TABERNAKULUM TRONEM BOGA

 

Wolą Boga jest aby Tabernakulum było w głównym ołtarzu, w centralnym punkcie kościoła

 

Słowa pięciu Proroków: św. Faustyna, Vassula Ryden, Ks. Stefano Gobbi, Justyna Klotz, "Boży Posłaniec"

 

Rz 1,21…choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu… Iz 63,17...serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą?...

 

Dz 12,21-23 W oznaczonym dniu Herod ubrany w szaty królewskie zasiadł na tronie i miał do nich mowę. A lud wołał: To głos boga, a nie człowieka! Natychmiast poraził go anioł Pański za to, że nie oddał czci Bogu. I wyzionął ducha, stoczony przez robactwo. Ez 28,2 Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ serce twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś: Ja jestem Bogiem, ja zasiadam na Boskiej stolicy, w sercu mórz - a przecież ty jesteś tylko człowiekiem a nie Bogiem, i rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu. Ez 28,7 oto dlatego sprowadzam na ciebie cudzoziemców - najsroższych spośród narodów. Oni dobędą mieczy przeciwko urokowi twojej mądrości i zbezczeszczą twój blask. Ez 28,9 Czy będziesz jeszcze mówił: Ja jestem Bogiem - w obliczu swoich oprawców. Przecież będziesz tylko człowiekiem, a nie Bogiem w ręku tego, który cię będzie zabijał. Ez 28,17-19 Serce twoje stało się wyniosłe z powodu twej piękności, zanikła twoja przezorność z powodu twego blasku. Rzuciłem cię na ziemię, wydałem cię królom na widowisko. Mnóstwem twoich przewin, nieuczciwością twego handlu zbezcześciłeś swoją świątynię. Sprawiłem, że ogień wyszedł z twego wnętrza, aby cię pochłonąć, i obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach tych wszystkich, którzy na ciebie patrzyli. Wszystkie spośród narodów, które cię znały, zdumiały się nad tobą. Stałeś się dla nich postrachem. Przestałeś istnieć na zawsze. (BT)

 

 

Orędzie Jezusa z 1938r, orędzie nr. 1485 ("Dzienniczek" - św. Faustyna Kowalska -- www.faustyna.pl ):

 

JEZUS CHRYSTUS: (...) Patrz, duszo, dla ciebie założyłem tron miłosierdzia na ziemi, a tym tronem jest tabernakulum, i z tego tronu miłosierdzia pragnę zstępować do serca twego. Patrz, nie otoczyłem się ani świtą, ani strażą, masz przystęp do Mnie w każdej chwili, o każdej dnia porze chcę z tobą mówić i pragnę ci udzielać łask.

 

Orędzie Jezusa z 16.07.91r, zeszyt 52 („Prawdziwe Życie w Bogu” - Vassula Ryden – www.tlig.org ):

 

JEZUS CHRYSTUS: (…) Nie będę ukrywał, jak bardzo Ja, wasz Zbawiciel, was kocham. Właśnie dziś objawiam Moją Zazdrosną Miłość do całej ludzkości. Objawiam wam Moje Święte Oblicze, aby przypomnieć, że powinniście być święci i prowadzić święte życie. Należycie do Mnie, stworzeni ze Źródła Mojej Nadzwyczajnej Miłości. Przeznaczeni jesteście do tego, aby mieć wieczny fundament we Mnie i być obrazem Mojej Boskiej Natury. Nigdy nie była wam pisana śmierć, ale wy przyjęliście moc z niskości, pokolenie. Córko, Ja, Najwyższy, przewidziałem zdradę Mojego Kościoła i męki, które zniesie Moje Ciało. Dziś słońce nie daje wam już dziennego światła, podobnie jak księżyc nie świeci nad wami.[45] Szatan okrył całą ziemię swoimi oparami. Dopuściliście się odstępstwa... Z Mojej Nieustannej Ofiary [Eucharystia; Dn 12,11; 8,11; 11,31] uczyniliście sobie przedmiot żartów, nic nie wartą imitację, ohydę spustoszenia [Mt 24,15; Mr 13,14; Jl 1,9]. Godzicie Prawdę z Kłamstwem, ponosicie winę za bluźnierstwo... Moja Święta Obecność w Moim Tabernakulum przeszkadza wam, ustanowiliście więc swoje własne prawo, wypędzając Mnie z Mojego Tronu.[46] Czy, zanim to zrobiliście, zapytaliście Mnie o pozwolenie? To są jednak znaki Czasu: wasze wielkie odstępstwo i Duch Buntu [2 Tes 2,3-8], będący Antychrystem waszych dni, ohydą ziejącą pustką [Dn 9,27; 12,11; 11,31]. Ach! Vassulo, wprowadzaj w czyn wszystko, co ci dałem, i dziel ze Mną agonię, Moje dziecko. Wszystko, czego pragnę, to miłość, wierność i miłosierdzie.[47] Czuję się zdradzony jak wtedy, kiedy Judasz Mnie zdradził. – Chodź, mój Panie, odpocznij Sobie w sercach tych, którzy Cię kochają. – Kwiecie, mówię ci: jeśli Ja objawiam Mojego Ducha Świętego w ten sposób ludzkości, to po to, aby was ocalić i przypomnieć wam Moje Słowo. Święty Duch Prawdy jest Moim Świadkiem. On nie przynosi wam nic nowego, ale daje wam Podstawową Prawdę, którą Ja Sam wam dałem.

