Przesłania Pana Jezusa i Matki Bożej


Władysława Simala, Słowacja, Hladovka (2005-201?)

 

„Bóg Cię widzi”

 

 

ROK 2015

 

1.01.2015

Kochani Moi. Niech ten Rok dla Was będzie uwielbieniem Boga Miłosierdzia. Otwarciem serc i duszy do ufności Bogu i Mnie Jezusowi jak i Mojej Matki Maryi. Gdyż każdego z was chcę jak i Mój Ojciec w Niebie, Moja Matka Maria otoczyć niezmierną miłością, by każdy z was doznał od nas jak i odczuł miłości miłosiernej. Amen

Jeżeli czynimy grzech to diabeł tryumfuje nad nami. Jego zwycięstwo nad człowiekiem grzesznym, bo pozwalamy mu przez grzech, złe czyny tryumfować w naszej duszy i sercu. A czy człowieku nie widzisz mocy złego ducha w tobie, czy nie diabeł, który cię opętał nie pozwala panować Świętemu Duchowi w tobie. Czy nie ten Duch Święty, Duch Mocy, Duch Światła, który panuje w twojej duszy i sercu chce i pragnie by samo dobro, miłość, łaska, wiara żyła w tobie, by człowiek się uświęcał w Bożej Miłości, upajał się w Mojej Krwi Baranka Niewinnego. A czy nie dałem wam Pokarm chleba i wina byście żyli wiecznie. Do kiedy człowieku będę cię napominał byś wierzył, uwierzył we Mnie Jezusa jak w Mojego Ojca jak i Moją Matkę Orędowniczkę was wszystkich u Boga Ojca. Amen

4.01.2015

Lud bez wiary, lud słabej wiary. Jaki czeka los lud, który przestał wierzyć, przestał uważać Boga za swojego Stworzyciela. Którzy się Pana Boga boją, szczęśliwi na wieki? A ty, człowiecze, wierz i ufaj, bo nie znasz godziny, nie znasz czasu. Już pisałaś i wiemy z Pisma Św., Bóg za niewiarę lud bezbożny ukarał; jak wiemy, karze nas za nasze grzechy. Człowiek w dalszym ciągu cierpi i będzie cierpiał za swoją bezbożność, za swoją niewiarę w Boga. A Ja, Jezus, cierpię, ubolewam z tego powodu, że człowiek dziś żyje bez Boga, bez wiary Niego i we Mnie, Jezusa, mimo że mamy tylu Świętych, którzy dali świadectwo o istnieniu Boga w ich sercach, o żywej wierze w Boga. Amen

8.01.2015

Stanęła postać przede mną. Jak mi postać znikła, słyszę wew. głos: Tyle zła siedzi w nas, że Jezus płacze nad nami. Amen

18.01.2015

Małżeństwo jest oparte na miłości, zaufaniu. Jest to Sakrament, w którym ślubujemy Bogu swoją wierność, zaufanie, ślubujemy być i żyć w Bożej Miłości. Zapraszamy Boga, by uczestniczył w naszym związku małżeńskim, a my mamy się wzajemnie wspierać, modlić się do Niego. Małżeństwo musi się opierać na Prawdzie Bożej. Bo jak dziś widzę małżeństwa zawarte w kościele, jakże zatraciła się łaska w nich, zatraciła się miłość, która się zrodziła w was. Boleje Moje Serce nad dzisiejszym małżeństwem, gdyż tak często dziś jest małżeństwo zbezczeszczone przez niewiarę, brak miłości, zaufania, brak świadomości, że ślub, który zawarliśmy w tak świadomy sposób, dziś jest wzięty za obojętny, bez poszanowania Bożych Praw i zachowania w świętości składanych ślubów Bogu, przed Bogiem i współmałżonkiem, gdzie ślubowaliśmy wierność małżeńską aż do śmierci. Jakże dziś brakuje w małżeństwie modlitwy wzajemnej, modlitwy jeden za drugiego i wspólnej modlitwy. Amen

W człowieku są dwie cechy: dobra i zła. A to od nas zależy, jacy jesteśmy w stosunkach międzyludzkich. Wymiera łaska wśród was, człowiek stał się obojętny, niesprawiedliwy, nieuczciwy względem bliźniego, bo tam, gdzie jest łaska, zaufanie, tam jest żywa wiara w Boga, jest pośród was zgoda, jest Prawda Boża. Człowieku, Bogu zaufaj, Bogu wierz, nie gardź Bogiem, miłuj bliźniego, szanujcie się nawzajem. Niech Łaska Boża kwitnie w was, bo tak Ja, Jezus, cierpię dziś nad człowiekiem czyniącym zło, zło i jeszcze raz zło. Amen

