Tradycja Chrześcijańska w Państwie

fragmenty objawienia Matki Bożej: „Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej” - Ks. Stefano Gobbi (1973-1997r)


390 Madryt (Hiszpania), 29.09.1988

b Przy pomocy trzech zasadzek szatan usiłuje was dziś zwieść i oddalić od Jezusa i ode Mnie.

c – Pierwsza zasadzka dotyczy waszej ojczyzny, która oficjalnie zeszła z drogi swej wielowiekowej wierności tradycji chrześcijańskiej, by przyjąć ideologie ateistyczne i materialistyczne. W ten sposób przyjęto błąd obojętności w życiu politycznym i społecznym. W imię fałszywej wolności zalegalizowano rozwód, aborcję, wszelkie środki zapobiegania narodzeniu się życia. Cóż chrześcijańskiego pozostało dziś w waszym narodzie, który – dzięki przykładowi danemu przez tylu świętych i przez tylu męczenników – był przecież światłością dla całego świata? Powróć, o Hiszpanio, na drogę nawrócenia i twej największej wierności Chrystusowi!

394 Rubbio (Vicenza), 8.12.1988

d Jako «cała piękna» – tota pulchra – jestem dla was znakiem nadziei w przeżywanych przez was dniach, w których Mojemu przeciwnikowi udało się wszystko skalać plamą grzechu i nieczystości. Żyjecie pod znakiem jego największego zniewolenia, zamazującego w was każdy ślad duchowego piękna. Grzech zaciemnia dusze, przeszkadzając im przyjąć wspaniałość życia i wspólnoty z Bogiem. Ciała są stale zezwierzęcane przez panowanie namiętności i nieczystości. Cywilizacja bez Boga przygniata swym ciężarem człowieka, zniekształcając w nim obraz jego pierwotnej godności. Uporczywe odrzucanie Boga rzuca cień na świat. Głębokie ciemności zstąpiły obecnie, aby wszystko okryć.

e Dlatego w tym czasie ukazuje się Niepokalana Mama – jako znak waszej niezawodnej nadziei. Moje matczyne zadanie polega na prowadzeniu dusz do łaski, serc – do miłości, ciał – do czystości, człowieka – do wielkiej godności dziecka Bożego, świata – do doskonałego uwielbienia Przenajświętszej Trójcy.

397 Dongo (Como),1.01.1989

h – Przyjdź, Panie Jezu do narodów, które muszą stać się na nowo wspólnotami otwartymi na dobro duchowe i materialne wszystkich – szczególnie małych, potrzebujących, chorych, biednych i ludzi z marginesu.

i Przygotowuje się dla was nadejście Królestwa Jezusa. On was wprowadzi w nową epokę wielkiego braterstwa i pokoju. Dlatego dziś, na początku bardzo ważnego okresu – ponieważ urzeczywistni się w nim plan przygotowany i realizowany przeze Mnie – zapraszam was wszystkich do włączenia się w modlitwę: Przyjdź, Panie Jezu!, którą wasza Niebieska Mama zanosi dziś do Ojca, zjednoczona z Duchem Świętym, Swym Boskim Oblubieńcem.

j Dopiero wtedy gdy Jezus ustanowi Swe Królestwo pomiędzy wami, cała ludzkość będzie mogła wreszcie cieszyć się wielkim darem Pokoju.

404 Sanktuarium w Tindari (Sycylia), 14.05.1989

e Ogromny czerwony Smok to ateistyczny komunizm, który wszędzie rozszerzył błąd negacji i uporczywego odrzucania Boga. Ogromny czerwony Smok to marksistowski ateizm. Ukazuje się on z dziesięcioma rogami, to znaczy z mocą swych środków przekazu, aby doprowadzić ludzkość do nieposłuszeństwa dziesięciu przykazaniom Bożym. Smok ma siedem głów, a każda nosi diadem – znak potęgi i władzy królewskiej. Jego ukoronowane głowy oznaczają narody, w których ateistyczny komunizm osiadł i panuje poprzez swoją ideologiczną, polityczną i wojskową potęgę.