 

Przypisy Vassuli (patrz w książce):

[45] Aluzja do Mt 24,29.

[46] Jezus rozumie przez to nową modę polegającą na ustawianiu świętego tabernakulum albo z boku, w kącie kościoła, albo z tyłu, we wnęce, pod pretekstem, że Bóg przebywa tam bezpiecznie, w całkowitej ciszy.

[47] Wargi Jezusa drżały, ponieważ usiłował powstrzymać Swoje Łzy.

 

Orędzie Jezusa z 23.08.94r, zeszyt 73 („Prawdziwe Życie w Bogu”):

 

Vassula: – Mój Panie?

JEZUS: – Ja Jestem. Maleńka, miej Mój Pokój. Przyszedłem do ciebie, aby w twoim sercu znaleźć pociechę. Mam w Sercu ranę nie do zniesienia... Dziś, zwolennicy Bestii znieważają Mnie w Sakramencie Mojej Miłości. Miłość jest zdradzana, okryta plwocinami i zdeptana. Jestem obecnie w ich złych rękach. Czy wiesz, co to oznacza? Moja Nieustanna Ofiara [Eucharystia; Dn 12,11; 8,11; 11,31] jest w ich rękach. Oni Mnie kamienują i poprzysięgli sobie, że usuną Mnie z Mojego Tabernakulum. Bliski jest dzień, w którym oficjalnie ogłoszą, że usunęli Mnie z Mojego Tabernakulum i na Moim Miejscu postawią pusto brzmiący cymbał... i proroctwo Daniela spełni się [Dn 9,27; 12,11-12; 8,10-14; 11,31].

Córko, nigdy nie słabnij w wierze i wierności. Nigdy nie śpij, nigdy nie wątp. Daj Mi wytchnienie, umiłowana, daj Mi odpoczynek... ic

Vassula: – Pokolenie! Kiedy nadejdzie Jego dzień, nie będziecie mogli powiedzieć, nie, już nie będziecie mogli powiedzieć swemu Odkupicielowi: «Leżę sam na mojej własnej ziemi i nie ma nikogo, kto by mnie podniósł.» Kiedy, pokolenie, uderzy cię Ogień palący i wysuszający i kiedy wyniszczeją twoje ogrody oraz twoje winnice, nie mów twojemu Odkupicielowi: «Przynieś mi coś do jedzenia i do picia», ponieważ to właśnie teraz powinniście się nawrócić i przestać podsycać to, co jest złe. Ogień rozszaleje się nad wami, jak nigdy dotąd, chyba że Pan usłyszy od was krzyk nawrócenia.

Orędzie Matki Bożej z 13.06.1989r, 406 Bestia podobna do baranka („Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej” – ks. Stefano Gobbi - http://www.voxdomini.com.pl/gobbi/spis.htm )

MATKA BOŻA: (…) Kościół jest życiem, ponieważ daje Łaskę i jedynie on posiada skuteczne środki udzielania łaski – siedem sakramentów. Jest on życiem zwłaszcza dlatego, że jedynie jemu została udzielona moc sprawowania Eucharystii – dzięki kapłaństwu służebnemu, hierarchicznemu. W Eucharystii Jezus Chrystus jest rzeczywiście obecny ze Swoim chwalebnym Ciałem i Swoim Bóstwem.