19.01.2015

Sposobem na życie jest Bóg. Bóg jest fundamentem do bycia, egzystowania człowieka w świecie Bożym. Bo jakiż jest żywot bez Niego, bez błogosławieństwa Bożego i Mojego, Jezusa. Dla ciebie, człowiecze, się tak poniżyłem, abyś przez Sakrament pojednania z Bogiem, ze Mną, Jezusem, był uświęcony, zjednoczony z Nami tu, w Niebie. Zatem dbaj, wierz, ufaj w ten dar od Boga, który cię wyzwolił od grzechu, od zatracenia wiecznego, bo innej drogi do świętości, do życia w wiecznej chwale nie ma, jak tylko życie tu na ziemi w łasce uświęcającej, zjednoczenie się z Samym Stwórcą w wielkiej chwale i w wieczności. Amen

Dziś człowiek, chrześcijan stał się zagrożeniem dla świata. Ja, Jezus, się pytam, dlaczego? Tu przypominają się czasy, gdy działałem, głosiłem Słowo Boże, które to Mój Ojciec przekazywał przeze Mnie. Stałem się zagrożeniem dla tych, co nie chcieli wierzyć w Moje Słowa, w Słowa Samego Boga. Czy dziś nie wróciła historia Mojego życia tu, na ziemi? Bóg każdemu dał życie, mówię do tych, którzy zabijają życie, okradają drugich z niego. Czy nie każdy z was dostał od Boga wolną wolę, aby się nią w życiu posługiwał mądrze, sprawiedliwie według Bożych przykazań, według Bożej Woli. A tak zrozumcie, bracia, córki, że to tylko Bóg daje życie i go zabiera. Jak już pisałaś, że człowiek od Boga nie dostał takiej Woli? Amen

23.01.2015

Jeżeli nienawidzimy drugiego człowieka, to zapieramy się Miłości Bożej. Bo tylko przez Miłość Boga w człowieku przejawia się Jego Miłość. Jeżeli nie miłujemy drugiego człowieka, to nie przechowujmy w sercu bólu, nienawiści, jeżeli doznaliśmy tego od swoich bliźnich. Czy taka miłość w człowieku ma istnieć? Miłuj bliźniego a będziesz miłowany. Zawsze pamiętaj o największym przykazaniu Bożym. Bo taką Miłością kocha cię Bóg. Umiłowałem was wszystkich, bo tylko przez Miłość stajesz się Bożym dzieckiem. Amen

5.02.2015

Jak zyskać Miłość Boga. Aby zyskać Miłość Boga, musimy kochać Boga. Przestrzegać Jego przykazań, jak również pełnić Jego świętą Wolę. Musimy być posłuszni, mieć serce otwarte, żyć Jego miłością, kochać nieustannie, miłować bliźnich, modlić się gorliwie. Możemy powiedzieć, że wszystko dobro wypływające z człowieka jest okazywaniem miłości do Niego, do Nas tu, w Niebie. Amen

14.02.2015

Panie Jezu, Oblicze Twojej Twarzy jakże dla nas promienieje.

6.03.2015

W człowieku diabeł opętuje rozum, a to zawładnie przez złą myśl, mowę i czynienie zła. Gdy w człowieku jest dobra myśl, mowa, uczynek, dobra wola, człowiek może nie dopuścić złego ducha. Działanie złego ducha w człowieku przejawia się przez złe skutki, złą myśl, mowę. Amen

7.03.2015

Rok Życia Konsekrowanego Niech ten Rok Życia Konsekrowanego Bogu i Mnie, Jezusowi, jak i bliźniemu będzie zawsze przez całe Wasze życie, życiem w świętości, uwielbieniem Boga, wysławianiem Go przed wszystkimi. To życie Wasze niech będzie w świętości czystości, dawaniem dobrego, przekazywaniem żywej wiary w Boga, obecności w Was, Moi wszyscy poświęceni w posłudze Bogu, Mnie, Jezusowi, i bliźnim. Gdyż to Bóg, Ja, Jezus, wybraliśmy Was, abyście żyli w świętości, pokorze i ubóstwie, abyście Nam służyli tu, na ziemi. Wolą Ojca jest, abyście byli Nam posłuszni, odpowiedzialni za to, co w Waszym życiu postanowiliście i ślubowaliście w wiecznych ślubach. To Was zobowiązuje do posłuszeństwa, wierności Bogu i Mnie, Jezusowi, do trwałej i nieustannej modlitwy, do przekazywania Prawdy Bożej i Mojej, Jezusa, skutecznej. Abyście nie ustawali jej głosić, szerzyć wśród Moich sióstr i braci. Abyście byli przykładem wiary w Boga, Mnie, Jezusa Chrystusa, i Mojej Matki, Maryi, w waszych sercach i duszy. Bądźcie apostołami skutecznej wiary do Nas tu, w Niebie, jak i na ziemi, tego wam życzę na drodze Życia Konsekrowanego poświęconego Bogu, Mnie, Jezusowi, Mojej Matce Bożej jak i w posłudze bliźnim. Z Serca wam udzielam błogosławieństwa w Imię Boga, Mnie, Jezusa i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen

