i zbawienia.

538

d Obmyjcie się w źródle. Zanurzcie się w źródle Bożego Miłosierdzia. To źródło, które wytrysnęło z przeszytego Serca Jezusa, jest wam ofiarowywane w sakramencie pojednania. Jezus ustanowił go jako drogocenny owoc Swego Odkupienia, aby przyjść wam z pomocą w waszej najwyższej słabości.

W dniu Swego zmartwychwstania powiedział do Apostołów: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone.» Od tej chwili dana wam jest możliwość obmywania się za każdym razem, kiedy wasze dusze oszpeci grzech.

e Obmyjcie się w źródle. Sakrament pojednania jest obecnie coraz bardziej zaniedbywany. Został nawet zaatakowany w sposób zwodniczy i przewrotny. To dlatego rozpowszechnia się złe przyzwyczajenie popełniania grzechu lekkomyślnie, usprawiedliwiania go, nieokazywania skruchy po jego popełnieniu i niewyznawania go już.

W tak wielu miejscach spowiedź sakramentalna zupełnie znikła w Kościele. Coraz rzadsi są Kapłani oddający się do dyspozycji dla udzielania tego niezbędnego sakramentu. To dlatego cały Kościół jest sparaliżowany w swoim apostolskim działaniu, zraniony i pokryty głębokimi ranami jak trądem.

f Obmyjcie się w źródle. Ujawniam dziś przed wami gorącą i żarliwą prośbę waszej Niebieskiej Mamy, która pragnie, aby w tych ostatnich czasach wielkiego ucisku sakramentowi pojednania został przywrócony w Kościele cały jego blask.

To właśnie tylko poprzez to źródło Boże Miłosierdzie może rozlać się na całą ludzkość. To w tym sakramencie Jezus może uformować nowe serca i odnowić życie. To właśnie przez ten drogocenny sakrament miłosierna miłość Jezusa może zostać udzielona Kościołowi i całej ludzkości.

Oto dlaczego zapraszam was dziś, abyście pozwolili się zanurzyć w źródle Bożego Miłosierdzia i kontemplowali Mnie, waszą Niebieską Mamę, która została poczęta jako Niepokalana właśnie po to, by stać się dla was Matką Miłosierdzia.

540

c Pocieszacie Mnie zaangażowaniem w kroczeniu drogą świętości.

1) Jakże jest dziś potrzebna dla zbawienia świata świętość Kapłanów!

2) W świecie wziętym w posiadanie przez Złego, w Kościele zaciemnionym zeświecczeniem i moralnością zezwalającą na wszystko, trzeba, aby Kapłani stali się świętymi dla ukazania wszystkim pewnej drogi, prowadzącej do zbawienia i do pokoju.

3) Zwalczajcie w sobie grzech jako zło największe ze wszystkich form zła. Bądźcie zawsze do dyspozycji dla udzielania sakramentu pojednania, tak dziś zaniedbanego. Udzielajcie Bożej łaski duszom zamroczonym przez zło. Kroczcie radośnie ukwieconą drogą wszelkich cnót. W ten sposób dojdziecie do świętości.

4) Proszę was o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu: pragnę bowiem przekazać również wam, Moje małe dzieci, świętość waszej Niebieskiej Mamy.

602

g Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Otwórzcie drzwi waszych dusz, by przyjąć Go w godny sposób, w chwili gdy udziela się wam pod postacią Eucharystii. To Jezusa – w Jego Boskiej Osobie, z Jego chwalebnym ciałem i w Jego Bóstwie – przyjmujecie, przystępując do Komunii św. Powinniście przygotować w waszych duszach mieszkanie godne Jego.

h To dlatego zachęcam was do unikania grzechu. Nie pozwólcie się opanować grzechowi, ażebyście zawsze żyli w łasce i miłości Boga. Gdyby wam się zdarzyło popaść w grzech śmiertelny, przed przyjęciem Komunii eucharystycznej jest konieczna spowiedź sakramentalna. Dziś Moje Serce krwawi, bo widzę, że coraz więcej jest komunii świętokradzkich. Wiele bowiem osób przychodzi przyjąć Jezusa w Eucharystii w stanie grzechu śmiertelnego, bez wyspowiadania się.

i Niech więc wasze dusze wypełni łaska i świętość, byście przyjmowali Jezusa godnie, gdy On daje się wam w sakramencie Swej miłości.

 Całość Orędzi Matki Bożej: „Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej” - Ks. Stefano Gobbi:

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/gobbi/introd01.htm

Strona oficjalna po angielsku : http://www.msm-mmp.org


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!