Masoneria kościelna usiłuje na wiele podstępnych sposobów zaatakować w Kościele kult sakramentu Eucharystii. Uznaje w niej jedynie aspekt Uczty, a usiłuje pomniejszyć jej wartość jako Ofiary i zanegować rzeczywistą i osobową obecność Jezusa w konsekrowanych Hostiach. W tym celu stopniowo zostały zniesione wszelkie zewnętrzne oznaki wyrażające wiarę w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii, np. przyklękanie, godziny publicznej adoracji, święty zwyczaj otaczania Tabernakulum światłami i kwiatami. (…)

Orędzie Matki Bożej z 8.08.1986r, Matka Eucharystii („Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej” – ks. Stefano Gobbi):

 l Jako Matka jestem zawsze obok Mojego Syna. Byłam przy Nim na tej ziemi i jestem obok Niego teraz w Raju, dzięki przywilejowi wzięcia Mnie z ciałem do Nieba. Jestem tam, gdzie Jezus jest obecny – przy wszystkich Tabernakulach ziemi.
m Jego uwielbione Ciało, będąc poza ograniczeniami czasu i przestrzeni, pozwala Mu być tu przed wami, w Tabernakulum tego małego górskiego kościółka oraz we wszystkich Tabernakulach, rozsianych po całym świecie. Podobnie i wasza Niebieska Mama – dzięki Swemu chwalebnemu ciału, pozwalającemu Jej być tu i wszędzie – znajduje się naprawdę przy każdym Tabernakulum, w którym przebywa Jezus.
n Moje Niepokalane Serce ofiarowuje Mu Tabernakulum żywe, gorejące i matczyne – Tabernakulum miłości, adoracji, dziękczynienia i nieustannego wynagradzania.
o Jestem radosną Matką Eucharystii.
p Wiecie, synowie najmilsi, że tam, gdzie znajduje się Syn, jest również zawsze Ojciec i Duch Święty. W chwale Raju Jezus siedzi po prawicy Ojca, w najgłębszej jedności z Duchem Świętym. Kiedy Jezus, wzywany przez was, staje się obecny w Eucharystii i przebywa w Tabernakulum – otoczony miłością Mojego Matczynego Serca – obok Syna zawsze jest prawdziwie Ojciec i Duch Święty: zawsze jest więc Boska i Przenajświętsza Trójca.
q Jak w Raju, tak i przy każdym Tabernakulum jest również obecna – w radosnej ekstazie – wasza Niebieska Mama. Znajdują się tu również Aniołowie, ustawieni w dziewięciu świetlistych chórach. Wyśpiewują wszechmoc Przenajświętszej Trójcy w różnych tonach melodii chwały, ukazując jakby w różnym stopniu Jego ogromną i Boską moc. Wokół chórów anielskich są wszyscy święci i błogosławieni. Dzięki światłu, miłości, nieustannej radości i ogromnej chwale, którą promieniuje Przenajświętsza Trójca, stale rośnie ich wieczne i ogromne szczęście.
r Na ten szczyt Raju wznoszą się również głębokie pragnienia, oczyszczające cierpienia i nieustanna modlitwa wszystkich dusz czyśćcowych. Dusze te kierują się tu przez pragnienie oraz przez coraz większą miłość. Jej doskonałość proporcjonalna jest do ich stopniowego wyzwalania się z wszelkiego długu, należnego z powodu ich słabości i win. Trwa to aż do chwili, gdy – doskonale odnowione przez Miłość – mogą przyłączyć się do niebiańskiego śpiewu wokół Przenajświętszej Boskiej Trójcy. Znajduje się Ona w Niebie i każdym Tabernakulum, w którym obecny jest Jezus, w najbardziej oddalonych i najbardziej opuszczonych częściach świata.
s Oto dlaczego przy boku Jezusa jest radosna Matka Eucharystii.
t Jestem również bolesną Matką Eucharystii.
u Wraz z Kościołem tryumfującym i cierpiącym – żyjącym wokół centrum miłości, którym jest Jezus w Eucharystii – powinien się gromadzić też Kościół wojujący. Powinniście się gromadzić wy wszyscy, umiłowani synowie, osoby zakonne i świeccy, aby tworzyć z Niebem i Czyśćcem nieustanny hymn adoracji i uwielbienia.
v Niestety, Jezusa w Tabernakulum otacza dziś wielka pustka, opuszczenie i niewdzięczność. Przepowiedziałam te czasy w Fatimie za pośrednictwem Anioła ukazującego się dzieciom. On nauczył je takiej modlitwy: «Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wielbię Cię w głębi duszy i ofiarowuję Ci drogocenne Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo naszego Pana, Jezusa Chrystusa, obecnego we wszystkich Tabernakulach na całej ziemi, jako zadośćuczynienie za obrażające Go zniewagi, świętokradztwa i obojętność...»
w Ta modlitwa została dana dla waszych czasów.
x Jezusa otacza dziś pustka wywoływana przede wszystkim przez was, Kapłanów. W waszym apostolskim działaniu często bowiem działacie bezużytecznie i w sposób bardzo powierzchowny. Kierujecie się ku rzeczom mniej ważnym, drugorzędnym, zapominając, że centrum waszego kapłańskiego dnia powinno być tu, przed
Tabernakulum, gdzie Jezus jest obecny i przechowywany, szczególnie dla was.
y Jezusa otacza obojętność tylu Moich synów, żyjących tak, jakby Go tam nie było. Wchodząc do kościoła, dla sprawowania czynności liturgicznych, często nawet nie zauważają Jego Boskiej i rzeczywistej obecności wśród was. Jezusa Eucharystycznego umieszcza się często w niewidocznym kącie, gdy tymczasem powinien znajdować się w centralnym punkcie kościoła – w centrum waszych kościelnych zgromadzeń – ponieważ kościół jest Jego świątynią, zbudowaną przede wszystkim dla Niego, a potem dla was.
z Sposób, w jaki w wielu kościołach traktuje się Jezusa obecnego w
Tabernakulum, głęboko zasmuca Moje Serce Mamy: usuwa się Go do kąta, jakby był tylko jakimś przedmiotem używanym w czasie waszych kościelnych zgromadzeń.