8.03.2015

Błogosławieni ci, którzy nie widzieli a uwierzyli. Błogosławieni jesteście, gdy wam ludzie urągają i prześladują was, gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda jest w Niebie. Tak bowiem prześladowali Proroków, którzy byli przed wami. A Ja, Jezus, nigdy nie zapomnę o waszej ofierze dla Mnie, dla Mojego Ojca, gdyż wam przygotował nagrodę królowania w Niebie. Ale biada tym, co zło uważają za dobro, biada tym, co nie rozeznali dobra od zła, biada sfrustrowanym ludziom. Biada, biada, biada wam wszystkim, którzy nie przyjęliście Mnie, Jezusa, i Boga do waszych serc. Ubolewam nad ludźmi wiecznej zatraty, gdyż nie rozpoznali, nie przyjęli Mnie, Jezusa, i Boga Stworzyciela jako Dobro, Miłość, jako Boga Wszechmogącego. Ciężar, który niosłem na Górę Kalwarię, jakże i dziś go niosę na Górę Zbawienia, na Górę Zwycięstwa. Amen.

 

9.03.0215

Było mi dane zajrzeć do mojego serca. Zobaczyłam promienie z ołtarza przenikające do mojego serca. Potem słyszę wew. głos: tylko czyste serce może być zjednoczone ze Mną, Jezusem, i Bogiem Ojcem. Amen

 

10.03.2015

Ja ci ukazałem, jak człowiek, który prosi Boga i Mnie, Jezusa, o przebaczenie swoich grzechów, jak to jest w twoim przypadku, gdyż twoja miłość i modlitwa do Nas zmywa grzechy w twojej duszy, zmywa grzechy ludzi modlących się za nie, prosząc o odpuszczenie swoich grzechów i grzechów bliźnich, grzechów całego świata. Dziękuję ci za to, że przyjęłaś wyzwanie Moje, które ci przekazałem na prośbę twoją, a nieustanną modlitwę w tej intencji. Niech ci Bóg błogosławi a Ja cię otaczam Moimi promieniami Mojej Łaski miłosiernej. Amen

O Jezu mój, Boże mój, nie znajduję słów podzięki, niech moje serce czyste będzie podzięką mą. O mój Jezu, proszę o wytrwanie, gorliwą modlitwę w tej intencji nie zapominając o utraconych twych dzieciach, żyjących w ciemnościach grzechu. Jezu ufam Tobie.

11.03.2015

Aby być prawdziwym chrześcijaninem, trzeba się wyrzec wszystkiego złego, co w naszym życiu czynimy. Nawróć się człowieku do Boga, Mnie, Jezusa, do Matki Mojej, gdyż grzech w człowieku powoduje utratę obcowania z Bogiem. Żyjemy w wielkim zakłamaniu co do relacji z Bogiem, ze Mną, Jezusem. Człowieku, opamiętaj się, mówię o grzechu, w którym żyjesz, a nie jesteś w stanie się pojednać ze Mną, Jezusem, z Moim Ojcem, który to czeka na nawrócenie się wszystkich żyjących w grzechu nieczystości, cudzołóstwa, w świętokradztwie, w związkach nie małżeńskich. Amen

 

17.03.2015

Jak nie ma w człowieku sprawiedliwości, tak nie ma w nim łaski Bożej. Boża Łaska jest doskonała, tak doskonalmy się w niej, abyśmy się przypodobali Jemu. Miłość Boga, która napełnia człowieka, daje mu spokój duszy, nadzieję życia, by egzystować w Jego miłości, prawdzie, w oddaniu Jego świętej woli. Amen

 

22.03.2015

Pan Bóg się upomina o wiarę w człowieku. Upomina się o Jego cześć i chwałę. Niech twoje serce się nie zatwardza na naukę Boga jak i Jego Syna, Jezusa. Bo to Bóg wszystko czyni dla ciebie człowiecze, dla twojego zbawienia. Bóg Miłości, Miłosierdzia dziś cię napomina, byś nie gardził Jego słowami, Jego nauką, byś ją przyjął jak i uświęcił się w Jego Miłości, w Jego Syna Krzyżu Zbawienia. Amen

 