f Ogrom Smoka ukazuje jasno wielki obszar ziemi znajdującej się pod absolutną władzą komunistycznego ateizmu. Smok jest czerwony, ponieważ poprzez wojny i przelewanie krwi dokonuje swych licznych podbojów.

g Ogromnemu czerwonemu Smokowi udało się w tych latach zdobyć ludzkość dla błędu ateizmu teoretycznego i praktycznego, który zwiódł obecnie wszystkie narody ziemi. Udało mu się w ten sposób zbudować nową cywilizację bez Boga – materialistyczną, egoistyczną, hedonistyczną, wyjałowioną, chłodną, noszącą w sobie ziarna zepsucia i śmierci.

h Diabelskie zadanie ogromnego czerwonego Smoka polega na wyrywaniu całej ludzkości spod władzy Boga. Odciąga on ją od uwielbiania Trójcy Przenajświętszej i od realizowania w pełni planu Ojca, który przez Syna urzeczywistnia go dla Swojej chwały.

409 Rubbio (Vicenza), 15.08.1989

b Wpatrujcie się we Mnie – w znak waszej niewzruszonej nadziei i pociechy w tych czasach oczyszczenia, odstępstwa i wielkiego ucisku. Nadeszły czasy walki i wielkich podbojów dokonywanych przez Smoka, Bestię wychodzącą z ziemi i Bestię wychodzącą z morza.

c Są to czasy, w których buduje się cywilizację bez Boga i prowadzi się całą ludzkość do życia bez Niego.

d Są to czasy, w których coraz więcej ludzi oddaje cześć szatanowi i jego diabelskim mocom. Szerzy się kult szatana, sekty i czarne msze.

e Są to czasy, w których tworzy się bożka, aby go postawić w miejsce prawdziwego Boga i prawdziwego Kościoła. Bożkiem tym jest fałszywy Chrystus i fałszywy Kościół.

f Są to czasy, w których wszyscy idący za tym bożkiem przyjmują jego pieczęć na czole i na ręce.

g W tych czasach wierni uczniowie Baranka są odsuwani na bok, prześladowani, więzieni i wydawani na śmierć.

h Są to zatem czasy waszej wytrwałości.

i Musi się tu ukazać wytrwałość świętych.

j Musi się tu ukazać wytrwałość należących do Pana, wypełniających przykazania Boże i wiernych Jezusowi.

k Musi się tu ukazać wytrwałość tych, którzy będą prześladowani i prowadzeni na męczeństwo. Błogosławieni, którzy w Panu umierają i odpoczywają od swoich trudów. Wraz z nimi idą ich czyny.

l Musi się tu ukazać wytrwałość tych, którzy nie adorują Bestii i nie pozwalają się oznaczyć jej diabelską pieczęcią. Ci zaś, którzy wielbią Bestię i obraz jej, i biorą znamię na czoło swe lub rękę, będą pić wino zapalczywości Boga, wylane z kielicha Jego straszliwej kary. Będą katowani ogniem i siarką w obecności Baranka i świętych aniołów.

m Musi się tu ukazać wytrwałość tych, którzy noszą wypisane na czołach imię Baranka i imię Jego Ojca, ponieważ nie zdradzili Boga i w ich ustach kłamstwa nigdy nie znaleziono, a dokądkolwiek idzie Baranek, podążają za nim.

n Musi się tu ukazać wytrwałość wszystkich Moich małych dzieci, które wzywam do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, aby przeżywały ze Mną decydujące chwile walki i upadku Babilonu, kiedy zostanie obrana z gron winorośl ziemi i kiedy wrzuci się je do kadzi tłoczni, przedstawiającej wielką karę Bożą.