Orędzia Jezusa ("Bóg Przemawia do Duszy" - Justyna Klotz - http://www.duchprawdy.com/justyna_klotz_bog_przemawia_do_duszy.htm  ) :

JEZUS: Pilnujcie bram Kościoła. Obelgi dotarły już do Tabernakulum. Pokuta musi zapoczątkować odnowę.

MATKA BOŻA: Odprawiajcie przed Tabernakulum wieczną adorację, aby złagodzić gniew Boży. Jeszcze trzyma Bóg swą opiekuńczą rękę nad ziemią, biada, jeżeli ją opuści! Świat nie chce poznać tej prawdy, ale ty ogłaszaj ją wszystkim. Odmawiajcie nieustannie różaniec! On może was jeszcze uratować. Nie pozostawiajcie Zbawiciela samego w Najświętszym Sakramencie w tej ciężkiej chwili! Zawsze przecież znajdzie się ktoś, kto by na zmianę czuwał przed tabernakulum. Księża powinni dać tutaj przykład, a lud będzie ich naśladował. Wiele dusz jest na to przygotowanych. Ta adoracja ochroni was przed oziębłością i będzie ratunkiem. Ja, Matka Zbawiciela, przyrzekam wam zwycięstwo. Poproszę aniołów aby błagali za was u Boga.

JEZUS: Kościół idzie własnymi drogami, przez co niektórzy czują się opuszczeni — ale to tylko przez krótki czas. Kościół będzie oczyszczony i będzie swą czystością mnie przypominał, mnie, który jestem jak lilia. ...Pokora której nie znano, rozsyła swe światło. Ta siła pochodzi od Ducha Świętego i będzie przyjęta przez ludzi. Każdy rozpozna jak jest ona drogocenna i dom mój ogarnie nowy zapał. Tabernakulum pozostanie nienaruszone, w ten sposób ludzie odczuwający tęsknotę ducha znajdą swoją ojczyznę. Grzech roz­topi się jak lód w powiewie południowego wiatru. Bruzdy wyryte w duszach uwidocznią się znowu. Oznajmiam wam radosną nowinę.

JEZUS: ...Strzeżcie pilnie mego serca ukrytego w Tabernakulum, ono nie przestało nigdy bić dla was.

MODLITWA PRZED TABERNAKULUM :

Najukochańsza światłości
W Najświętszym Sakramencie,
Jakże Cię dusza pragnie!
Oczyść ją w świętym momencie.
Z Tobą mój Zbawicielu
Pragnę przez świat wędrować
I każdą zgubioną duszę
Na powrót do Ciebie skierować.
Moje serce na ziemi
Błąka się wśród ciemności.
Daruj mej duszy Jezu
Światło Twojej miłości.
O rozkoszy mej duszy
I jej świeży oddechu, Miłości Boga Ojca!
O uwolnij mnie od grzechu.
Na ranę Twego Syna
I Serca Twego miłość,
Ukryj tam moją duszę
Zranioną przez nienawiść.
Daruj mej duszy życie,
Wieczny radosny byt,
Lecz ponad wszystko — miłość,
Bo miłość to jesteś Ty...