27.03.2015

Nie mamy czystej relacji z Bogiem. A to dlaczego, Panie Jezu. Dlatego że zapominamy o Jego Miłości, zapominamy o Jego przykazaniach, nie przestrzegamy ich. Człowiek stał się grzeszny, stał się pyszny, zatwardziały, nieuczciwy. A tak ubolewam, nadal cierpię, zadają mi ból Serca. Dziś człowiek ginie i ginąć będzie, gdyż się nie otwiera na Wielkie Miłosierdzie Boże. Amen

 

Człowiek mądry, ale po stronie duchownej jakże jest próżny, jakże jest zaniedbana dusza co do Bożej Prawdy. Mimo że umysł człowieka jest rozwinięty, ale dla Pana Boga zostało zamknięte wnętrze duszy człowieka. Zostało zamknięte pychą, słowem ja, gdyż dusza pogrążyła się w ciemności serca i duszy. Możemy być mądrzy, ale jak zamkniemy serce i duszę przed Bogiem, przede Mną, Jezusem, jakże jest człowiek niczym przed Obliczem Boga bez wiary w Niego, bez uczynków miłosiernych. Amen

 

Pójdźcie, Męczennicy Pańscy, całą rzeszą śpiewajcie Bogu pieśń uwielbienia, pieśń radosną, niech brzmi na wielką chwałę Boga Najwyższego. Wszyscy, którzy nie znają Boga, niech Mu śpiewają pieśń radosną, pieśń wiecznej chwały. Bogu niech będzie chwała na wysokości a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Bramy Niebios niech się otworzą na pieśń Bożej chwały. Chwalcie o dziadki Najwyższego Pana. Jego cześć i chwała nieustanna na wieki wieków. Amen


10.04.2015 Zabijanie człowieka. Śmierć człowieka niewinnego. Gdzie dusza człowieka idzie przez zabicie człowieka? Jakie są skutki za zabicie człowieka? Człowiek, który zabija człowieka, jest mordercą. Czy może być taki człowiek złączony, pojednany z Bogiem? Chyba nie. Nie zabijaj a nie będziesz potępiony, gdyż duszę zatracasz przez grzech. Piąte przykazanie Boskie mówi nam o zabijaniu ciała jak i duszy, która to idzie na zatracenie wieczne, na potępienie, na skazanie duszy na odłączenie całkowite od Niego. Bóg karze a zarazem żąda od człowieka sprawiedliwości, posłuszeństwa, wielkiej pokory, zadośćuczynienia, opamiętania się. Gdybyśmy poznali głębię Miłosierdzia Bożego, to dziś nie bylibyśmy tak zatwardziałymi, zgorzkniałymi ludźmi na widok tego, co Bóg zgotował dla człowieka wierzącego w Niego. Amen. Amen. Amen. W czasie pisania tego tekstu zobaczyłam Pana Jezusa cierpiącego, dane mi było odczuć ból w moim sercu, oziębłość na Jego ból, który cierpi widząc nas grzesznych.

5.05.2015 Wyśpiewujcie narody ziemi pieśń Maryi. Chwalcie Boga Najwyższego, uwielbiajcie Boga Stworzyciela Jedynego, który jest i będzie na wieki. Niech płynie pieśń chwały Bogu jak i Mnie, Jezusowi, Mojej Matce, Maryi. Niech ożyje cześć i chwała Bogu Trójjedynemu teraz i na wieki wieków. Amen

8.05.2015 Zobacz człowiecze Mój Krzyż nad tobą, zobacz, ile dla ciebie, człowiecze, uczyniłem, byś żył wiecznie. To dla twojego zbawienia tak się uniżyłem, pozwoliłem się biczować, męczyć aż do śmierci. Czy nie widzisz, człowiecze, Mojego Krzyża Miłosierdzia, dla którego Sam Bóg uczynił przez Moje cierpienie wielką potęgę zjednoczenia się w Bogu Miłosierdzia, Mnie, Jezusa, jak i Mojej Matki Boga Miłości. Amen

14.05.2015 Aby w człowieku nigdy się nie zatracił żal za grzechy jak i za grzechy całego świata. Bo tak wielkie są grzechy całego świata. Nie przestawajcie za nie prosić Pana Jezusa jak i Pana Boga. Proszę was Ja, Jezus, nie ustawajcie w modlitwach, bo one są tak potrzebne na uśmierzenie gniewu Bożego przeciw ludowi Bożemu. Dziś lud stał się grzesznym, tak grzesznym, że Bóg chce ukarać narody za grzechy, ale niech wasza wiara, zaufanie, modlitwa, dobroć wyjedna Miłosierdzie Boże, które będzie dla was ukojeniem gniewu Bożego. Amen


Patrz też Orędzia z lat 2005-2014

 

Źródło: bezpośrednio od Proroka

-------------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com