412 Dongo (Como), 13.10.1989

g Anioł pierwszej plagi wyciska wrzód złośliwy i bolesny na ciele tych, którzy pozwolili sobie oznaczyć czoło i ręce znamieniem potwora, i na ciele tych, którzy wielbili jego obraz. Wrzód ten prowadzi do krzyku rozpaczy ludzi nim dotkniętych. Symbolizuje on boleści fizyczne, dotykające ciało z powodu poważnych i nieuleczalnych chorób. Wrzód bolesny i złośliwy jest plagą dla całej dzisiejszej zepsutej ludzkości. Stworzyła sobie ona cywilizację ateistyczną i materialistyczną. Poszukiwanie przyjemności stanowi w niej najwyższy cel ludzkiego życia. Niektóre Moje biedne dzieci zostały dotknięte plagą z powodu swoich grzechów nieczystych i nieporządku moralnego. Noszą one w sobie ciężar popełnionego grzechu. Jednak dotknięte są nią także dzieci dobre i niewinne. Ich cierpienia służą zbawieniu wielu złych – dzięki łączącej was wszystkich solidarności.

441 Rubbio (Vicenza), 1.01.1991

g Jako Mama jestem przy biednej, chorej ludzkości – przygniecionej ciężarem uporczywego odrzucania Boga i Jego Prawa miłości. Jak bardzo ludzkość oddaliła się od Pana! Chciała zbudować cywilizację ateistyczną i materialistyczną, zaproponować nowe wartości, oparte na zaspokajaniu wszystkich namiętności, na poszukiwaniu wszelkich przyjemności, na zalegalizowaniu wszelkiego nieporządku moralnego. I tak miłość zastąpiono egoizmem i nienawiścią; wiarę – pychą i niedowiarstwem; nadzieję – chciwością i rozwiązłością; prawość – podstępem i oszustwem; dobroć – złośliwością i zatwardziałością serca.

466 Martiagua (Nikaragua), 11.02.1992

i Wyzwalam was z niewoli systemów politycznych – zbudowanych na negacji Boga, na głoszonym i szerzonym ateizmie – abyście byli przygotowani do życia jako nowy lud Boży, otwarty na doskonały kult dla Jego chwały.

523 Valdragone (San Marino), 30.06.1994

d Moje Niepokalane Serce zatryumfuje w ludzkości chorej i zmaterializowanej, nadmiernie szukającej przyjemności i dobrobytu. Zatryumfuje w ludzkości, która stworzyła nową cywilizację bez Boga i stała się na nowo pogańska, po blisko dwóch tysiącach lat od pierwszego głoszenia Ewangelii.

529 Effingham (Illinois), 13.10.1994

d Dziś świętujecie rocznicę Mojego ostatniego objawienia się, potwierdzonego cudem słońca. W tamtej chwili przepowiedziałam wam wszystko, co przeżywacie w tych latach oczyszczenia i wielkiego ucisku.

e Przepowiedziałam wam wielką karę, która uderzy tę biedną ludzkość. Stała się ona bowiem pogańska, zbudowała nową cywilizację bez Boga. Grozi jej przemoc, nienawiść, wojny. Grozi jej niebezpieczeństwo zniszczenia siebie własnymi rękami.

f Moje nadzwyczajne interwencje – jakich dokonuję, aby doprowadzić ludzkość na drogę nawrócenia i powrotu do Pana – nie zostały przyjęte ani nie dano im wiary.

g Jesteście więc dziś w przededniu wielkiej próby, jaką wam przepowiedziałam: będzie to najwyższe ujawnienie się Bożej sprawiedliwości i miłosierdzia.

h Ogień spadnie z Nieba i ludzkość zostanie oczyszczona i całkowicie odnowiona, aby dzięki temu być gotową na przyjęcie Pana Jezusa, który powróci do was w chwale.Całość Orędzi Matki Bożej: „Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej” - Ks. Stefano Gobbi:

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/gobbi/introd01.htm

Strona oficjalna po angielsku : http://www.msm-mmp.org


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!