Orędzie Jezusa, Warszawa dn. 19.12.1997 r. („Intronizacja Jezusa Chrystusa w Polskim Narodzie i Państwie przychodzi przez Najświętsze Dzieciątko Jezus” – prorok „Boży Posłaniec” - http://www.duchprawdy.com/bozy_poslaniec_intronizacja.htm

 

     Słowa Pana Jezusa skierowane do wszystkich biskupów i kapłanów, którzy dopuszczają się modernistycznych zmian w Kościele na przykładzie jednej ze świątyń warszawskich

JEZUS: Znieważają Mnie w tej świątyni. Nie mogę tego dłużej ścierpieć. Dlaczego tak ze Mną postąpiono? Ja jestem przecież Bogiem, a ty człowiecze co czynisz? Usuwasz Swojego Boga w kąt? Jakim prawem dokonujesz takich rzeczy? Czy myślisz, że ujdzie ci to bezkarnie? Nie, to jest wielka zniewaga. Jeżeli nie zostanie naprawiona, to ci, którzy się tego dopuścili, poniosą zasłużoną karę. Takich świątyń jest wiele, o jak bardzo dużo, gdzie Jestem znieważany przez usunięcie Mnie na bok. Wszędzie tam dokonam Swojego Sądu, ale zanim to uczynię ostrzegam, proszę, upominam. Nawróćcie się i przestańcie Mnie znieważać. Ja Jestem Żywy i Prawdziwy, Ja Jestem Bogiem Wszechmogącym, Wszechpotężnym, wiecznie Panującym, a jedynym miejscem, w którym powinienem przebywać jest Tabernakulum w głównym ołtarzu.

     Cóż wy kapłani czynicie? Trony sobie poustawialiście w miejsce Boga? Co za zuchwalstwo! Co za zniewaga! Jak można tak strasznych rzeczy się dopuszczać?! Pamiętaj człowiecze, że jesteś tylko pyłkiem i liściem na wietrze, a Ja Jestem Bogiem Wszechmogącym. Ukorz się przede Mną. Padnij na kolana! Przepraszaj, a daruję ci i zapomnę twoją nieprawość i wyniosę cię i pokażę cię jako przykład dla innych, jak należy Mnie czcić i oddawać Mi hołd. Odnowię tę świątynię i pobłogosławię wszystkim tym, którzy ją nawiedzą, ale usłuchajcie Mojego Głosu, nie zatwardzajcie serc swoich i wypełniajcie wszystko co wam mówię. Niech Komunia Św. będzie przyjmowana na klęcząco. To jest jedyna właściwa postawa, innej być nie może. Każda inna postawa jest odstępstwem od prawdziwej wiary, od prawdziwej czci Mojego Bóstwa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

     Zło wcisnęło się do Kościoła i zawładnęło nim. Czyż chcecie, abym wszystko zburzył i zostawił zgliszcza? Czy też raczej odrzucicie to zło, które rozpleniło się w Moim Kościele? To jest Mój Kościół. Ja nabyłem Go Swoją Krwią i przepłaciłem Życiem, to jest cena największa, większej być nie może. A ty człowiecze, co ty dałeś dla Mnie? Co Mi ofiarowałeś? Odpowiedz na to pytanie sam, szczególnie zaś ty kapłanie! Co Mi ofiarowałeś? Czy ty rzeczywiście jesteś Moim Sługą, czy też najemnikiem, który przeszedł na stronę przeciwnika? Kim jesteś? Odpowiedz Mi na to. Opamiętaj się kapłanie, bo wraz z tobą błądzą tysiące wiernych, które idą jak owce na rzeź prowadzone, których już nie prowadzi pasterz, ale przyszedł złodziej, aby je pokraść, a jest nim szatan, który jak lew ryczący szuka kogo by pożreć. A ty kapłanie stoisz i przyglądasz się jak twój wróg niszczy twoje owce. Co robisz, aby je ratować? Przecież z tego cię osądzę! Co Mi powiesz na swoje usprawiedliwienie, że nie wiedziałeś? Nie, ty wszystko wiesz co powinieneś wiedzieć, ale lenistwo i pycha zaślepia cię, więc opamiętaj się i wróć do głoszenia Prawdy, całej Prawdy, i tylko Prawdy: że Ja Jestem Żywy i Prawdziwy w Najświętszym Sakramencie, że jedynym godnym miejscem jest Tabernakulum w głównym ołtarzu, nie w bocznej kaplicy, że wystawienie Najświętszego Sakramentu również powinno być tylko w głównym ołtarzu, a Komunia Św. powinna być podawana na klęcząco i do ust, a udzielać Jej mogą tylko kapłani i diakoni, nikt więcej.

     Czy to jest dla was nowość, czyżbyście tego nie wiedzieli? Co wy robicie? Opamiętajcie się, póki jest jeszcze czas ku temu, bo niedługo już będzie za późno i daremne będą wasze żale i płacz, gdyż Ja przyjdę w Sprawiedliwości Swojej, aby osądzić tę ziemię, tak bardzo pogrążoną we wszelkiej nieprawości. Sąd nad tym światem wisi i jest tuż, tuż.

     To wszystko powiedziałem Ja, Jezus Chrystus. Kapłanie, jeśli odpowiesz na to swoim nawróceniem, to wiedz, że nie poskąpię ci Moich łask, ale biada ci jeśli odrzucisz to ostrzeżenie, oj biada, biada!

 

----------------------------------------------------------

 

Rz 1,21…choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu… Iz 63,17...serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą?...

 

 

Jan Paweł II – Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła – 17.04.2003r : http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/eucharistia_17042003.html

 

(…) Eucharystia, która w najwyższym stopniu jest sakramentem tajemnicy paschalnej, stanowi centrum życia eklezjalnego [kościelnego, wspólnotowego].(…)

(…) nie mogłem nie zatrzymać się nad «eucharystycznym obliczem» Chrystusa i zwrócić uwagę Kościoła na centralne miejsce Eucharystii. Dzięki niej Kościół żyje. Karmi się tym «żywym Chlebem». Czy można zatem nie odczuwać potrzeby nakłaniania wszystkich do odnowionego przeżywania tego doświadczenia? (…)

(…) Eucharystia «jest główną i centralną racją bytu sakramentu Kapłaństwa (…)

(…) Eucharystia jest nieocenionym skarbem: nie tylko jej sprawowanie, lecz także jej adoracja poza Mszą św. pozwala zaczerpnąć z samego źródła łaski. Wspólnota chrześcijańska, która chce doskonalej kontemplować oblicze Chrystusa w duchu tego, co proponowałem w Listach apostolskich Novo millennio ineunte oraz Rosarium Virginis Mariae, nie może zaniedbać pogłębiania tego aspektu kultu eucharystycznego, w którym znajdują przedłużenie i mnożą się owoce komunii z Ciałem i Krwią Pana.(…)

(…) «Skarb» jest zbyt wielki i cenny, żeby ryzykować jego zubożenie czy też narażenie na szwank przez eksperymenty, bądź praktyki wprowadzane bez uważnej oceny ze strony kompetentnych władz kościelnych. (…)

(…) Poświęcając Eucharystii całą uwagę, na jaką zasługuje, oraz dokładając wszelkich starań, aby nie umniejszyć jakiegokolwiek jej wymiaru czy wymogu, stajemy się rzeczywiście świadomi wielkości tego daru. Zaprasza nas do tego nieprzerwana tradycja, która od pierwszych wieków dopatrywała się we wspólnocie chrześcijańskiej strażnika opiekującego się tym «skarbem». Kościół, powodowany miłością, troszczy się o przekazywanie kolejnym pokoleniom chrześcijan wiary i nauki o Tajemnicy eucharystycznej, tak aby nie została zagubiona choćby najmniejsza jej cząstka. Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia». (…)

 

ORĘDZIA TE POSIADAJĄ APROBATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR

Nihil obstat (łac. nic nie przeszkadza) – oznacza, iż publikacja została sprawdzona i zatwierdzona przez cenzora diecezji, który określił ją jako wolną od błędów doktrynalnych i moralnych; cenzor jest wyznaczany przez biskupa i współpracuje z autorem w celu usunięcia ewentualnych błędów.

Imprimatur (łac. niech będzie odbite) – oznacza, że publikacja została zatwierdzona do druku przez biskupa diecezji lub inna władzę kościelną.

-----------------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com